Beslutningsprotokol

onsdag den 9. juni 2021 kl. 13:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9456, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 12. maj 2021,

   

  • forvaltningens forslag til omprioriteringer
  • et handlekatalog på 6,297 mio. kr. årligt.

   

  Forslagene blev herefter sendt til høring i Seniorråd og Handicapråd samt til udtalelse i Sektor MED i Social & Sundhed.

   

  I forhold til udvalgets behandling af budget 2022-2025 den 12. maj 2021 er der foretaget en genberegning af udvalgets prognoser på ældreområdet. Prognoserne er tilrettet i forhold til befolkningsprognosen maj 2021. De ændrede forudsætninger fremgår af Bilag A, omprioriteringer indenfor udvalget.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets budgetbidrag indeholder følgende,

   

  • Bilag A, oversigt over omprioriteringer indenfor udvalget samt noter
  • Bilag B, oversigt over handlekatalog samt noter
  • Budgetnotat for Social- og Sundhedsudvalget, inklusiv forslag til takster.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme jf. Økonomiudvalgets beslutning den 16. marts 2021 fremgår af budgetnotatets tabel 1.

   

  Oversigt over ændringer, der er indarbejdet i Social- og Sundhedsudvalgets ramme, fremgår af Bilag 1 i budgetnotatet.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets godkendte handlekatalog fra den 12. maj 2021 fremgår af særskilt Bilag B. Det bemærkes, at der er en manko på 1,169 mio. kr. for at bringe budget 2022-2025 i balance.

   

  Taksterne for 2022 er i 2021 priser og vil blive fremskrevet til 2022-priser, når prisændringen er kendt. Der er ingen ændringer til taksterne.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet og udtalelses fra SektorMED Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at budgetnotatet for Social- og Sundhedsudvalget godkendes,

  at forslag til omprioriteringer godkendes,

  at forslag til handlekatalog godkendes,

  at forslag til takster indgår i den videre budgetproces.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  1. + 2.  at godkendt.

   

  3. at godkendt, idet Seniorrådets forslag følges med to undtagelser: Forslag 8 fastholdes, forslag 1 nedjusteres med 0,137 mio. kr. Der afsættes 50.000 kr. til 3. udgivelsesrunde af Ruden.

   

  4. at godkendt.

   

   

   

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10828, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte et oplæg til den fremtidige opgaveportefølje og faglige profil på SRC, som indeholder en række konkrete forslag til godkendelse.

   

  Sideløbende med denne sag behandler udvalget to særskilte, men relaterede sager: ’SRC – Indvendig vedligehold og indretning’ samt ’Udvidelse af botilbuddet Funkevej’.

   

  Baggrund

  Special- og Rehabiliteringscentret (herefter SRC) blev etableret den 1. januar 2013 som et 3-årigt pilotprojekt. Den fysiske placering var det delvist ombyggede gamle Rødekro Plejehjem. I 2016 blev godkendte Byrådet, at evalueringen af pilotprojektet skulle danne grundlag for videreudviklingen af SRC, der blev udvidet fra 26 til 32 pladser og fik tilført midler til et kvalitetsløft. En nærmere beskrivelse af SRC’s historie fremgår af vedlagte notat ’SRC 2011-2021’.

   

  SRC har fra starten haft en meget bred opgaveportefølje, hvilket afspejler sig i de 7 kvalitetsstandarder og vejledende servicebeskrivelser, der er for ydelser, der leveres på SRC:

  Vurderingsplads, rehabiliteringsplads, sundhedsplads, aflastning af pårørende, aflastning af alvorligt syge og døende, aflastning af borgere der venter på en plejebolig samt aflastning af socialt sårbare med stort plejebehov. Der ud over indgår SRC sammen med Hjernecenter Syd og Træning & Forebyggelse i leveringen af individuelt tilrettelagt rehabilitering, typisk til borgere med erhvervet hjerneskade.

   

  Den brede opgaveportefølje har gjort det svært at skabe en fokuseret opgaveløsning med kvalitet, effektivitet og flow på SRC. Udfordringer i forhold til de fysiske rammer er beskrevet i den sideløbende sag. Dertil kommer udviklingen i sundhedsvæsenet i retning af stadigt kortere indlæggelser med stigende krav og forventninger til at SRC kan løse specialiserede sygeplejeopgaver hos borgere med komplekse problemer.

   

  Tilsammen har dette medført, at SRC er presset på at kunne leve op til kvalitetsstandard for vurderingsplads’ krav om, at der udarbejdes en vurdering inden for 5 dage efter at borgeren er flyttet ind på SRC og til de stigende forventninger fra sygehus m.v., men med samme ressourceramme medarbejder- og bygningsmæssigt. Det har også betydet, at personalet på SRC oplever sig pressede, hvilket fremgår direkte af trivselsundersøgelsen og indirekte af et højt sygefravær. Der har ligeledes gennem de seneste år været flere tilfælde, hvor samarbejdet med borgere og deres pårørende har været meget udfordrende, og hvor medarbejderne ikke har oplevet at have tilstrækkelige kompetencer til at håndtere dette så professionelt som ønskeligt. 

   

  På denne baggrund vurderer Social & Sundhed, at der er behov for ændringer i SRC’s opgaveportefølje og faglige profil.

   

  Oplæg til ændringer i hovedtræk

  Der lægges op til politisk godkendelse af, at SRC’s opgaveportefølje fokuseres på de to hovedopgaver ’døgnrehabilitering’ og ’vurdering/afklaring’.

   

  På baggrund af informationer fra Kerteminde Rehabiliteringscenter sammenholdt med SRC’s nuværende situation og fysiske rammer foreslås det, at SRC normeres til 26 pladser med uændret budget, idet det er vurderingen, at det er det antal pladser, som det med SRC’s nuværende budget er muligt at drive med den ønskede kvalitet.

   

  Det beskrives, hvilke kompetencer der vil være behov for i de to teams, som det vurderes at være hensigtsmæssigt at organisere arbejdet med de to hovedopgaver i, og der redegøres for overvejelser om kultur og om at sikre det rette match mellem medarbejdere og opgavetyper.

   

  Det foreslås, at SRC skifter navn til Aabenraa Kommunes rehabiliterings- og korttidscenter, for at understøtte omstillingen til en ny faglig profil.

   

  Der fremlægges forslag til fremtidig placering af aflastningsopgaverne, idet aflastning af pårørende foreslås placeret på Enggården, mens midlertidigt ophold til borgere, der venter på en plejebolig foreslås placeret geografisk spredt i kommunen på Plejehjemmet Kirketoften i Nord, Plejehjemmet Bovrup i Midt og Plejehjemmet Birkelund i Syd, således at det i større grad bliver muligt at få en plads tættere på hjemmet. Midlertidigt ophold til borgere, der er døende, foreslås varetaget der, hvor det ud fra en helhedsvurdering af situationen skønnes bedst, idet en placering på et plejehjem frem for på et rehabiliterings- og korttidscenter er at foretrække.

   

  Endelig foreslås, at de gældende kvalitetsstandarder på området, der hovedsageligt er fra 2013, opdateres og fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget på et senere møde.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at SRC’s opgaveportefølje fokuseres på døgnrehabilitering og vurdering/afklaring

  at SRC normeres til 26 pladser med uændret budget

  at SRC skifter navn til Aabenraa Kommunes rehabiliterings- og korttidscenter

  at aflastning af pårørende efter SEL § 84, stk. 1 fremadrettet så vidt muligt varetages på Enggården

  at midlertidigt ophold efter SEL § 84, stk. 2 for borgere, der venter på en plejebolig, fremadrettet så vidt muligt varetages på Plejehjemmet Kirketoften, Plejehjemmet Birkelund og Plejehjemmet Bovrup.

  at midlertidigt ophold efter SEL § 84, stk. 2 for borgere, der er døende, fremadrettet varetages der, hvor det ud fra en helhedsvurdering af situationen vurderes bedst og

  at Social & Sundhed på et kommende møde fremlægger udkast til opdaterede kvalitetsstandarder samt evt. informationsmateriale målrettet borgere og pårørende.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  1. – 7. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6636, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne skal der tages stilling til bevilling af midler til bygningsmæssige investeringer, der understøtter en ny faglig profil for Special- og Rehabiliteringscentret.

   

  Sideløbende med denne sag behandler Social- og Sundhedsudvalget sag vedrørende fremtidig opgaveportefølje og faglig profil på SRC. Udfordringer relateret til samt et efterslæb på indvendigt vedligehold og tilretning til en ny faglig profil giver et behov for investering i indretning og vedligehold af den bygning, der huser SRC.

   

  SRC er på mange måder i frontlinjen, når det gælder om udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Bygningen danner den fysiske ramme for borgere med stadig mere komplicerede og mangeartede sundhedsudfordringer, hvilket skaber øgede krav til både rammer og det udstyr, der er nødvendige for at lykkes med borgernes forløb. SRC er beliggende på Funkevej 9A, 6230 Rødekro i en bygning, der tidligere blev anvendt til plejehjem, og som siden 2013 har fungeret som ramme for SRC. Bygningen har en række udfordringer, som skal løses på både kort og længere sigt for at skabe de nødvendige rammer for de borgerforløb, der er på SRC.

   

  Udfordringerne kommer dels af bygningens alder og stand, dels at der i de senere år er sket en hastig udvikling af det nære sundhedsvæsen, ændring i demografien og stadig mere komplekse sygdomsbilleder. Tilsammen øger disse faktorer kravene til de fysiske rammer for udførelsen af opgaverne for at lykkes med borgerforløbene på SRC.

   

  Udfordringerne kan på kort sigt i nogen grad imødegås gennem en investering, der skal understøtte den nye faglige profil samt indhentning af efterslæb ift. den indvendige vedligeholdelse. Særligt vægge og gulve er slidt og skadet efter mange års anvendelse. Herudover er eksempelvis WIFI-dækningen i centret mangelfuld, hvilket er til gene for borgerne, men også ift. personalets løbende dokumentation og brug af andet udstyr.

   

  Derfor ansøges om 0,500 mio. kr. til tilpasning af lokaler med nye formål, herunder forbedring i kvalitetsarbejdet som bedre muligheder for medicindispensering og anvendelse af udstyr som f.eks. urinvejsscanner m.v. Dertil kommer midler til indretning af samtalerum til pårørende og bedre digital infrastruktur samt udbedring af skader i gulve og vægge.

   

  Et kort overblik over udfordringer og tilpasningsforslag vedr. de fysiske rammer fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi og afledt drift

  I det godkendte budget 2021 er der i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 2,158 mio. kr. og i 2022 0,580 mio. kr. til boligstrategi på Ældre- og Handicapområdet.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der 2021 gives en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til understøttelse af ny faglig profil for SRC finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra puljen til boligstrategi på Ældre- og Handicapområdet og

  at rådighedsbeløbet på 0,500 mio. kr. frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  1. + 2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24706, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende en udvidelse af botilbuddet Funkevej, Autismecenter Syd, med 2 pladser, så botilbuddet fremover vil råde over i alt 10 pladser fra 2022.

  Der kan ses en vedvarende stigning i efterspørgslen efter pladser på Autismecenter Syd, som det fremgik af ’Boligstrategi for Social & Sundhed 2019-2025’, der blev godkendt på udvalgets møde dem 7. august 2019, herunder ’Helhedsplan for Autismecenter Syd 2019-2022’.

   

  Det fremgår af disse, at der tilbage i 2019 blev konstateret en stigende efterspørgsel. Det blev besluttet, at Aabenraa Kommune skulle udvide ud fra et forsigtighedsprincip. Med den foreslåede udvidelse af botilbuddet Funkevej efterleves forsigtighedsprincippet, under  samtidig hensyntagen til 2 strategiske pejlemærker; bæredygtighed (økonomisk) og kapacitet (midlertidig bolig løsning).

  Muligheden er blevet aktuel, idet antallet af pladser på Speciale- og Rehabiliteringscentret (SRC) forventes reduceret. Rammen for denne sag er, at SRC i så fald kan frigøre 3 boliger til brug for Autismecenter Syd, som kan anvendes til hhv. 2 pladser samt nødvendige fællesfaciliteter.

   

  Pladserne er planlagt etableret efter servicelovens § 107, hvor kommunen opnår en fleksibilitet, idet beboerne kan flyttes til andet tilbud hvis dette skønnes at være mere hensigtsmæssigt. Den fordel kan ikke opnås, når boligerne oprettes efter almenboligloven § 105, med en socialpædagogisk indsats efter Servicelovens § 85. I de tilfælde kan beboerne kun flyttes til et andet tilbud, hvis de selv ønsker dette. Det store flertal af boliger på handicapområdet i kommunen er oprettet efter almenboliglovens § 105.

  Med 2 ekstra pladser på botilbuddet Funkevej vil noget af den øgede efterspørgsel efter pladser kunne tilgodeses, ligesom den igangværende udbygning af botilbuddet Rhedersborg også medfører yderligere 3 pladser på området (udvidelsen der med 8 pladser er betinget af en nedlæggelse af Mejerihaven med 5 pladser). I de kommende år må der forventes yderligere efterspørgsel på området jf. Boligstrategien.

   

  En udvidelse af botilbuddet på Funkevej med 2 pladser vil således både styrke botilbuddets samlede driftsgrundlag, og det kan endvidere ses som medvirkende til udmøntningen af den samlede ’Boligstrategi for Social & Sundhed 2019-2025’, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år.


  Det nuværende botilbud på Funkevej indeholder 8 boliger beboet af borgere, der kan klare sig uden nattevagt. Der er et potentiale for en bedre udnyttelse af personaleressourcerne ved at udvide botilbuddet med yderligere 2 pladser uden natdækning for borgere, som kan klare sig med basis og tyngdepakker 5-7 og uden behov for ekstra sikkerhedsnormering.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke vil være en risiko for at stå med unødvendig kapacitet på området, idet der vedvarende er efterspørgsel efter pladser på autismeområdet internt fra Aabenraa borgere såvel som fra andre kommuner.

  Visitation & Understøttelse skønner, at prisen på basisydelsen på Funkevej kan reduceres med kr. 48.000 ved en udvidelse med 2 pladser til i alt 10 pladser. For øjeblikket er fem af de nuværende otte pladser udfyldt af borgere fra andre kommuner. Når der korrigeres for mellemkommunale borgere bliver den samlede besparelse affødt af en reduceret pris derfor mellem 144.000 og 240.000, afhængig af om de 2 nye tilflyttere vil være mellemkommunale borgere eller Aabenraa-borgere. Der er pt. såvel interne borgere som eksterne borgere som mulige nye beboere.

   

  En konkret løsning med 2 ekstra pladser på botilbud Funkevej kan tilvejebringes ved, at der bliver tilført 3 rum til botilbuddet Funkevej, idet de nuværende fællesarealer er relativt beskedne af størrelse, og der derfor skal benyttes et lokale til nyetablering af et køkken mv. De samlede omkostninger til køkkenetablering, samt evt. flytning af dør/væg til SCR delen, vurderes af Autismecenter Syds ledelse at kunne afholdes på et niveau på ca. 75-100.000 kr. Beløbet afholdes af Autismecenter Syd.

  Høring/udtalelse

  Sagen forlægges Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at en udvidelse af botilbud Funkevej med 2 pladser fra 2022 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5418, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om udviklingen af borgere under servicelovens § 85 (pædagogisk vejledning/støtte i egen bolig) og §104-tilbud (aktivitets- og samværstilbud/væresteder) og skal træffe beslutning om eventuel budgetomplacering af midler imellem de to områder.

   

  I en årrække efter kommunalreformen i 2007 har der været et stigende antal borgere, der er kommet i forløb i de kommunale socialpsykiatriske tilbud. De sidste par år har det samlede antal borgere i §85 og § 104-tilbud stabiliseret sig, men der er sket et skifte, således at der er flere borgere tilknyttet væresteder end borgere, der modtager støtte i egen bolig. Samlet var der i december 2018 tilknyttet 477 borgere, fordelt på 287 borgere under § 85 og 190 borgere under § 104, mens der i 2020 var tilknyttet 503 borgere, fordelt på 236 borgere under § 85 og 267 borgere under § 104. 

   

  Kommunes værested er organisatorisk placeret under Center for Socialpsykiatri og Rusmidler (CSR) og består fysisk af to lokaliteter på henholdsvis Reberbanen i Aabenraa og Jernbanegade i Padborg foruden Fuldtræfferen i Høje Kolstrup. Der er 16 medarbejdere tilknyttet Værested/CSR og det samlede budget udgør 6,376 mio. kr. i 2021. Tilbuddet har hjemmel i servicelovens § 104 vedrørende aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte borgere med psykiatriske udfordringer. Værested/CSR er således et tilbud til de borgere, som kan deltage i gruppeforløb.  

   

  I forhold til de øvrige tilbud i CSR er tilbuddene på Værested/CSR lavest rangeret i forhold til

  tyngden/indgrebets størrelse:

   

  1. Intensiv støtte i døgndækket botilbud, servicelovens § 107

  2. Moderrat støtte i ikke døgndækket botilbud, servicelovens § 107

  3. Støtte i egen bolig, servicelovens § 85

  4. Forebyggende støtte, servicelovens § 82

  5. Tilbud i et aktivitets- og samværstilbud, servicelovens § 104

   

  Tilbuddet i Værested/CSR giver både mulighed for, at borgerne kan komme i et åbent tilbud og deltage i forskellige gruppeforløb, men det er også muligt at få individuel støtte. Den individuelle støtte kan udmønte sig i en ”opstartssamtale”, hvor medarbejderen sammen med borgeren har mulighed for at vurdere hvilke aktiviteter, som borgeren skal tilknyttes.

   

  Budgettet, udarbejdet i 2014 og gældende fra 2015, til værestedet er oprindeligt beregnet til 138 pladser, men antallet af tilknyttede borgere er steget fra 171 borgere i januar 2018 til 267 borgere i december 2020. Til sammenligning er antallet af borgere tilknyttet § 85-tilbud faldet fra 287 i januar 2018 til 236 i december 2020, og antallet toppede foreløbig med 329 i september 2019.

   

  Det øgede antal borgere tilknyttet Værested/CSR har medført, at det kun har været muligt at

  tilknytte få nye borgere siden den 31. oktober 2020 i takt med, at nogle forløb bliver afsluttet. Ud over stigningen i antallet af borgere har medarbejderne i Værested/CSR oplevet, at en betydelig del af de ”nye” borgere har haft behov for individuel støtte end tidligere. Dvs. at der både er kommet flere borgere til tilbuddet, og at en større andel af borgerne har brug for individuel støtte end tidligere. Således modtager 135 af de tilknyttede borgere støttende samtaler. Den støttende samtale varer ca. 30 min. om ugen, og det er primært i de første tre måneder, at der behov for den individuelle støtte. Per 12. april 2021 var der 10 borgere på venteliste til et tilbud i Værested/CSR.

   

  Samtidigt med kapacitetsudfordringen i Værested/CSR, er der – som tidligere omtalt – sket et betydeligt fald i borgere, der modtager § 85-støtte. 

   

  Hvor tilbuddet Værested/CSR arbejder ud fra et rammebudget, er § 85-tilbuddet i Pædagogisk vejledning og støtte aktivitetsstyret. Dvs. at CSR afregnes pr. borger, der er tilknyttet § 85-tilbuddet, og at prisen varierer efter den pakke, borgeren har fået tildelt § 85-støtte efter. Faldet i antallet af borgere har på den baggrund betydet, at den totale afregning for § 85-tilbud er faldet fra 13,159 mio. kr. i 2019 til 11,994 mio. kr. i 2020 svarende til et fald på knap 1,163 mio. kr.

   

  CSR vurderer, at det vil være muligt at sikre håndteringen af den nuværende og forventede efterspørgsel i 2021 efter § 104-tilbud i Værested/CSR ved at løfte budgetrammen med 0,850

  mio. kr. i Værested/CSR.

   

  Udviklingen og udfordringerne er uddybet i vedhæftede notat.

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering om udviklingen af borgere under støtte i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud tages til efterretning,

  at udvidelse af aktivitets- og samværstilbud godkendes,

  at der budgetomplaceres 0,850 mio. kr. fra den aktivitetsstyrede §85-støtte under politikområdet Visitation og Understøttelse til det rammestyrede §104-tilbud under politikområdet Sundhed med virkning fra 1. september 2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  1. at taget til efterretning

  2. + 3. at godkendt

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32481, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af midler til ensomhedsindsats. I forbindelse med budget 2021 har Social- og Sundhedsudvalget besluttet at reservere 1,0 mio. kr. til visiterede, prioriterede massive indsatser for ensomme, herunder fællesspisningsaktiviteter.

   

  Social & Sundhed anbefaler, at midlerne anvendes til ansættelse af medarbejdere med rette kompetencer til at arbejde med ensomhedsindsatser, som overordnet vil have seks spor:

   

  • En tværgående ensomhedsindsats i tæt samarbejde med områder, som har kontakt med ældre borgere, som kan risikere at blive ensomme eller som allerede er ramt af ensomhedsfølelse.
  • Systematisk opsporingsindsats af ældre borgere, som enten er i berøring med en form for ensomhed eller er i risiko for at blive ramt af den.
  • Indsatser som har til formål, at aftabuisere ensomhed og øge opmærksomheden på ensomhed som en fælles samfundsproblematik. Parallelt med den systematiske opsporing er det vigtigt, at sundhedspersonale, borgerne og deres pårørende tør italesætte ensomhed
  • Etablering af indsatser i samarbejde med civilsamfundsaktører, som skaber mulighed for, at borgere som oplever ensomhed, kan indgå i nye fællesskaber og styrke deres netværk/selvtillid. Indsatser der bygger på metoder og tilgange, som har dokumenteret effekt i forebyggelse af de forskellige former for ensomhed. F.eks. etablering af fællesskabsgrupper med fællesspisning
  • Kompetenceudviklende indsats blandt sundhedspersonale og frivillige samt civilsamfundet. Alle, som er i kontakt med ældre borgere, skal kunne spotte ensomme ældre borgere. De skal have vilje og kompetencer til at italesætte ensomhed samt redskaber til at sætte en meningsfuld samtale og aktivitet i gang.
  • Individuel indsats målrettet den enkelte borger, som støtter dem i at opbygge nye netværk og styrker deres nære relationer kombineret med faglig indsats mod ensomhed.

   

  Ovenstående seks spor omfatter både borgerrettede aktiviteter samt kompetenceudvikling og

  forankring af nye måder at arbejde på med ensomhed i Aabenraa Kommune. Samlet set skal indsatserne sikre, at Social & Sundhed systematisk opsporer og forebygger ensomhed for den enkelte ældre borger med faglig indsats mod ensomhed.

   

  Social & Sundhed anbefaler, at opgaven løses af Aktivitet & Forebyggelse i Senior afdeling, som har gode erfaringer og resultater i arbejdet med ensomme hjemmehjælpsmodtagere.

  Projektet ”Fællesskabsgrupper for ældre hjemmehjælpsmodtagere", som er forankret i Aktivitet & Forebyggelse i dag, afsluttes i december 2021. Projektet har siden 2019 arbejdet med at forebygge ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere, bl.a. ved at opkvalificere medarbejderne i hjemmeplejen til at opspore ensomme ældre, at skabe overblik over aktivitetsmuligheder samt at styrke samarbejdet med frivillige organisationer om at forebygge ensomhed blandt ældre. På nuværende tidspunkt er 140 borgere tilknyttet projektet. 

   

  Visitation til indsatsen sker via henvendelse til Aktivitet & Forebyggelse. Aktivitet & Forebyggelse skal være den ”indgang” som sundhedspersonale, borgere eller pårørende benytter, når de møder et menneske, som er ramt af ensomhedsfølelse, og har behov for at få hjælp til at tage hånd om den oplevede ensomhed. Derefter vil Aktivitet & Forebyggelse tage kontakt til borgeren, som er blevet opsporet og igangsætte de nødvendige faglige indsatser mod ensomhed.

  Aktivitet & Forebyggelse vil også være et sted hvor borger selv kan henvende sig for at få hjælp til at tage hånd om den oplevede ensomhed.

   

  De afsatte midler for 2021 er ikke anvendt til formålet grundet COVID-19, samt at projektet ”Fællesskabsgrupper for ældre hjemmehjælpsmodtagere" har leveret individuelle indsatser mod ensomhed. Derfor anbefaler Social & Sundhed, at midlerne for 2021 forbliver i det ydelsesbaserede budget til hjemmehjælp.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med budget 2021-2024 blev besluttet en særskilt prioritering af 5,2 mio. kr., af hjemmehjælpsbudgettet til særskilte indsatser på ældreområdet. På mødet den 11. november 2020 blev besluttet at reservere 1,0 mio. kr. årligt til visiterede, prioriterede massive indsatser for ensomme, herunder fællesspisnings-aktiviteter.

  Indstilling

  at de seks overordnede spor i ensomhedsindsats godkendes,

  at indsatsen mod ensomhed hos ældre borgere forankres i Aktivitet & Forebyggelse,

  at midlerne tilføres Aktivitet & Forebyggelse fra 2022 og årene frem,

  at midlerne for 2021 forbliver i det ydelsesbaserede budget til hjemmehjælp.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  1. – 4. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12766, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende forslag til Velfærdsteknologistrategi 2021-2024 – Et bedre liv – med velfærdsteknologi.

   

  Den nye velfærdsteknologistrategi (se bilag) står på skuldrene af den nuværende strategi ”Strategi for digital sundhed & velfærdsteknologi 2022: Det gode liv i digitale fællesskaber” og tager sit udgangspunkt i ”Vækststrategi 2018-2030 – Sund Vækst”.

   

  Den nye strategi arbejder ud fra visionen: ”Mere selvhjulpenhed – understøttet af teknologi”.

  Principperne i strategien er:

   

  1. Alle indsatser skal være behovsdrevet. Dvs. at der skal være identificeret et behov hos borgere eller medarbejdere inden der igangsættes en afprøvning eller implementering af velfærdsteknologi.
  2. Vi vil være medudvikler til nye teknologier, der tager udgangspunkt i identificerede behov og bidrage til vækst i Aabenraa Kommune. Som medudvikler stiller vi organisation og ressourcer til udvikling af ny teknologi til rådighed, men det er eksterne aktører, der skal drive nyudviklingen. Som led i arbejdet med princippet vil der oprettes et forum/netværk med lokale aktører og leverandører, hvor velfærdsteknologi teamet står til rådighed som sparringspartner. Ved et behov for udvikling af nye teknologier, vil aktører i netværket få muligheden for at tilbyde sig som primærudvikler.
  3. Vi vil skabe værdi på fem bundlinjer: borger, medarbejder, ressourcer, bæredygtighed og vækst.

   

  For at indfri visionen tager strategien udgangspunkt i fem indsatsområder:

  1. Borgerettet behovsafdækning – borgerrettet velfærdsteknologi efter behov
  2. Forebyggelse – udskyd behovet for hjælp
  3. Medarbejderteknologi – understøtte medarbejdernes arbejdsliv
  4. Medudvikling af nye løsninger – proaktiv medudvikling
  5. Kompetenceudvikling – udvikling af medarbejderkompetence.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ca. kr. 5,777 mio. i resterende anlægsmidler til velfærdsteknologi. Der er et forventet forbrug af anlægsmidlerne for velfærdsteknologi i resten af 2021 på ca. kr. 2,766 mio.

   

  Det forventes derfor, at der ved udgangen af 2021 kan søges om overførsel af ca. kr. 3 mio. til 2022. Hvis midlerne fordeles over den nye strategis levetid, betyder det kr. 1,5 mio. til henholdsvis 2022 og 2023.

   

  Historisk set har der i 2019 været anvendt kr. 2,6 mio. og i 2020 kr. 2,2 mio.

   

  Ansvaret for prioritering af beløbet på kr. 1,5 mio. til projekter er placeret i Social- og Sundhedsområdet.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været i høring i Seniorråd, Handicapråd og Sektorudvalget for Social & Sundhed. Forvaltningen har i særskilt notat besvaret de rejste spørgsmål i høringssvarene. Rettelser i forlængelse af høringssvarene er markeret med gult i strategien.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til Velfærdsteknologistrategi 2021 – 2024 godkendes

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1192, Sagsinitialer: MKGA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte oplæg til en ny Handicappolitik ”Lige muligheder og trivsel” 2021. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 30. september 2020, at handicappolitikken med fordel kunne få et servicetjek, og udvalget anmodede Handicaprådet om at indlede dette servicetjek i dialog med brugerorganisationerne på området.
   

  Forud for beslutningen om et servicetjek af handicappolitikken havde Handicaprådet ligeledes drøftet et forslag fra brugersiden om udarbejdelse og godkendelse en ny handicappolitik for Aabenraa Kommune i 2021. Handicaprådet ønskede dermed en proces planlagt, således at en ny politik kunne vedtages i denne byrådsperiode.

   

  En arbejdsgruppe i Handicaprådet med deltagelse af repræsentanter fra brugerorganisationerne på området samt repræsentanter fra forvaltningen, har mødtes i vintermånederne og drøftet indhold og struktur samt en overordnet model for en ny politik.

   

  På baggrund af møderne er et første udkast til en ny handicappolitik udarbejdet, og udkastet blevet præsenteret og drøftet på et åbent møde med bred deltagelse fra brugerorganisationerne den 25. marts 2021. Efterfølgende blev udkastet i justeret form forelagt til godkendelse på mødet i Handicaprådet den 14. april 2021.
   

  Handicaprådet besluttede at fremsende forslag til ny handicappolitik til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Politikken vil efter endelig godkendelse blive bearbejdet af en grafiker, så den designmæssigt følger de linjer, som bl.a. sundhedspolitikken er udarbejdet efter.

   

  Forslag til tids- og procesplan

  Social- og Sundhed foreslår følgende:

   

  Juni – juli 2021: Intern hørringsproces i Social- og Sundhed med drøftelse af handicappolitikkens implementering.

   

  11. august 2021: Social- og Sundhedsudvalget drøfter tilbagemeldingerne og godkender tilrettet udkast til handicappolitik inklusiv afsnit om implementering samt forslag til politisk forord.

   

  12. august 2021: Høring i Handicaprådet.

   

  Herefter til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2021, i Økonomiudvalget den 7. september 2021 og i Byrådet den 22. september 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at oplægget fra Handicaprådet tages til efterretning, og at Social- og Sundhedsudvalget takker for indsatsen,

  at oplægget til ny handicappolitik drøftes og

  at forslaget til tids- og procesplan drøftes og godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  1. at godkendt.

  2. + 3. at drøftet og godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9678, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte Region Syddanmarks høringsudkast til akutplan samt godkende, at Aabenraa Kommune tilslutter sig udkastet til fælleskommunalt høringssvar.

   

  Fristen for at afgive høringssvar til Region Syddanmark er den 30. august 2021. Der er mulighed for både at tilslutte sig det fælleskommunale høringssvar og at afgive et eget høringssvar, hvis dette ønskes.

   

  Indhold i akutplanen

  Indholdet i akutplanen fremgår af resumeet på s. 5 og 6 i det vedhæftede høringsudkast.

   

  Opsummerende kan man sige, at de første 4 kapitler er beskrivende. Det nuværende akutområde i Region Syddanmark, Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2020 for den akutte sundhedsindsats og Danske Regioners udspil på akutområdet fra 2018 beskrives.

   

  I kapitel 5 slås det fast, at Region Syddanmark har et godt udgangspunkt for at arbejde videre med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og forslagene fra Danske Regioner, idet anbefalinger, der har betydning for strukturen på akutområdet, allerede er opfyldt eller er på vej til at blive det.

   

  Akutplanens forslag til konkrete indsatser fremgår af kapitlerne 6, 7 og 8 og vedrører i nævnte rækkefølge en styrket visitation til akutte tilbud (indsatserne 1-15), en udvikling af lægevagten og dens samarbejde med sygehusene (indsatserne 16-28) samt akutte hjerteforløb (indsatserne 29-32).

   

  I kapitel 9 redegøres for implementering og budgetmæssige konsekvenser af de 32 indsatser i akutplanen.

   

  Gyldighedsperiode

  Det fremgår ikke eksplicit via årstal i titlen, i hvilken periode akutplanen forventes at gælde. Det beskrives, at Sundhedsstyrelsen lægger op til, at anbefalingerne skal være opfyldt inden for en 10-årig periode, men at Region Syddanmark har en ambition om, at akutplanens indsatser skal føres ud i livet inden for de næste 3-4 år. I bilaget vedr. implementering opereres med planer frem til og med 2026, mens bilaget med budgetoverslag går til og med 2025.

   

  Indsatser af særlig interesse for kommunerne

  De indsatser, som Styregruppen for akutplanen har vurderet kræver involvering af og samarbejde med kommunerne er karakteriseret ved, at de i kolonne 3 i tabellen i kapitel 9 nævner ’den tværsektorielle følgegruppe for behandling og pleje’ som havende et (med)ansvar for at tage initiativ til implementering.

   

  Disse indsatser (nr. 3-15 samt nr. 24) er derfor fremhævet i vedhæftede notat ’Indsatser af særlig interesse’, hvor det kort beskrives, hvad indsatsen indebærer, hvornår den tænkes implementeret, om der er tale om udvikling/pilotprojekt eller udrulning/drift og om der er afsat penge til indsatsen i Region Syddanmarks budget for 2022-2026. Indsats nr. 1 ’Etablering af akutte visitationsenheder’ også beskrevet, da det er den vigtigste indsats i akutplanen.

   

  Det fremgår, at Region Syddanmark har et stykke arbejde foran sig i forhold til konkretisering af akutplanens indsatser og deres budgetmæssige konsekvenser. Lagt sammen for de 4 overslagsår er den absolut største post med 22 mio. kr. ’tværgående udviklingspulje til akutplan’, næststørste post er indsats nr. 1 ’Etablering af akutte visitationsenheder’.

   

  Det fælleskommunale høringssvar

  Udkastet til et fælleskommunalt høringssvar er udarbejdet af Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, der er en del af den administrative understøttelse af KKR-Syddanmark.

   

  Det indeholder et overordnet ’politisk’ afsnit, et afsnit med generelle kommentarer til akutplanen samt et bilag med tekniske kommentarer.

   

  I den politiske del af høringssvaret redegøres – efter den høflige anerkendelse af udkastet – for, at kommunernes væsentligste bekymring ved akutplanen er, at nogle af de opgaver, der lægges op til skal løftes i samarbejde med kommunerne, kan medføre behov for øgede kommunale økonomiske ressourcer. Der gøres opmærksom på, at KKR-Syddanmark har besluttet, at alle udgiftsdrivende opgaver, som overgår til kommunerne fra regionen, kræver kommunal politisk godkendelse, og at dette også må være udgangspunktet for evt. opgaveoverdragelse i forbindelse med akutplanen.

   

  Social & Sundhed vurderer, at det er et grundigt og afbalanceret høringssvar, hvorfor der ikke umiddelbart ses behov for, at Aabenraa Kommune kommer med forslag til ændringer til det eller supplerer med et eget høringssvar.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkastet til akutplan for Region Syddanmark drøftes og

  at udvalget godkender, at Aabenraa Kommune tilslutter sig det fælleskommunale høringssvar.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  1. at drøftet.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6282, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende høringsudkast til sundhedsberedskabsplan 2022 - 2025.

   

  Sundhedsberedskabsplan 2022 - 2025 er udarbejdet efter Sundhedsstyrelsens vejledning til regioner og kommuner ”Planlægning af sundhedsberedskab” 2017. Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 er udarbejdet i et samarbejde med Brand & Redning Sønderjylland, Tønder Kommune og Haderslev Kommune.

   

  Ifølge BEK nr. 971 af 28/06/2016 om planlægning af sundhedsberedskabet skal sundhedsberedskabsplanen sendes til høring i nabokommunerne Tønder Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, hos Brand & Redning Sønderjylland og Region Syddanmark, og til rådgivning i Sundhedsstyrelsen.

   

  Det aktiverede sundhedsberedskab under corona perioden 2. marts til 4. august 2020 blev evalueret i efteråret 2020 med det formål at få viden om, om sundhedsberedskabet løste de opgaver, der er beskrevet i sundhedsberedskabsplan 2018 – 2021, godkendt af byrådet 20. december 2017. Udvalget blev orienteret om evalueringen af det aktiverede sundhedsberedskab 11. november 2020.

   

  Evalueringen pegede på en række områder, der efterfølgende er præciseret i sundhedsberedskabsplan 2022 - 2025:

  • Orientering af Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet, Seniorrådet og MED-udvalg.

   

  • Udvidelse af krisestabens støttefunktioner med konsulent, der varetager informationshåndtering. Krisestabens støttefunktioner refererer til krisestaben, og ad hoc- støttefunktioner refererer til afdelingschefen eller nærmeste leder.

   

  • Fordelingen af kommunikationsindsatsen mellem direktør og kommunikationsmedarbejder.

   

  • Når en hændelse forløber over en længere periode, som f.eks. corona, med svingende intensitet, vil der være behov for at kunne ændre i mødeaktiviteten i krisestaben, så mødehyppigheden tilpasses det aktuelle behov. Ved niveau 1 har hændelsen et omfang, der betyder, at krisestaben mødes dagligt eller flere gange dagligt med deltagelse af støttefunktioner. Ved niveau 2 er der 1-3 ugentlige møder, eventuelt uden deltagelse af støttefunktioner. Når hændelsen bliver ”daglig dag” betragtes hændelsen som en del af genopretningen.

   

  • Det er krisestaben, der har ansvaret for igangsætning af genopretning, hvilket kan ske i samarbejde med det generelle beredskab og IT-beredskabet, alt efter hvilke type hændelse, der har aktiveret sundhedsberedskabet.

   

  Forvaltningen arbejder hen over sommeren videre med en model for prioritering af serviceniveaet. Modellen skrives ind i sundhedsberedskabsplan 2022 - 2025 forud for behandling i Social- og Sundhedsudvalget oktober 2021 forud for endelig godkendelse i Byrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at høringsudkast til sundhedsberedskabsplan 2022 - 2025 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36428, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle til strategi for samarbejde med pårørende i Aabenraa Kommunes Social & Sundhed.

   

  I oktober 2020 havde Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling et møde med forvaltningen med henblik på at drøfte samarbejde med pårørende i Aabenraa Kommune. Mødet var fra Kræftens Bekæmpelses side med et ønske om at få et fælles afsæt i forståelsen af pårørende til kræftpatienter og deres hverdag. På mødet orienterede forvaltningen om Aabenraa Kommunes tiltag for at inddrage og støtte pårørende til patienter med livstruende sygdom samt de tiltag og støtte pårørende tilbydes. Mødet mundede ud i en fælles drøftelse af fremtidige tiltag for pårørende i Aabenraa Kommune.

   

  På ovenstående baggrund og som led i at sætte øget fokus på det gode samarbejde med pårørende er der udarbejdet et udkast til en strategi herfor. Strategien er udarbejdet med sigte på at gælde alle forløb i Social & Sundhed og med henblik på at sikre et udbytterigt samarbejde mellem borger, pårørende og personale. Erfaringer viser, at jo skarpere, der er forventningsafstemning, des mere udbytterigt bliver samarbejdet. Tydelighed i forventningsafstemningen er derfor et vigtigt omdrejningspunkt i strategien for samarbejdet mellem beboere, pårørende og personale.

   

  Strategiens indhold omhandler formålet med at samarbejde med pårørende: At pårørende anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen og samarbejdet med borgeren, i det omfang borger og pårørende ønsker det, og de pårørende formår det. Desuden det centrale i samarbejdet med borger og dennes pårørende: Dialog, samtykke, gensidighed samt aftaler og opfølgning. Der er målsætninger i strategien for dette og indsatser i relation til disse er beskrevet. Vigtigheden af, at der er sammenhæng og helhed i indsatser og positive effekter, uanset hvad borgeren er udfordret med helbredsmæssigt, er pointeret. Rolle- og opgavefordeling mellem borger, pårørende og medarbejdere indgår ligeså i strategien. I Aabenraa Kommune arbejdes der rehabiliterende, hvorfor dette aspekt også indgår i strategien.

   

  I forlængelse af strategiens godkendelse følger et implementeringsarbejde i forvaltningen, hvor der udvikles et kompetenceudviklingskursus til medarbejderne. Målet med det bliver at sikre, at medarbejderne kan leve op til forventningerne i strategien og bl.a. kan være tydelige i forventningsafstemningen mellem borger, pårørende og personale samt få styrket deres kommunikative kompetencer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at strategi for samarbejde med pårørende drøftes,

  at strategi for samarbejde med pårørende sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse på udvalgsmødet den 11. august 2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  1. at drøftet.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag vælge en vinder af navnekonkurrencen for projektet på Vestergade 14 i Rødekro. Herefter skal udvalget beslutte et navn for det kommende hus på Vestergade 14 i Rødekro.

   

  Den 17. maj 2021 blev navnekonkurrencen ”Hvad skal huset hedde?” udskrevet på baggrund af, at dele af Træning & Forebyggelse, HjælpemiddelHuset og Center for Job & Uddannelse flytter til Rødekro. Ved deadline den 1. juni 2021 var der modtaget 50 forslag til et muligt navn for projektet fra 42 forskellige forslagsstillere.

   

  Af bilaget fremgår de indkomne forslag.

   

  De modtagne forslag vil blive brugt til inspiration i forbindelse med den endelige navngivning af det nye hus i Vestergade i Rødekro. Det er således ikke sikkert, at det endelige navn vil være blandt forslagene, eller at det vindende forslag bliver det endelige navn på det nye hus.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der vælges en vinder i navnekonkurrencen blandt de indkomne forslag,

   

  at der besluttes et navn til det kommende hus på Vestergade 14 i Rødekro.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  Navnekonkurrencen forlænges til 1. august 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16495, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om fremtiden for Rådgivning Social & Sundhed.

   

  Udvalget godkendte 28. maj 2019 igangsætning af projekt ”Min indgang”. Ifølge projektbeskrivelsen skal projektet evalueres marts 2021. ”Min indgang” kaldes i dag Rådgivning Social & Sundhed.

   

  Rådgivning Social & Sundhed blev indviet 1. marts 2020 og har været nedlukket på grund af Covid-19 i perioderne: 12. marts 2020 – 27. april 2020 og 16. december 2020 – 6. april 2021. Åbningstiden er 20 timer ugentlig med 2 medarbejdere fra Visitationen.

   

  Resultater

  Medarbejderne har i perioden registreret antal besøg og formålet med besøget. Der har i de 45 åbningsuger været 371 borgere, svarende til 8 besøgende om ugen.

   

  Formålet med projektet var at få erfaringer med, hvilke problemer borgeren henvender sig med, og få erfaring med hvilke former for rådgivning, træning og supervision, der efterspørges.

   

  18 % af borgerne, svarende til 65 borgere, har efterspurgt rådgivning og hjælp til ansøgninger fra Visitationen i Social & Sundhed. Det er blandt andet hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaer og rådgivning om forvaltningens tilbud. 13 % af borgerne, svarende til 50 borgere, har efterspurgt rådgivning vedrørende andre områder i forvaltningen. Det betyder, at 31 % af henvendelserne er relateret til forvaltningens områder.

   

  29 % af henvendelserne har relateret sig til anden forvaltning i form af Borgerservice og Jobcenteret, 2 % har været henvendelser vedrørende Udbetaling Danmark, og 2 % har været henvendelser vedrørende egen læge. 37 % af henvendelserne har ikke været relevante, f.eks. borgere der spørger om vej. Det betyder, at 70 % af henvendelserne ikke er relevante for Social & Sundheds forvaltningsområde, svarende til ca.5 henvendelser om ugen.

   

  Forvaltningen havde en forventning om, at Rådgivning Social & Sundhed ville aflaste Visitationen i form af færre telefoniske henvendelser og færre ansøgninger, men dette har ikke været tilfældet. Endvidere havde forvaltningen en forventning om, at etablering af Rådgivning Social & Sundhed ville betyde en lettere tilgængelighed for borgere med behov.  

   

  Der var opsat en række succeskriterier for Rådgivning Social & Sundhed, som ikke er nået:

  • En ensartet screening af borgerne – sagsbehandlerne har truffet 3 afgørelser i perioden om rengøring og handicapkørsel
  • Antallet af ansøgninger indenfor serviceloven skulle reduceres – der har ikke været ansøgninger indenfor serviceloven
  • Borgerne skulle opnå en personlig udvikling – der har ikke været henvendelser, hvor sagsbehandlerne skulle følge borgerne over tid.

   

  På baggrund af det lave antal ugentlige henvendelser og den lave andel af henvendelser, der relaterer sig Social & Sundheds område, set sammen med, at forventningen om en reduktion i antallet af telefoniske henvendelser og ansøgninger ikke blev indfriet, anbefaler forvaltningen, at Rådgivning Social & Sundhed lukkes med udgangen af 2021.

   

  Medarbejdere tilknyttet Rådgivning Social & Sundhed er ansat i Visitationen og vil fremover være placeret i Visitationen. Lejemålet kan opsiges med fraflytning 31. december 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Pilotprojektet ”Min indgang” blev oprindeligt godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2019 og en finansieret i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2024. Der blev afsat 0,308 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2020 og 2021.

   

  Budgettet er afsat til finansiering af de årlige omkostninger til husleje og drift, men personaleressourcerne er sket inden for den eksisterende ramme.

   

  Det bemærkes, at der pr. 31. maj 2021 resterer 0,042 mio. kr. til dækning af udgifter resten af 2021. Der er ikke afsat budgetbeløb i 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Rådgivning Social & Sundhed lukkes med udgangen af 2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16649, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en præcisering af Vejledende serviceniveau for handicapkørsel.

   

  Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere om kørsel fra gadedør til gadedør (i gadeplan) med et egnet køretøj. Handicapkørsel er en del af den kollektive trafik. Aabenraa Kommune visiterer til tilbuddet.

   

  De nuværende kriterier har givet anledning til behov for en præcisering af rammerne for anvendelse af kørsel med handicapkørsel, herunder specifikt bevilling af trappekørsel. Der er derfor udarbejdet forslag til nyt vejledende serviceniveau.

   

  Baggrunden for præcisering er en konkret henvendelse fra borger, som mener, at kommunens serviceniveau ikke er lovlig.

   

  Borgere har ikke mulighed for at klage over en afgørelse om bevilling af handicapkørsel, men kan alene bede kommunen se på afgørelsen igen.

   

  Forvaltningen har altid administreret efter beskrevet og godkendt serviceniveau.

  Lovgrundlag

  Der er ikke hjemmel i lov om trafikselskaber, lov nr. 582 af 24.6.2005 til at påklage konkrete afgørelser om afslag på optagelse i den individuelle handicapkørsel. Der er alene mulighed for at anmode den myndighed, der har truffet afgørelse, om at genoptage denne med henblik på at foretage en fornyet vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at træffe en anden afgørelse.

   

  Trafikselskaberne er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse. Trafikselskabernes administration af individuel handicapkørsel vil efter loven fortsat være underlagt det almindelige kommunale tilsyn.

  Økonomi og afledt drift

  Den foreslåede præcisering har ingen indflydelse på økonomien, da den præciserer gældende praksis.

  Høring/udtalelse

  Da sagen alene er en præcisering af gældende praksis vurderes det ikke, at sagen skal i høring

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at præcisering af vejledende serviceniveau for handicapkørsel godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12869, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om samarbejde mellem Social & Sundhed, Børn og Kultur og DGI Sønderjylland om fælles genåbningsinitiativer for at sikre, at kommunens borgere kommer i gang med at bevæge sig (igen).

   

  I forbindelse med COVID-19-situationens nedlukninger og restriktionerne har det ikke været muligt for foreningslivet at gennemføre aktiviteter på samme måde som før marts måned sidste år. Det har bl.a. betydet en medlemsnedgang og bekymring for, om det er muligt fremadrettet at rekruttere og fastholde frivillige instruktører, der er forudsætningen for fortsat at kunne udbyde et stort og antal aktiviteter. I forhold til sundhedstilstanden hos kommunens borgere har det både negative konsekvenser på kort sigt i forhold til, at færre borgere har været aktive under COVID-19-situationen, og kan få det på længere sigt, hvis det ikke lykkes at få borgerne til at blive aktive i foreningslivet og i andre aktiviteter (igen).

   

  DGI oplyser, at det største fald i aktiviteter og medlemmer er sket blandt seniorer, der har været særligt opmærksomme på risikoen ved deltagelse i de aktiviteter, der har været mulige i forskellige perioder af nedlukningerne. Lykkes det ikke at få seniorerne i gang med aktiviteter igen kan det medføre, at deres sundhedstilstand forværres, hvilket på sigt kan få konsekvenser i form af, at de i mindre grad vil være i stand til at mestre eget liv. 

   

  I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet er der indgået et samarbejde mellem Social & Sundhed, Børn og Kultur og DGI Sønderjylland om fælles genåbningsinitiativer og indsatser omkring foreningslivet på både kort, mellem og langt sigte svarende til før, under og efter sommerferien. En fælles markedsføringskampagne under navnet ”Aabenraa Kommune bevæger sig” er overskriften for flere forskellige indsatser for og med foreningslivet og kommunens borgere. Målet er både at sikre et bredt udvalg af aktivitetstilbud og gøre det så tilgængeligt som muligt for kommunens borgere at blive aktive (igen).

   

  Af indsatser kan nævnes fælles genstartsmøde, gå-events, aktiviteter i sommerferien, understøttelse af foreningsaktiviteter og aktivitetsdage på skolerne, ligesom en del af indsatsen vil være målrettet seniorer, der i takt med udrulningen af vaccinationsplanen igen kan deltage i aktiviteter uden risiko for smitte. Henover sommeren vil der også være særligt fokus på børn og unge bl.a. i forbindelse med aktiviteter i og omkring Aabenraa Fjord.

   

  Størstedelen af indsatsen vil ligge efter sommerferien og vil være fokuseret på indendørsaktiviteter, der har været særligt hårdt ramt i forbindelse med nedlukninger og har oplevet det største fald i aktiviteter. Det gælder både informationskampagner i forbindelse med opstart af indendørssæsonen 21/22, bl.a. under sloganet #viglæderostilatsedig, og foreningsaktiviteter i skolerne.

   

  Der er afsat 0,300 mio. kr. til indsatsen, der fordeles ligeligt mellem de samarbejdende parter. Social & Sundheds andel er således 0,100 mio. kr., der findes gennem omprioritering af Sundhedsfremmemidler afsat til bevægelse, hvor det ikke har været muligt at igangsætte alle tidligere planlagte aktiviteter grundet Covid-19.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om, at der på visse områder i Social & Sundhed er en sårbar driftssituation for så vidt angår personalekapaciteten i sommerperioden, og at udvalget, hvis vagtplanlægningen mod forventning ikke kan hænge sammen, kan blive bedt om at godkende et forslag fra forvaltningen til, hvilke ydelser, der skal udsættes og/eller nedprioriteres.

   

  Udfordringen

  Den sårbare driftssituation gør sig gældende i perioden medio juni til ultimo august 2021 i Hjemmeplejen, på Plejehjemmene, på SRC og i særdeleshed i Sygeplejen.

   

  Den skyldes bl.a., men ikke udelukkende, det faktum, at mange af de unge mennesker, der normalt ville tage vikarjobs i sommerferieperioden, for øjeblikket arbejder som podere i forbindelse med COVID-19.

   

  Planlægning

  En arbejdsgruppe ledet af Visitation & Understøttelse og med repræsentanter fra driftsafdelingerne Sundhed og Senior er nedsat for at udarbejde et forslag til, hvilke opgaver og ydelser, der først skal nedprioriteres, hvis situationen nødvendiggør en sådan prioritering. 

   

  På nuværende tidspunkt forventer Social & Sundhed, at vagtplanerne hen over sommeren holder, men når udvalget orienteres om udfordringen skyldes det, at der er en begrundet bekymring.

   

  Udvalget kan, hvis det bliver nødvendigt, blive bedt om at godkende et forslag fra forvaltningen til, hvilke ydelser, der skal udsættes og/eller nedprioriteres.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/608, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status i projekt vedrørende etablering af ”Udsatteboliger”.

   

  På møde den 12. maj 2021 besluttede udvalget, at ”forvaltningen får mandat til at forhandle videre med ejeren af matrikel 3410”.

   

  Forvaltningen har taget kontakt til grundejer og sammen med A78 arkitekterne arbejdet videre med sagen.

   

  Der er også taget kontakt til Plan, Teknik & Miljø for at afdække muligheder på grunden i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt screening i henhold til Miljøvurderingsloven m.m.

   

  Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig status i sagen med de seneste oplysninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  Taget til efterretning.

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 21 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2020.

   

  Der er ikke bemærkninger til de områder, der hører under Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Status på Ny Grønningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  Taget til efterretning.