Beslutningsprotokol

onsdag den 3. november 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  Godkendt.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33066, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2021 udarbejdes årets anden detaljerede bevillingskontrol pr. 30. september 2021.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillingerne,

   

  • Omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er bemyndiget til at foretage
  • Tillægsbevillinger drift med påvirkning af kassebeholdningen
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag vedrører Social- og Sundhedsudvalgets drift.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2021 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion for Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder er, at der samlet set kan konstateres et merforbrug på 2,3 mio. kr.

   

  På udvalgets område er der pr. 30. september et korrigeret budget 2021 til serviceudgifter på 988,710 mio. kr. og et forbrug på 73,8 %, på overførselsudgifterne et korrigeret budget på 1,413 mio. kr. og et forbrug på 71,1 %, på aktivitetsbestemt medfinansiering et korrigeret budget på 198,966 mio. kr. og et forbrug på 74,5 %.

   

  Merforbruget på 2,3 mio. kr. vedrører hovedsageligt,

   

  • 4,720 mio. kr. i merforbrug vedr. Visitation og Understøttelse
  • 3,0 mio. kr. i mindreforbrug vedr. SOSU-uddannelser
  • 3,5 mio. kr. i merforbrug vedr. HjælpemiddelHuset
  • 2,85 mio. kr. i mindreforbrug vedr. de aftalestyrede enheder Hjemmeplejen, Autismecenter Syd, Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse og Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges noter med status på de enkelte politikområder (bilag i3), status på afviklingsplaner (bilag i6), forventet regnskab aftalestyrede enheder (bilag i6) og tillægsbevillingsansøgninger (bilag T2). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2021. (bilag i4).

  Økonomi og afledt drift

   

  Omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde

   

  Politikområde

  Bevilling

  Visitation og Understøttelse

  4.802

  Senior

  -3.786

  Social

  -459

  Sundhed

  1.743

     Finansiering via kassebeholdningen

  -2.300

  I alt

  0

   

  De enkelte afvigelser er beskrevet i bilag i3

   

  Tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen

   

  Der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., hvilket er beskrevet i bilag T2.

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at omplaceringer indenfor Social- og Sundhedsudvalgets egen bevillingsramme (netto 0) i 2021 jf. ovenstående tabel og bilag i3 godkendes,

  at ansøgning om en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. finansieret af likvide midler godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33066, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2021 behandles i to selvstændige sager. En sag der vedrører udvalgets drift, og denne sag der vedrører anlæg.

   

  Social og Sundhed har i samarbejde med Budget vurderet de igangværende anlægsprojekter og i den forbindelse udarbejdet bilag A2, der beskriver status på de enkelte anlægsprojekter herunder en vurdering af, hvornår de enkelte anlægsprojekter forventes afsluttet og hvorvidt budgetter hertil vurderes overholdt.

   

  Bevillingerne forventes overholdt på alle anlægsprojekter.

   

  Der er i alt 13 igangværende anlægsprojekter på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvoraf 3 forventes afsluttet i 2021.

   

  Der søges om en negativ tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. i 2021 vedr. projektet ”Plejehjemmet Grønningen, indfrielse af restgæld”, der flyttes til Økonomiudvalget afdrag, hvor udgiften vil blive afholdt.

   

  Der forventes et mindreforbrug på 0,140 mio. kr. vedr. Skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4F. Mindreforbruget foreslås tilført anlægspuljen under Økonomiudvalget, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalget har pr. 30. september 2021 et korrigeret anlægsbudget på 102,631 mio. kr. og et forbrug på 25,459 mio. kr.

   

  Resultatet af bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 fremgår af tabeloversigten.

   

   

  Projekt

  TB i 2021

  TB i 2022

  TB i 2023

  TB i 2023

  Skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4F

  -140

   

   

   

  Plejehjemmet Grønningen, indfrielse af restgæld

  -9.000

   

   

   

  I alt

  -9.140

   

   

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 30. september 2021 for de enkelte anlæg tages til efterretning, og

  at der gives en negativ tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. i 2021 vedr. Plejehjemmet Grønningen, indfrielse af restgæld, der flyttes til Økonomiudvalget afdrag, og

  at mindreforbruget på 0,140 mio. kr. vedr. Skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4F tilføres anlægspuljen under Økonomiudvalget, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  1. at taget til efterretning

  2. at anbefales godkendt.

  3. at anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til uddeling af 2 Coronapriser på hver kr. 25.000. Der er indgået 12 ansøgninger fra 7 forskellige foreninger.

   

  Kriterier for indstillingen:

  Foreningen har gjort en særlig indsats for at fastholde det frivillige sociale arbejde gennem nyskabende aktiviteter.

   

  Foreningen har gennem nye samværsformer fastholdt fællesskabet mellem borgere /medlemmer.

   

  Den indstillede forening skal have sit virke i Aabenraa Kommune. Corona-prisen skal anvendes til foreningens frivillige sociale arbejde til gavn for flest muligt borgere.

   

   

  Frivillighedsrådet har fået ansøgningerne forelagt og valgt at videresende alle ansøgninger uden anbefaling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der uddeles to Coronapriser 2021 – frivilligt socialt arbejde.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  Priserne blev uddelt til indstilling nr. 1 og 4.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15889, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til udmøntning af midler til ”Servering anretning af mad”. Baggrunden er, at Byrådet med budget 2022 har afsat 0,1 mio. kr. til servering og anretning af mad med fokus på det Gode Liv for ældre, en værdig alderdom og kvalitet.

   

  Forvaltningen foreslår, at opgaven løses på følgende måde:

  På udvalgte plejehjem iværksættes en brugerundersøgelse i forhold til miljøet omkring spisningen.

  Det kan handle om at spørge ind til:

   

  - hvad vil beboerne?

  - Hvordan ønsker beboerne deres mad anrettet og serveret?

  - Hvornår skal mad serveres?

   

  I et samarbejde mellem Plejehjem og Mad & Måltider etableres kontakt til en antropolog, som skal bistå med feltstudier på udvalgte plejehjem.

  Formålet er at få belyst, hvad der er kvalitet for borgerne og at udfordre ”antagelser” om, at servering og anretning af mad fungerer godt i dag.

  Medio november 2021 sker etablering af samarbejde med ekstern virksomhed, og en tids- og procesplan udarbejdes.

  Udvalget orienteres i august 2022 om resultaterne fra brugerundersøgelsen og om evt. nye muligheder indenfor eksisterende rammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til udmøntning af midler til ”Servering og anretning af mad” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32455, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til et forslag til udmøntning af finanslovsmidler til Bedre Bemanding i Hjemmeplejen og på Plejehjemmene, som overgår til bloktilskuddet fra 2022.

   

  Den statslige pulje vedr. Bedre Bemanding i ældreområdet bliver fra og med 2022 omlagt fra et statslig projekt til at være en del af kommunernes bloktilskud. Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022 – 2025 besluttet, at midlerne forbliver i Social- & Sundhedsudvalgets budget.

   

  Med finanslovsaftalen for 2018 blev der fra 2018 til 2021 afsat 500 mio. kr. årligt til Bedre Bemanding i ældreplejen til kommunerne for at styrke værdighed i ældreplejen. Aabenraa Kommune fik årligt ekstra 6,0 mio. kr. i perioden. Bedre Bemanding er tildelt som projektmidler frem til 31.12.2021, der er sidste år i projektet. Herefter indgår midlerne i kommunens bloktilskud og den fremtidige anvendelse skal besluttes.

   

  På landsplan sker der ingen ændringer i den samlede økonomiske ramme, men da det statslige tilskud og bloktilskuddet fordeles blandt kommunerne efter forskellige nøgle, har omlægningen en negativ konsekvens for Aabenraa Kommune på 1,0 mio. kr. Derfor er beløbet reduceret til 5,0 mio. kr.

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne anvendes til det samme formål, som udvalget har godkendt i tidligere sag nr. 22 af 7. marts 2018.

   

  Udmøntning af midler

  Forvaltningen foreslår, at midlerne fremadrettet anvendes til:

   

  Øget normering i aftenvagt på plejehjemmene

  Det foreslås, at midlerne anvendes til opnormering i aftentimer på plejehjemmene. Opnormering i aftentimerne skal anvendes til mere nærvær.

   

  Opnormering af aftenvagt har haft positiv indflydelse på bl.a. aftenmåltiderne/tidlig aften og urolige borgere. Indsatsen har bl.a. understøttet socialt samvær med udgangspunkt i individuelt behov, hjælp til småt-spisende, tilgodeset mere individuel sengetid osv.

   

  Denne prioritering har også givet mulighed for fortsat at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der har ønsket det.

   

  Højere tilstedeværelse om aftenen i Hjemmeplejen

  Det foreslås, at midlerne anvendes til højere tilstedeværelse i aftentimerne i hjemmeplejen. Opnormering i aftentimerne hos udbyder af den private og kommunal hjemmehjælp skal anvendes til mere nærvær, større fleksibilitet og skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende tilgang.

   

  Denne prioritering har også givet mulighed for fortsat at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske det. Og samtidigt har dette øget antallet af ruter om aften i Hjemmeplejen.

   

  Ovenstående prioriteringer vil styrke indsatsen med at nedbringe sygefraværet og borgernes oplevelse af mere tilstedeværelse.

  Økonomi og afledt drift

  Den statslige pulje, på 6,0 mio. kr., har i perioden 2018-2021 været fordelt mellem plejehjemmene og hjemmeplejen,

   

  • 3,2 mio. kr. til plejehjemmene, til øget bemanding i aftentimerne
  • 2,6 mio. kr. til Hjemmeplejen, til øget tid i aftenpakkerne
  • 0,2 mio. kr. til administration, udarbejdelse af regnskab og efterfølgende revision.

   

  Forvaltningen foreslår fordelingen af de 5,0 mio. kr. med samme formål og i forhold til forbruget tidligere år, fordeles således at

  • 3,0 mio. kr. til plejehjemmene, til øget bemanding i aftentimerne
  • 2,0 mio. kr. til Hjemmeplejen, til øget tid i aftenpakkerne

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslaget til udmøntning af bloktilskuddet til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjemmene høres i Seniorrådet og Sektor MED-udvalg forud for endelig godkendelse på udvalgsmødet den 1. december 2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32175, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag prioritere forslag til udmøntningen af de af byrådet afsatte midler til en særlig indsats for sårbare ældre og handicappede i 2022 med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Byrådet godkendte den 13. oktober 2021 Budget 2022 - 2025. I budgettet er afsat 0,948 mio. kr. til anvendelse i 2022 med henblik på en særlig indsats for sårbare ældre og handicappede. Aktiviteterne er en videreførelse af indsatsen fra sommererhvervspakken i 2021.

   

  I sommererhvervspakken er der af aftalepartierne lagt vægt på, at midlerne skulle anvendes til at iværksætte ekstra tiltag i den enkelte kommune, som ellers ikke ville være blevet iværksat i forhold til målgruppen sårbare ældre.

   

  I den overordnede aftale omkring sommererhvervspakken er der et særligt fokus på, at midlerne skulle komme kommunens borgere med demens samt deres pårørende til gode. Dette være sig både de borgere, som bor på plejehjem og de borgere, som bor i eget hjem. En anden prioriteret gruppe er handicappede borgere, som bor på botilbud.

   

  Som ved udmøntningen af midlerne fra sommererhvervspakken har forvaltningen samlet og udarbejdet en oversigt over, hvad de af byrådet afsatte midler kan benyttes til på henholdsvis sundheds-, social- og seniorområdet i 2022. Der er indkommet forslag fra centerområderne på i alt 1.124.570 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget prioriter forslag til udmøntning af de afsatte midler målrettet sårbare ældre og til personer med handicap, der bor på botilbud,

  at udvalgets prioritering sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd med henblik på endelige godkendelse på mødet den 1. december 2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  1. at alle noter prioriteres, idet note 3 nedsættes til 200.000 kr. , note 4, 5, og 6 får til sammen 108.000 kr., og note 9, 10 og 11 får til sammen 90.000 kr.

  2. at Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12842, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende omorganisering af Aabenraa Kommunes tilbud efter SEL § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud.

   

  Derudover skal Udvalget godkende godtgørelsen til private virksomheder, som etablerer § 103 pladser.

   

  Udvalget har den 6. oktober 2020 godkendt et forslag til udmøntning af omprioritering på §§ 103 og 104, da der i 2020 var uoverensstemmelse mellem budget og det faktiske forbrug på området. I den forbindelse ville forvaltningen udarbejde en model i løbet af 2021, der kommer tættere på intentionen om at benytte kapaciteten på området på en mere fleksibel måde. Ledig kapacitet skal udnyttes, ligesom overbelægning skal reduceres mest muligt.

   

  Med omorganiseringen af Social & Sundhed d. 1. januar 2021 fik den nyetablerede Socialafdeling derfor til opgave at forholde sig til en omorganisering af området. Dette arbejde har ført til følgende:

   

  Forvaltningen foreslår, at der indføres en trappemodel i forbindelse med visitation af borgere til tilbud efter § 103 og § 104. Udgangspunktet i en trappemodel er, at der visiteres efter mindst indgribende foranstaltning.

   

  Det betyder, at der foretages en gennemgang af alle borgere tilknyttet § 103 eller § 104 for at vurdere, om der skal foretages en revisitation. Revisitationen tager udgangspunkt i mindst indgribende foranstaltning, hvor målet i højere grad er, at give et tilbud som matcher den enkelte borgers aktuelle behov.

   

  Borgerne visiteres efter en mere fleksibel model, hvor det er muligt at visitere til enkelte dage fremfor til fuld- eller deltidspladser. Ligeledes vil borgeren fremadrettet kunne tilbydes et mix af § 103 og § 104 tilbud. Eksempelvis kan en borger modtage beskyttet beskæftigelse 2 dage ugentligt og værestedstilbud de øvrige dage.

   

  Forvaltningen foreslår en tilpasning af tilbudsviften. Det betyder følgende på de centerspecifikke områder:

   

  Center for Job & Uddannelse vil etablere beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103 på private virksomheder for de borgere, som vurderes egnet hertil. Hensigten er at tilbyde borgerne at komme så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt, og lade virksomhederne bidrage til at skabe meningsfuld beskyttet beskæftigelse. Tanken er at afprøve en model, hvor Center for Job og Uddannelse giver en godtgørelse til virksomhederne på kr. 50.000,- pr. år pr. borger ud fra den nuværende økonomiske ramme for opgaven. Midlerne gives til virksomheden, som kompensation for den meromkostning de vil få, som følge af etablering af beskyttet beskæftigelse samt dækning af udgift til fremmødedusør til borgeren. Center for Job og Uddannelse vil fortsat følge borgeren og have kontakten til virksomheden.

   

  En konsekvens af dette tiltag kan være, at flere borgere kan rummes i regi af Center for Job & Uddannelse og dermed føre til en overbelægning.

   

  Derudover etableres der et partnerskab med LEV vedr. KLAP ”Job til mennesker med kognitive handicaps”. Formålet er, at tilbyde borgere på førtidspension som f. eks. modtager et § 103 tilbud, mulighed for ansættelse i skånejob frem for deres § 103 tilbud. Socialområdet lykkes allerede hermed, da der er ansat 7 borgere i den nævnte målgruppe i Caféen på Møllemærsk.

   

  Hjernecenter Syd, Autismecenter Syd og Bo & Aktivitet arbejder på at etablere § 104 tilbud i forbindelse med deres botilbud. Aktuelt tilbydes aktivitets og samværstilbud efter § 104 primært i aktivitetscentre og væresteder. En interviewrunde forvaltningen har foretaget i forbindelse med nedlukningen under Covid19 viste, at enkelte borgere i højere grad trives med at være hjemme og modtage deres § 104 tilbud i bostedet. Der er her tale om borgere, der ikke drager nytte af et fysisk skift til deres dagtilbud.

  Økonomi og afledt drift

  Forslaget kan holdes inden for den nuværende bevillingsramme.

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at omorganisering af SEL §§ 103 og 104 godkendes.

  at godtgørelsen til private virksomheder, som etablerer § 103 pladser, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  1. og 2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32235, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende kvalitetsstandarden for 2022 vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

   

  Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt.

   

  Forvaltningen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for væsentlige ændringer i serviceniveauet. Forvaltningen vurderer også, at fastholdelse af det nuværende serviceniveau giver mulighed for, at der kan samles yderligere data og viden om den nuværende tilgang, da udvikling og optimering af området også i fremtiden vil være et vigtigt element i kommunens forebyggende indsats på seniorområdet.

   

  Fra 1. januar 2021 er de forebyggende hjemmebesøg organiseret i Senior, Center for Aktivitet & Forebyggelse. Kvalitetsstandarden er tilpasset dette, herunder ændrede kontaktoplysninger.

   

  For at styrke tværfaglighed og synergi i opgaveløsningen i Aktivitet og Forebyggelse foreslås uddannelseskravet til medarbejderne ændret fra sundhedsfaglig uddannelse til sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk uddannelse. Der er ikke lovmæssige krav til en bestemt formel uddannelse til udfører af forebyggende hjemmebesøg.

   

  COVID-19 har betydet en reduktion af gennemførte fysiske hjemmebesøg i 2021. På grund af anbefalinger om at undgå unødig smitterisiko var praksis i foråret 2021, at borgerne fik brev om, at de ville blive kontaktet telefonisk inden besøget med tilbud om, at den forebyggende samtale kunne gennemføres i telefonen, og at man under samtalen afklarede ønske og behov for et efterfølgende fysisk besøg.

   

  Alle borgere i målgruppen har fået tilbudt de lovpligtige hjemmebesøg, men flere har fravalgt det fysiske besøg pga. smitterisiko, og der er i stedet for gennemført forebyggende telefonsamtaler. Det er dog ikke muligt at anvende denne aktivitet i de sædvanlige aktivitetsdata, da det jf. Sundheds- og Ældreministeriet (2020) ”ikke er tilstrækkeligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg via en telefonsamtale, hvorfor en telefonsamtale med et forebyggende sigte heller ikke kan registreres som et forebyggende hjemmebesøg.”

   

  Aktivitetstallet for gennemførte hjemmebesøg i 2021 forventes af blive på niveau 2020. 2022 forventes igen at være på niveau med aktiviteten før 2020.

   

  Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2022 med de anbefalede ændringer samt aktivitetstallene for gennemførte og afviste tilbud om forebyggende hjemmebesøg pr. måned i 2019, 2020 og 2021. Ændringer i kvalitetsstandarden er markeret med rød tekst.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at kvalitetsstandard 2022 vedrørende forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/608, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende udkast til hensigtserklæring om midlertidig leje af Landbo Syds grund matr. 3410 Rugkobbel med det formål at etablere 8 såkaldte ”skæve boliger” til socialt udsatte.

  Hensigtserklæringen er en aftale om, at Social- og Sundhedsudvalget vil indgå midlertidigt lejemål af grunden, hvis en række forudsætninger bliver opfyldt. Social- og Sundhedsudvalgets forudsætninger er beskrevet således:

   

  -          Lejeaftalen skal i sin helhed godkendes i Social- og Sundhedsudvalget.

  -          Social- og Sundhedsudvalget kan kun indgå lejemål af grunden (matr. 3410), hvis der opnås statsstøtte til opførelse af 8 pavilloner til udsatte borgere.

  -          Leje af grund kan maksimalt andrage markedsprisen, hvis der ønskes tilskud.

  -          Der kan ikke rejses erstatningskrav eller andre økonomiske krav parterne imellem i det øjeblik projektet, herunder delprojektet ikke gennemføres, uanset årsag.
   

  Grunden ligger i et område, der skal lokalplanlægges. Derfor skal Landbo Syd som udlejer tage initiativ til at søge om lov til at opføre boliger på grunden. Der skal også søges om dispensation fra bl.a. skovbyggelinje. Landbo Syd ønsker at iværksætte udvikling af grunden matr. 3410, Aabenraa på i alt 3,7055 ha med henblik på byudvikling og efterfølgende salg af grunden, når plangrundlaget er på plads.

  I udkast til hensigtserklæringen kaldes Landbo Syd ønsker for ”Projektet” og opførelse af ”skæve boliger” for ”Delprojektet”.

  Landbo Syd har følgende forudsætninger for at samarbejde om lokalplan til det formål Social- og Sundhedsudvalget har beskrevet med opførelse af 8 pavilloner til ”skæve boliger”.

   

  -          Lejemålets varighed tidsbegrænses til 3-5 år efter godkendt lokalplan.

  -          Lejeaftalen skal betinges af, at pavillonernes fjernes for Social- og Sundheds regning efter endt lejeperiode.

  -          At Social & Sundhed erklærer, at pavillonerne ikke placeres i nærområdet efter endt lejeperiode.

  -          At Aabenraa Kommune ophæver eller ændrer lokalplansområdet på matr. 974 og 1697 Aabenraa, således at området anvendes til bolig med tæt lav bebyggelse eller en-families huse.

   

  I hensigtserklæringen fremgår det, at ”Omkostningerne til tillæg til lokalplan for Delprojektet (opførelse af 8 ”skæve boliger) samt omkostninger til byggetilladelse for Delprojektet afholdes af Social- og Sundhedsudvalget. Omkostninger til opførsel af pavilloner og ved udløb af kontrakten til fjernelse af pavilloner og evt. fundament afholdes af Social- og Sundhedsudvalget.

  På nuværende tidspunkt kan det ikke oplyses, hvad pavillonerne vil kræve af plantilladelse, da kommunen endnu ikke har modtaget materiale og ansøgning fra Landbrug Syd om deres ønsker for området. På baggrund af oplysninger fra rådgiver skønner forvaltningen, at udgifter i forbindelse med udarbejdelse af bidrag til ansøgning om lokalplan og byggetilladelse vil udgøre ca. 150.000 kr.

  Udkast til hensigtserklæring er udarbejdet af Landbo Syd og gennemgået og tilrettet af Social & Sundhed i samarbejde med kommunens chefjurist.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkast til hensigtserklæringen godkendes,

   

  at formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget underskriver aftalen. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  1. at godkendt.

  2. at godkendt.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om valg af prækvalificerede totalentreprenører til HærvejsHuset i Rødekro.

   

  Prækvalifikation af totalentreprenører har til formål at vurdere de modtagne ansøgninger med henblik på finde de bedst mulige tilbud, der sikrer en gennemførelse af byggeprojektet samt overholder de formalia, der følger af udbudsloven og det konkrete udbud. Det er den eksterne byggerådgiver Kuben Management A/S, der har vurderet de indkomne ansøgninger og heri har indstillet de fire bedst egnede til at afgive et bud på HærvejsHuset.

   

  Ni totalentreprenører levede op til mindstkravene i prækvalifikationen (alfabetisk orden):

  1. Bo Michelsen A/S – Sweco, Blaavand & Hansson og Mangor & Nagel
  2. C.C. Contrator A/S – CUBO Arkitekter og AFRY A/S
  3. Cawo A/S – Hundsbæk & Henriksen A/S og Friis & Moltke
  4. EMR Murer og Entreprenør – CREO Arkitekter og Ingeniør’ne
  5. Hansson & Knudsen – P+P arkitekter og Fuldendt
  6. Jakobsen & Blindkilde A/S – EKJ Rådgivende ingeniører A/S og RUM Arkitekter
  7. Jorton – Arkitema K/S og COWI
  8. NemByg A/S – ISC A/S og Valentin Haugland A/S
  9. Ommen A/S – Rambøl og A78 Arkitekter

   

  Af de ni ovenstående har byggeudvalget, på baggrund af rådgivning fra KUBEN Management A/S, valgt C.C. Contractor A/S, EMR Murer og Entreprenør, Jorton og Ommen A/S.

   

  Overordnet er de fire totalentreprenører udvalgt på baggrund af deres referencebyggerier, hvori de blandt andet har påvist erfaringer med kommunalt multifunktionelt byggeri, en bæredygtig tilgang, erfaring med brugerinddragelse mm. De konkrete vurderinger fremgår af bilaget ’Totalentrepriseudbud – Udvælgelse af prækvalificerede, indstilling til bygherren’.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  Siden udsendelse af dagsorden er der modtaget afbud fra leverandører om at byde på opgaven, hvorefter følgende er tildelt mulighed for at byde på opgaven:

   

  • EMR Murer og Entreprenør
  • Jorton
  • Ommen A/S
  • Hansson & Knudsen

   

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Status vedrørende besøgstjenester.
  • Status vedrørende personsag.
  • Status på Corona i Aabenraa Kommune
  • Status på ansættelse faritids-jobbere med Social og Senior.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at  orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

   

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  Godkendt.