Beslutningsprotokol

onsdag den 11. august 2021 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

  Godkendt.

   

  Ditte Vennits Nielsen og Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens §18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

   

  Fordelingen foregår efter ”Nye retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde”, hvori principper og procedurer står beskrevet for at foreninger og organisationer kan komme i betragtning til §18 midlerne.

   

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået 18 indkomne ansøgninger fra 16 foreninger, og har fremsendt deres anbefalinger og vedhæftede kommentarer til fordeling af midlerne i 2. ansøgningsrunde for 2021

   

  Frivillighedsrådet foreslår, at kr. 50.000 af restmidlerne efter 2. runde 2021 anvendes til en Coronapris til uddeling til en forening ved udgangen af 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Restbeløb til 2. runde 2021 udgør kr. 462.750.

  Såfremt Frivillighedsrådets anbefalinger imødekommes, udestår et restbeløb på kr. 83.853.

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet og beslutter den endelig uddeling af tilskud,

  at udvalget tager stilling til forslag fra Frivillighedsrådet om, at kr. 50.000 af restmidlerne anvendes til en Coronapris.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  1. at Godkendt.

  2. at forvaltningen bedes fremlægge forslag til brug af restmidlerne.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37442, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om uddeling af tilskud efter ansøgning af § 79-restmidler for 2021. Udvalget besluttede den 13. januar 2021, at § 79 restmidler skulle overgå til en anden ansøgningsrunde med frist den 1. juni 2021.

   

  Jævnfør Aabenraa Kommunes § 79 politik skal Seniorrådet gennemgå indkomne ansøgninger og give anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Seniorrådet har på deres møde 21. juni 2021 behandlet 24 ansøgninger for i alt 297.400 kr. og anbefaler tildeling af midler for i alt 223.900 kr.

   

  Såfremt Seniorrådets anbefalinger følges, resterer der 144.199 kr. Seniorrådet foreslår, at dette restbeløb fordeles til Aktivitetsmedarbejderne på kommunens plejehjem til opmuntring og glæde for beboerne med f.eks. udflugter, fælles arrangementer og diverse aktiviteter.

  Økonomi og afledt drift

  § 79-restmidlerne til den ekstra uddelingsrunde i 2021 udgør 368.099 kr. Dertil kommer 30.000 kr. afsat til annoncering og afholdelse af dialogmøde med de frivillige foreninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Seniorrådet og beslutter den endelige uddeling af tilskud,

   

  at der tages stilling til anvendelse af restpuljemidler for 2021 efter ekstra ansøgningsrunde.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  1. at Godkendt, idet T3 og T5 modtager de ansøgte beløb.

  2. at restbeløbet fordeles forholdsmæssigt mellem aktivitetscentre i kommunen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3426, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Økonomiafdelingen har fremsendt regnskab og revisionsprotokollat med revisionspåtegninger vedr. nedenstående fond:

   

  • Den Velgørende Fond.

   

  Årets resultat udgør -73.471,22 ,- kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revisionsprotokollatet godkendes iflg. underskriftsblad,

   

  at regnskabet tages til efterretning og godkendes endeligt iflg. underskriftsblad.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  1. at Godkendt.

  2. at Taget til efterretning og Godkendt.

   

  Ditte Vennits Nielsen og Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3426, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Økonomiafdelingen har fremsendt regnskaber og revisionsprotokollater med revisionspåtegninger vedr. nedenstående legater:

   

   

  • Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens Legat.

   

  Årets resultat udgør -32.238,17 kr.

   

   

  • Henriette Marie Hansens Mindelegat.

   

  Årets resultat udgør -27.736,35 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revisionsprotokollater godkendes iflg. underskriftsblad,

   

  at legatregnskaber godkendes endeligt iflg. underskriftsblad.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  1. at Godkendt.

  2. at Godkendt.

   

  Ditte Vennits Nielsen og Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18071, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til permanentliggørelse af Center for Socialpsykiatri & Rusmidlers (CSR) midlertidige lejemål på Reberbanen 3, st.th., 6200 Aabenraa og deponering i forbindelse hermed.

   

  CSR har flere lejemål placeret på adresserne Reberbanen 1 og 3, samt Nørreport 1, 6200 Aabenraa. Adresserne dækker over Rusmiddelcenter og værested.

   

  De fleste lejemål på adressen er permanente lejemål, men et af lejemålene, 149 kvadratmeter beliggende på Reberbanen 3, st.th, er midlertidigt. Lejemålet er opsagt pr. 1. november 2021, men ønskes gjort permanent.

   

  Der er flere årsager til, at CSR har brug for at indgå en permanent kontrakt omkring det benævnte lejemål. De vigtigste bevæggrunde er; stigning i antallet af personfarlige borgere, sikring af anonymitet for borgere, mere komplekse borgere i dagbehandlingen, samt øgede muligheder for samarbejde med interesseorganisationer.

   

  Rusmiddelcenteret under CSR har henover de seneste år oplevet et stigende antal personfarlige borgere, der modtaget behandling. Rusmiddelcenteret har i gennemsnit 222 borgere tilknyttet alkohol- eller stofbehandling. I årene 2018, 2019 og 2020 har der været henholdsvis 19, 23 og 26 personfarlige borgere tilknyttet behandling, ligesom det alle årene har været nødvendigt at udstede polititilhold til borgere. Det øgede antal personfarlige borgere stiller højere krav til indretningen i forhold til større og flere samtale- og behandlingslokaler og antal flugtveje i lokaler. Disse krav kan ikke rummes i de nuværende permanente lokaler.

   

  De nuværende permanente lokaler er heller ikke hensigtsmæssige i forhold til medicinhåndtering, hverken hvad angår sikkerhed eller anonymitet. Såfremt det midlertidige lejemål ikke forlænges, vil personalefarlige borgere og medicinudlevering færdes på samme arealer som værested, samtalerum og personalerum, hvilket vil fjerne muligheder for flugtveje og øge risikoen for personfarlige episoder. Herudover vil der være væsentlig færre lokaler til rådighed, hvilke vil skabe store udfordringer i forhold til antal samtale- og personalelokaler. 

   

  En tredje faktor der spiller ind i forhold til behovet, er at der forventes en løbende stigning i antallet af komplekse borgere, der modtager dagbehandling i Rusmiddelcenteret. En kompleks borger kan f.eks. være en borger med dobbeltdiagnose dvs. borgere som både har en psykiatrisk diagnose og et misbrug af for eksempel euforiserende stoffer.

   

  Slutteligt giver det midlertidige lejemål mulighed for plads til samarbejde med frivillige organisationer, hvorved der kan opnås synergieffekter. På nuværende tidspunkt huser de midlertidige lokaler foreningen Bedre Psykiatris pårørendecafe, ligesom der også afholdes arrangementer, hvor borgere der benytter CSRs værested deltager.

   

  Det midlertidige lejemål koster årligt 0,089 mio. kr. årligt ekskl. forbrug. Denne udgift forventes at kunne føres med over i en permanent kontrakt. Beløbet kan holdes indenfor CSRs egen økonomiske ramme, da lejemålet omkring Halvvejshuset er i forhandlinger omkring opsigelse i forbindelse med skimmelsvamp.

   

  En permanentliggørelse af lejemålet kræver, i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garanti m.v., at kommunen deponerer et beløb svarende til værdien af det lejede.

   

  Den samlede ejendomsværdi for Nørreport 1 og Reberbanen 1-3 er 12,10 mio. kr. og har et samlet areal på 1.971 kvadratmeter. Det midlertidige lejemål udgør 149 kvadratmeter af disse, svarende til 7,6 %. Dette betyder, at kommunen skal deponere 0,915 mio. kr.

   

  Social & Sundhed kan ikke anvise finansiering til deponeringen, hvorfor midlerne eller deponering i lånerammen skal prioriteres politisk. Økonomiafdelingen har oplyst, at det forventes, at beløbet kan rummes inden for Aabenraa Kommunes samlede låneadgang, idet lånerammen ikke er fuldt ud budgetteret.

  Økonomi og afledt drift

  Jævnfør ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” fremgår blandt andet, at indgåelse af leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal træffes af byrådet. I Aabenraa Kommune defineres leje af lokaler med en ejendomsværdi på over 500.000 kr. til at erstatte en anlægsafgift.

   

  Det samlede antal m2 i bygningen, hvor det nye lejemål indgås udgør 1.971 m2 og lejemålet der ønskes indgået udgør 149 m2. Den samlede ejendomsværdi på ejendommen udgør 12.100.000 kr. og de 149 m2 svarer til en ejendomsværdi på 914.713 kr.

   

  Der skal tages stilling til, hvorvidt der skal foretages deponering, eller om beløbet skal indgå i Aabenraa Kommunes lånerammeopgørelse for 2021.

   

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at lejemålet permanentliggøres og det beregnede deponeringsbeløb på 0,915 mio. kr. indgår i lånerammeopgørelsen for 2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  at Anbefales godkendt.

   

  Ditte Vennits Nielsen og Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20360, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af midler i sommer- og erhvervspakke 2021 målrettet sårbare ældre og handicappede.

   

  Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en samlet pakke, der skal hjælpe de særligt hårdt ramte erhverv og sætte gang i eksporten. Aftalen indeholder blandt andet en omstillingspulje til turismeerhverv, støtte til kulturlivet og tiltag målrettet sårbare, børn og ældre. Som en del af pakken afsættes 80 mio. kr. til, at kommunerne kan iværksætte aktiviteter, som skal tage hånd om sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap. Aabenraa Kommunes andel udgør 0,948 mio. kr.

   

  Midlerne udmøntes til kommunerne via særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet og forudsættes anvendt inden udgangen af 2021. Aftalepartierne lægger vægt på, at midlerne anvendes til at iværksætte ekstra tiltag i den enkelte kommune, som ellers ikke ville være blevet iværksat i forhold til målgruppen af sårbare ældre.

   

  I den overordnede aftale er der særligt fokus på, at midlerne skal komme kommunens borgere med demens samt deres pårørende til gode. Det gælder både de borgere, som bor på plejehjem, og de borgere, som bor i eget hjem. En anden prioriteret gruppe er handicappede borgere, som bor på botilbud.

   

  Kommunerne skal ved udgangen af 2021 udarbejde en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet for, hvilke indsatser der er iværksat inden for de tildelte økonomiske rammer.

   

  Forvaltningen har udarbejdet katalog, som inspiration, til anvendelse af midler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til udmøntning af midler fra sommer- og erhvervspakken målrettet sårbare ældre og til personer med handicap, som bor på botilbud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  Midlerne udmøntes til følgende aktiviteter: Note 1-6, dog reduceres note 3 med 50.000 kr. forholdsmæssigt mellem de fem aktivitetsbeskrivelser.

   

  Ditte Vennits Nielsen og Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36428, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende Strategi for samarbejde med pårørende i Aabenraa Kommune Social & Sundhed efter høring af forslaget i Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  I oktober 2020 havde Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling et møde med forvaltningen med henblik på at drøfte samarbejde med pårørende i Aabenraa Kommune. Mødet var fra Kræftens Bekæmpelses side med et ønske om at få et fælles afsæt i forståelsen af pårørende til kræftpatienter og deres hverdag. På mødet orienterede forvaltningen om Aabenraa Kommunes tiltag for at inddrage og støtte pårørende til patienter med livstruende sygdom samt de tiltag og støtte pårørende tilbydes. Mødet mundede ud i en fælles drøftelse af fremtidige tiltag for pårørende i Aabenraa Kommune.

   

  På ovenstående baggrund og som led i at sætte øget fokus på det gode samarbejde med pårørende er der udarbejdet et udkast til en strategi herfor. Strategien er udarbejdet med sigte på at gælde alle forløb i Social & Sundhed og med henblik på at sikre et udbytterigt samarbejde mellem borger, pårørende og personale. Erfaringer viser, at jo skarpere, der er forventningsafstemning, des mere udbytterigt bliver samarbejdet. Tydelighed i forventningsafstemningen er derfor et vigtigt omdrejningspunkt i strategien for samarbejdet mellem beboere, pårørende og personale.

   

  Strategiens indhold omhandler formålet med at samarbejde med pårørende: At pårørende anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen og samarbejdet med borgeren, i det omfang borger og pårørende ønsker det, og de pårørende formår det. Desuden det centrale i samarbejdet med borger og dennes pårørende: Dialog, samtykke, gensidighed samt aftaler og opfølgning. Der er målsætninger i strategien for dette og indsatser i relation til disse er beskrevet. Vigtigheden af, at der er sammenhæng og helhed i indsatser og positive effekter, uanset hvad borgeren er udfordret med helbredsmæssigt, er pointeret. Rolle- og opgavefordeling mellem borger, pårørende og medarbejdere indgår ligeså i strategien. I Aabenraa Kommune arbejdes der rehabiliterende, hvorfor dette aspekt også indgår i strategien.

   

  I forlængelse af strategiens godkendelse følger et implementeringsarbejde i forvaltningen, hvor der udvikles et kompetenceudviklingskursus til medarbejderne. Målet med det bliver at sikre, at medarbejderne kan leve op til forventningerne i strategien og bl.a. kan være tydelige i forventningsafstemningen mellem borger, pårørende og personale samt få styrket deres kommunikative kompetencer.

   

  Seniorrådet foreslår i rådets høringssvar, at kommunen overvejer, om kommunens medarbejdere kan være igangsætter med etablering af Pårørende-grupper. I den forbindelse kan forvaltningen oplyse, at der er medarbejdere, der i dag understøtter arbejdet med igangsætning af Pårørendegrupper; bl.a. på demensområdet, herunder blandt yngre demente.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Strategi for samarbejde med pårørende er hørt i Seniorrådet og Handicaprådet. Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Strategi for samarbejde med pårørende godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  Godkendt.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1192, Sagsinitialer: MKGA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og godkende et udkast til en ny handicappolitik samt godkende at beskrivelsen af udvalgte indsatsområder sendes i høring i de relevante politiske udvalg.

   

  Baggrund

  Handicaprådet besluttede på møde den 14. april 2021 at fremsende et forslag til ny handicappolitik til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 9. juni 2021 en tids- og procesplan, der indeholdt en intern høringsproces i Social & Sundhed i juni og juli 2021 samt en godkendelse i udvalget af et tilrettet udkast til handicappolitik inklusiv afsnit om implementering samt forslag til politisk forord i mødet i august 2021.

  Det tilrettede udkast

  De væsentligste ændringer i det tilrettede udkast til ny handicappolitik er følgende:

   

  • Tilføjelse af et politisk forord samt et afsnit om implementering (’Fra politik til handling’)
  • Udbygning af modellen for Aabenraa Kommunes handicappolitik med henblik på at denne kan fungere som en læsevejledning for politikken
  • Eksplicit kobling til Aabenraa Kommunes vision om Det Gode Liv samt til øvrige relevante politikker og strategier
  • Tydeliggørelse af, at politikken gælder voksne borgere med handicap
  • Tydeliggørelse af, at inddragelse af pårørende forudsætter borgerens accept, jf. tidligere punkt på dagsordenen om godkendelse af strategi for pårørendesamarbejde.

   

  Dertil kommer en række redaktionelle justeringer.

   

  Den videre proces

  Af hensyn til handicappolitikkens kobling til andre kommunale politikker og af hensyn til det fælles politiske ejerskab til den kommende handicappolitik foreslår Social & Sundhed, at beskrivelsen af udvalgte indsatsområder sendes i høring i de relevante politiske udvalg. Det drejer sig om følgende:

   

  • Afsnittet ’Kommunikation og tilgængelighed’ sendes i høring i Teknik- og Miljøudvalget
  • Afsnittet ’Uddannelse og arbejdsliv’ sendes i høring i Arbejdsmarkedsudvalget
  • Afsnittet ’Kultur og fritidsliv’ sendes i høring i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Dette kan ske henholdsvis den 1. september 2021 for Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalgets vedkommende og den 6. september 2021 for Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende. Herefter endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2021, Økonomiudvalget den 12. oktober og Byrådet den 27. oktober 2021.

   

  Hvis Social- og Sundhedsudvalget vurderer, at ændringerne i udkastet til handicappolitik giver anledning til høring af Handicaprådet, er der mulighed for dette den 18. august 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkast til ny handicappolitik drøftes og godkendes,

  at udvalgte afsnit sendes til høring i de relevante politiske udvalg, jf. ovenstående og

  at udvalget tager stilling til, om ændringerne giver anledning til en høring af Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  1. at Godkendt, idet Social- og Sundhedsudvalgets opfølgende rolle tydeliggøres.

  2. at Godkendt.

  3. at den reviderede version sendes til høring i Handicaprådet.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag vælge en vinder af navnekonkurrencen for projektet på Vestergade 14 i Rødekro i henhold til udsættelsen af navngivningskonkurrencen til d. 1 august 2021 som besluttet på udvalgsmødet d. 9. juni 2021. I forlængelse heraf skal udvalget beslutte et navn – ikke nødvendigvis blandt navneforslagene – for det kommende hus på Vestergade 14 i Rødekro.

   

  Den 17. maj 2021 blev navnekonkurrencen ”Hvad skal huset hedde?” udskrevet på baggrund af, at dele af Træning & Forebyggelse, HjælpemiddelHuset og Center for Job & Uddannelse flytter til Rødekro. Ved deadline den 1. juni 2021 var der modtaget 50 forslag til et muligt navn for projektet fra 42 forskellige forslagsstillere. På udvalgsmødet d. 9. juni 2021 blev deadline for forslag forlænget til d. 1. august 2021. I 2. runde af navnekonkurrencen modtog Social & Sundhed 59 navneforslag fra 50 forslagsstillere

   

  Af bilaget fremgår de indkomne forslag for både 1. og 2. runde. Forvaltningen har opdelt forslag til navne efter følgende kategorier:

   

  • Fysisk/geografisk placering
  • Funktionsbestemt
  • Symbol
  • Øvrige

   

  De modtagne forslag skal ses som inspiration i forbindelse med den endelige navngivning af det nye hus i Vestergade i Rødekro. Det er således ikke sikkert, at det endelige navn vil være blandt forslagene, eller at det vindende forslag bliver det endelige navn på det nye hus.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der vælges en vinder i navnekonkurrencen blandt de indkomne forslag i 1. og 2. runde.

   

  at der besluttes et navn – permanent eller midlertidig – til det kommende hus på Vestergade 14 i Rødekro.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  Sagen udsat.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til bemærkninger til Seniorrådets forslag til vedtægtsændringer forud for sagens behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

   

  Seniorrådenes formål er i henhold til lovgivningen at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

   

  Ifølge lovgivningen fastlægger Byrådet i samarbejde med Seniorrådet de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftaler nærmere om, hvordan og i hvilket omfang Seniorrådet skal høres.

   

  Derudover fastsætter Byrådet i samarbejde med Seniorrådet vedtægter for rådet.

   

  Seniorrådet har udarbejdet ændringsforslag til sine nuværende vedtægter, som er oversendt til Byrådets vedtagelse. Ændringerne er markeret i bilag.

   

  Forud for behandling i Økonomiudvalget har Social- og Sundhedsudvalget mulighed for at afgive bemærkninger til Seniorrådets forslag.

   

  Forslaget til ændrede vedtægter for Seniorrådet har været forelagt Byråds- og Direktionssekretariatet med henblik på gennemsyn og vurdering, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:

   

  § 2 Opgaver

   

  Følgende fremgår af punkt 2, 3. afsnit i Socialministeriets vejledning om ældreråd: For at sikre, at seniorrådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid, inden byrådet træffer endelige beslutninger. Det anbefales, at den nugældende formulering ikke ændres.

   

  § 3 Valg og sammensætning

   

  Udtrykkelig beskrivelse af sammensætningen af Seniorrådet er ikke tidligere fremgået af vedtægterne. Vedtægterne har kun haft oplysning om det samlede antal af medlemmer. Sikringen af den lokale repræsentation i Seniorrådet har tidligere været behandlet som et ønske til valgafviklingen. Det anbefales, at den foreslåede ændring udgår, men at ønsket om sammensætning i Seniorrådet for både ordinære medlemmer som suppleanter indgår i drøftelsen om valgafviklingen.

   

  § 5 Møder

   

  Seniorrådet forudsættes at være selvstyrende, så derfor vil det ikke være i strid med lovgivningen, at Seniorrådet træffer beslutning om oprettelse af andre underudvalg. Dog bemærkes, at da det ifølge forslaget er Seniorrådet selv, der udarbejder og godkender kommissoriet, er det ikke muligt at modtage diæter og befordringsgodtgørelse for medlemmernes arbejde i den forbindelse.

   

  § 6 Økonomi

   

  Byrådet har pligt til at yde diæter mv. til medlemmerne af Seniorrådet efter § 16 a, i lov om kommunernes styrelse. De diæter, der kan ydes efter denne bestemmelse, er mødediæter, og det er derfor ikke muligt at yde et mødediæt for ”arbejdet i Seniorrådet”, som jo godt kan omfatte andet end møder. Det anbefales at den foreslåede ændringer vedrørende økonomi udgår.

   

  Der er udarbejdet retningslinjer for ydelse af diæter og befordringsgodtgørelse i maj 2017, som er udarbejdet i henhold til retssikkerhedsloven bestemmelser om ældreråd og vedtægtsændringer, for Seniorrådet, godkendt i Byrådet den 29. marts 2017, og som fastlægger, hvilke møder der ydes diæter til, og hvornår der ydes befordringsgodtgørelse. Det anbefales, at der ikke sker ændringer i disse retningslinjer.

   

  De øvrige ændringer i forslag til vedtægter for Seniorrådet giver ikke anledning til bemærkninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at bemærkninger til Seniorrådets forslag til vedtægtsændringer godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ophør af udlejning af gæsteværelser på 2 kommunale plejehjem. De øvrige kommunale plejehjem har ikke en ordning med gæsteværelser.

   

  Baggrund

  Aabenraa Kommunes interne revision henvendte sig den 23. juni 2021 til Social & Sundhed:

   

  ’Med baggrund i revisionsbesøg på Grønnegården, hvor vi har drøftet eventuelle indtægter, er vi blevet informeret om, at der forekom indtægter fra udlejning af gæsteværelser. Vi har med baggrund i ovenstående rettet henvendelse til afdelingsledelsen, idet vi savner et grundlag omkring takstfastsættelse, ligesom vi har drøftet, at værelsesudlejning ikke måtte være i konflikt med de private udlejere i området. Konkret har vi efterlyst enten en fornyet beregning af værelsespris, eller om der er grundlag for at ophøre med ordningen.’

   

  Juridisk vurdering

   

  Forvaltningen har fra Byråds- og Direktionssekretariatet fået bekræftet, at der ikke lovligt kan ske udlejning af servicearealer, som bruges til gæsteværelser til pårørende på plejehjem.

   

  Social- og Ældreministeren har i besvarelse af § 20-spørgsmål - S 1710 af 2. august 2021 – udtalt sig om muligheden for at stille gæsteværelser vederlagsfrit til rådighed for pårørende til beboere på plejehjem oprettet efter serviceloven. Besvarelsen er vedlagt som bilag.

   

  Da alle Aabenraa Kommunes plejehjem er oprettet/drives som ældreboliger af almene boligforeninger efter lov om almene boliger, er forvaltningen ved at undersøge om der måtte være samme muligheder for udlån efter lov om almene boliger. Resultatet af denne undersøgelse foreligger endnu ikke.

   

  Beslutning og konsekvenser

  Forvaltningen foranledigede på baggrund af den samlede vurdering, at ordningen med udlejning af et gæsteværelse på henholdsvis Plejehjemmet Grønnegården og Plejehjemmet Lergården ophørte.

   

  Konsekvenserne af ophøret af ordningen er begrænsede, dels fordi anvendelsen var begrænset (I 2019 (sidste hele år inden Covid-restriktioner) udlejning 17 gange på Grønnegården og 3 gange på Lergården), dels fordi alle pårørende til beboere på plejehjem kan overnatte i beboerens lejlighed til enhver tid, hvis borgeren ønsker det. Alle plejehjem har ekstra gæstesenge, der kan stilles til rådighed, og er i øvrigt behjælpelige, hvis pårørende ønsker at overnatte – også såfremt det er uhensigtsmæssigt at sove i lejligheden.

   

  Ydermere skal det nævnes, at udlejningen på Grønnegården hovedsageligt har været til pårørende til beboere i de nærliggende ældreboliger, der ikke har nogen tilknytning til plejehjemmet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27574, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for socialtandpleje.

   

  Loven om socialtandpleje trådte i kraft 1. juli 2020 og betyder, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer.

   

  I Aabenraa Kommune løses opgaven omkring socialtandpleje af den private aktør Hjemmetandplejen, da Aabenraa Kommune ikke har tilstrækkelige tandlægeressourcer til at løfte opgaven. Hjemmetandplejen varetager også omsorgstandplejeopgaven for Aabenraa Kommune.

   

  Kommunen har indgået samarbejde med Den Blå Oase omkring visitation og henvisning til tilbuddet, da Den Blå Oase dagligt er i dialog med udsatte borgere i målgruppen for tilbuddet. Behandlingen finder også sted ved Den Blå Oases lokaler, således at borgerne er trygge i omgivelserne og har let adgang til tilbuddet. 

   

  Tilbuddet startede med første behandlingsdag ultimo marts 2021 og har gennemsnitlig to behandlingsdage månedligt. Der har siden opstarten været 26 borgere igennem behandlingsforløb og der kommer løbende flere borgere til.

   

  Borgere modtager basal tandbehandling og de typiske behandlinger er: konsultation/undersøgelse inkl. røntgen, tandudtrækninger, plastfyldninger, recementering af kroner (påsætning/fastgørelse af eksisterende krone der er faldet af), midlertidig fyldninger, samt akut oplukning af tand (start på rodbehandling ved akutte smerter).

   

  Der opleves stor tilfredshed med tilbuddet blandt borgerne, der har opnået tillid til behandlerne og borgerne er trygge ved ordningen, da det finder sted et kendt sted og de har mulighed for tale med medarbejderne på Den Blå Oase om behandlingen. Borgerne tilkendegiver blandt andet, at de er glade for at være smertefri, og at behandlingen giver dem ny livskvalitet. Hjemmetandplejen har ikke oplevet udadreagerende eller truende borgere, men har måtte henvise en borger til regionens tilbud om specialtandpleje grundet angst.

   

  Der opleves udfordringer med at få tilbuddet bredt ud til udsatte andre steder i kommunen end Aabenraa, da disse ikke har deres daglige gang omkring tilbuddet, ligesom de kan være udfordret i forhold til transport til Den Blå Oase. Forvaltningen, Den Blå Oase og Hjemmetandplejen er opmærksomme på problematikken og der arbejdes på løsninger der kan brede tilbuddet yderligere ud geografisk. Dette kunne f.eks. være ved at Hjemmetandplejen møder op på andre lokationer eller at kommunen sørger for transport til undersøgelse og behandling.

   

  Aabenraa Kommune modtager gennem finansloven 0,581 mio. kr. i 2021 til tilbuddet og opgaven forventes at kunne løses inden for denne ramme. De 0,382 mio. kr. blev overført fra 2020, og midlerne er reserveret til opstartsomkostninger og etablering af faste lokaler til tilbuddet. Der arbejdes fortsat med at afklare muligheder og omkostninger i forbindelse med etablering af faste lokaler.

  Jævnfør Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til de mest udsatte borgere) og bekendtgørelse om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje, blev Aabenraa Kommune i 2020 kompenseret med 0,382 mio. kr. og fra 2021 0,581 mio. kr. årligt. Midlerne blev tilført som en del af Lov & Cirkulære i forbindelse med budgetlægningen for 2021 – 2024.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at udvalget modtager ny status i foråret 2022.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  1. at Taget til efterretning.

  2. at Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21000, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for rekruttering af tandlæger til den kommunale tandpleje.

   

  Tandplejen har over de senere år været markant udfordret i forhold til at rekruttere et tilstrækkeligt antal tandlæger og der opleves fortsat udfordringer, hvilket påvirker Tandplejens muligheder for at reducere i efterslæb på undersøgelser og behandlinger. Derfor har Tandplejen løbende stor fokus på mulighederne for at rekruttere yderligere tandlæger.

   

  Som det ses af vedlagte graf, har antallet af tandlægefuldtidsstillinger i Aabenraa Kommune været meget svingende gennem de sidste år, og de har ligget mellem lige under fem og op til syv fuldtidsansatte. Rekrutteringsmålet i Tandplejens virksomhedsaftale har været at nå op på 6,2 tandlæger.

   

  Tandplejen har tidligere haft succes med aktivt at rekruttere nyuddannede tandlæger med baggrund i det sønderjyske. I år har det været muligt at rekruttere 3 tandlæger med erfaring fra både privat og kommunal tandpleje. De er, eller vil være bosiddende i området. En tandlæge ansættes i en kombinationsstilling (henholdsvis to og tre dage ugentligt i kommunal og privat regi), en ansættes i en deltidsstilling (tre dage ugentligt) og en ansættes i en fuldtidsstilling. Tandlægerne tiltræder i august og september.

   

  Som det ses på vedlagte graf, betyder disse ansættelser, at Tandplejen fra august/september forventer normal drift, herunder igen at være i stand til at arbejde på at nedbringe efterslæbet på undersøgelser og behandlinger. Til oktober vender en deltidsansat tandlæge tilbage fra barsel, hvilket betyder, at tandlægenormeringen når op på 6,2 fuldtidsansættelser.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/19981, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på afprøvningsprojektet – ”Ændring af praksis ved brug af kompressionsstrømper”.

   

  I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets budgetlægning 2021-2024 besluttede udvalget at aflevere et afprøvningsprojekt med frivillig deltagelse til handlekataloget.

  Projektet er forankret i hjemmeplejen, men den nedsatte projektgruppe repræsenteres ved udvalgte sundhedsfaglige personaler, center- og afdelingsledere samt repræsentanter fra Visitation og Understøttelse.

   

  Foreløbige erfaringer/observationer fra projektet:

  Projektgruppen samarbejder med Aarhus Kommune, hvor erfaringen fra Århus er, at alle borgere kan beholde kompressionsstrømpen på – medmindre de lider af arterielle problemer/hjerteproblemer. De fleste borgere med kompressionsbehandling får behandling pga. venøse problemstillinger, og de foreløbige erfaringer viser, at borgere med venøse problemstillinger har færre sår ved den ny arbejdsgang. Hvis borgerne har diabetes og lider af neuropati (nervebetændelse) skal medarbejderne være ekstra opmærksom ved lange intervaller imellem af- og påtagning af strømperne.

   

  Alle medarbejdere i Sygeplejen er oplært i anlæggelse af Coban2 forbinding i forbindelse med afvanding af ødematøse underekstremiteter (hævede ankler og underben). Borger vænnes derfor allerede fra behandlingens begyndelse i Sygeplejen til at være ’i behandling’ hele døgnet, inden de bliver visiteret til indsats ”kompressionsbehandling” i Hjemmeplejen. Visitering til den ny praksis beror fortsat på en konkret og individuel sygeplejefaglig vurdering om, hvorvidt borgeren fortsat skal have hjælp til aftagning af kompressionsstrømpen om aftenen af sundhedsmæssige årsager.

   

  Afprøvningsprojektet har medført en høj grad af ny læring i Hjemmeplejen og Sygeplejen for at sikre strukturen i både arbejdsgang og det tværfaglig samarbejde i forbindelse med kompressionsbehandling. Den nye arbejdsgang kræver, at Sygeplejen udarbejder mål og en plan for kompressionsbehandlingen ved opstarten, hvor der er et skærpet fokus på afvandingsperiode, borgeroplæring i forhold til af- og påtagning af kompressionsstrømperne, og på om borgeren kan beholde strømperne på om natten. De foreløbige afprøvninger viser, at der er et stort ressourcetræk i forhold til den ændrede arbejdsgang i den første fase, hvilket der forventes at kompenseres for ved færre af- og påtagninger, færre sår etc.  fremadrettet. 

   

  Foreløbige data og resultater fra afprøvningsprojektet:

  Primo juli modtager 70 borgere den enkeltstående ydelse kompressionsbehandling, hvoraf Hjemmeplejen har udvalgt 41 borgere til re-visitation i Sygeplejen. Sygeplejen skal vurdere, om de vil have gavn af den nye praksis. Dette påbegyndes i tredje kvartal 2021.   

   

  Fokus på kompressionsbehandling har givet en sidegevinst i form af, at flere borgere med kompressionsbehandling er blevet afsluttet, fordi de er blevet selvhjulpne eller ikke havde brug for indsatsen længere.

  Ud af 241 borgere, der er opstartet i kompressionsbehandling (afvanding) i Sygeplejen i 2021, er 37 % af borgerne blevet selvhjulpne igennem oplæring i af- og påtagning af strømpe, hvorfor de herefter er afsluttet med denne indsats.

  15 % af borgerne er endt med kun at modtage hjælp fra Hjemmeplejen en gang dagligt eller 2-3 gange ugentligt (ny arbejdsgang).

   

  16 % af borgerne er med i en ekstra indsats, hvor der ses et potentiale og motivation for at indgå i den nye behandlingsform med at have kompressionsstrømpen på i minimum 1 døgn ad gangen. Her kræver det afprøvning af andre hjælpemidler eller en anden type strømpe, som ved gennemgang af borgerne primo juli 2021, endnu ikke er færdigbehandlet.

   

  Projektet evalueres løbende, idet der vedvarende er behov for justeringer i forhold til delelementer i arbejdsgange, målgruppeafklaring etc. Projektet evalueres samlet primo2022, hvor også det økonomiske potentiale vurderes.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Status vedrørende udsatteboliger.
  • Orientering om borgersag vedrørende vejledende serviceniveau for handicapkørsel.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  Taget til efterretning.