Beslutningsprotokol

onsdag den 1. september 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social § Sundhed indstiller,

   

  at  dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

   

  Godkendt

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4068, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af § 18 restmidler for 2021. Ved uddelingen af midler i 2. runde 2021 besluttede udvalget, at forvaltningen skal fremlægge forslag til brug af restmidlerne.

   

  Frivillighedsrådet har tidligere foreslået, at der anvendes 50.000 kr. til en Coronapris til uddeling til en forening ved udgangen af 2021.

   

  Forvaltningen foreslår, at der uddeles 2 Corona-priser i 2021 til foreninger, der, på trods af nedlukning og restriktioner i perioden med Covid-19, har gjort en særlig indsats for at finde nye samværsformer og fastholde det frivillige sociale arbejde.

   

  Alle kan indstille en forening eller organisation, der yder frivilligt socialt arbejde, til en Coronapris på 25.000 kr.

   

  Kriterier for indstillingen er:

   

  • Foreningen har gjort en særlig indsats for at fastholde det frivillige sociale arbejde gennem nyskabende aktiviteter.

   

  • Foreningen har gennem nye samværsformer fastholdt fællesskabet mellem borgere /medlemmer.

   

  Den indstillede forening skal have sit virke i Aabenraa Kommune. Corona-prisen skal anvendes til foreningens frivillige sociale arbejde til gavn for flest muligt borgere.

   

  Alle indstillinger bliver behandlet af Frivillighedsrådet. Social- og Sundhedsudvalget vælger prismodtagerne efter anbefaling af fire nominerede kadidater fra Frivillighedsrådet på udvalgsmødet den 3. november 2021.

   

  Det kan oplyses, at udvalget i 2019 tildelte restmidler til vinterherberg på Den Blå Oase, og at udvalget i 2020 tildelte restmidler til Frivilligcenter Aabenraa i forbindelse med flytning og etablering af handicaptoilet.

  Økonomi og afledt drift

  Der udestår et restbeløb på 115.000 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til anvendelsen af § 18 restmidler for 2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Restmidlerne fordeles til 2 coronapriser á kr. 25.000,- og kr. 65.000,- til Aabenraa Krisecenter til brug for reetablering af frivillighedsarbejdet omkring centret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9456, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Med denne sag fremsendes Social- og Sundhedsudvalgets specielle bemærkninger, projektbeskrivelser og takster til udvalgets behandling.

   

  De specielle bemærkninger er udarbejdet i overensstemmelse med de omprioriteringer til budget 2022, som udvalget godkendte den 12. maj og 9. juni 2021.

   

  Endvidere er følgende indarbejdet,

   

  • Økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL
  • Lov- og Cirkulæreændringer for budget 2022-2025
  • Tekniske korrektioner, herunder demografimidler til Ældreområdet

   

  Følgende materiale er vedlagt,

   

  • Social- og Sundhedsudvalgets specielle bemærkninger
  • Projektbeskrivelser
  • Takster 2022, brugerbetaling
  • Takster 2022, mellemkommunale afregninger

   

  Materialet kan anvendes som opslagsværk til Byrådets budgetseminar den 6. og 7. september 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Reorganiseringen i Social & Sundhed har medført, at der under politikområderne Senior og Sundhed fremgår områder, som administrativt hører under politikområdet Visitation og Understøttelse og derfor foreslås budgetomplaceret jf. tabeloversigten

   

  Politikområde

  Afdeling/område

  Budget 2022-2025 (1.000 kr.)

  Senior

  IT-support

  -3.554

  Sundhed

  Midler vedr. sundhedsaftaler

  -3.551

  Visitation og Understøttelse

  Øvrige

  7.105

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at takster for 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes,

  at projektbeskrivelser på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning,

  at udkast til de specielle bemærkninger tages til efterretning,

  at forslag til budgetomplaceringer mellem politikområderne Sundhed, Social og Visitation og Understøttelse godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  1. at anbefales godkendt.

  2. at taget til efterretning.

  3. at taget til efterretning.

  4. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39672, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte, om Aabenraa Kommune skal tilslutte sig den nye samarbejdsaftale med Region Syddanmark om Intravenøs (IV) behandling med antibiotika og væske.

   

  IV-behandling består af en række forskellige former for behandling, der har det til fælles, at de foregår intravenøst, dvs. at væske og medicin tilføres kroppen gennem indsprøjtninger. IV-behandlinger foregår som udgangspunkt under sygehusindlæggelse, og når behandlingen varetages i kommunalt regi, er det en opgave, der varetages af sygeplejefagligt personale. Da borgere, der har brug for IV-behandling, ofte er fysisk svækkede, vil de ud over bistand fra sygeplejefagligt personale også have brug for praktisk hjælp fra Hjemmeplejen.

   

  Indtil nu har Aabenraa Kommune samarbejdet med Region Syddanmark omkring IV-behandling i borgers eget hjem ud fra en aftale fra 2017, der angiver rammerne for IV-behandling i eget hjem. Aftalen er en lokal aftale indgået mellem de fire sønderjyske kommuner og Sygehus Sønderjylland for at opnå enighed om arbejdsgange m.v. omkring de IV-behandlinger, der fra omkring 2015 var flyttet fra sygehus til kommuner. I denne aftale er der ikke defineret fordeling af udgifterne til IV-behandling, hvorfor kommunen har løftet opgaven uden medfølgende finansiering. 

   

  Behovet for en ny aftale gældende i hele regionen er opstået i forbindelse med, at regionens sygehuse ønsker at udskrive flere borgere til IV-behandling i eget hjem. I de øvrige regioner pågår der derfor også et arbejde med at udarbejde samarbejdsaftaler om IV-behandling mellem regioner og kommuner. Forventningen er, at det vil øge borgernes oplevede tilfredshed og kvalitet med deres behandling, da borgerne oftest ønsker at være mest muligt i eget hjem. Samtidig ønsker sygehusene at frigive kapacitet til specialiseret behandling, som en del af udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

   

  På denne baggrund har Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark godkendt en samarbejdsaftale om IV-behandling. Aftalen er vedlagt sagen, og som det fremgår, definerer den rammerne for det fremtidige samarbejde om IV-behandling.

   

  De væsentligste områder er:

   

  Finansiering: Udgiften til IV-behandling i borgers eget hjem deles nu mellem Region Syddanmark og kommunerne, således at 70 % af udgiften dækkes af regionen, mens 30 % afholdes af kommunerne. Finansieringen tager udgangspunkt i fire fastlagte forløbstakster ud fra hvilken type af IV-behandling, der er tale om.

   

  Kommunens forpligtigelse: Kommunen forpligter sig til at varetage IV-behandling inden for aftalens rammer, når sygehuset vurderer, at IV-behandling i kommunalt regi er bedst for patienten/borgeren. Der kan undtagelsesvis afviges fra denne forpligtigelse, såfremt kapacitetsmæssige forhold begrænser kommunens mulighed for at varetage opgaven.

   

  Afgrænsning af indsatsen: Indsatsen afgrænses til maksimalt tre behandlinger i døgnet der skal foregå i tidsrummet 07.00-23.00. Det maksimale antal behandlinger i døgnet skal dog drøftes efter seks måneder, hvor det vurderes om der er behov for at øge dette til fire behandlinger i døgnet. På den tredje dag for behandling, skal borgerens værdier kontrolleres og i samråd med sygehus skal det vurderes, om borgerens behandling skal afsluttes, ændres eller om borgeren skal indlægges.

   

  Lægefaglige ansvar: Det er den udskrivende sygehusafdeling, der har det lægefaglige ansvar for behandlingen i borgers eget hjem.

   

  Gennem de senere år har kommunen oplevet en stigning i antallet af borgere der modtager IV-behandling i eget hjem (2020 er anderledes pga. COVID-19-nedlukninger m.v.). I nedenstående tabel ses det årlige antal borgere, samlede timeforbrug og omkostning ved en timepris på 1.000 kr.:

   

   

  2018

  2019

  2020

  Antal borgere

  147

  178

  135

  Samlet antal timer

  1.369

  1.425

  953

  Samlet omkostning

  1.369.000

  1.425.000

  953.000

   

  Udgiften afholdes på nuværende tidspunkt alene inden for Sygeplejens budget. Ved den nye aftale må antallet af hjemsendte borgere forventes at stige, men samtidig vil en del af omkostningen blive dækket af regionen. Forvaltningen vurderer, at den nye aftale vil medføre en øget udgift på 0 - 0,500 mio. kr. det første år fordelt på sygepleje og hjemmepleje. Dette vil dog afhænge af hastigheden for implementering, og forvaltningen foreslår at omkostningsopgørelse opgøres og finansiering anvises i forbindelse med evalueringen ultimo 2022.

   

  Aftalen løber i perioden 1. oktober 2021 til 1. oktober 2022, hvor aftalen vil blive evalueret og takster genberegnet, hvorefter der vil blive taget stilling til en permanent aftale.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at kommunen indgår i foreliggende samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika og væske,

   

  at omkostninger opgøres og finansiering anvises i forbindelse med evalueringen ultimo 2022.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Godkendt.

  Forvaltningen holder løbende udvalget orienteret om forbruget af aftalen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24546, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende udvidelsen af afprøvningsperioden for Dialogforum For Udsatte.

   

  Dialogforum For Udsatte blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget som et 2årigt projekt d. 3. juni 2020 med opstart i 3. kvartal 2020.

   

  Dialogforum For Udsatte skal ses som et alternativ til et Udsatteråd, idet der ønskes en mere åben organisering - et forsøg på en større deltagelse og dialog med de borgere det drejer sig om. Dette være sig udsatte og hjemløse.

   

  Dialogforum For Udsatte er et dynamisk forum, der kan tage de emner op, der er behov for, med de personer, som har et behov eller repræsentanter for disse.

  Der afholdes kvartaltsvise møder, og projektet evalueres inden udløb af perioden – 3 kvartal 2022.

   

  På grund af Covid-19 og de deraf følgende deltagerbegrænsninger og afstandskrav har det ikke været muligt at afholde møder i Dialogforum For Udsatte. Som følge af den gradvise udfasning af Covid-19 restriktionerne er det planlagt, at den ellers udskudte mødeaktivitet kan starte op i 3. kvartal 2021.

   

  Mødeaktiviteten forventes afholdt på forskellige lokationer i kommunen, for at fremme muligheden for deltagelse af så bred en gruppe som muligt. Første møde er planlagt til afvikling på den Blå Oase.

   

  Fordi den oprindelige tidsplan ikke har kunne overholdes søger der om en udvidelse af afprøvningsperioden til 3. kvartal 2023.

   

  Nedenfor findes en revideret tidsplan for afprøvningsperioden for Dialogforum For Udsatte. Bemærk at dato og sted for de kommende møder, vil blive fundet efter en opsamling fra det første møde i Den Blå Oase d. 8 september.

   

  2021:

   

  September:  8. september 2021, Den Blå Oase

  November:            Dato og sted foreligger senere.

   

  2022:

   

  Februar:  Dato og sted foreligger senere.

  Maj:  Dato og sted foreligger senere.

  August:  Dato og sted foreligger senere.

  November:  Dato og sted foreligger senere.

   

  2023:

   

  Februar:  Dato og sted foreligger senere.

  April:  Dato og sted foreligger senere.

  Maj:  Dato og sted foreligger senere.

  August:  Dato og sted foreligger senere.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvidelsen af afprøvningsperioden for Dialogforum for udsatte til 3. kvartal 2023 godkendes.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag vælge en vinder af navnekonkurrencen for projektet på Vestergade 14 i Rødekro i henhold til udsættelsen af navngivningskonkurrencen til d. 1 august 2021 som besluttet på udvalgsmødet d. 9. juni 2021. I forlængelse heraf skal udvalget beslutte et navn – ikke nødvendigvis blandt navneforslagene – for det kommende hus på Vestergade 14 i Rødekro.

   

  Den 17. maj 2021 blev navnekonkurrencen ”Hvad skal huset hedde?” udskrevet på baggrund af, at dele af Træning & Forebyggelse, HjælpemiddelHuset og Center for Job & Uddannelse flytter til Rødekro. Ved deadline den 1. juni 2021 var der modtaget 50 forslag til et muligt navn for projektet fra 42 forskellige forslagsstillere. På udvalgsmødet d. 9. juni 2021 blev deadline for forslag forlænget til d. 1. august 2021. I 2. runde af navnekonkurrencen modtog Social & Sundhed 59 navneforslag fra 50 forslagsstillere

   

  Af bilaget fremgår de indkomne forslag for både 1. og 2. runde. Forvaltningen har opdelt forslag til navne efter følgende kategorier:

   

  • Fysisk/geografisk placering
  • Funktionsbestemt
  • Symbol
  • Øvrige

   

  De modtagne forslag skal ses som inspiration i forbindelse med den endelige navngivning af det nye hus i Vestergade i Rødekro. Det er således ikke sikkert, at det endelige navn vil være blandt forslagene, eller at det vindende forslag bliver det endelige navn på det nye hus.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der vælges en vinder i navnekonkurrencen blandt de indkomne forslag i 1. og 2. runde.

   

  at der besluttes et navn – permanent eller midlertidig – til det kommende hus på Vestergade 14 i Rødekro.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  Sagen udsat.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  ”Hærvejshuset” vinder navnekonkurrencen og er navnet på det kommende hus på Vestergade 14 i Rødekro.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om udkastet til byggeprogrammet for Vestergade 14, Rødekro, der vil blive en del af udbudsmaterialet for anlægsprojektet. Udkastet vil dog være genstand for redaktionelle og grafiske ændringer frem mod udsendelsen i september 2021.

   

  Forud for valget af en totalentreprenør vil Aabenraa Kommune i samarbejde med Kuben Management prækvalificere en række tilbudsgivere til oktober 2021. Disse vil herefter få mulighed for at indgå i totalentreprisekonkurrencen frem mod første bedømmelsesmøde januar 2022 og det endelige bedømmelsesmøde marts 2022. De to runder af bedømmelsesmøder skyldes valget af en udbudsmodel med forhandling, hvorfor der i februar 2022 vil være et forhandlingsmøde.

   

  Et byggeprogram er bygherrens krav og ønsker til det færdige byggeri og til selve byggeprocessen. Byggeprogrammet omfatter også forudsætningerne for byggeopgaven og skal således indeholde specificerede krav til byggeriet. Byggeprogrammet er vedhæftet dagsordenen som bilag.

   

  Overordnet skitserer byggeprogrammet et byggeri i én fælles bygning med plads til de dele af de tre centerområder Træning & Forebyggelse, HjælpemiddelHuset og Center for Job & Uddannelse, der skal flytte ind – på ca. 4.225 m2. Derudover bliver en totalentreprenør bedt om at forholde sig til en mulig udvidelse med en sygeplejeklinik, vedligeholdende træning, et hjemmeplejekontor og en øget lagerkapacitet. Udvidelsesmulighederne er ikke en del af den afsatte økonomi, men det vurderes, at udvidelserne vil give god mening i relation til ønskerne med huset.

   

  Visionen for byggeriet er, at huset skal være et samlingspunkt for borgere med behov for:

   

  -         træning efter en ulykke eller sygdom

  -         lån af hjælpemidler

  -         hjælp i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse

   

  Vi vil skabe én indgang til hjælp og støtte for borgere med ovenstående behov – ét sted at henvende sig.

   

  Samlingen af de borgerettede tilbud – under ét tag – skal understøttes af et tættere fagligt samarbejde på tværs af de tre centerområder; Træning & Forebyggelse, HjælpemiddelHuset og Center for Job & Uddannelse. Det er således målsætningen, at de fysiske rammer skal give mulighederne for at udvide samarbejdet på tværs af faglighederne i huset. Der skal tænkes mere sammen og fælles.

   

  Når vi bygger, bygger vi et kvalitetsbyggeri med ønsket om en harmonisk og velfungerende bygning. Huset skal ligeledes favne menneskelig mangfoldighed på tværs af funktionsevne, alder, køn, kultur og byde på såvel sanselige, stimulerende og oplevelsesmæssige tiltag.

   

  Byggeriet skal leve op til Aabenraa Kommunes fokus på bæredygtighed, således at der tages hensyn til den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i projektet. Eksempelvis ved at genanvende materialer fra den gamle Rødekro skole.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering om byggeprogrammet for Vestergade 14, Rødekro, tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59662, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status i forhold til etablering af et særligt beboerafsnit på Plejehjemmet Lergården.

   

  Udvalget besluttede i sag nr. 102 den 30. september 2020, at borgere fra det specialiserede område, som har stort plejebehov, skal tilbydes at bo på Lergården i en selvstændig boenhed.

   

  Prognosen viste, at der var 11 borgere, der umiddelbart havde behov for flytning. I mellemtiden har 4 borgere fået en anden plejebolig, da det er vurderet, at det er bedst for disse borgere.

   

  Processen med at få tilknyttet værge og udarbejde aftale om flytning har taget længere tid end forventet. Derfor er det besluttet at anvende nogle af boligerne i boenheden på Lergården til borgere, der er visteret til plejebolig. Dette er sket for at udnytte kapaciteten på Lergården og samtidig undgå at betale tomgangshusleje. Med det flow der er på plejeboliger, forventes det ikke at blive et problem i forhold til de borgere, der skal tilbydes en plads fra det specialiserede område.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24881, Sagsinitialer: AMJEN

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Social- og Ældreministeriets danmarkskort over afgørelser fra Ankestyrelsen. Danmarkskortet forholder sig til udvalgte paragraffer og dækker dermed ikke hele den pallette af paragraffer, der træffes afgørelser i forhold til i Social & Sundhed. De udvalgte paragraffer, som falder under Social & Sundhed er voksenhandicapområdets § 95 (personlig hjælper), § 96 (hjælperordning), § 97 (ledsagerordning) og § 100 (merudgifter). Social & Sundhed træffer dog afgørelser i langt flere typer af sager.

  En gennemgang af klagesager samlet set for området præsenteres derfor i en særskilt sag til udvalget. Danmarkskortet præsenterer omgørelsesprocenterne for alle landets kommuner.

   

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

   

  Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

   

  Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

   

  Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.

  Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse. Resultatet viser for Aabenraa Kommune, at omgørelsesprocenten ligger over landsgennemsnittet.

   

  På det samlede socialområde i Aabenraa Kommune er der for 2020 behandlet 106 klagesager. Heraf er 47 % omgjort. Omgørelserne fordeler sig på 13 % ændringer og 34 % hjemvisninger. Landsgennemsnittet for omgørelser på socialområdet samlet set er 41 %.

   

   

   2020

    2019

    2018

   2017

   2016

   

  Afgørelser truffet

   

   

  106

   

  80

   

  76

   

   

  79

   

  56

  Omgørelsesprocent

   

  47%

  34%

  36%

  23%

  27%

  Heraf:

    

  Ændringer

   

  Hjemvisninger

   

    

   

   

  13%

   

  34%

   

   

  6%

   

  28%

   

   

  11%

   

  25%

   

   

  4%

   

  20%

   

   

  3%

   

  23%

   

   

  Tallene fra voksenhandicapområdet på §§ 95, 96, 97 og 100 er fra Ankestyrelsen er opgjort fra 2018 og frem.

   

   

  2020

   2019

  2018

   

  Afgørelser truffet ankestyrelse

   

   

  8

   

  6

   

  13

  Omgørelsesprocent

   

  50%

  17%

  46%

  Heraf:

   

  Ændringer

   

  Hjemvisninger

   

   

  0%

   

  50%

   

   

  0%

   

  17%

   

   

  15%

   

  31%

   

  Alle sager i Aabenraa Kommune i 2020 har været vedrørende merudgifter (§100), typisk sager hvor borgerens bevilling er nedsat i forbindelse med revurdering.

   

  Ses der udelukkende på voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100, er der behandlet 8 klagesager. Heraf er 50 % omgjort (svarende til 4 sager) med en hjemvisning. De øvrige 4 sager er stadfæstet. Landsgennemsnittet for omgørelser på voksenhandicapområdet er på 42,4 %.

   

  Antallet af klagesager skal ses i sammenhæng med det samlede antal afgørelser, der er truffet på området i 2020. På voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100 er der truffet hhv. 8, 11, 12 og 116 afgørelser. I alt 147 afgørelser. Dermed klages der i 5,88 % af de trufne afgørelser. De omgjorte sager udgør således 2,94 % af alle trufne afgørelser for 2020 på de 4 paragraffer.

   

  Forvaltningen vurderer, at Aabenraa Kommune træffer afgørelser i overensstemmelse med

  lovgivningens intention, og at borgerne får den hjælp, de er berettigede til. Det kan oplyses at Aabenraa Kommune er udtaget til en analyse af § 100 området, som rigsrevisionen står for, denne omfatter samtlige sager på §100.

   

  Danmarkskortene fremgår af Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

   

  https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020

   

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet

  Indstilling

  Social & Sundheds forvaltningen indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4647, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på klagesager i Visitation & Understøttelse, der er blevet afgjort i Ankestyrelsen i 2020.

   

  Det er Ankestyrelsens opgave at afgøre klager, koordinere praksis og lave undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.

   

  Ankestyrelsen er således ankeinstans for borgeren, dels for at sikre at loven er overholdt, borgeren er inddraget, og at afgørelsen er truffet på oplyst grundlag.

   

  Visitation & Understøttelse opfatter klageinstansen hos Ankestyrelsen som en garant for borgers retssikkerhed og som en indikator for, om Aabenraa Kommunes tolkning af den sociale lovgivning er retvisende.

   

  Ankestyrelsen forholder sig ikke til det generelle serviceniveau i kommunen, men til om kommunen overholder loven, og om kommunen har indhentet de nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse.

   

  I 2020 blev 47 (43 i 2019) sager afgjort i Ankestyrelsen. 34 sager blev stadfæstet, 1 omgjort, 5 afviste og 12 hjemviste, Den omgjorte sag omhandlende botilbud § 107.

   

  Af de afviste sager omhandler 1 sag biler, 2 sager om hjælpemidler, 1 om socialpædagogisk bistand, samt 2 på botilbuddene §§ 107 og 108.  På de hjemviste sager var der 1 sag på hjemmehjælp, 3 på hjælpemidler, 1 på genoptræning, 4 på merudgifter, 1 på socialpædagogisk bistand og 2 på behandling § 102.

   

  Ankestatistik for Aabenraa Kommune

   
  I skemaet ses afgørelse fra Ankestyrelsen samt antallet af afgørelser i samtlige sager i Visitation & Understøttelse for 2020 fordelt på forskellige paragraffer. En enkelt borger kan have en sag på flere af paragrafferne.

   

    §                                                          

  Lovområder

  Ændrede/ ophævede sager

  Afviste sager

  Hjemviste sager

  Realitets- behandlede sager i alt

  Stad- fæstede sager

  Afgørelser i V&U 2020

  §19

  Erstatning behandling på SRC

  0

  1

  0

  6

  6

  0

  §54

  Ældrebolig

  0

  0

  0

  3

  3

  0

  §83

  Hjemmehjælp

  0

  0

  0

  2

  2

  1796

  §84

  Aflastning

  0

  1

  1

  3

  2

  297

  §85

  Socialpædagogisk støtte

  0

  2

  3

  15

  12

  209

  §86

  Træning

  0

  0

  0

  0

  0

  296

  §95

  Tilskud til hjælpeordning

  0

  0

  0

  0

  0

  8

  §100

  Merudgifter

  0

  0

  0

  1

  1

  116

  §103

  Beskyttet beskæftigelse

  0

  0

  1

  3

  2

  24

  §112

  Hjælpemidler

  0

  0

  4

  8

  4

  1630

  §113

  Forbrugsgoder

  0

  1

  1

  2

  1

  54

  §114

  Biler

  0

  0

  2

  2

  0

  38

  §116

  Boligændringer

  0

  2

  0

  1

  1

  45

  §118

  Pasningsorlov

  1

  1

  0

  1

  0

  14

   

  IALT

  0

  5

  9

  47

  34

  4527

  Kilde til tal fra Ankestyrelsen: ast.dk/tal-og-statistik-app/

   

  Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, er det ofte fordi, den ikke har været tiltrækkeligt belyst. Det kan dreje sig om yderligere lægeoplysninger eller en bedre udredning af økonomi. Forvaltningen har fokus på antallet af disse sager. Samtidig er det en balancegang ikke at overbelyse en sag. Visitationen tilstræber at træffe beslutninger på foreliggende grundlag, det vil sige de oplysninger, kommunen har på borgeren i forvejen, for ikke at skulle indhente for mange speciellægeerklæringer. Det kan i en klagesag vise sig ikke at være tilstrækkeligt, men det forekommer hyppigst.

   

  I bilsager og sager om merudgifter oplever sagsbehandlerne en tendens til, at borger ikke ønsker at give samtykke til indhentelse af oplysninger. Sagerne kan derfor resultere i en hjemvisning.

   

  De 47 klagesager skal ses i relation til antallet af ansøgninger. Antallet af klager fordeler sig ikke jævnt ift. lovområderne eller proportionelt ift. antal ansøgninger. Det er kendetegnende for 2020 og de forrige år, at der forekommer et større antal klager inden for hjælpemidler og merudgifter.

   

  Der er i 2020 indgået 51 merudgiftsansøgninger, samt 120 eksisterende sager, som revurderes årligt. Der er indgået godt 1600 sager omhandlende hjælpemidler, og næsten 1800 sager vedrørende hjemmehjælp. Der er samlet ganske få klager vedrørende hjælpemidler og hjemmehjælp, trods de mange sagsbehandlinger.

   

  Klager over el-scooter- og bilafgørelser er faldende. Visitation & Understøttelse vurderer, at dette skyldes, at man har arbejdet med kvaliteten af den mundtlige og skriftlige kommunikation, samt en ændret mødeform med henblik på at understøtte en bedre dialog og øget forståelse hos borger. Det er ikke opfattelsen, at serviceniveauet er ændret.

   

  Det generelle billede af klagesagerne fra Ankestyrelsen adskiller sig ikke væsentligt fra tidligere år, og sagerne har et leje, hvor det ikke giver anledning til ændret praksis i forvaltningen.

   

  Forvaltningen ser Ankestyrelsens behandling af sager som en god vejledning for rammerne for afgørelser i Aabenraa Kommune. Der vil således være sager, hvor det er hensigtsmæssigt og giver mening, at borgeren anker kommunens afgørelse, da en afgørelse bygger på skøn foretaget ud fra en samlet beskrivelse i forhold til borgerens udfordringer.

   

  Erfaringen viser også, at der skal være et vedvarende fokus på god kommunikation med borgerne ift. at sikre en større forståelse af forvaltningens sagsbehandling og afgørelser.

  Høring/udtalelse

  Sagen forelægges Seniorråd og Handicapråd til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15810, Sagsinitialer: JRPED

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om evalueringen af Headspace 2019 og årsrapporten for Headspace Aabenraa 2020; herunder tilknytningen til Ungeindsatsen.

   

  I Aabenraa Kommune har der i 2020 været 147 unge i Headspace, og der er blevet afholdt 418 personlige samtaler. I 2019 var der 441 unge i Headspace, og der blev afholdt 872 samtaler. Covid-19 har betydet, at centeret måtte lukke ned i perioder i 2020, samt at kapaciteten har været mindsket, da ikke alle mødelokaler kunne tages i brug, hvilket har påvirket aktivitetsniveauet i 2020. Knap halvdelen af de unge brugere i Headspace Aabenraa har 1-3 samtaler i forløbet, mens 29% har 4-9 samtaler, og 22% har over 10 samtaler i et forløb. 

   

  I evalueringen af Headspace 2019 og årsrapporten for Headspace Aabenraa 2020 fremgår det, at 74% af de unge oplever, at det har hjulpet dem meget eller rigtig meget at være kommet i Headspace. De unge føler sig set og hørt i Headspace, og det emne som fylder mest i samtalerne er håndtering af hverdagen.

   

  Det fremgår ligeledes, at der er en statistisk signifikant udvikling i, at de unge bliver mindre ensomme mellem den første og den seneste registrerede måling. Der er 48% unge, som ved den sidste registrerede måling har en høj livskvalitet, hvilket er 10%-point flere end ved den første måling, og 50% vurderer, at de har høj self efficacy (livsmestring), hvilket er 15%-point flere end ved første måling. 31% af de unge har lav trivsel ved den seneste måling sammenlignet med 39% ved første måling, men 55% af de unge oplever fortsat at have lavere trivsel end gennemsnittet af resten af befolkningen ved den seneste måling.

   

  Såfremt de unge har gavn af eller interesse i at blive støttet af andre aktører, har Headspace til opgave at være brobygger til disse. Årsrapporten for Headspace Aabenraa 2020 viser, at i knap hvert 5. forløb hjælper Headspace med at skabe bro til øvrige indsatser herunder kommunen. Brobygningen til kommunens ungeindsats kan skabe en merværdi, hvor den unge bliver hjulpet videre fx gennem mentorstøtte, hjælp til at søge SU, ansøge om hjælpemidler og skift af skole. Headspace er en del af den samlede indsats for de unge, og de har en vigtig funktion ift. opsporing og tidlig hjælp.

   

  Efter drøftelser imellem Jobcenter, Børn og Kultur, PPR og Social & Sundhed er man enige om, at den organisatoriske forankring til Headspace skal ske til Ungeindsatsen. Økonomien forbliver i Social & Sundhed.

  Økonomi og afledt drift

   

  Der er i 2021 samlet set afsat 0,790 mio. kr. til Headspace, finansieret af Social- & Sundhedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet dækker over et tilskud på 0,6 mio. kr. og 0,195 mio. kr. til lokaler og forbrug.

   

  Herudover bidrager Aabenraa Kommune med en kommunal medarbejder, der er tilstede i et omfang svarende til en halv stilling og en udgift på 0,25 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Kultur samt Jobcenter og Borgerservice indstiller,

   

  at orienteringen om den nationale evaluering for Headspace 2019 og årsrapport for Headspace Aabenraa 2020 tages til efterretning.

   

  at orienteringen om Headspace tilknytning til Ungeindsatsen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  1. og 2. at taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13988, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget orientering fra Indenrigs- og Boligministeren om opfølgning på frikommuneforsøg.

   

  Aabenraa Kommune har deltaget i frikommune forsøg vedrørende Bedre Styring af udgifterne på det specialiserede område.

   

  Regeringen har truffet beslutning om følgende:

   

  • At forsøgene ”Brug af teknologiske hjælpemidler, herunder kamerakig, i plejen af borgere med demens eller kognitivt handicap” og ”Særlige døråbnere” søges udbredt helt eller delvist.

   

  • At forsøgene ”Midlertidige huslejetilskud” og ”Mulighed for at forlænge støtteperioden i udslusningsboliger” henvises til opfølgning i andet regi. Se nærmere i vedhæftede bilag.

   

  • At forsøgene ”Tilkøbsydelser, ”Flytning af borgere der ikke kan give samtykke” og ”Hjælperordning” ikke udbredes og dermed ikke giver anledning til yderligere opfølgning.

   

  Vedrørende teknologiske hjælpemidler så har de seneste lovændringer allerede givet nye muligheder for anvendelse.

   

  Aabenraa Kommune har ligeledes arbejdet en del med tilkøbsydelser; specielt i hjemmeplejen. Dette vil fra januar 2022 ikke længere være muligt.

   

  Aabenraa Kommune har endvidere anvendt den lettere sagsbehandling i forbindelse med flytning uden samtykke, hvilket heller ikke vil være muligt fra januar 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20120, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den nye lærepladsaftale for Social- og Sundhedsuddannelserne og pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.

   

  Som en del af den samlede indsats for at rekruttere og fastholde medarbejdere på Ældreområdet samt at sikre flere hænder og højere faglighed i ældreplejen, er der indgået aftale om henholdsvis:

   

  • en femårig lærepladsaftale
  • en pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.

   

  Lærepladsaftale for Social- og Sundhedsuddannelserne 2022-26

  Aftalen indebærer at den nuværende dimensionering fastholdes, således at Aabenraa Kommune årligt skal fortsætte med at uddanne 36 social- og sundhedshjælperelever og 68 social- og sundhedsassistentelever, som blev aftalt i praktikaftalen for 2020 og 2021.

   

  Den videre udmøntning af aftalen indeholder forpligtelse for kommunerne til at tilbyde en læreplads til samtlige kvalificerede elever på SOSU-assistentuddannelsen, der optages på uddannelserne i 2021 og 2022. Konkret betyder det, at antallet af praktikpladser i 2021 og 2022 vil afhænge af antallet af kvalificerede ansøgere på den enkelte SOSU-skole, og ikke udelukkende kommunens andel af praktikpladser/dimensionering.

   

  Ud over dimensioneringen, indeholder aftalen også sikring af den nødvendige fleksibilitet i tilrettelæggelsen af uddannelsen, måltal for frafald, et styrket fokus på de sprogligt udfordrede elever, et spor om de unge mv.

   

  Der er ikke aftalt særskilt ny økonomi i forbindelse med aftalen. Aftalen skal således indfries inden for den almindelige kommunale driftsøkonomi og den eksisterende adgang til refusion i AUB-system. Den ny aftale vil derfor medføre udgifter for SOSU-uddannelserne i aftalens periode. Det gælder både udgifter til eleveres lønninger, praktikvejledning og sikring af gode læringsmiljøer. Det bemærkes dog, at der på Finansloven for 2021 er aftalt et permanent løft af ældreområdet, som er målrettet uddannelsesindsatsen i form af pulje - Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.

   

  De foreløbige beregninger viser, at udgifter til overholdelse af dimensionering vil kunne afholdes inden for det afsatte budget i 2022. I beregningerne indgår ekstra AUB midler, refusioner for voksenlæring praktik fra Jobcentret, målsætning om at nedbringe frafald på 7 % i 2022 og frafald fra årene 2020 og 2021 er indregnet, fordi den har indflydelse på omkostninger i 2022. Eventuel optagelse af elever ud over dimensionering indgår ikke i beregningerne.

   

  Pulje: Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

  Formålet med puljen er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

   

  Der er i finansloven for 2021 afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. i 2022-2023 og 500 mio. kr. i 2024. Midlerne bliver efter ansøgning udmøntet direkte til alle kommuner, der tilkendegiver at de ønsker at modtage midlerne.

   

  Jf. skrivelse fra Socialstyrelsen fra den 13. juli 2021 udgør Aabenraa Kommunes andel af puljen i 2021 2,524 mio. kr., 5,345 mio. kr. i 2022, 5,351 mio. kr. i 2023 og 5,947 mio. kr. i 2024.

   

  Puljemidlerne skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. De vil under uddannelsen fortsat være ansat og aflønnet på arbejdsstedet samt være garanteret job efter uddannelsen. Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.

   

  Forvaltningen vurderer, at potentialet for at sende ufaglærte medarbejdere på SOSU-uddannelserne er stort nok til at imødekomme kravet om minimum 12 årsværk i tilskudsperioden. Forvaltningen har den 17. august 2021 sendt budget for anvendelse af tilskuddet til Socialstyrelsen. Endvidere er fremsendt tro og love-erklæring om, at kommunen agter at sende det forudsatte antal ufaglærte medarbejdere i uddannelse.

   

  Der er påbegyndt et arbejde i ældreplejen med at informere ansatte, FOA, ledere etc. for at finde kandidater til uddannelse i 2021 og 2022. Syv ufaglærte medarbejdere har givet tilsagn om, at de ønsker at starte på social- og sundhedsassistent uddannelsen i uge 39 i 2021. Disse elever vil tælle med i dimensionering for SOSU-uddannelserne, og der er umiddelbart stor interesse for tiltaget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen om lærepladsaftalen for Social- og Sundhedsuddannelserne tages til efterretning.

  at orienteringen om puljemidler til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  1. og 2. at taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/14483, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på implementering og afprøvning af intelligente bleer på plejehjem og i hjemmeplejen.
   

  Der er med budgetforlig 2021 afsat 2 mio. kr. til at fortsætte implementeringen af den intelligente sensorble på alle plejehjem samt i hele 2021 at afprøve om den intelligente ble har et potentiale i hjemmeplejen. Formålet er at øge livskvalitet og værdighed for den enkelte borger på plejehjem og i eget hjem, som modtager hjemmehjælp.

   

  Udvalget er på deres møde den 11. november 2020 orienteret om, at implementeringen af den intelligente ble på plejehjem færdiggøres i 2021. Endvidere at hjemmeplejen i 2021 afprøver og evaluerer den intelligente ble hos borgere, der bor i eget hjem.

   

  Status

  Implementeringen af den intelligente ble på plejehjem følger tidsplanen og budgettet overholdes.

   

  Afprøvningen af den intelligente ble i hjemmeplejen følger også tidsplanen og forventes gennemført inden for rammerne af budgettet.

   

  Otte borgere, der modtager hjemmehjælp, er i gang med at afprøve den intelligente ble. Målet er, at så mange som muligt og minimum 14 borgere får tilbudt at afprøve bleen. Udvælgelsen af borgere i målgruppen til bleen foretages i dialog med borgerne og eventuelt pårørende samt på baggrund af de gode erfaringer, som Abena har med, at bleen gavner borgere med inkontinens.

   

  Første fase af afprøvningen i hjemmeplejen har vist, at afprøvningsmetoden fra plejehjem og erfaringer derfra ikke kan overføres direkte til hjemmeplejen. Der er derfor i et godt og konstruktivt samarbejde med Abena blevet arbejdet med andre arbejdsgange og fokusområder i anden fase af afprøvningen henover sommeren: 

   

  -         God kommunikation og forventningsafstemning om hjemmeplejens fremmøde hos borgerne på nye tidspunkter

  -         Nye tavlemøder/oplæring af medarbejdere i nye afprøvningsdistrikter

  -         Justering af målgruppebeskrivelse på baggrund af de foreløbige erfaringer fra afprøvningen

  -         Udvikling og optimering af arbejdsgange tilpasset hjemmeplejen

   

  Den videre proces

  I tredje fase af afprøvningen tilbydes den intelligente ble til flere borgere. Borgerne følges tæt af tovholdere fra afprøvningsdistrikterne med fokus på indsamling af data i forhold til om borgerne opnår øget livskvalitet og værdighed herunder et økonomisk potentiale. Afprøvningsprojektet evalueres ultimo 2021, når alle data og erfaringer er indsamlet med henblik på at tage stilling til eventuel fremtidig implementering i hjemmeplejen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24546, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om, at Voksen Special Undervisning flyttes fra Hjernecenter Syd til Center for Job & Uddannelse.

   

  Udvalget godkendte på udvalgsmødet den 9. juni 2021 under punkt 76 at følge flere af forvaltningens forslag til budget i balance. Det prioriterede forslag nr. 25 omhandler afvikling af hold til Voksen Special Undervisning på Hjernecenter Syd. Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af Voksen Special Undervisning samt en beskrivelse af den fremtidige organisatoriske tilknytning.

   

  Jf. bekendtgørelse for Voksen Special Undervisning er Aabenraa Kommune forpligtiget til at tilbyde voksne personer over 18 år med fysiske eller psykiske handicaps, der bor eller har længerevarende ophold i kommunen, tilbud om kompenserende specialundervisning efter undervisningspligtens ophør. Tilbuddet skal afhjælpe eller begrænse virkningen af borgerens handicaps.

   

  Voksen Special Undervisnings gives i de tilfælde, hvor der kan redegøres for mulighederne for progression af indsatsen, da der ikke kan gives tilbud om Voksen Special Undervisning, hvis formålet alene er at vedligeholde funktionsniveauet hos borgeren.

   

  Siden 2015 har Hjernecenter Syd haft opgaven omkring Voksen Special Undervisning, som blev overtaget fra Børne- og Skoleområdet. Der har været 20-22 elever årligt i perioden 2018-2021. Dette har betydet ca. 20 timers undervisning ugentligt fordelt mellem holdene. Hjernecenter Syd konstaterer en faldende efterspørgsel på Voksen Special Undervisning, og der ses på flere hold elever med et lavt fremmøde samt minimal progression i den enkelte borgers uddannelsesforløb. Voksen Special Undervisning udgør en mindre opgaven i Hjernecenter Syd, hvor tilbuddets undervisere ikke har mulighed for at indgå i et fagligt miljø eller få pædagogisk sparring.

   

  Flytningen af Voksen Special Undervisning til Center for Job og Uddannelse vil sikre, at de forflyttede undervisere bliver forankret i et allerede etableret undervisningsmiljø, hvor der er rig mulighed for faglig og pædagogisk sparring. Begge forhold forventes at have positive konsekvenser for borgernes progression.

   

  Pr. 1 januar 2022 forankres Voksen Special Undervisning således i Center for Job & Uddannelse. Hermed samles elever på det Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse med Voksen Special Undervisnings elever i et samlet uddannelsescenter og med et samlet team af lærer og pædagoger fra de nuværende 2 centre.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24448, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om, at Aabenraa Kommunes tilbud Cyberhus har modtaget KL’s Forebyggelsespris 2021 som en del af projektet ”forebyggende landsdækkende digital rådgivning for mentalt sårbare unge”.

   

  Projektet er et tværkommunalt samarbejde mellem Center for Digital Pædagogik og 26 kommuner heriblandt Aabenraa Kommune. Indsatsen er blevet tildelt KL’s Forebyggelsespris 2021 under overskriften "Læring fra gode indsatser rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en coronatid".

   

  Cyberhus er en digital børne- og ungdomsrådgivning, der henvender sig til børn og unge mellem 9-23 år. Aabenraa Kommune har på Cyberhus hjemmesiden en egen lokal livechat og en brevkasse, hvor 12 udvalgte medarbejdere fra forskellige forvaltninger deles om at have vagten i livechatten, og besvarelse af henvendelser i brevkassen. Der kan live chattes med en rådgiver på to tidspunkter om ugen, heraf er ét tidspunkt om aften og en om eftermiddagen. Muligheden for at være anonym og undgå fysisk fremmøde vurderes at nå en gruppe af børn og unge, som ellers ikke ville søge støtte og vejledning. KL kalder indsatsen for en nyskabende løsning, som bruger kommunale ressourcer og kompetencer på en ny måde til at skabe nærvær på afstand blandt børn og unge i sårbare positioner.

   

  Fra Social- og Sundhed er 2 medarbejdere fra Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel tilknyttet indsatsen. Fordelen ved at det er kommunale medarbejdere, der betjener chat og brevkasse, er, at det er hurtigere og lettere at henvise til de eksisterende kommunale tilbud. Der har i alt været 107 henvendelser i livechatten og 3 henvendelser i brevkassen fra børn og unge i Aabenraa Kommune.

   

  Yderligere aktivitetsdata fra tilbuddet fremgår at vedlagte bilag, herunder længden af samtaler i chatten, køn og aldersfordeling samt at mange henvendelser omhandler krop, seksualitet eller mobning, men at der også er henvendelser omkring lavt selvværd og selvmordstanker eller seksuelle overgreb.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20835, Sagsinitialer: PKNU

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget om en genstartskampagne, der er tilrettelagt for at hjælpe kultur- og fritidslivet i gang efter COVID-19 nedlukningen.

   

  Som udvalgene tidligere er blevet orienteret om, har kultur- og fritidslivet været udfordret af aflysninger, medlemstilbagegang og vigende tilslutning til arrangementer. På baggrund af input til den Corona-Taskforce, som Kultur og Fritid har nedsat, blev der i første omgang indgået aftale med Social & Sundhed og DGI Sønderjylland om en fælles indsats for at synliggøre og sætte fokus på mulighederne i foreningslivet.

   

  Børn og Kultur søgte i juni 2021 0,250 mio. kr. i Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kampagnen ”100 dage med Kultur og Idræt”. Derudover blev der ansøgt om 0,090 mio. kr. til et kommunikativt koncept/værkstøjskasse til foreningslivet og andre aktører.

   

  Kampagnens aktiviteter omfatter blandt andet prøvegange til forskellige foreningsaktiviteter, DGI aktiviteter på skolerne, møder for foreningslivet, familieaktiviteter i haller, svømmehaller, biblioteker og borgerhuse, gadeteater på skolerne, formidling af skulpturer i det fri og fuldførelse af formidlingskonceptet ”Fodsporene Fortæller” i Genforeningsparken.  

   

  På mødet præsenteres formidlingskonceptet med eksempler på skabeloner og andre formater.

   

  Kampagnen udrulles i samarbejde med Aabenraa Kommunes kommunikationsafdeling.

  Økonomi og afledt drift

  Foruden personaleressourcer er der afsat 0,100 mio. kr. fra henholdsvis DGI Sønderjylland, Social & Sundhed samt Kultur- og fritidspolitikken. Der er afsat 0,007 mio. kr. fra Skoleforvaltningen og 0,340 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Kultur og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Status på udsatte boliger
  • Aabenraa Kommune udvalgt som case-kommune til rådgivningsmateriale om politisk ejerskab til digitalisering og velfærdsteknologi
  • Svar fra Bolig- og Planstyrelsen på spørgsmål om anvendelse af servicearealer på plejehjem

  Indstilling

  Social § Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2021

  Godkendt.