Beslutningsprotokol

onsdag den 6. oktober 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Indstilling

  Godkendt.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget har bevilliget tilskud til frivillige foreninger og organisation fra ansøgningspuljerne vedrørende § 18 og § 79 til aktiviteter i 2021.

   

  Forvaltningen modtager løbende henvendelser fra foreninger og organisationer om, hvordan de skal forholde sig, hvis de ikke kan gennemføre aktiviteterne i 2021 på grund af de restriktioner der har været vedrørende Covid-19.

   

  Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer en principiel afgørelse om, at foreninger og organisationer kan overføre de tildelte midler til 2022, hvis de beslutter at aflyse i 2021 og flytte aktiviteten til 2022. Såfremt aktiviteten ikke bliver gennemført, skal midlerne tilbageføres til kommunen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at frivillige foreninger og organisationer kan overføre ansøgningsmidler vedrørende §18 og §79 fra 2021-2022 til aktiviteter, der flyttes på grund af de restriktioner der har været i forbindelse med Covid-19.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6282, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende sundhedsberedskabsplan 2022-2025.

   

  Byrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet godkende en plan for sundhedsberedskabet i hver valgperiode. Planen skal ses i sammenhæng med den generelle beredskabsplan for Aabenraa Kommune.

   

  Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 er en revidering af sundhedsberedskabsplan 2018-2021. Konklusioner fra evalueringen af det aktiverede sundhedsberedskab under coronaperioden er skrevet ind i sundhedsberedskabsplan 2022-2025. Der er blandet andet tilføjet et afsnit med niveauer for mødeaktiviteten i sundhedsberedskabets aktiverede krisestab, principper for justering af serviceniveauer og en præcisering af orientering af det politiske niveau, Seniorråd og Handicapråd.

   

  Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 har været til rådgivning i Sundhedsstyrelsen og til høring i nabokommunerne Tønder Kommune, Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune samt Region Syddanmark og Brand & Redning.

   

  Rådgivningen i Sundhedsstyrelsen er af sundhedsfaglig karakter, høringssvaret fra Region Syddanmark centrerer sig om samarbejdet mellem kommune og region, mens høringssvaret fra Brand & Redning er konkret i forhold til beredskabsplanlægning. Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og høringssvar er indarbejdet i sundhedsberedskabsplan 2022-2025.

   

  Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 består af to dele.

   

  Del et, der beskriver sundhedsberedskabet på strategisk niveau, og som skal politisk godkendes. Del to beskriver sundhedsberedskabet på operationelt niveau, og der kan i denne del være behov for løbende justeringer i indsatsplaner og tilhørende actioncard, hvorfor del to ikke skal politisk godkendes.

   

  På taktisk niveau er der instrukser og procedurer for de områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, vi planlægger for. Det er: brand og eksplosioner, ekstremt vejr, hedebølge, forsyningssvigt drikkevand og mad, forsyningssvigt varme, forsyningssvigt strøm, forsyningssvigt IT og telefoni, pandemi, værnemidler, ekstraordinært udskrevne, skadedyr, psykosocial indsats og midlertidig indkvartering.

   

  Revidering på det taktiske niveau kører et andet rul, da ændringer fra sundhedsberedskabsplan del et og to skal indarbejdes. Revidering igangsættes 2023.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sundhedsberedskabsplan 2022-2025 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1192, Sagsinitialer: MKGA

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende en ny handicappolitik for Aabenraa Kommune med titlen ’Lige muligheder og trivsel’.

   

  Baggrund og proces

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede 30. september 2020, at den gældende handicappolitik, der blev godkendt i 2013 parallelt med ældrepolitikken, med fordel kunne få et servicetjek, og udvalget anmodede Handicaprådet om at indlede dette servicetjek i dialog med brugerorganisationerne på området.

   

  En arbejdsgruppe i Handicaprådet med deltagelse af repræsentanter for brugerorganisationer samt repræsentanter for forvaltningen har udarbejdet et oplæg, som Handicaprådet sendte til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget.  

   

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede oplægget i møde 9. juni 2021 og godkendte i den forbindelse et forslag til tids- og procesplan, der indbefattede en administrativ høring i juni og juli 2021, forud for fremsendelse af et tilrettet udkast til udvalgets møde 11. august 2021.

   

  På dette møde besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at man ønskede, at beskrivelsen af udvalgte indsatsområder blev sendt i høring i de relevante politiske udvalg. Ønsket var begrundet i hensynet til handicappolitikkens kobling til andre kommunale politikker, samt et ønske om at skabe et fælles politisk ejerskab til den kommende handicappolitik.

   

  Høringssvarene fremgår af afsnittet Høring/udtalelse.

   

  Politikkens indhold

  Udkastet til handicappolitik indeholder visionen ”Lige muligheder og trivsel for alle”, hvilket betyder, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.

   

  Politikken beskriver, hvilke grundantagelser Aabenraa Kommune har i forhold til borgernes ønsker. For eksempel antager vi, at alle ønsker at udfolde deres potentiale og leve et aktivt, sundt og produktiv liv med høj livskvalitet, og at alle ønsker at være noget for andre og blive opfattet som en ressource.

   

  Inden for de 6 indsatsområder ”Kommunikation og tilgængelighed”, ”Uddannelse og arbejdsliv”, ”Sundhed og trivsel”, ”Kultur- og fritidsliv”, ”Bolig og lokalsamfund” samt ”Borgerinddragelse og samarbejde” opstilles målsætninger.

   

  Afslutningsvis beskrives overvejelser om politikkens implementering.

  Høring/udtalelse

  De tre udvalg har drøftet, om de havde nogle bemærkninger til udkastet til ny handicappolitik generelt og/eller til beskrivelsen af ’deres’ indsatsområde specifikt. Svarene fremgår nedenfor.

   

  Teknik- og Miljøudvalget: Drøftet idet udvalget tilkendegiver opbakning til politikkens afsnit om tilgængelighed, og vil bestræbe sig på at kunne leve op til den i forhold til lige adgang for alle til kollektiv transport, udvalget er opmærksomme på, og ser det som naturligt, at inddrage Handicaprådet ved udarbejdelse af mobilitetsplan.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget: Drøftet med bemærkning om, at KFU synes det er fint, at der er fokus på ledsagerordning til deltagelse i kultur- og fritidslivet.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget: Godkendt uden yderligere bemærkninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at handicappolitikken ’Lige muligheder og trivsel’ godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13836, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og godkende udkast til ”360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen 2022-2026”.

   

  Baggrunden er, at der nu og i nær fremtid er flere ældre, der har behov for pleje og omsorg, og flere social- og sundhedsmedarbejdere går på pension de kommende år. Derfor er det nødvendigt at iværksætte tiltag, der kan føre til, at flere uddanner sig og får lyst til at arbejde i Social & Sundhed i Aabenraa Kommune.

  SOSU-uddannelsen har i 2020 oplevet ekstraordinært store rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer med et samlet frafald på 29,5 %. Til sammenligning er der i august 2021 et samlet frafald på SOSU-uddannelsen på 9,7 %.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en handleplan med det formål at øge rekrutteringen og fastholdelsen af social- og sundhedselever på SOSU-uddannelsen i Aabenraa Kommune herunder at skabe attraktive praktikpladser og gode læringsmiljøer. Samtidig skal handleplanen bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til pleje og omsorgsopgaven for de mest sårbare og ældre borgere i Aabenraa samt opfyldelse af dimensioneringsmålene i ”Lærepladsaftalen for 2022-2026”.

   

  Handleplanen udmønter Social & Sundheds ”Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde 2022-2025” med fokus på sosu-uddannelsen. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret den 15. januar 2020.
   

  Indhold

  Handleplanen indeholder fire hovedtemaer:
   

  • Den attraktive uddannelse
  • Organisering af elevområdet
  • Rekruttering af ufaglærte
  • Den attraktive arbejdsplads

   

  Under de fire hovedtemaer fremgår 17 konkrete indsatser, der implementeres frem til 2026. Indsatserne og målsætningerne fremgår af et oversigtsskema under hvert hovedtema.

  Handleplanen er udarbejdet på baggrund af et godkendt kommissorium, forskellige analyser og datamateriale, fokusgruppeinterviews med social- og sundhedselever og en temadag den 25. juni 2021 med deltagere fra Jobcenteret, Socialpsykiatrien, sosu-uddannelsen Aabenraa, FOA, SOSU Syd, Hjemmeplejen og Plejehjem.

   

  Handleplanen er et dynamisk dokument, som skal kunne rumme tilkommende og aktuelle indsatser, der understøtter rekrutterings- og fastholdelsesmålene nu og frem til 2026. Det betyder, at følgende indsatser fra handleplanen allerede er igangsat:

   

  • Fritidsjobs til socialt samvær med plejehjemsbeboere efter skoletid
  • Udvikling af opsporingsmodel i samarbejde med Jobcenteret
  • Systematisk opsporing af ufaglærte medarbejdere
  • Voksenelevløn på grundforløb for social- og sundhedshjælperelever
  • Understøttende dansktilbud i praktikken

   

  Økonomi

  Handleplanens indsatser iværksættes på baggrund af budget 2022-2025, puljen til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen samt AUB midler. 

   

  Den videre proces

  Tværfagligt sammensatte arbejdsgrupper udvikler og implementerer indsatserne under hvert hovedtema. Der samarbejdes med jobcenteret, social- og sundhedsområdet i kommunen, SOSU Syd, FOA og andre relevante aktører fx sygehus i forhold til praktik i somatisk og behandlingspsykiatrisk regi. Opfølgning sker gennem løbende orientering om status på implementering og evaluering af indsatserne fra handleplanen til Social- og Sundhedsudvalget.

  Høring/udtalelse

  ”360 graders handleplan for sosu-uddannelsen 2022-2026” forelægges til orientering i Sektor MED-udvalg for Social & Sundhed, Område MED-udvalg for Senior, Social og Sundhed samt for Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til ”360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen 2022-2026” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Godkendt, idet udvalget holdes løbende orienteret om status på indsatserne i handleplanen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/23064, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og sende vejledende serviceniveau for det specialiserede tale- høre- og synsområde i høring.

   

  På grundlag af nuværende praksis er beskrevet Aabenraa Kommunes serviceniveau. Serviceniveauet betyder, at der er behov for at øge budgettet med ca. 500.000 kr. Beløbet foreslås for 2021 og 2022 at indgå i det ydelsesbaserede budget og fra 2023 indgå i budgetlægningen.

   

  Baggrunden for tilpasning af budgettet er dels, at området siden sin start har været underfinansieret, og dels at efterspørgslen særligt for ældre borgere i forhold til høre- og synsudfordringer har været stigende. Området har ikke tidligere indgået i kommunens demografimodel.

   

  Det fremgår af nedenstående tabel, at den samlede økonomiske udfordring er todelt. Del 1 omfatter økonomien i forhold til Aabenraa Kommunes behov for at kunne leve op til eget serviceniveau. Del 2 hænger sammen med udfordringer med samarbejdsaftale med de øvrige sønderjyske Kommuner. Denne problematik behandles i en anden sag på dagsordenen.

   

  Serviceniveauet betyder for områderne:

   

  Tale

   

  Inden for taleområdet vil borgerne kunne gennemgå en rehabiliterende udredning og undervisning, der medfører, at de får de bedste forudsætninger for at mestre deres kommunikation i hverdagen. Der vil fortsat kunne ydes stemmetræning til borgere med hals- og svælgproblematikker, der påvirker stemmen i hverdagen. En stor del at denne borgergruppe er erhvervsaktive, og ved at holde nuværende service niveau vil afdelingen med dennes kompetencer forsat kunne bidrage til at fastholde borgere i erhverv.

   

  Voksne med tale-, sprog-, og kommunikationsvanskeligheder, som følge af nerve og hjernesygdomme, vil kunne modtage individuel undervisning. Det betyder, at borgeren får mulighed for at generhverve hele eller dele af sit sprog, og dermed har borgeren mulighed for at kommunikere selvstændigt, eller kommunikere i samarbejde med nærtstående.

   

  Begge områder vil kunne fortsætte med holdundervisning som forlængelse eller opfølgning på den individuelle undervisning.

   

  Afdelingen vil kunne indgå i udredning, vejledning og rådgiver i sager for børn med oralmotoriske vanskeligheder, der vanskeliggør deres sproglige udvikling og skolegang.

   

  Høre

   

  Inden for høreområdet vil afdelingen kunne fastholde sagsbehandlingsfrister for borgere, der ansøger om høretekniske hjælpemidler. Der vil kunne vurderes, vejledes og bevilliges, umiddelbart efter ansøgningen er modtaget.

   

  Også på dette område vil der kunne ydes individuel undervisning til borgere med specielle hørelidelser, der ofte påvirker varetagelse af erhverv og borgerens privatliv.

   

  For tiden udvikles og installeres der høretekniske hjælpemidler til skoler i Aabenraa Kommune. Opgaven består i at finde egnede hjælpemidler til undervisning, så barnet og den unge kan få den bedst mulige undervisning i skolen.  Barnet vil, så vidt muligt, kunne udvikle sig og modtage undervisning, på lige fod med andre elever.

   

  Syn

   

  På synsområdet vil der forsat kunne undervises individuelt for børn og voksne med nedsat synsevne. Barnet vil kunne undervises i hjemmet, samt i forbindelse med skole og fritid. Barnet vil kunne udvikle sig, så godt som muligt, på lige fod med andre jævnaldrene.

   

  For den voksne vil der kunne tilbydes individuel undervisning, specielt når der sker ændringer i dennes liv. Det betyder, at borgeren igen vil kunne klare at mestre hverdagen i og uden for hjemmet, samt i forbindelse med varetagelse af erhverv.

   

  Der vil kunne tilbydes specialoptik på synsområdet. Her findes bedst egnede og billigste briller til borgere med svære synsnedsættelser. Dette sker både inden for børne- og voksen området.

   

  Informations og Kommunikations Teknologi

   

  Ved forsat at have informations og kommunikations teknologi medarbejdere i egen kommune vil der kunne ydes udredning, vejledning og støtte til borgere med kommunikative og strukturelle vanskeligheder. Funktionen indeholder udredning, undervisning, opstart og vedligehold af kommunikations redskaber til borgere, der ikke kan kommunikere på anden måde, end via tekniske hjælpemidler.

  Lovgrundlag

  -         Foleskole love

  -         Service lov

  -         Lov om voksen specialundervisning.

   

  Økonomi og afledt drift

   

  Budget og Regnskab for Tale – Høre og Syn

   

  Høring/udtalelse

  Det vejledende serviceniveau sendes i Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at vejledende Serviceniveau for det specialiserede Tale – Høre og Synsområde sendes i høring,

   

  at budgetudfordringen på ca. 500.000 kr. indgår i bevillingskontrollen pr. 30. september 2021,

   

  at området fremadrettet indgår i forvaltningens fordeling af demografimidler.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  1. at godkendt.

  2. at godkendt.

  3. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/23064, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende proces for arbejdet med tilpasning af normeringer på Tale, Høre og Syn til aktuelt budget.

   

  I forbindelse med nedlæggelse af Tale, Høre og Syn som en fælles kommunal organisation, blev der etableret en samarbejdsaftale mellem de 4 sønderjyske kommuner, hvoraf fremgår:

   

  Kommunerne bistår hinanden med opgaveløsningen gennem gensidigt køb og salg af opgaver. Hvis en kommune ikke selv kan løse en opgave er første prioritet for eksternt køb hos de andre sønderjyske kommuner. Tidsforbruget afregnes med en timepris på 483,00 kr. excl. moms. (2015 pris).

   

  Aabenraa Kommune fastholdt en del medarbejdere på Tale, Høre og Syn ud over budgetrammen i Aabenraa Kommune med henblik på at kunne imødekomme køb fra de andre kommuner og fastholde fagligheden og den faglige bæredygtighed, der understøtter, at borgerne i de 4 sønderjyske Kommuner kan modtage specialiserede ydelser tale-, høre- og synsområdet. Tale, Høre og Syn sikrer i dag, at en stor del af de specielle opgaver kan løses i de 4 sønderjyske kommuner.

   

  I de forløbne år er timeprisen for en højtspecialiseret medarbejder steget, dels grundet uddannelsesbehov og dels udviklings- og opsøgende opgaver. Det er derfor forvaltningens opfattelse, at den aftalte pris ikke står mål med den faktiske omkostning.

   

  Aabenraa Kommune vurderer, at timeprisen for en højt specialiseret medarbejder ved Tale, Høre og Syn pt. er ca. 815 kr. På nuværende tidspunkt sælges en ydelse til 525 kr. pr. time. Dette betyder, at det er forvaltningens vurdering, at Aabenraa Kommune finansierer 290 kr. pr. solgt time til de andre kommuner.

   

  Forvaltningen drøfter med de øvrige kommuner, om der fremadrettet kan aftales en ny afregningspris. Disse drøftelser er endnu ikke afsluttet.

   

  Hvis der ikke kan aftales en ny afregningspris med de øvrige kommuner, vil Aabenraa Kommune tilpasse normeringen på Tale, Høre og Syn til budgetrammen i Aabenraa Kommune. Dette betyder, at de tre andre sønderjyske kommuner ikke vil kunne købe ydelser i samme omfang, men kun ydelser i det omfang der er overskydende kapacitet inden for budgetrammen i Aabenraa Kommune.

   

  Dette vil få faglige konsekvenser, idet der vil være specialer, der ikke kan opretholdes. Ændringen vil ligeledes kunne medføre, at Aabenraa Kommune, i det omfang det er muligt, må købe ydelser i andre kommuner. De øvrige sønderjyske kommuner må formentlig gøre det samme.

   

  Der er som beskrevet dialog med de øvrige sønderjyske kommuner om afregningsprisen. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan der peges på nedenstående 3 scenarier.

   

  • Aabenraa Kommune sælger udelukkende de ydelser, som kan leveres inden for de rammer, som det faste budget giver mulighed for.
  • Aabenraa Kommune financierer differencen imellem aftalt pris og faktisk omkostning
  • Aabenraa Kommune opsiger samarbejdsaftalen.

   

  Ud over salg til de øvrige sønderjyske kommuner er der indgået aftale med regionen om levering af ydelser, svarende til 2 stillinger. Disse stillinger er fuldt finansieret.

  Økonomi og afledt drift

   

  Normering

  Faktisk behov

   

  Aabenraa Kommunes opgave

  6,4

  7,3

  Mango på 0,9 normering finansieres af Aabenraa Kommune

  Salg til Regionen

  2

  2

   

  Salg til Sønderjyske Kommuner

  5 finansieret ved indtægtsbudget

  0,7 stilling for at fylde op til fuldtidsstillinger

   

   

  Regnskab Tale – Høre og Syn

   

   

  Forventet regnskab 2022

   

   

   

  2022

   

  Lønudgift

  8.923.509

   

  Personaleomk. og drift

  888.122

   

  Reduktion i personaleomk. og drift

  -29.926

   

  Reduktion i husleje

  -96.620

   

  Forventet udgift

  9.685.084

   

   

   

   

  Salg til faktisk omkostningsniveau (ny beregnet pris)

  -2.381.066

  Svarende til 2.865 solgte timer

  Salg til nuværende pris (pris fra oprindelig samarbejdsaftale)

  -436.331

  Svarende til 700 solgte timer inkl. kørsel

  Salg til region

  -1.500.000

   

  Samlet indtægt af salg

  -4.317.396

   

   

   

   

  Forbrug i alt

  5.367.688

   

   

   

   

  Korrigeret budget

  4.867.688

   

  Budgettilførsel

  500.000

   

  Budget

  5.367.688

   

   

   

   

  Regnskabsresultat

  0

   

   

   

   

   

  Fuldtidsstillinger fra 2016 til 2021

  År

  Fuldtidsstillinger

  2016

                  12,28

  2017

                  12,92

  2018

                  13,79

  2019

                  14,71

  2020

                  17,66

  2021(forventet)

                  16,37

   

   

  Faktisk timepris

   

   

   

  2019

  2021 (inkl. PL- fremskrivning)

  Lønudgift

  6.718.286

   

  Personaleomkostninger og drift

  869.780

   

  Uddannelse (gns. pr. år 2016-2018)

  152.101

   

  Udgifter samlet

  7.740.168

   

   

   

   

  Planlagte timer samlet

  9.906

   

   

   

   

   

  2019

  2021

  Pris pr. leveret time ekskl. drift og udd.

  678

   707

  Pris pr. leveret time inkl. Løn, drift og udd.

  781

  815

   

  I ovenstående pris er ikke medregnet det økonomiske ansvar, Aabenraa Kommune som arbejdsgiver skal imødekomme ved sygdom eller faldende indtægter grundet nedgang i aktivitet mm.

  2020 og 2021 har været præget af nedgang i aktivitet grundet COVID 19. Derfor vælges 2019 som udgangspunkt for beregningerne.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at processen for samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner godkendes,

  at udvalget holdes løbende orienteret om forhandlingerne med de øvrige kommuner.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

   

  1. at godkendt.

  2. at taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5790, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om pilotprojekt med flash glukosemålere til borgere med diabetes.

   

  Udvalget besluttede på mødet 3. marts 2021 at der skulle igangsættes et pilotforsøg i Sygeplejen med flash glukosemålere til at måle døgnprofiler hos udvalgte borgere.

   

  Sygeplejen har siden drøftet perspektiverne i et sådan forsøg og været i dialog med producenten af målerne. Konklusionen er, at Sygeplejen vurderer at der kun er en ringe økonomisk og tidsmæssigt gevinst et sådan forsøg. Dette skyldes, at på trods af at glukosemålerne placeres på borgernes skuldre og således sparer fingerprik, skal de stadig aflæses, f.eks. ved hjælp af en mobiltelefon via Bluetooth. Sygeplejen vurderer, at størstedelen af borgere, der modtager støtte til blodsukkermåling og insulin, ikke vil være i stand til at foretage denne måling selv, og således skal Sygeplejen fortsat komme i hjemmet og måle værdierne. Således vil antallet af kørsler og besøg ikke blive mindre.

   

  Dette underbygges af, at der i 2021 indtil nu er 148 borgere, der modtager hjælp i forbindelse med insulin, og af disse er 105 over 70 år, svarende til 71 %, og det er særligt i de ældre aldersgrupper, der kan opleves udfordringer i brugen af smartphones, ligesom det heller ikke er alle i disse aldersgrupper, der har kompatibelt udstyr.

   

  Gevinsten ved et pilotprojekt i Sygeplejen vurderes således ikke modsvare de øgede ressourcer, der vil skulle afsættes i et forsøg, ligesom det vurderes, at Sygeplejen på nuværende tidspunkt ikke har kapacitet til at løfte et forsøg.

   

  HjælpemiddelHuset vurderer heller ikke at være aktør i et eventuelt pilotprojekt, da Ankestyrelsen har afgjort, at glukosemålere er at betragte som et behandlingsredskab og ikke et hjælpemiddel. Det skal således ordineres af læge eller sygehus.

   

  Det bemærkes dog, at teknologien løbende forbedres, og at flere kommuner er i gang med at gennemføre forsøg, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at følge udviklingen og erfaringerne fra disse kommuner. Det gælder bl.a. Århus og Odder kommune.

   

  Som alternativ foreslår forvaltningen, at det bliver afdækket, om der er muligheder for et samarbejde med regionale aktører, f.eks. Steno Diabetes Center om en afprøvning og kortlægning af gevinster ved yngre borgere med diabetes. Såfremt et sådan samarbejde er muligt, kunne det med fordel forankres i Sundhedscenteret.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forvaltningen afdækker mulighederne for et samarbejde med regionale aktører.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29508, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om kommunen skal ansøge om midler til kompetenceløft på demensområdet via ”Pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin”.

  Puljen er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvoraf et af de tre nationale mål for demensindsatsen er en forbedret pleje- og behandlingsindsats, der skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem til år 2025.  

   

  Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et puljeopslag den 2. september 2021 med ansøgningsfrist den 5. november 2021 kl. 12.00. Der er med puljen i alt afsat 23,6 mio. kr.

   

  Formål

  Formålet med puljen er at understøtte kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demenssygdom.

   

  Målgruppen for kompetenceløftet er de forskellige fagprofessionelle, herunder især frontpersonalet, som beskæftiger sig med pleje, omsorg og behandling af mennesker med demens, og hvor et kompetenceløft kan medvirke til nedsættelse af forbrug af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

   

  Historik

  Aabenraa Kommune fik i 2017 tildelt 1.510.759 kr. fra puljen ”Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner”, som en del af demenshandlingsplanen til projektet ”Kvalitetsudvikling i praksis gennem anvendelse af neuropædagogik i demensomsorgen”. Projektperioden var 1. oktober 2017 til 1. november 2018. I projektperioden gennemførte 283 frontmedarbejdere fra Social & Sundhed et tre dages kursus og 400 medarbejdere deltog i et foredrag om hjernens funktioner og neuropædagogik.

   

  Efter udløb af projektperioden har Seniorafdelingen prioriteret at fortsætte denne kompetenceudvikling for frontpersonale, primært finansieret af AMU-midler. Gennemsnitligt deltager 100 medarbejdere årligt i et kursus i neuropædagogik.

  Forvaltningen ser med puljeopslaget en oplagt mulighed for at bygge videre på det praksisnære kompetenceløft, men denne gang med fokus på mere praksisnær sparring på Seniorområdet, specielt på plejehjem og i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at der ansøges om puljemidler til at gennemføre praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens på plejehjem samt i daghjem. Kompetenceløftet skal indarbejdes i hverdagen direkte hos borgeren, så en ændret tilgang og større faglig viden kan reducere medicinforbrug. Herunder påtænkes opstart af et vidensteam, som kan guide og undervise frontpersonale i hverdagen hos borgeren.

   

  Afdelingen Aktivitet & Forebyggelse vil blive ansvarlige for puljeansøgningen, og der forventes at ansøge om 2,7 mio. kr. fra puljen. Hvis Aabenraa Kommune får tildelt midler, vil projektet blive forankret i Aktivitet & Forebyggelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at puljen til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin ansøges til kompetenceløft med fokus på praksisnær sparring på Seniorområdet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27490, Sagsinitialer: KKPE

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om tilbud ved Træning & Forebyggelse til borgere med Covid-19 senfølger.

   

  Langt de fleste, der rammes af Covid-19, kan vende tilbage til deres almindelige hverdag efter et par uger. Dog er der en gruppe af borgere, der oplever senfølger. For at undgå gradvis forværring af de fysiske og mentale senfølger anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der bør ske hurtig igangsættelse af indsats. Derfor tilbydes nu tre indsatser, der skal løfte på denne udfordring.

   

  De 3 tilbud omhandler borgere med Covid-19 senfølger, der hhv.:

  1. Henvises fra et sygehus med en genoptræningsplan til kommunal genoptræning.
  2. Henvender sig grundet senfølgerne i kommunal sammenhæng uden forudgående at have haft en sygehusindlæggelse.
  3. Henvises fra Jobcenter Aabenraa, når senfølger påvirker funktionsniveauet i en sådan grad, at borgerne ikke kan varetage deres arbejde helt eller delvist.

   

  Eftersom det er en ny lovpligtig opgave, er der ikke afsat midler i budget 2021 til den.
  På nuværende tidspunkt har Aabenraa Kommune modtaget 20 genoptræningsplaner fra regionen for borgere med Covid-19 senfølger. Dette antal kan indtil videre holdes inden for de eksisterende midler afsat til Træning & Forebyggelse. På sigt er opgavens omfang dog uvis. Dette dels grundet uvished omkring antallet af borgere, og dels at genoptræningsforløbene har meget varierende længde, og der mangler erfaring på området.
   

  Der er endnu ikke påbegyndt borgere, der oplever senfølger af Covid-19 uden forudgående sygehusindlæggelse. Jobcentret er påbegyndt henvisning til tilbuddet. Der er på nuværende tidspunkt varslet op mod 35 borgere til indsatsen herfra. Jobcentret afholder udgifterne til indsatsen på 9.863 kr. for et 16 timers forløb eller timeafregning ved færre timer.

   

  Ud over opgaveløsningen hos Træning & Forebyggelse kan indsatsen medføre behov for ekstraopgaver hos eksempelvis Tale, Høre og Syn. I de tilfælde vil indsatsen afregnes pr. time i tillæg til afregningen til Træning & Forebyggelse.

   

  Da opgaven er ny, og omfanget uvist, er der nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe for området mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner. Arbejdsgruppen skal i begyndelsen af 2022 udarbejde en samarbejdsaftale omkring organisering og håndtering af området.

   

  Yderligere vedrørende udfordringsbilledet, tilbud og lovgrundlag fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28839, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om evaluering af projektet ”Bevæg dig for livet senior”.

   

  Aabenraa Kommune har siden foråret 2017 arbejdet målrettet med en indsats for 60+ målgruppen i regi af indsatsen Bevæg dig for livet senior. Indsatsen har været et samarbejde mellem Kultur og Fritid, Social & Sundhed samt idrætsorganisationerne DGI og Danmarks Idrætsforbund. Målet har været at få erfaringer med, hvordan flere borgere i målgruppen kan blive fysisk aktive samt fastholde dem, der allerede er i gang, også selvom de bliver ældre.

   

  Indsatsen er med succes udviklet i fem kommuner, hvor et bredt udsnit af initiativer og samarbejdskonstellationer er blevet afprøvet.

   

  I projektet er der opnået erfaringer med følgende aktiviteter:

   

  • Foreningsudvikling på seniortilbud
  • Lokale tilbud i boligforeninger
  • Udslusning fra genoptræning og sundhedscenter til foreningsliv
  • Naturhold
  • Stort netværk af gåfællesskaber
  • Formidling af historiske og kulturelle vandreruter
  • Idrætscertificering af plejehjem
  • Aktivitetsudvikling på aktivitetscentre
  • Virksomhedsfokus
  • Seniorer som frivillige
  • Afvikling af diverse events og kampagner

   

  Der er blevet arbejdet med at udvikle det traditionelle foreningsliv, ligesom der er arbejdet med at skabe nye rammer og aktiviteter, der organiseres på en ny måde. Samlet set vurderer forvaltningen, at der er sket en positiv fremgang i antallet af seniorer, som er fysisk aktive enten i forenings- eller selvorganiseret regi. Eksempelvis er der mobiliseret et netværk af 49 gåværter, der på ugebasis får ca. 400 borgere med ud og gå.

   

  Ved udgangen af 2021, har Aabenraa Kommune bidraget med 1,100 mio. kr. til projektet. Af disse har Social & Sundhed finansieret 1,00 mio. kr. I 2017, 2018 og 2019 har midlerne været prioriteret af §79 ansøgningsmidler og midler afsat til implementering af ældre- og værdighedspolitikken. I 2020 og 2021 er midlerne finansieret gennem sundhedsfremmemidler.

   

  I budgetforliget for 2022-2025 indgår 0,500 mio. kr. årligt til videreførelse af projektet. Midlerne er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at de frivillige foreninger på § 18-området og på § 79-området løbende orienteres om indsatserne i ”Bevæg dig for livet senior” .

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  1.  at taget til efterretning.

  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1091, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag orienteres om 5 temaer, som borgerne, der deltog i det første Dialog Forum for Udsatte, bragte på banen. Sagen kommer til drøftelse i Udvalget, når andet Dialog Forum for Udsatte har været afholdt til november 2021.

   

  Baggrund

   

  På udvalgsmødet den 1. september 2021 blev der godkendt en tidsplan for en afprøvningsperiode for Dialog Forum for Udsatte. Møderne bliver afholdt kvartalsvis til og med august 2023, hvorefter der evalueres. Første møde blev afholdt d. 8. september 2021 på den Blå Oase. Andet møde afholdes i november 2021 på en ny adresse, hvor en lignende proces vil forløbe. De to første møder handler om at få input fra borgerne og senere hen vil møderne blive mere tematiseret. Sagen vil efter andet møde blive drøftet politisk.

   

  De 5 temaer

   

  De 41 deltagers udtalelser og spørgsmål er sammenfattet til følgende 5 temaer:

   

  Modtagelse på kommunen:

  Nogle borgere føler sig ikke altid velmodtaget af kommunens personale. De føler, at de blive sendt rundt mellem forskellige afdelinger. Flere borgere havde eksempler på, hvordan de oplever samarbejdet med kommunen. Her er et par eksempler:

   

  En sygemeldt chauffør udtale: Jeg føler mig kostet rundt. Det kræver flere ressourcer at være sygemeldt end at være arbejdsmand.

  En misbruger udtaler: Jeg er blevet kaldt for taber og har fået at vide, at jeg skal tage mig sammen.

   

  Tilskud:

  Nogle borgere er usikre i forhold til bevillinger, tilskud til vaccinationer og medicin. Særligt opgaver, som er på tværs af sektorer, skaber usikkerhed. Nogle borgere taler på egne vegne, andre taler på pårørendes vegne.

   

  En mand udtaler: Jeg forstår ikke, hvorfor min bekendt selv skal betale for influenzavaccination.

  En kvinde udtaler: Jeg forstår ikke, hvorfor jeg har fået afslag på min ledsagerordning, selvom jeg lider af angst.

   

  Udslusningshus/kreativt hus:

  Der er et forslag om at etablere et udslusningshus eller kreativt hus til samvær og beskæftigelse. Nogle borgere oplever, at den beskæftigelsesrettede indsats ikke har det fokus, der skal til, for at de kan komme sig. Nogle borgere vil gerne have, at fokus flyttes fra snak og praktik til et kreativt hus.

   

  En kvinde udtaler: Vi får altid tilbudt samtaler men har brug for aktivitet, hvor vi kan bevise andre og os selv, at vi kan udrette noget, få opbygget selvtillid – det kan piller ikke.

   

  Tilgængelighed:

  Nogle borgere oplever, at der er huller i fortov og cykelstier, hvilket kan være vanskeligt, når man fx er dårligt gående.

   

  En kvinde udtaler: Jeg går mellem 3 – 4 km dagligt med min rollator, men huller i og ukrudt på fortovene belaster mig.

  En anden kvinde udtaler: Der er huller i cykelstierne. Det er farligt.

   

  Bæredygtighed, sundhed og trivsel:

  Nogle af de udsatte borgere har god gavn af meditation, Neuro-feedback og Nada. Flere borgere kommer med eksempler på, hvordan de bruger det i hverdagen og ønsker mere af det.

   

  En mand udtaler: Nada har hjulpet mig meget, da jeg gik ned med stress. Kunne man ikke lave en samlet oversigt over alle gratis tilbud i kommunen?

   

  Mødedeltagerne havde afslutningsvis en drøftelse af bæredygtighed, udemiljøer og sanseoplevelser. I den forbindelse oplyser en frivillig fra den Blå Oase at: Hver torsdag udleverer vi gratis spildmad i det lille rum på Den Blå Oase.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6429, Sagsinitialer: KRHO

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune har vi haft en Ungeindsats siden 2009 for unge mellem 15 og 24 år. Fokus for Ungeindsatsen har været at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet. Der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, blandt andet i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger.

   

  Ungeindsatsen består af alle medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), alle medarbejdere i Ungeteamet i Børn og Familie, og den del af medarbejderne i Jobcentret som arbejder med unge op til 25 år på uddannelseshjælp.

   

  Der arbejdes med et fælles mål for de unge i Aabenraa Kommunes Ungeindsats: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

   

  Herindunder arbejdes der i Ungeindsatsen ud fra tre strategiske mål for de unge:

  1. At jeg oplever en hurtig sammenhængende og koordinerende indsats
  2. At jeg kan opnå det gode og sunde liv, for mig
  3. At jeg på en enkelt og tilgængelig måde kan finde min vej til job og uddannelse

   

  Disse mål har blandt andet betydet udvikling af flere tværfaglige indsatser i Ungeindsatsen. Vedlagt som bilag er Opfølgning på Ungeindsatsen samt status på den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Herunder opsamles der på udvalgte emner i disse oversigter.

   

  Status på støtte til unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  Antallet af unge der, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 er stabil. Der har dog været et lille fald i antallet af unge, som modtager socialpædagogisk støtte i hjemmet.

   

  Samtidig modtager flere unge, der i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse, ekstra støtte efter servicelovens § 82 b. Her investeres der tidligere i unge, gennem et samarbejde i Ungeindsatsen, for at mindske antallet af unge med behov for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

   

  Status på antal anbringelser, ungekonsulenter og efterværn

  Antallet af anbringelser og kontaktpersoner/ungekonsulenter har været stabil gennem de sidste år. Antallet af unge, der er i efterværn, er derimod faldet gennem de sidste år. Det er primært for unge i alderen 17-18 år, hvor der fra 2020 til 2021 er 14 færre unge i efterværn. Efterværn gives enten ved at videreføre kontaktperson/ungekonsulent eller ved at videreføre en anbringelse.

   

  Faldet i antallet af unge i efterværn kan skyldes, at der har været mere fokus på dette område i Børn og Familie. Ligeledes gør samarbejdet i Ungeindsatsen at der inden den unges 18. år er et tættere samarbejde omkring den unge, samt at den unge bliver guidet til de afdelinger, hvor de får den rette støtte. Derudover sættes der tidligere ind med den rette hjælp, således at de unge bliver hjulpet tidligere.

   

  Status på den Kommunale Investeringsstrategi for Kontanthjælpsmodtagere (KIK)

  Der er færre unge på offentlig forsørgelse i Aabenraa Kommune. Heraf er cirka halvdelen på uddannelseshjælp.

   

  De unge på offentlig forsørgelse, der ikke er på uddannelseshjælp, er unge der kræver en mere tilpasset indsats. Vi forsøger i år i Jobcenteret via Jobcenterets investeringsstrategi (KIK II) at foretage en investering gennem to indsatser. Indsatser som skal understøtte de unge, der er længst fra uddannelse/beskæftigelse, i at komme tættere på uddannelse/beskæftigelse.

   

  De to indsatser: CJU tilbud til sårbare unge som er et individuelt tilbud og Virksomhedspraktik+ (VP+) til unge med behov for en tæt relation, men som er klar til at starte i praktik. Heraf er der ved at blive udarbejdet en midtvejsevaluering af VP+.

   

  Status på den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  På FGU er der fra maj til august stoppet 63 elever, hvoraf 39 elever har angivet, at de er gået direkte videre til uddannelse eller arbejde.

   

  Derudover er 22 elever afsluttet, enten hvor målet i deres uddannelsesplan er opnået, eller hvor det er i samarbejde med Den Kommunale Ungeindsats, at de udskrives. Kun to er udskrevet med anden årsag.

  Indstilling

  Børn og Kultur, Jobcenter og Borgerservice samt Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Taget til efterretning.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget tager initiativ til en politisk drøftelse med Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget omkring ungeområdet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Status vedrørende udsatteboliger
  • Opfølgning på dialogmøde med frivillige foreninger

   

  Indstilling

  Social § Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Godkendt