Beslutningsprotokol

onsdag den 12. maj 2021 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Planmæssige forhold

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/608, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status i projekt vedr. etablering af ”Udsatte boliger”. Udvalget skal endvidere drøfte nye oplysninger og træffe beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med projektet.
   

  Forvaltningen har siden sidste status i udvalget undersøgt alternativer og afviklet møde med de relevante parter. Der er også indgået en aftale om rådgiverbistand til projektet med arkitektfirmaet A78, der har erfaring med pavillonløsninger.  


  På mødet deltager forvaltningens rådgiver Thorkild Chr. Hansen, direktør og partner i arkitektfirmaet A78, for at give en orientering om mulige planløsninger, økonomi og tidsplaner på de forskellige placeringsløsninger, der har været undersøgt.

  Efter denne gennemgang forlader A78 mødet, og udvalget drøfter de nye oplysninger og træffer beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med projektet.

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at der træffes beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med projektet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  1. at taget til efterretning.
  2. at. udvalget besluttede, at forvaltningen får mandat til at forhandle videre med ejeren af matrikel 3410.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 61 på grund af inhabilitet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13947, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2021 skal den første detaljerede bevillingskontrol udarbejdes pr. 31. marts 2021.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger,

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag vedrører driften.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2021 og foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der foreslås i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 ingen tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen. Der foreslås tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg med 0,641 mio. kr. i 2021 og -1,070 mio. kr. årligt i 2022-2025.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til driften (bilag i2). Derudover vedlægges noter med status på de enkelte politikområder (bilag i3) samt noter vedr. tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg (bilag b2).  Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgets resultat pr. 31. marts 2021 (bilag i4).

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalget har pr. 31. marts 2021 et korrigeret budget på 980,507 mio. kr. og et forbrug på 227,438 mio. kr.

   

  Der er i udvalgets regi en udfordring på 3,216 mio. kr., som Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til finansiering af.

   

  Der foreslås omplaceringer indenfor udvalgets område jf. tabel 1.

   

  Tabel 1, omplaceringer indenfor eget udvalg

  Politikområde (beløb i 1.000 kr.)

  2021

  Visitation og Understøttelse

  4.319

  Øvrige sociale udgifter

  -302

  Budgetreguleringspuljen

  -801

  Manglende finansiering

  -3.216

  I alt

  0

   

  Der foreslås tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0) jf. tabel 2.

   

  Tabel 2, tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg

  (1.000 kr.)

  2021

  2022-2025

  Midler afsat til ældre og Udsatte (ØU)

  1.711

  0

  Fælles sprog 3 (ØU)

  180

  180

  Visitation og Understøttelse (ØU)

  -1.250

  -1.250

  I alt

  641

  -1.070

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der godkendes omplaceringer indenfor Social- og Sundhedsudvalget jf. tabel 1 og

  at der godkendes budgetomplaceringer mellem Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget jf. tabel 2.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  1. at Godkendt.

  2. at Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13947, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2021 skal der udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol pr. 31. marts 2021.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger,

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag vedrører anlæg.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2021 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er vedlagt en statusbeskrivelse for hvert enkelt anlæg (A2).

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalget har pr. 31. marts 2021 et korrigeret anlægsbudget på 94,952 mio. kr. og et forbrug på 6,857 mio. kr.

   

  Ud af udvalgets 10 anlægsprojekter forventes 4 afsluttet i 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 31. marts 2021 for de enkelte anlæg tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13947, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalgets bevillingskontrol pr. 31. marts 2021 viser et forventet merforbrug på 3,216 mio. kr. i 2021.

   

  Der er i bevillingskontrollen lagt op til, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til finansiering på mødet den 12. maj 2021.

   

  Social & Sundhed har følgende forslag til finansiering af det forventede merforbrug i 2021,

   

  Note

  Område

  2021

  1

  Hjernecenter Syd, Voksen Specialundervisning

  -200

  2

  Autismecenter Syd, omlægning af taxakørsel

  -100

  3

  Tandplejen, vakante stillinger

  -500

  4

  Tandplejen, opsparede midler – renovering udsat

  -500

  5

  Hjemmeplejen, opsparede midler

  -500

  6

  Plejehjem, opsparede midler

  -500

  7

  Hjernecenter Syd, § 104 Kliplev

  -355

  8

  Revisitation, Handicap

  -361

  9

  Træning og Forebyggelse

  -200

   

  I alt

  3.216

   

  Mindreforbrugene vedr. note 4, 6 og 7 tilbageføres ligeligt under forudsætning af, at det ydelsesbaserede regnskab 2021 viser et mindreforbrug.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forvaltningens forslag til finansiering af det forventede merforbrug på 3,216 mio. kr. i 2021 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21158, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, hvordan forløbsprogrammet for mennesker med depression implementeres i kommunen.

   

  Forløbsprogrammet for mennesker med depression er udarbejdet i regi af det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark mellem region, kommuner og almen praksis. Forløbsprogrammet blev principgodkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 30. september 2020 og i Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020. Tilsvarende blev forløbsprogrammet behandlet i regionens øvrige 21 kommuner, og det blev godkendt til implementering i 19 kommuner, heriblandt de øvrige sønderjyske kommuner.

   

  Forløbsprogrammets formål er at styrke indsatsen til målgruppen, som er borgere med mild eller moderat depression. Det sker gennem rehabiliterende indsatser og en styrket kontaktpersonordning. I nogle kommuner er der i øjeblikket ikke nogle systematiske indsatser til målgruppen, men det er ikke tilfældet i Aabenraa Kommune. I regi af Jobcentret er der allerede en velfungerende og systematisk indsats til borgere, som f.eks. er i kontakt med Jobcentret, fordi de er sygemeldte. Jobcentret estimerer, at det gælder omkring 350 borgere med stresssymptomer eller depression årligt. Borgere i Aabenraa Kommune har også mulighed for at få tilbud i Sundhedscentret, hvor der udbydes ”Lær at tackle”-kurser til borgere med angst og/eller depression, herunder et særligt tilbud til unge. I 2019 blev der afholdt to hold for unge og to hold for alle over 18 år, og der deltog i alt 34 borgere på kurserne.

   

  For at bidrage til implementeringen af forløbsprogrammet særligt i de kommuner, der ikke i øjeblikket har tilbud til målgruppen, er der i regi af det lokale Samordningsforum (SOF) Sønderjylland udarbejdet et notat, der beskriver de opgaver, der følger forløbsprogrammet. Notatet er baseret på forskelligt materiale udarbejdet af andre tværsektorielle arbejdsgrupper, der bl.a. har estimeret antallet af nye tilfælde af borgere med let til moderat depression i Region Syddanmark til på årsbasis at ligge i intervallet 2.350 til 2.850. Anvendes disse tal svarer det til, at der kan forventes 125-145 nye tilfælde pr. år i Aabenraa Kommune. Dette tal stemmer dog ikke overens med Jobcentrets estimat på hvor mange borgere i målgruppen, der modtager rehabiliteringstilbud som en del af den beskæftigelsesrettede indsats.

   

  Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være nødvendigt at prioritere 0,924 mio. kr. til en styrket indsats, som angivet i de sager, der blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. september og 5. oktober 2020 i forbindelse med principgodkendelsen af forløbsprogrammet. Det skyldes primært, at det nu vurderes, at den indsats, der ydes til borgere i regi af Jobcentret, lever op til intentionerne i forløbsprogrammet. For så vidt angår borgere, der deltager i ”Lær og tackle”-kurserne i Sundhedscentret kan indsatsen styrkes, da konceptet i disse kurser adskiller sig betydeligt fra det rehabiliteringsforløb, der lægges op til i forløbsprogrammet. Det gælder særligt, fordi kursusinstruktørerne som en del af det evidensbaserede koncept er frivillige. De frivillige instruktører opfylder heller ikke intentionerne i rollen som koordinerende kontaktperson.

   

  På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke skal afsættes yderligere midler til indsatsen i regi af Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  I regi af Social- og Sundhedsudvalget vurderer forvaltningen, at der ved afsættelse af 0,250 mio. kr. til implementering af forløbsprogrammet kan laves minimum to rehabiliteringskurser målrettet borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil inden for den ramme også være muligt, at medarbejdere fra Sundhedscentret kan varetage en rolle som koordinerende kontaktpersoner for de borgere, der tilknyttes en rehabiliterende indsats i Sundhedscentret.

   

  Bl.a. pga. de forskellige estimater på antallet af borgere med let til moderat depression vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt med en evaluering af kommunens indsatser til mennesker med depression ultimo 2022.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice og Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at der prioriteres 0,250 mio. kr. til implementering af forløbsprogrammet for mennesker med depression som en del af Social- og Sundhedsudvalgets budgetproces,

   

  at kommunens indsatser til mennesker med depression evalueres ultimo 2022.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
  3. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9456, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalgets udmeldte efter sit møde den 16. marts 2021 driftsrammer for budget 2022-2025. Budgetrammen for 2022-2025 tager afsæt i overslagsår 2022-2025 i det vedtagne budget 2020 korrigeret for politisk beslutninger.

   

  Rammeudmeldingen betyder, at i det omfang Social- og Sundhedsudvalget konstaterer driftsudfordringer i budgetrammerne, skal de håndteres indenfor udvalget egen ramme og udmøntes i det bidrag, som udvalget aflever i juni 2021.

   

  I denne sag skal udvalget tilvejebringe et budgetbidrag i balance for udvalget som dels håndterer og dels udmønter lokale udfordringer.

   

  Til brug for dette fremsendes,

   

  • Oversigt over udvalgets udfordringer
  • Noter til udvalgets udfordringer

   

  Udvalgets udfordringer for budget 2022-2025 er opgjort i forhold til de udarbejdede ”Økonomiske prognoser for Ældre- og Specialområdet” Hertil kommer, at der i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 er konstateret en række udfordringer.

   

  For at løse udfordringerne i udvalgets regi er der udarbejdet et handlekatalog for at skabe et budgetbidrag i balance. Der fremsendes følgende,

   

  • Handlekatalog
  • Noter til handlekatalog

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalgets serviceramme fremgår af tabeloversigten, regnskab 2020 er i 2020-priser. Budget 2022-2025 er i 2021-priser.

   

   

  1.000 kr.

  Regnskab

  2020

  Budget

  2022

  Budget

  2023

  Budget

  2024

  Budget

  2025

  Visitation og Understøttelse

  584.034

  593.540

  593.326

  593.326

  593.326

  Senior

  104.725

  109.827

  107.644

  107.644

  104.644

  Handicap

  110.769

  108.867

  108.867

  108.567

  108.567

  Sundhed

  131.507

  136.171

  136.151

  134.451

  134.451

  Øvrige Sociale udgifter

  7.754

  8.131

  8.131

  8.131

  8.131

  Budgetreguleringspuljen

  2.126

  159

  2.337

  2.337

  2.337

  Udvalget i alt

  940.913

  956.694

  956.456

  956.456

  956.456

   

   

  Det bemærkes, at demografimidlerne forudsættes tilført i budgetterne på Ældreområdet og Visitation og Understøttelse, men midlerne er placeret i en central pulje under Økonomiudvalget.

   

  Beslutning om udmøntningen af puljen forventes at ske til december 2021, når resultatet af Finansloven foreligger.

  Høring/udtalelse

  Forslag til budget i balance sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd, samt til udtalelse i Sektor-MED-udvalget i Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalgets udfordringer godkendes,

  at udvalget prioriterer forvaltningens forslag til budget i balance,

  at udvalget sender et udkast til budgetbidrag i høring i Seniorrådet og Handicaprådet og til udtalelse i Sektor-MED-udvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  1. at anbefales godkendt
  2. at udvalget prioriterede følgende forslag til budget i balance: 1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 25, 26, 28, 29, 33, 34.
  3. at godkendt.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 66.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/11016, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til et to årig pilotprojekt ”Voksenelevløn på grundforløb 2 (GF2) for SSH elever”. Formålet er at afprøve, om dette initiativ kan øge incitamentet til at tiltrække og fastholde flere kvalificerede ansøgere over 25 år til SOSU-hjælper-uddannelsen.

   

  Aabenraa Kommune har gennem de seneste år haft tiltagende svært ved at rekruttere uddannede og velkvalificerede social- og sundhedshjælpere og social– og sundhedsassistenter både til uddannelserne og til ledige stillinger på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

   

  I forbindelse med Trepartsaftalen af 28. maj 2020, er det besluttet, at elever på GF2 på SOSU-assistentuddannelsen skal ansættes på voksenelevløn. Det gælder ikke for SOSU-hjælper uddannelsen.

   

  Social & Sundhed foreslår derfor, at kommunen i en periode på to år ansætter alle elever over 25 år, fra GF2 på SOSU-hjælper uddannelsen, på voksenelevløn, for at se om dette initiativ kan øge incitamentet til at tiltrække og fastholde flere ansøgere til SOSU-hjælper uddannelsen. Erfaringerne fra andre kommuner har vist, at voksenelevløn er en afgørende faktor i forhold til om voksne mennesker ønsker at uddanne sig eller i stedet beholde et job som ufaglært medarbejder til en lidt bedre løn.

   

  Det kan være vanskeligt for elever over 25 år, der har etableret sig med hus og familie mv., at ’leve’ for SU under grundforløbet. I mange tilfælde er det ikke økonomisk muligt for denne gruppe at søge uddannelse, når det indebærer 20 uger på SU. I 2020 har der været flere eksempler på, at voksne kompetente ansøgere vælger uddannelsen fra af økonomiske årsager. Ved at tilbyde eleverne løn, allerede på grundforløbet, kan kommunen imødekomme det høje frafald, som uddannelserne oplevede i 2020.

   

  Social & Sundhed forventer, at tilbud om voksenelevløn til alle over 25 år på GF2 vil øge tilgang til SOSU-hjælperuddannelsen, og at der således vil være tale om en investering i kvalitet og fastholdelse. Det forventes, at dette initiativ bl.a. vil øge antal ansøgere fra ufaglærte medarbejdere fra ældreområdet. Tiltaget finansieres dels af en optjent AUB-bonus fra 2020 på 1,855 mio. kr. og dels af mindre udgifter på grund af almindelig frafald på uddannelsen.

   

  Det skønnes, at der i projektperioden vil være 48 elever over 25 år på SOSU-hjælper uddannelsen, som vil få voksenløn under GF2 fremfor SU.

   

  Optag

  Antal elever +25 år

  Antal uger med løn under GF2

  2021

  12

  240

  2022

  24

  480

  2023

  12

  240

  I alt

  48

  960

   

  Projektet evalueres i 2023 for at se, om tilbud om voksenelevløn kan tiltrække og fastholde flere ansøgere over 25 år til SOSU-uddannelserne.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede merudgift for at tilbyde alle over 25 år voksenelevløn på grundforløbet (GF2), på SOSU-hjælper-uddannelsen, skønnes at blive 2,360 mio. kr. over 3 år, fordelt med 0,59 mio. kr. i 2021, 1,180 mio. kr. i 2022 og 0,59 mio. kr. i 2023. Beløbene er incl. AUB for skoleperioden og bruttoløn for ferieperioden.

   

  Der er afsat 1,855 mio. kr. vedrørende AUB-bonus i 2020 på en mellemregningskonto. Disse midler foreslås anvendt til finansiering af projektet, og de resterende 0,505 mio. kr. finansieres inden for uddannelsesbudgettet af mindre udgifter på grund af elevers frafald.

   

  Det anbefales, at de afsatte midler fra AUB-bonus på 1,855 mio. kr. omfattes af overførselsreglerne vedrørende Puljer og projekter (kat. 2) med fuld overførselsadgang.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tilbydes voksenelevløn til +25-årige på grundforløbet på SOSU-hjælperuddannelsen, i perioden 2021-2023,

   

  at der afsættes en bevilling i 2021 på 1,855 mio. kr. til formålet finansieret af AUB-midlerne på mellemregningskontoen,

   

  at midlerne omfattes af overførselsreglerne vedrørende Puljer og projekter (kat. 2) med fuld overførselsadgang, og

   

  at projektet evalueres i 2023

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  1. at godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
  3. at anbefales godkendt.
  4. at godkendt.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 67.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12766, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte ”Forslag til velfærdsteknologistrategi 2021 - 2024 – Et bedre liv – med velfærdsteknologi” med henblik på høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Sektorudvalget for Social & Sundhed.

   

  Strategien skal endeligt godkendes i byrådet.

   

  Den nye velfærdsteknologistrategi (se bilag) står på skuldrene af den nuværende strategi ”Strategi for digital sundhed & velfærdsteknologi 2022: Det gode liv i digitale fællesskaber” og tager sit udgangspunkt i ”Vækststrategi 2018-2030 – Sund Vækst”.

   

  Den nye strategi arbejder ud fra visionen: ”Mere selvhjulpenhed – understøttet af teknologi”.

  Principperne i strategien er:

  1. Alle indsatser skal være behovsdrevet. Dvs. at der skal være identificeret et behov hos borgere eller medarbejdere inden der igangsættes en afprøvning eller implementering af velfærdsteknologi.
  2. Vi vil være medudvikler til nye teknologier, der tager udgangspunkt i identificerede behov og bidrage til vækst i Aabenraa Kommune. Som medudvikler stiller vi organisation og ressourcer til udvikling af ny teknologi til rådighed, men det er eksterne aktører, der skal drive nyudviklingen. Som led i arbejdet med princippet vil der oprettes et forum/netværk med lokale aktører og leverandører, hvor velfærdsteknologi teamet står til rådighed som sparringspartner. Ved et behov for udvikling af nye teknologier, vil aktører i netværket få muligheden for at tilbyde sig som primærudvikler.
  3. Vi vil skabe værdi på fem bundlinjer: borger, medarbejder, ressourcer, bæredygtighed og vækst.

   

  For at indfri visionen tager strategien udgangspunkt i fem indsatsområder:

  1. Borgerettet behovsafdækning – borgerrettet velfærdsteknologi efter behov
  2. Forebyggelse – udskyd behovet for hjælp
  3. Medarbejderteknologi – understøtte medarbejdernes arbejdsliv
  4. Medudvikling af nye løsninger – proaktiv medudvikling
  5. Kompetenceudvikling – udvikling af medarbejderkompetence.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ca. kr. 5,777 mio. i resterende anlægsmidler til velfærdsteknologi. Der er et forventet forbrug af anlægsmidlerne for velfærdsteknologi i resten af 2021 på ca. kr. 2,766 mio.

  Det forventes derfor, at der ved udgangen af 2021 kan søges om overførsel af ca. kr. 3 mio. til 2022. Hvis midlerne fordeles over den nye strategis levetid, betyder det kr. 1,5 mio. til henholdsvis 2022 og 2023.

  Historisk set har der i 2019 været anvendt kr. 2,6 mio. og i 2020 kr. 2,2 mio.

  Beløbet på kr. 1,5 mio. betyder, at chefgruppen skal igennem en prioriteringsproces ved

  godkendelse af nye projekter.

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes i høring i Seniorråd, Handicapråd og Sektorudvalget for Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at ”Forslag til velfærdsteknologistrategi 2021 - 2024 – Et bedre liv – med velfærdsteknologi” drøftes og sendes i høring.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  Godkendt.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 68.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til politisk deltagerkreds i bedømmelsesudvalget, hvor vinderprojektet skal udpeges. Foruden politisk deltagelse i Bedømmelsesudvalget vil der være repræsentation fra Social & Sundhed og Plan, Teknik & Miljø.

   

  Udvalget vil endvidere på mødet blive præsenteret for den opdaterede overordnede tidsplan for anlægsprojektet på Vestergade 14, Rødekro. Tidsplanen er tilpasset på baggrund af behandlingen i Udvalget til styring af kommunalt byggeri.

   

  I hovedtræk vil der første kvartal blive arbejdet med et udbud, hvorefter et konkret projekt vil være udvalgt og en kontrakt indgået. På baggrund af det valgte projekt går anlægget ind i projekteringsfasen, der forventes at være afsluttet i 2022. I samme periode sker byggesagsbehandlingen. Herefter går projektet i entrepriseudbud, hvorpå anlægget kan igangsættes med en forventet færdiggørelse andet halvår 2024.

   

  Sideløbende med anlægsprocessen løber lokalplanprocessen fra ultimo 2021 til primo 2022.

   

  Bedømmelsesudvalget skal bemandes med politikere fra Social- og sundhedsudvalget, repræsentanter fra Social & Sundhed, teknikere fra Kommunale Ejendomme og eksterne ingeniører/arkitekter. Der er et ligevægtsprincip i bemandingen af et bedømmelsesudvalg således, at der skal være ligevægt mellem fagforvaltningen og teknikersiden. Samtidig anbefales det, at et bedømmelsesudvalg ikke overskrider 16 deltagere. Dermed vil der være op til otte pladser i bedømmelsesudvalget til deling mellem Social- og Sundhedsudvalget og Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at politisk deltagerkreds i bedømmelsesudvalget fastlægges,

  at orientering om tidsplan for projektet tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  1. at den politiske deltagerkreds blev fastsat til at være udvalgets formandskab.
  2. at taget til efterretning.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 69.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37892, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at der som et led i udmøntningen af finansloven for 2021 er afsat i alt 750 mio. kr. til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Vedhæftet sagen som bilag er skrivelsen fra Social-og Ældreministeriet, der beskriver støttens vilkår udførligt. Nedenfor er sagens hovedlinjer fremført.

   

  En tredjedel af de 750 mio. kr., i alt 250 mio. kr., målrettes aktiviteter på social- og ældreområdet, sådan at støtten bredes ud til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder.
   

  Midlerne skal bidrage til, at ældre og handicappede borgere, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

   

  Den overordnede fordeling af midlerne er, at 171,7 mio. kr. udmøntes til kommunerne, 70,2 mio. kr. udmøntes til private leverandører af tilbud til målgruppen, og 8,1 mio. kr. udmøntes til regionerne. Fordelingen er sket ud fra antallet af pladser på tilbud opført på Tilbudsportalen, og Aabenraa kommunes samlede andel af midlerne vurderes at udgøre ca. 1,7 – 1,8 mio. kr.

   

  Midlerne fordeles imellem Seniorområdet og Socialområdet i kommunen, efter en tidligere benytte fordelingsnøgle, der baserer sig på antallet af pladser og borgere.
   

  Midlerne udmøntes via bloktilskudsaktstykket ved kommunernes midtvejsregulering til oktober, men kommunerne har likviditet til at påbegynde indsatsen parallelt med udbetalingerne af de indefrosne feriepenge, så også ældre og handicappede borgere tilgodeses.

   

  Kommunerne er ansvarlige for, at pengene når ud til oplevelsesindustrien og kommer til gavn for målgrupperne. Det er derudover op til kommunerne selv at beslutte hvordan midlerne udmøntes lokalt, inden for serviceloven og kommunalfuldmagtens rammer.

   

  Som eksempler på aktiviteter som kan gennemføres er nævnt:
   

  • Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som fx teaterforestillinger, koncerter og foredrag.
  • Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som fx museer, spillesteder, kulturhuse, biografer og lign.
  • Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af fx lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter eller lignende.
  • Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af fx tilskud.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  Taget til efterretning.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 70.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32481, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på projekt ”Fællesskabsgrupper for ældre hjemmehjælpsmodtagere".

   

  Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 afsat 20,3 mio. kr. til initiativet ”Fællesskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Puljen har til formål at afhjælpe ensomhed blandt svage ældre hjemmehjælpsmodtagere. Aabenraa Kommune har ansøgt og fået tilsagn på 2.672.320 kr. fra puljen. Projektet afsluttes i december 2021. 

   

  Projektet understøtter puljens formål ved at støtte ensomme hjemmehjælpsmodtager til at opbygge nye netværk og styrke deres nære relationer, kombineret med faglig indsats mod ensomhed.

   

  Baggrund for projektet

  Social & Sundhed har de seneste år haft en stigende opmærksomhed på betydningen af ensomhed for ældre borgeres evne til at fastholde et højt funktionsniveau i så lang tid som muligt. Det er forvaltnings erfaring, at det er helt afgørende med stærke sociale relationer, både når et funktionstab skal forebygges eller når et generhvervet funktionsniveau skal fastholdes efter en rehabiliterende indsats. Desuden viser studier, at ensomhed medfører ligeledes en række konsekvenser på samfundsniveau, da ensomme personer oftere benytter sundhedsvæsenet end andre. Dette medfører ekstraomkostninger for samfundet til omsorg og pleje samt flere somatiske og psykiatriske indlæggelser (Sundhedsstyrelsen (2016): Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer.)

   

  Status på projektet

  I projektperioden fra november 2019 til marts 2021 har der samlet set været 126 borgere, 71 kvinder og 55 mænd, involveret i projektet. Af disse borgere har 41 % taget imod tilbud om forskellige tiltag, som skal afhjælpe deres følelse af ensomhed. Resterende borgere er i gang med et individuel forløb med projektmedarbejdere. Inkludering af disse borgere i fællesskab uden en håndholdt indsats kan forværre oplevelsen af ensomhed. Dette kan eksempelvis ske, hvis borgere bliver sat sammen i fællesskaber, uden at de kan byde ind eller få udbytte af fællesskabet. De vil føle sig alene sammen med andre, hvis de oplever mangel af nærvær i en social relation. Det er altså ikke deltagelse i aktiviteterne i sig selv, der gør forskellen men nærvær.

   

  Projektet har været meget påvirket af Covid-19 i 2020 og har undervejs været nødsaget til at indstille aktiviteterne ad flere omgange.

   

  Det unikke ved projektet i Aabenraa Kommune kontekst er, at der bliver arbejdet med tre former for ensomhed – social ensomhed, emotionel ensomhed og eksistentiel ensomhed.

   

  Hidtidige indsatser har hovedsagelig haft til formål at imødekomme borgernes sociale ensomhed, så de ikke oplevede at være uønsket alene. Indsatserne har derfor været kendetegnet ved, at borgerne får mulighed for at komme i kontakt med andre f.eks. i forbindelse med sociale arrangementer som fællesspisning. Ensomhed rummer dog flere dimensioner, som ikke nødvendigvis lader sig afhjælpe af mere socialt samvær. Der er derfor behov for at nuancere forståelsen af, hvad det vil sige at være ensom, så forskelligartede behov kan imødekommes af differentierede tilbud/indsatser. Det er f.eks. kun 26 % af borgere i projektet, der udelukkende oplever social ensomhed.

   

  Former for ensomhed

  Procentvis fordeling

  Social ensomhed

  26%

  Emotionel ensomhed

  27%

  Eksistentiel ensomhed

  12%

  Social og emotionel ensomhed

  16%

  Social og eksistentiel ensomhed

  7%

  Emotionel og eksistentiel ensomhed

  12%

   

  Projektet tager afsæt i to kerneværdier for arbejdet med ensomhed – understøttelse af den individuelle proces og deltagelsen i meningsfulde fællesskaber. Den håndholdte indsats er nødvendig og afgørende, da langt størstedelen af borgerne i projektet både sidder tungt i sin ensomhed og har svære udfordringer ift. det at deltage i det sociale liv. To projektmedarbejder arbejder med en håndholdt indsats målrettet den enkelte borger, da der både er forskel på funktionsniveau, eventuelle psykiske udfordringer, misbrug, generelt energiniveau, form for ensomhed, økonomi, funktionstab osv.

   

  Organisatorisk set har der også været positive effekter, såsom kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmeplejen i forhold til opsporing af ensomhed og fokus på den sociale dimension i borgerens liv.

   

  I forbindelse med budgetlægningen 2021 blev 1.0 mio. kr. fra demografimidler reserveret til visiterede, prioriterede massive indsatser for ensomme, herunder fællesspisningsaktiviteter. Forvaltningen vil på det kommende møde præsentere forslag til anvendelsen af midler.

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  Taget til efterretning.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 71.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23780, Sagsinitialer: lkd

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i december 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget projektprogrammet SundSkole 2020 samt projektprogrammets økonomi. Programmets samlede budget udgør 24 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. er støtte fra A.P. Møller Fonden og 11,6 mio. kr. er interne medarbejderressourcer. Der estimeres et samlet mindre forbrug på 0,5 mio. kr. pr. 30. juni 2021 - Se bilag 1.

   

  Indholdet i programmet er seks delprojekter; Sundheds- og bevægelsesråd, Idræts- og bevægelsescertificering, Dynamoen/Åben skole, Take Action, Grejbanken og Aabenraa i Bevægelse. Formålet med projektprogrammet er:

   

  At øge læring blandt og med 6300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse med blik for forankring i de lokale miljøer.

   

  Ambitionen er, at SundSkole 2020 dels er med til at indfri skolereformens målsætninger i forhold til sundhed, trivsel, bevægelse og den åbne skole – og dels er med til at understøtte Vækstplan 2018 samt målsætninger i de gældende politikker på de tre forvaltningsområder.

   

  Syddansk Universitet (SDU) har i februar 2021 færdiggjort en evalueringsrapport af programmet SundSkole 2020, 2016-2020, bilag 2. Evalueringsrapporten bygger på en lang række kvalitative interviews og kvantitative data.


  Både skoleledere og koordinatorer opfatter SundSkole 2020 projektprogrammet som vigtigt og relevant for skolernes arbejde med sundhed, trivsel og bevægelse. Men programmet beskrives samtidig som stort og uoverskueligt. På langt størstedelen af skolerne er der op­bakning til at arbejde videre med SundSko­le 2020.

  I forhold til en aktiv og mere varieret skoledag viser resultaterne en positiv udvikling på alle indikatorer på nær indikatoren for kedelig un­dervisning. Effektstørrelserne var relativt store for indika­torerne for bevægelse i timerne, besøg ude­fra og bevægelse i frikvarteret. Andelen af eleverne, som angiver at bevæge sig i undervisningen hver dag eller nogle dage om ugen, steg fra 71% i 2017 til 79% i 2020. Det er en positiv udvikling, selvom SundSkole 2020 ikke nåede den ambitiøse målsæt­ning på 90%. I forhold til kvalificering af idrætsundervis­ningen viser resultaterne, at der skete en lille positiv udvikling i, hvor glade eleverne var for idrætsundervisningen. Fra inter­views fremhæver mange idrætslærere kvalitativt, at faglighe­den er øget, og at de har styrket det faglige idrætslærernetværk på skolerne.

  Grejbanken er etableret som en låneordning af udstyr via platformen www.sundskole2020.dk/grejbanken, fx kanoer, mountainbikes og lydanlæg for skoler, institutioner og foreninger. 18 ud af 20 skoler benytter Grejbanken.

  Dynamoen har i perioden formidlet mere end 200 Åben skole tilbud gennem samarbejde med private, offentlige og frivillige aktører via platformen www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune.

  Åben skole tilbud i naturen og uddannelse af udeskoleambassadører fremhæves som særlig positive indsatser. 51% af underviserne angiver, at de anvender de udbudte Åben skole tilbud.  


  Evalueringen fremhæver, at projektprogrammet har lagt et fundament for, at skolerne og personalet kan arbejde videre med lokale indsatser relateret til børn og unges sundhed, trivsel og bevægelse. Desuden retter evalueringen fokus på en række opmærksomhedspunkter i forhold til det kommende arbejde med at forankre initiativerne i SundSkole 2020:

  • Fortsat ønske om og behov for kom­petenceudvikling og inspiration
  • Fokus på støtte til det faglige idrætslærermiljø på og mellem sko­lerne
  • Fokus på udfordringer med kommunikation og logistik i forhold til Grejbanken og Åben skole tilbud
  • Flere medarbejdere skal løfte sundheds- og bevægelseskoordinatorfunktionen, som skal defineres tydeligere og bakkes synligt op af skoleledelsen
  • Involvering af skolerne i forhold til ambitionsniveau, individuel kapacitet og lokale tilpasninger af arbejdet med sundhed og bevægelse
  • Fuld og aktiv opbakning fra ledelsen på alle niveauer i kommunen

   

  Projektprogrammet løb oprindeligt fra 2016 til udgangen af 2020 men er forlænget indenfor projektøkonomien til den 30. juni 2021. Skolechefen har i foråret 2021 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolelederkredsen og øvrige forvaltninger, som tager stilling til eventuelt videreførsel af programmet fra skoleåret 2021/22.

  Indstilling

  Børn & Kultur og Social & Sundhed indstiller, 

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-04-2021

  Godkendt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  Taget til efterretning.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 72.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10717, Sagsinitialer: AMJEN

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Årsstatistik 2020 for magtanvendelse.

   

  I henhold til § 15 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, har Byrådet en forpligtelse til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed, for de borgere kommunen er ansvarlig for. Af bilag Statistik –magtanvendelse 2020 fremgår det, hvilke typer magtanvendelser, der har været anvendt i 2020.

   

  Ændring af lovgivningen

  Den 1. januar 2020 trådte en ny lovgivning på magtanvendelsesområdet i kraft. Det har betydet en klar adskillelse af ældre- og handicapområdet.

   

  På ældreområdet skal der nu kun søges forhåndsgodkendelse til brug af stofseler og specielle døråbnere. Vedrørende sundhedsteknologiske løsninger kan disse anvendes, når behovet er der. Andre typer af magtanvendelser skal indberettes til gennemsyn, men ikke godkendes. Det vil hovedsagelig være i de akutte opståede situationer, hvor borger kan modsætte sig, hvilket kan dreje sig om uhensigtsmæssig adfærd og personlige hygiejnesituationer.

   

  På handicapområdet er lovgivningen primært ændret vedrørende velfærdsteknologiske løsninger, hvor udfører selv skal præcisere, hvad de søger om, og der kan søges en gang årligt. Endvidere må der nu låses fra borgers lukkede/indhegnede have til offentlig vej/område uden ansøgning, hvilket også har reduceret magtanvendelserne væsentlig, da personale ikke har skullet gå efter borger og føre vedkommende tilbage med magt.

   

  I forbindelse med tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger er der på landplan nedsat et råd; ”Rådet for tryghedsskabende velfærdsteknologi”. Rådet skal løbende følge udviklingen af løsninger, der i forbindelse med de nye magtanvendelsesregler kan være relevante at anvende. Rådets opgave er at rådgive Social- og ældreministeren om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsningers egnethed med at sikre omsorg og tryghed for borgerene. Minimum en gang om året skal Rådet indstille en positivliste over velfærdsteknologiske løsninger til Social- og ældreministeren.

   

  Samlet antal magtanvendelser i 2018 - 2020

  I 2018 blev gennemført i alt 335 magtanvendelser, hvor 49 var forhåndsgodkendte og 286 magtanvendelser i form af fastholdelse eller føren tilbage.

   

  I 2019 blev gennemført i alt 639 magtanvendelser, hvor 88 var forhåndsgodkendte og 550 magtanvendelser i form af fastholdelse, føren tilbage. Ca. 300 af de 550 var en ikke godkendt lås på låge ved en enkelt borger, hvilket blev indberettet daglig.

   

  I 2020 er gennemført i alt 187 magtanvendelser, fordelt på ældre- og handicapforløb. (Se herunder).

   

  Ældreområdet

  Lovændringerne har medført et stort fald i ansøgning om forhåndsgodkendelser angående tryghedsskabende sundhedsteknologi på ældreområdet, samt indberetninger, hvilket generelt har givet et fald i indberetninger af magtanvendelser.

   

  På ældreområdet har der været 31 magtanvendelse, der hyppigst dækker over magtanvendelser i situationer med personlig hygiejne. Derudover har der været 4 ansøgninger ud af 35 ansøgninger om forhåndsgodkendelser til stofseler. (Se bilag, Statistik og magtanvendelse 2020).

   

  Handicap- og psykiatriområdet

  Borgerne indenfor dette område er ofte mobile og fysisk stærke og mangler den kognitive forståelse af social adfærd og information. En del af indberetningerne her omhandler fastholdelse eller eskortering til andet opholdsrum. Der skal ikke gives forhåndsgodkendelse til den type af magtanvendelse, da det er det udførende personale, der foretager et akut indgreb. Udfører har forinden gjort brug af neuropædagogik, samt andre pædagogiske referencerammer, der beskrives i indberetningsskemaet.

   

  Ved at arbejde med socialpædagogiske metoder yder det udførende personale en stor indsats i forsøget på at undgå magtanvendelse. Personalet er er meget bevidste om at udføre magtanvendelsen i overensstemmelse med reglerne, der er for området.

   

  På Handicap-og psykiatriområdet har det at kunne låse ud til offentlig vej/område uden godkendelse også betydet et fald i indberetning af magtanvendelser, da borger ikke har skullet hentes tilbage med magt.

   

  I 2020 har der været 152 magtanvendelser på handicapområdet. Halvdelen af disse har været fastholdelse og føren tilbage. (Se bilag Statistik og magtanvendelse 2020)

   

  Frikommuneforsøg i relation til magtanvendelse


  I perioden 2018-2021 har kommunen deltaget i et frikommuneforsøg med 3 forskellige lovbestemmelser omhandlende området magtanvendelse.

   

  Som deltager i frikommuneforsøget har kommunen fået mulighed for selv at træffe afgørelse om flytning uden informeret samtykke. Det gør sig gældende, når en borger indenfor handicap- og psykiatriområdet ikke modsætter sig flytningen. Flytningen kan f.eks. ske fra eget hjem til botilbud og fra botilbud til plejebolig. Inden kommunens deltagelse i frikommuneforsøget lå afgørelseskompetencen hos Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). En af de betingelser, der skulle være opfyldt var, at borgeren skulle udsætte sig selv for væsentlig personskade. I frikommuneforsøget er betingelserne for flytning mere lempelige, hvilket sikrer, at de pågældende borgere kan få bedre hjælp.

   

  I frikommuneforsøget er der tillige givet hjemmel til at kunne træffe afgørelse om alarm- og pejlesystemer i et botilbud eller en plejeboligbebyggelse – dvs. mellem personens egne bolig- og fællesboligarealer. Desuden er der givet hjemmel til, at der kan træffes afgørelse om situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning for personer, der ligeledes har ophold i et botilbud eller en plejebolig.


  Den nye lovgivning på magtanvendelsesområdet har overhalet frikommuneforsøget i forhold til velfærdsteknologiske løsninger og flytning uden samtykke.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  Taget til efterretning.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 73.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  Der blev orienteres om status på konkrete sager i Visitation & Understøttelse.

   

  COVID-19-orientering.

   

  Taget til efterretning.