Beslutningsprotokol

onsdag den 1. december 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens §18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

   

  Fordelingen foregår efter ”Nye retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde”, hvori principper og procedurer står beskrevet for at foreninger og organisationer kan komme i betragtning til §18 midlerne.

   

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået 34 indkomne ansøgninger fra 28 foreninger og har fremsendt rådets anbefalinger og vedhæftede kommentarer til fordeling af midlerne i 1. ansøgningsrunde for 2022.

   

  I forbindelse med budgetforliget for 2018 – 2021 blev det årlige tilskud til Aabenraa Selvhjælp forhøjet med 200.000 kr. frem til og med 2021. Aabenraa Selvhjælp har på den baggrund ansøgt udvalget om at bevillige yderlige 200.000 kr. fra §18 midlerne for at sikre driften i 2022. Derudover beder Aabenraa Selvhjælp udvalget om at finde en fremadrettet bæredygtig løsning.

   

  Frivillighedsrådet har ikke behandlet ansøgningen fra Aabenraa Selvhjælp, men bemærker, at driftsunderskud i en selvejende institution ikke bør dækkes af § 18 midler, da det ikke er formålet med midlerne. Frivillighedsrådet gør endvidere opmærksom på, at såfremt ansøgningen imødekommes, vil det reducere restmidler til 2. ansøgningsrunde.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2022 afsat 1,177 mio. kr. til ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde.

   

  Inden stillingtagen til ansøgningen fra Aabenraa Selvhjælp vil der restere 0,378 mio. kr. til fordeling i 2. runde 2022, såfremt anbefalingerne fra Frivillighedsrådet imødekommes.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet, og beslutter den endelig uddeling af tilskud,

   

  at udvalget træffer beslutning om ansøgningen fra Aabenraa Selvhjælp.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  1. at godkendt

  2. at ansøgningen imødekommet

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32455, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte den 3. november 2021 et forslag til udmøntning af midler fra bloktilskud til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjemmene med henblik på høring i Seniorrådet og Sektorudvalget for Social & Sundhed. Udvalget skal i denne sag godkende forslaget til fordeling af bloktilskud til bedre bemanding fra 2022 mellem Hjemmeplejen og plejehjemmene.

   

  Den statslige pulje vedr. bedre bemanding i ældreområdet bliver fra og med 2022 omlagt fra et statslig projekt til at være en del af kommunernes bloktilskud. Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022 – 2025 besluttet, at midlerne forbliver i Social- & Sundhedsudvalgets budget.

   

  Med finanslovsaftalen for 2018 blev der fra 2018 til 2021 afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i ældreplejen til kommunerne for at styrke værdighed i ældreplejen. Aabenraa Kommune fik årligt ekstra 6,0 mio. kr. i perioden. Bedre Bemanding er tildelt som projektmidler frem til 31.12.2021, der er sidste år i projektet. Herefter indgår midlerne i kommunens bloktilskud og den fremtidige anvendelse skal besluttes.

   

  På landsplan sker der ingen ændringer i den samlede økonomiske ramme, men da det statslige tilskud og bloktilskuddet fordeles blandt kommunerne efter forskellige nøgle, har omlægningen en negativ konsekvens for Aabenraa Kommune på 1,0 mio. kr. Derfor er beløbet reduceret til 5,0 mio. kr.

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne anvendes til det samme formål, som udvalget har godkendt i tidligere sag nr. 22 af 7. marts 2018.

   

  Udmøntning af midler

  Forvaltningen foreslår, at midlerne fremadrettet anvendes til:

   

  Øget normering i aftenvagt på plejehjemmene

  Det foreslås, at midlerne anvendes til opnormering i aftentimer på plejehjemmene. Opnormering i aftentimerne skal anvendes til mere nærvær.

   

  Opnormering af aftenvagt har haft positiv indflydelse på bl.a. aftenmåltiderne/tidlig aften og urolige borgere. Indsatsen har bl.a. understøttet socialt samvær med udgangspunkt i individuelt behov, hjælp til småt-spisende, tilgodeset mere individuel sengetid osv.

   

  Denne prioritering har også givet mulighed for fortsat at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der har ønsket det.

   

  Højere tilstedeværelse om aftenen i Hjemmeplejen

  Det foreslås, at midlerne anvendes til højere tilstedeværelse i aftentimerne i Hjemmeplejen. Opnormering i aftentimerne hos udbyder af den private og kommunal hjemmehjælp skal anvendes til mere nærvær, større fleksibilitet og skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende tilgang.

   

  Denne prioritering har også givet mulighed for fortsat at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske det. Og samtidigt har dette øget antallet af ruter om aften i Hjemmeplejen.

   

  Ovenstående prioriteringer vil styrke indsatsen med at nedbringe sygefraværet og borgernes oplevelse af mere tilstedeværelse.

  Økonomi og afledt drift

  Den statslige pulje, på 6,0 mio. kr., har i perioden 2018-2021 været fordelt mellem plejehjemmene og hjemmeplejen,

   

  • 3,2 mio. kr. til plejehjemmene, til øget bemanding i aftentimerne
  • 2,6 mio. kr. til Hjemmeplejen, til øget tid i aftenpakkerne
  • 0,2 mio. kr. til administration, udarbejdelse af regnskab og efterfølgende revision.

   

  Forvaltningen foreslår fordelingen af de 5,0 mio. kr. med samme formål og i forhold til forbruget tidligere år, fordeles således at

  • 3,0 mio. kr. til plejehjemmene, til øget bemanding i aftentimerne
  • 2,0 mio. kr. til Hjemmeplejen, til øget tid i aftenpakkerne

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet er hørt om forslaget på møde den 15. november 2021 og kan jf. høringssvaret tilslutte sig forslaget om anvendelse af bloktilskuddet.

   

  Sektorudvalget for Social & Sundhed er hørt om forslaget på møde den 17. november 2021.

   

  Medarbejderrepræsentanter støtter forslaget om, at midlerne til bedre bemanding i ældreområdet fremadrettet anvendes til aftenvagter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslaget til udmøntning af bloktilskuddet til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjemmene godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32175, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende udmøntningen af de af byrådet afsatte midler til en særlig indsats for sårbare ældre og handicappede i 2022.

   

  Baggrund og proces

   

  Byrådet godkendte den 13. oktober 2021 Budget 2022 - 2025. I budgettet er afsat 0,948 mio. kr. til anvendelse i 2022 med henblik på en særlig indsats for sårbare ældre og handicappede. Aktiviteterne er en videreførelse af indsatsen fra sommererhvervspakken i 2021.

   

  I sommererhvervspakken er der af aftalepartierne lagt vægt på, at midlerne skulle anvendes til at iværksætte ekstra tiltag i den enkelte kommune, som ellers ikke ville være blevet iværksat i forhold til målgruppen sårbare ældre.

   

  I den overordnede aftale omkring sommererhvervspakken er der et særligt fokus på, at midlerne skulle komme kommunens borgere med demens samt deres pårørende til gode. Dette være sig både de borgere, som bor på plejehjem og de borgere, som bor i eget hjem. En anden prioriteret gruppe er handicappede borgere, som bor på botilbud.

   

  Som ved udmøntningen af midlerne fra sommererhvervspakken har forvaltningen samlet og udarbejdet en oversigt over, hvad de af byrådet afsatte midler kan benyttes til på henholdsvis sundheds-, social- og seniorområdet i 2022. Der er indkommet forslag fra centerområderne på i alt 1.124.570 kr.

   

  Udvalget har den 3. november 2021 prioriteret forslag for 0,948 mio. kr. til en særlig indsats for sårbare ældre og handicappede i 2022. Udvalget besluttede at prioritere alle forslag, idet forslag nr. 3 fra Aktivitet & Forebyggelse nedsættes til 200.000 kr., forslag 3 – 6 fra Bo og Aktivitet nedsættes samlet til 108.000 kr. og forslag 9 – 11 fra Hjernecenter Syd nedsættes samlet til 90.000 kr.

   

  Udvalget besluttede ligeledes den 3. november at sende de prioriterede forslag i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på endelige godkendelse på mødet den 1. december 2021.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet: Tilslutter sig forslaget om, at sårbare ældre og handicappede prioriteres i 2022. Rådet tilslutter sig ligeledes de forskellige aktivitets forslag i de beskrevne 13 noter med de af udvalget forslåede ændringer i fordelingen af de enkelte beløb.


  Handicaprådet: Tilslutter sig forslaget om, at sårbare ældre og handicappede prioriteres i 2022. Rådet undres over at handicappede borgere i eget hjem, samt pårørende til handicappede borgere på botilbud og i eget hjem ikke prioriteres.

   

  Rådet ønsker afklaring på hvorvidt handicappede borgere og deres pårørende er blevet inddraget ift. de foreslåede noter 4, 5 og 6 i forvaltningens oversigt.

  Rådet undres over den proportionelle forskel mellem de foreslåede udmøntede midler til ældre og handicappede.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at de prioriterede forslag af 3. november 2021 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2538, Sagsinitialer: JMPL

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag godkende visitationskriterier for misbrugsbehandling i privat regi, der ikke er dækket af behandlingsgarantien.

   

  I Budget 2022-2025 er der afsat 1,25 mio. kr. i 2022 og 2023 til køb af misbrugsbehandlingsforløb i privat regi, svarende til 10 årlige forløb. Midlerne er afsat, da der løbende opstår behov for misbrugsbehandling, der ikke nødvendigvis er dækket af den nuværende behandlingsgaranti. Midlerne er afsat under forudsætning af, at rusmiddelområdet og beskæftigelsesområdet fremlægger visitationskriterier med henblik på at kunne målrette tilbuddene til borgere, der er i fare for at falde ud af enten beskæftigelse eller uddannelse som følge af misbrug.

   

  Aabenraa Kommunes Jobcenter anvender som styringsredskab bl.a. en årlig beskæftigelsesplan. I beskæftigelsesplanen for 2022 omtales det øgede fokus på misbrugsbehandling for at sikre behandling til borgere med misbrugsproblemer, hvor misbrug er en barriere for uddannelse og beskæftigelse. Da der bl.a. gennem servicelovens § 101 gives mulighed for anonym stofmisbrugsbehandling har Jobcentret ikke altid viden om, hvorvidt nogle af de borgere, som er i kontakt med Jobcentret, samtidig er i forløb i Rusmiddelcentret, og Rusmiddelcentret har ikke lovhjemmel til at oplyse Jobcentret herom. Jobcentret og Rusmiddelcentret er dog løbende i dialog om, hvordan det sikres, at borgere i kontakt med Jobcentret, der har behov for og er motiveret til misbrugsbehandling er bekendt med behandlingstilbuddene i Rusmiddelcentret.

   

  Jobcenteret og Rusmiddelcentret har i fællesskab udarbejdet visitationskriterier til privat misbrugsbehandling for borgere i beskæftigelse eller uddannelse, som er i fare for at falde ud af disse som følge af misbrug. Visitering til private ophold sker i Rusmiddelcenterets regi.  Målgruppen omfatter både alkohol-, stof-, og blandingsmisbrug. I forlængelse af dette arbejde foreslår Jobcentret og Rusmiddelcentret, at der også åbnes for en mulighed for omsorgs- og stabiliseringsophold. Dvs. ophold som har til formål at stabilisere borgeren gennem et længerevarende ophold på et behandlingstilbud, hvor der også er fokus på andre områder end selve misbrugsbehandlingen.

   

  Kriterierne er som følger:

  • At borger er motiveret for behandling. Det er således ikke tilstrækkeligt at pårørende ønsker behandlingen
  • At borger har gode forudsætninger for det frie valg ved at kunne vælge mellem dag-/eller døgnbehandling, hvorfor det er vigtigt, at fordele og ulemper ved begge behandlingsformer tydeliggøres for borger
   • Dagbehandling skal leve op til det mindst indgribende princip, samt at borger skal kunne bevare tilknytningen til beskæftigelse/uddannelse og sit netværk i nærområdet.
   • Døgnbehandling skal sikre, at borger kommer væk fra sit nærmiljø og afskærmes fra negative kontakter.
  • At der er god evidens for behandlingen og/eller god erfaring med behandlingsstedet. Derudover er det et krav, at der er et konstruktivt samarbejde mellem behandlingsstedet, borgeren og Rusmiddelcenter/Jobcenter om planen for borgerens afrusning og løbende statusmøder parterne imellem med henblik på, at der sker udvikling i f.t. borgerens afhængighed og tilstand
  • At der benyttes tilbud, der forefindes på tilbudsportalen. Der er erfaring for, at brug af andre private tilbud kan blive betragtet som godkendte, når en kommune gør brug af dem. 
  • At behandlingssted, borger og Rusmiddelcenter/Jobcenter forpligter sig til samarbejde om en plan for det videre forløb efter borgerens ophold i behandlingsstedet. I forhold til servicelovens §101, er det et krav at lave en grundig udredning og helhedsorienteret plan for borgerens forløb samt tilbyde borgeren en handleplan efter servicelovens §141. Det medfører, at der skal laves en samlet plan og indsats for de livsområder, der udfordrer borgeren, også efter endt døgnbehandling

   

  Hovedforskellene på dagbehandling og døgnbehandling er: 

  • Dagbehandling indebærer, at borgerens netværk kan inddrages intensivt og medvirke til at gamle mønstre brydes. Relationen til behandler kan opbygges og vedligeholdes gennem lang tid. En ulempe ved dagbehandling, er at der er mulighed for at borger møder de negative kontakter i nærområdet og herved bevarer de negative relationer.
  • Døgnbehandling giver bedre mulighed for intensiv observation af borger og for at gribe ind og arbejde med risikosituationer, når disse opstår. Samtidig er der mulighed for omsorg hele døgnet og for at fastholde borger i behandling, samt stabilisere borgers ernæringstilstand. Ulemperne ved døgnbehandling er, at behandlingen er mere indgribende i borgerens hverdag, herunder i forhold til beskæftigelse eller uddannelse. De opnåede resultater og kompetencer er ikke afprøvet i borgerens eget hjem og nærområde. Desuden daler omfanget af støtte efter borgers hjemkomst og relationen til behandleren afbrydes efter opholdets slutning.

   

  Som udgangspunkt oplever Rusmiddelcenteret og Jobcenteret ikke, at der er borgere, der falder uden for behandlingsgarantien. Der er borgere, som på eget initiativ ”falder ud” af misbrugsbehandling. Ligeså er der borgere, som ikke er opsporet i forhold til behov for hjælp til deres merforbrug. Opsporingsgabet dækker over, at der i Danmark er ca. 140.000 borgere med alkoholafhængighed og ca. 585.000 borgere med et skadeligt forbrug, mens der ifølge Det Nationale Alkoholbehandlingsregister kun var 17.600 patienter i alkoholbehandling (tal fra 2018).

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at visitationskriterier til misbrugsbehandling i privat regi godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29841, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvem der fremadrettet skal varetage administrationen af lejemål på bostedet Rhedersborg ved Autismecenter Syd.

  Der er i sagen tre mulige scenarier for administrationen af de eksisterende og kommende lejemål ved bostedet Rhedersborg

   

  Den 1. januar 2011 trådte forretningsføreraftalen mellem Domea og bostedet Rhedersborg i kraft. Domea forpligtigede sig i aftalen som forretningsfører til at varetage administrationen af bostedets eksisterende 12 lejemål mod en samlet årlig udgift til bostedet Rhedersborg. Domea administrer de 12 lejemål indtil aftalen opsiges af en af parterne. Aftalen er vedhæftet som bilag i sagen.

   

  Aabenraa Kommune opfører nu 8 lejligheder i et samarbejde mellem Social & Sundhed, Bostedet Rhedersborg og Kommunale Ejendomme. Denne udvidelse af bostedet nødvendiggør, at der tages stilling til hvem, der skal varetage administrationen af de kommende 8 lejemål på bostedet. Byggeriet af de 8 nye lejemål forventes at være klar til indflytning i september 2022.    Bostedet Rhedersborg vil herefter bestå af henholdsvis en ny og en ældre afdeling med henholdsvis 8 og 12 lejemål.

   

  Forvaltningen anviser 3 mulige scenarier for fremtidig varetagelse af administrationen af lejemålene på Rhedersborg:

   

  1. scenarie: Aabenraa kommune varetager administrationen af de 8 nye lejemål via Bolig-administrationen, mens Domea fortsætter varetagelsen af administration af de eksisterende 12 lejemål.

   

  Konsekvens: Forretningsføreraftalen med Domea fortsætter uændret, mens Boligadministration under Kommunale Ejendomme varetager administrationen af de kommende 8 lejemål. To udlejere af lejemål vil dermed være tilstede på bostedet Rhedersborg. 

   

  2. scenarie: Aabenraa kommune varetager administrationen af de eksisterende 12 og de kommende 8 lejemål via Boligadministrationen. 

   

  Konsekvens: Forretningsføreraftalen med Domea opsiges ved udgangen af 2021. Bolig-administrationen overtager administrationen af de eksisterende 12 lejemål 1.  januar 2023 samt de 8 kommende lejemål når disse er færdigopført. Én udlejer af lejemål vil dermed være tilstede på bostedet Rhedersborg. 

   

  3. scenarie: Domea varetager administrationen af de eksisterende 12 og de kommende 8 lejemål.

   

  Konsekvens: En ny forretningsføreraftale med Domea skal forhandles vedrørende den samlede administrationsvaretagelse af de 8 + 12 lejemål. En udlejer af lejemål vil dermed være tilstede på bostedet Rhedersborg. 

   

  Scenariernes økonomiske konsekvenser: Administrationsomkostningerne som henholdsvis Domea og Boligadministrationen opkræver for varetagelsen af administrationen af lejemålene udgør en månedlig andel af den fastsatte husleje, som borgerne ved bostedet betaler.

   

  Tabel 1.

  Varetager af administration af lejemål

  Udgifter for beboerne pr. år

  Udgifter for beboerne pr. lejemål pr. år.

  1. scenarie

  Kommunale Ejendomme/Domea

  95.700 kr.

  4.025 kr. og 5.300 kr.

  2. scenarie

  Kommunale Ejendomme

  80.500 kr.

  4.025 kr.

  3. scenarie

  Domea

  106.000 kr.

  5.300 kr.

  Ovenstående tabel viser scenariernes økonomiske konsekvenser på årlig basis.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der vælges en model, hvor samme udlejer har alle 20 lejemål for at skabe sammenhæng for lejere og personale på bostedet. Én udlejer giver en bedre sammenhæng, da opgaverne vedrørende bygningerne kan varetages af en samlet udlejnings- og pedelfunktion. Derved sikres ens vilkår og samme serviceniveau for borgerne i bostedet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at 2. scenarie vælges og forretningsføreraftalen med Domea opsiges.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25097, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og godkende udkast til ”Handleplan 2022 for digital sundhed og velfærdsteknologi”. Til Handleplanen er bilagt en liste over konkrete initiativer i 2022.

   

  Handleplanens formål

   

  Formålet med Handleplan 2022 for digital sundhed og velfærdsteknologi er at konkretisere og udmønte ’Et bedre liv – med velfærdsteknologi: velfærdsteknologistrategi 2021-2024’, som byrådet vedtog i juni 2021. Derudover bidrager handleplanen til at realisere målsætningerne i kommunens vækststrategi ’Sund Vækst 2018-2030’ og målene i ’Vækstplan 2022’.

   

  Handleplanens indhold

   

  Handleplan 2022 beskriver indsatser og handlinger, der skal løfte på et højt ambitionsniveau, som får betydning for borgere såvel som medarbejdere.

   

  Grundlaget for handleplanen er konkrete og specifikke mål, aktiviteter og milepæle i 2022 for samtlige centre i Social & Sundhed, der indgår i Institutionsaftalerne. Handleplanens opbygning er, at disse indsatser og handlinger kobles til de strategiske spor og målsætninger i ’Et bedre liv – med velfærdsteknologi: velfærdsteknologistrategi 2021-2024’. Alle centre i Social & Sundhed indgår i arbejdet med en eller flere indsatser.

   

  Hver indsats beskrives med en kort tekst, hvorefter der skitseres en række handlinger, der gennemføres i 2022. Det fremgår under alle indsatser, hvilke centre der har ansvaret for gennemførelse efter princippet om central styring og decentral ledelse.

   

  Projekter og økonomi i 2022

   

  Bilaget ”Projekter i 2022” giver et hurtigt overblik over projekterne, der indgår i Handleplan 2022, i skemaformat. Skemaet giver informationer om hvert projekts individuelle formål, deres projektfase og –forløb samt forventet økonomiske forbrug i 2022.

   

  De resterende anlægsmidler til velfærdsteknologi fra 2021 vil blive fordelt over ’Et bedre liv – med velfærdsteknologi: velfærdsteknologistrategi 2021-2024’ levetid. Forvaltningen anbefaler, at midler prioriteres til finansiering af projekter i 2022 ud fra følgende principper:

   

  -         Nye teknologier der endnu ikke er afprøvet i Social- & Sundhed.

  -         Nye teknologier der kan bidrage til viden i forbindelse med videre udrulning i flere centre i Social & Sundhed.

  -         Nye teknologier med største forventet gevinst for borgere, medarbejdere og økonomi.

   

  En række projekter foreslås som følge heraf sat i pipeline til 2023. Det resterende beløb på 1,2 mio. kr. anbefales reserveret til projekter i 2023. Nederst i bilaget ”Projekter i 2022” findes en samlet økonomi-oversigt.

   

   

  Den videre proces

   

  Handleplanen fungerer som et styringsværkstøj, der skal sikre sammenhæng mellem prioritering af konkrete aktiviteter og udmøntning af strategiens målsætninger. De økonomiske investeringer i indsatser finansieres af Social & Sundhedsudvalgets anlægsbevilling til velfærdsteknologi og eventuelle eksterne midler. Gennemførelsen sker som en del af driften.

   

  Indsatserne igangsættes i første kvartal 2022 med løbende opfølgning over året. Handleplanen følges op af en statusrapport til udvalget i 2023.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til ”Handleplan 2022 for digital sundhed og velfærdsteknologi” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/23064, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende det vejledende serviceniveau for det specialiserede tale- høre- og synsområde efter høring.

   

  Høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Seniorrådet forholder sig ikke til serviceniveauet, men sætter fokus på at fagligheden og den nære tilknytning til opgaveløsningen i Aabenraa Kommune opretholdes.

   

  Forvaltningen bemærker, at dette forventes at kunne blive bevaret under forudsætning af fortsat samarbejde med de 3 andre Sønderjyske Kommuner, men det må forventes, at Aabenraa Kommune i højere grad vil købe ydelser ved de andre kommuner, hvis Aabenraa Kommune ikke har kompetencerne i nødvendigt omfang.

   

  På grundlag af nuværende praksis er beskrevet Aabenraa Kommunes serviceniveau. Serviceniveauet betyder, at der er behov for at øge budgettet med ca. 500.000 kr. Beløbet foreslås for 2021 og 2022 at indgå i det ydelsesbaserede budget og fra 2023 indgå i budgetlægningen.

   

  Baggrunden for tilpasning af budgettet er dels, at området siden sin start har været underfinansieret, og dels at efterspørgslen særligt for ældre borgere i forhold til høre- og synsudfordringer har været stigende. Området har ikke tidligere indgået i kommunens demografimodel.

   

  Det fremgår af nedenstående tabel, at den samlede økonomiske udfordring er todelt. Del 1 omfatter økonomien i forhold til Aabenraa Kommunes behov for at kunne leve op til eget serviceniveau. Del 2 hænger sammen med udfordringer med samarbejdsaftale med de øvrige sønderjyske Kommuner. Denne problematik er behandlet på udvalgsmødet den 6. oktober 2021 under punkt 136.

   

  Serviceniveauet betyder for områderne:

   

  Tale

   

  Inden for taleområdet vil borgerne kunne gennemgå en rehabiliterende udredning og undervisning, der medfører, at de får de bedste forudsætninger for at mestre deres kommunikation i hverdagen. Der vil fortsat kunne ydes stemmetræning til borgere med hals- og svælgproblematikker, der påvirker stemmen i hverdagen. En stor del at denne borgergruppe er erhvervsaktive, og ved at holde nuværende service niveau vil afdelingen med dennes kompetencer forsat kunne bidrage til at fastholde borgere i erhverv.

   

  Voksne med tale-, sprog-, og kommunikationsvanskeligheder, som følge af nerve og hjernesygdomme, vil kunne modtage individuel undervisning. Det betyder, at borgeren får mulighed for at generhverve hele eller dele af sit sprog, og dermed har borgeren mulighed for at kommunikere selvstændigt, eller kommunikere i samarbejde med nærtstående.

   

  Begge områder vil kunne fortsætte med holdundervisning som forlængelse eller opfølgning på den individuelle undervisning.

   

  Afdelingen vil kunne indgå i udredning, vejledning og rådgiver i sager for børn med oralmotoriske vanskeligheder, der vanskeliggør deres sproglige udvikling og skolegang.

   

  Høre

   

  Inden for høreområdet vil afdelingen kunne fastholde sagsbehandlingsfrister for borgere, der ansøger om høretekniske hjælpemidler. Der vil kunne vurderes, vejledes og bevilliges, umiddelbart efter ansøgningen er modtaget.

   

  Også på dette område vil der kunne ydes individuel undervisning til borgere med specielle hørelidelser, der ofte påvirker varetagelse af erhverv og borgerens privatliv.

   

  For tiden udvikles og installeres der høretekniske hjælpemidler til skoler i Aabenraa Kommune. Opgaven består i at finde egnede hjælpemidler til undervisning, så barnet og den unge kan få den bedst mulige undervisning i skolen.  Barnet vil, så vidt muligt, kunne udvikle sig og modtage undervisning, på lige fod med andre elever.

   

  Syn

   

  På synsområdet vil der forsat kunne undervises individuelt for børn og voksne med nedsat synsevne. Barnet vil kunne undervises i hjemmet, samt i forbindelse med skole og fritid. Barnet vil kunne udvikle sig, så godt som muligt, på lige fod med andre jævnaldrene.

   

  For den voksne vil der kunne tilbydes individuel undervisning, specielt når der sker ændringer i dennes liv. Det betyder, at borgeren igen vil kunne klare at mestre hverdagen i og uden for hjemmet, samt i forbindelse med varetagelse af erhverv.

   

  Der vil kunne tilbydes specialoptik på synsområdet. Her findes bedst egnede og billigste briller til borgere med svære synsnedsættelser. Dette sker både inden for børne- og voksen området.

   

  Informations og Kommunikations Teknologi

   

  Ved forsat at have informations og kommunikations teknologi medarbejdere i egen kommune vil der kunne ydes udredning, vejledning og støtte til borgere med kommunikative og strukturelle vanskeligheder. Funktionen indeholder udredning, undervisning, opstart og vedligehold af kommunikations redskaber til borgere, der ikke kan kommunikere på anden måde, end via tekniske hjælpemidler.

   

  Lovgrundlag

  -         Foleskole love

  -         Service lov

  -         Lov om voksen specialundervisning.

   

  Økonomi og afledt drift

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at det vejledende serviceniveau godkendes,

  at økonomien indgår i det ydelsesbaserede budget i 2021 og 2022,

  at det fremtidige økonomiske udfordring indgår i budget 2023.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

   

  1. at godkendt.

  2. at godkendt.

  3. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27149, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle temahandleplaner vedr. sundhedspolitikkens implementering.

   

  Det fremgår af kommunens sundhedspolitik, at implementeringen heraf skal ske gennem tværgående temahandleplaner, der udarbejdes med en varighed mellem 1 og 3 år. I 2021 er der udarbejdet udkast til temahandleplaner inden for hygiejne, mental sundhed, rusmidler og tobak. De fire temahandleplaner har forskellige varigheder: Tobak gælder for 2022, hygiejne for 2022-23, mental sundhed og rusmidler for 2022-24.

   

  Temahandleplanerne skal fungere som rammer for de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på de fire områder. Derfor synliggør temahandleplanerne dels dele af den nuværende indsats, dels kommer med bud på fremtidige indsatser. Alle kommunens forvaltninger og staben har givet input til indhold, vægtning og synliggørelse af eksisterende og kommende indsatser for temaområderne.

   

  Den politiske behandling af temahandleplanerne foregår på følgende måde:

   

  Børne- og uddannelsesudvalget

  Behandling af alle temahandleplaner

  Kultur- og fritidsudvalget

  Behandling af alle temahandleplaner

  Social- og sundhedsudvalget

  Behandling af alle temahandleplaner

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Orientering om temahandleplan for mental sundhed

   

  Indsatserne, der fremhæves i temahandleplanerne, er opbygget i forskellige spor og fokusområder. Ikke alle indsatser er relevant til behandling i alle udvalg, og derfor anbefaler forvaltningen, at fagudvalgene har fokus på forskellige spor. I temahandleplanen for mental sundhed er de forskellige spor opdelt efter målgrupper. Derfor er det umiddelbart særligt relevant for Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte spor 1 og 2, for Kultur- og Fritidsudvalget spor 2 og 3, og for Social- og Sundhedsudvalget at drøfte spor 3 og 4. I de øvrige temahandleplaner er det ikke på samme måde muligt at påpege separat relevans for det enkelte fagudvalg, men det anbefales generelt, at Børne- og Uddannelsesudvalget har særligt fokus på forebyggelse bl.a. i temahandleplanen for tobak, da der er evidens for, at rygestart stort set altid sker inden vedkommende er fyldt 18 år.

   

  I forbindelse med forvaltningernes behandling af temahandleplanerne er det blevet foreslået, at der i 2022 udarbejdes henholdsvis en opdateret temahandleplan for tobak bl.a. med fokus på snus og udarbejdes en temahandleplan for bevægelse/fysisk aktivitet.

  Indstilling

  Børn og Kultur og Social & Sundhed indstiller,

   

  at temahandleplanerne godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til serviceniveau for tildeling af 18 nødkald, der kan bevilliges i forbindelse med tildeling af 150.000 kr. i henholdsvis 2022 og 2023 i forbindelse med budget 2022 – 2025 med henblik på høring i Seniorrådet.

   

  Forvaltningen har vurderet mulighederne inden for den økonomiske ramme. Et nødkald koster ca. 8.330 kr. inkl. tid til besvarelse af nødkald, oprettelse af elektronisk adgang og etablering af nødkald med vagt abonnement. Det betyder, at der for de bevilligede midler kan etableres 18 nødkald ekstra.

   

  Der gøres opmærksom på, at de borgere der er bevilliget nødkald inden for rammerne af den nye bevillig, ikke kan fratages nødkaldet, når den økonomiske bevillingen ophører efter 2 år.

   

  Forvaltningen har i den foreslåede prioritering ønsket at fremme borgerens mulighed for at være tryg ved at forblive i eget hjem i længere tid.

   

  Der er på denne baggrund udarbejdet forslag til at øge serviceniveauet, der retter sig imod borgere, der klarer hverdagen uden besøg af hjemmeplejen og som har øget faldtendens. Dette vil give borgere, der ikke modtager regelmæssig hjælp, mulighed for at tilkalde hjælp, hvis uheldet er ude. Disse borgere bliver i dag henvist til at bruge mobiltelefon og får ikke oprettet elektronisk adgang via nødkald.

   

  Serviceniveauet for tildeling af de 18 nødkald:

  • Borgeren har lidt eller ingen hjælp og kan forblive selvhjulpen ved at bære et nødkald på kroppen, i stedet for at anvende mobil telefon til nødopkald
  • Har dokumenteret øget risiko for fald.
  • Har haft eller påtænker kontakt til læge, sygehus og/eller til træning i forhold til faldforebyggelse.
  • Har smerte problematik der gør, at borgeren skal have mulighed for at få fat i kommunens sygepleje.

   

  Forvaltningen påtænker særskilt at følge tildelingen af de 18 nødkald med registrering af antal bevilligede nødkald. Opgørelsen vil blive opgjort og videreformidlet til juni 2022 med vurdering af fremtidig kvalitetsstandard for området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er budget 2022 – 2025 afsat 150.000 kr. i 2022 og 2023 til at øge serviceniveauet for nødkald.

  Høring/udtalelse

  Forslag til øgning af serviceniveau for nødkald sendes til høring i Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til øgning af serviceniveau for nødkald sendes i høring i Seniorrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9598, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle udkast til strategi for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen.

   

  I forlængelse af byrådets temadag om det nære sundhedsvæsen den 24. marts besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at forvaltningen skulle udarbejde en strategi for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen.

   

  Det vedhæftede strategiudkast er udarbejdet gennem en længere proces i Social & Sundhed. Der har været afholdt to temadage hhv. den 25. august og den 7. oktober, hvor centerledere, driftsledere m.fl. på tværs af forvaltningen har bidraget med input til strategien. I forlængelse af temadagene er udkastet behandlet i forvaltningens chefgruppe, og der har været inddragelse af medarbejderrepræsentanter. Udkastet er også blevet drøftet i regi af det Kommunalt Lægelige Udvalg, hvor repræsentanter for de praktiserende læger i kommunen har haft mulighed for at bidrage med input.

   

  Resultatet er et strategiudkast, der bygger videre på forvaltningens arbejde med den rehabiliterende tilgang, tilbud til borgerne i deres nærmiljø og øget fokus på sammenhæng i indsatserne for bl.a. at håndtere den øgede kompleksitet i opgaveløsningen på tværs af social- og sundhedsområdet.

   

  Strategiudkastet indeholder fem fokusområder, der skal sikre retning og sammenhæng i opgaveløsningen i forhold til kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Fokusområderne er 1) tilbud tæt på borgerne, 2) borgernes livssituation, 3) styrkede relationer, 4) struktur og koordination og 5) de rette kompetencer.

   

  Strategien er tiltænkt at danne rammen for kommunens arbejde i det nære sundhedsvæsen de kommende år. Kommunens rolle heri forventes at udvikle sig med tilgang af yderligere opgaver, som forudsætter en tæt intern koordinering bl.a. omkring nye opgaver og implementering af de kommende sundhedsklynger.

   

  Derfor foreslås en procesplan, hvor strategiudkastet sendes i høring ved handicaprådet og seniorrådet, som kan supplere udvalgets bemærkninger. Herefter overleveres til et nyt fagudvalg. Det nye fagudvalg får således også mulighed for at arbejde videre med strategien, herunder konkrete indsatser, der kan understøtte strategiens intention om, at Aabenraa Kommune fortsat har en aktiv og positivt samarbejdende rolle i det nære sundhedsvæsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at strategiudkastet drøftes,

  at strategiudkastet sendes i høring ved handicaprådet og seniorrådet,

  at høringssvar og strategiudkast fremsendes til områdets fagudvalg i den kommende byrådsperiode til videre behandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

   

  1. at drøftet

  2. at godkendt.

  3. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32344, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget inviterer til en tværgående politisk drøftelse af ungeområdet i Aabenraa Kommune.

   

  Formålet er at komme med idéer til en styrket forebyggende indsats målrettet børn og unge med henblik på, at flere unge opnår uddannelse og beskæftigelse.

   

  Potentiale

  Studier peger på, at parallelle indsatser samt helhedsorienterede indsatser over tid understøtter udsatte unge bedst til at komme i uddannelse og beskæftigelse. Af den grund mener Arbejdsmarkedsudvalget, at det er relevant at lægge op til en tværgående politisk drøftelse af ungeområdet i Aabenraa Kommune.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget ønsker derfor at invitere Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til en fælles drøftelse/indsats i første halvår 2022.

   

  For nuværende

  Aabenraa Kommune har siden 2009 haft en Ungeindsats for unge mellem 15 og 24 år. Fokus for Ungeindsatsen har været at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet.
  Der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, blandt andet i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger.

  Ungeindsatsen arbejder med et fælles mål for de unge i Aabenraa Kommune: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

  Herunder arbejder Ungeindsatsen ud fra tre strategiske mål for de unge:

  At jeg oplever en hurtig sammenhængende og koordinerende indsats

  At jeg kan opnå det gode og sunde liv for mig

  At jeg på en enkel og tilgængelig måde kan finde min vej til job og uddannelse

   

   

  Som grundlag for temadrøftelsen har forvaltningen udarbejdet et notat om udsatte unge, der giver en status for ungeområdet i Aabenraa Kommune samt belyser, hvad der kendetegner gruppen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Kultur og Social og Sundhed indstiller,

  at oplægget til en tværgående politisk drøftelse godkendes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36239, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den løbende opfølgning af sager på hjælpemiddelsområdet.

   

  Der har igennem udvalgets arbejdsperiode været arbejdet med at udarbejde den fornødne indsigt i eks. sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet. Drøftelserne i udvalget har betydet, at forvaltningen har haft fokus på udvikling af ledelsesinformation på området.

   

  Forvaltningen har nu data for næsten 1 år og vil på mødet præsentere udvalget for den løbende information, der er mulighed for at levere.

   

  Forvaltningen vil endvidere på mødet fremlægge statistik over sagsbehandlingstiden på de sagstyper, hvor udvalget på mødet den 3. februar 2021 godkendte frister for afgørelser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35488, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget om status på samarbejde mellem Træning & Forebyggelse og Jobcenteret omkring borgere knyttet til Jobcentret, der samtidig har en genoptræningsplan.

   

  Træning & Forebyggelse og Jobcenteret har siden 2014 haft et tæt samarbejde for at styrke indsatsen for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, der samtidig modtager genoptræning efter sundhedsloven § 140.

   

  I februar 2020 reviderede Træning & Forebyggelse og Jobcenteret deres arbejdsgange omkring disse tværgående borgere med henblik på en yderligere styrkelse af indsatsen og strømlinede forløbene for den enkelte borger. Arbejdsgangene var senest revideret i 2016, og det havde vist sig, at der var behov for en opdatering, da det havde vist sig, at de ikke i alle tilfælde foregik på den tiltænkte måde. 

   

  De opdaterede arbejdsgange er indskrevet i en samarbejdsaftale, der har fokus på en tidlig identifikation af borgere tilknyttet begge områder. Dette muliggør at der tidligt i forløbet sættes beskæftigelsesrettede mål i genoptræningen, ligesom der identificeres begrænsninger i borgeres muligheder for at vende tilbage til tidligere branche. Disse målsætninger og identifikation af begrænsninger er vigtige faktorer i forhold til at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet og forudsætter et tæt samarbejde mellem borger, sagsbehandler og træningsterapeut.

   

  Implementeringen af den reviderede samarbejdsaftale med de opdaterede arbejdsgange blev dog forsinket i 2020 pga. Covid-19, hvorfor de først fungere i praksis i løbet af efteråret 2020. Implementeringsprocessen gav anledning til yderligere justeringer og effektiviseringer af arbejdsgangene og Træning & Forebyggelse og Jobcenteret reviderede derfor arbejdsgangsbeskrivelsen igen i april 2021.

   

  Der har i hele 2021 været fokus på tidlig identifikation af fælles borgere. I perioden 1. januar 2021 – 30. september 2021 er der registreret 108 borgere der var tilknyttet både Træning & Forebyggelse og Jobcenteret. Som udgangspunkt har alle borgere i den arbejdsdygtige alder beskæftigelsesrettede mål, hvilket også er gældende for de fælles borgere.

   

  Træning & Forebyggelse oplever, at der er kommet en tættere dialog med Jobcenteret om fælles borger, ligesom terapeuter jævnligt inviteres til og deltager i møder hos Jobcenteret, hvor drøftelserne tager udgangspunkt i den enkelte borgers mål. Endvidere oplever terapeuterne, at der er en øget dialog med borgerne omkring, hvad der skal til for at vende tilbage til arbejdsmarkedet – også selvom det kan være i en anden branche.

   

  Træning & Forebyggelse ser fortsat udviklingspotentiale i forhold til i højere grad at formulere borgerens mål for genoptræning med et beskæftigelsesrettet sigte. Det er altid en målsætning at få borgere tilbage i beskæftigelse, men det er ikke altid eksplicit formuleret. Derfor fortsætter det tætte samarbejde mellem Træning & Forebyggelse og Jobcentret, så det sikres, at træningsterapeuterne arbejder med beskæftigelsesrettede mål i alle de tilfælde, hvor det vurderes at være meningsfuldt.

   

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice samt Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27771, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om evaluering af fritidsjobs på social- og seniorområdet.

  Baggrunden er, at Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 11. august 2021 har besluttet at anvende midler fra Regeringens Sommer- og Erhvervspakke 2021 målrettet sårbare ældre og beboere i botilbud til at etablere fritidsjobs på social- og seniorområdet i perioden 1. september 2021 til udgangen af året. Udvalget har i den forbindelse ønsket en evaluering af fritidsjobsindsatsen med fokus på opgaveløsning, borgeroplevelse og rekruttering.

   

  Byrådet har med budgetforlig 2022 yderligere tildelt plejehjemmene 0,250 mio. kr. til etablering af fritidsjobs. Dertil har Byrådet ønsket at videreføre Sommer- og Erhvervspakken i 2022. Social- og Sundhedsudvalget har 3. november 2021 drøftet forslag til udmøntning af yderligere 0,250 mio. kr. til fritidsjobsindsatsen på seniorområdet og 0,150 mio. kr. til fritidsjobsindsatsen på socialområdet i 2022. Senior- og handicaprådene har materialet i høring inden endelig politisk beslutning.

   

  Der er etableret i alt 12 stillinger til 15-17 årige fordelt på tre plejehjem, og i alt 10 stillinger til unge over 15 år på socialområdet. Fritidsjobberne har på evalueringstidspunktet primo november været i gang i 5 uger på seniorområdet og 3 uger på socialområdet.


  Formålet med en evaluering af fritidsjobsindsatsen er at afdække hvilken betydning ansættelsen af fritidsjobbere på social- og seniorområdet har for borgernes livskvalitet og for opgaveløsningen på plejehjemmene og i botilbuddene. Formålet er også at afdække om fritidsjobbernes interesse for uddannelse og job på social- og seniorområdet påvirkes af indsatsen.

   

  Evalueringen viser følgende tendenser:
   

  • Borgerne oplever, at samværet med fritidsjobberne vækker glæde i dagligdagen. Én borger har dog udtrykt, at det ikke er meningsfuldt, da det er svært at finde noget at tale om.

   

  • Fritidsjobberne oplever, at de tilføjer ”fylde” i borgernes hverdag, og at borgerne bliver glade for at se dem. De vil gerne gøre nytte, hjælpe andre og prøve lidt forskelligt af.

   

  • Driftslederne oplever, at fritidsjobsindsatsen giver ekstra ressourcer til aktiviteter for borgerne i de sene eftermiddagstimer og god stemning. De ser ikke, at der løses nye opgaver, men at der med tiden kan opstå nye muligheder i forhold til relationerne mellem borgere og mellem borgere og fritidsjobbere. De ser, at de unge kommer med forskellige drømme om fremtiden, som ikke peger i bestemte retninger endnu.

   

  På baggrund af evalueringen vurderer forvaltningen, at der kan skabes mere viden om effekten af indsatsen i forhold til rekrutteringspotentialet, når indsatsen har været i gang i længere tid. Evalueringsrapporten beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

  at sagen forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

   

  1. at taget til efterretning

  2. at sagen forelægges Seniorråd og Handicapråd på et senere tidspunkt, når analyseperioden er længere.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36029, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om evaluering af de tilpassede tilbud til særligt udsatte ved værestederne.

   

  Den 15. januar 2020 besluttede udvalget at omprioritere midler særskilt afsat til driften af integrations-dagtilbuddet Mamma Mia ved Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR). Omprioriteringen skulle dels understøtte en bedre anvendelse af midlerne i bredere tilbud på lige fod med øvrige borgergrupper. Dels give mulighed for mere målrettede og aktiverende "recovery" forløb for særligt udsatte borgere. Der blev taget udgangspunkt i et større fokus på målgruppen af unge kvinder i alderen 15-25 år med en flerkulturel hverdag.

   

  Den 2. december 2020 blev udvalget præsenteret for en evaluering af omlægningen. Denne viste, at brugerne af det tidligere Mamma Mia med succes var overgået til øvrige tilbud i CSR, men at det var svært at rekruttere relevante borgere i målgruppen af unge etniske kvinder. CSR vurderede, at det skyldes en højere end forventet social kontrol i miljøet, hvilket kan medføre frygt for negative konsekvenser, hvis man deltager og er åben omkring egne udfordringer og problemstillinger hos målgruppen. Udvalget valgte derfor at udvide målgruppen til borgere med PTSD og borgere underlagt social kontrol.

   

  Styrkelsen af de åbne tilbud ved værestederne har generelt betydet, at det har været muligt at afholde flere gruppeforløb og individuelle samtaler i CSR. Det vurderes, at omlægningen har betydet, at minimum 20 borgere i målgruppen har modtaget gruppeforløb og individuelle samtaler. Hertil kommer, at de omkring 15 borgere, der tidligere var knyttet til Mamma Mia har kunnet modtage tilbud på lige fod med øvrige borgere, hvilket vurderes at have et betydeligt større forebyggelsespotentiale end det tidligere dagtilbud.

   

  Den øgede aktivitet ses desuden eksempelvis i en cykelgruppe og en vandregruppe, der særligt har deltagelse af mænd i udsatte situationer. Tilgangen til disse tilbud vurderer CSR medvirker til at forebygge behovet for at visitere deltagerne i aktiviteterne til mere omfattende, individuelle støttetilbud. Særligt for gruppen af borgere med anden etnisk baggrund vurderer CSR, at den nye tilgang i højere grad styrker sociale kompetencer og mulighed for integration i samfundslivet. Dette kan bl.a. ses ved en øget deltagelse i eksempelvis værestedernes fælles sommeraktiviteter. Borgerne, der tidligere ville være tilknyttet integrationstilbuddet, har dog fortsat brug for en del støtte.

   

  I forhold til PTSD målgruppen har det grundet omlægningen været muligt i 2021 at rekruttere fire nye borgere til et målrettet recovery forløb. Ud over gruppeforløb får disse borgere også individuelle samtaler med særligt fokus på deres udfordringer i hverdagen. Det forventes, at gruppen kan udvides til otte borgere i 2022. I forhold til gruppeforløbene målrettet unge kvinder, der påvirkes af negativ social kontrol, har situationen omkring COVID-19 yderligere vanskeliggjort arbejdet omkring målrettet opsporing og rekruttering. Der vil fortsat være fokus på at nå ud til denne målgruppe.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/30914, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om hjemløse borgeres anvendelse af forsorgshjem og efterforsorg i 2021 og de heraf afledte udgifter for forvaltningen. I perioden januar til oktober 2021 har i alt 57 borgere været indskrevet på forsorgshjem, mens 16 har været indskrevet til efterforsorg. Den gennemsnitlige indskrivningstid for borgerne på forsorgshjem og efterforsorg er 6 måneder i perioden.

   

  Ophold på forsorgshjem samt tilbud om efterforsorg gives jævnfør servicelovens § 110 stk. 1.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.


  Optagelse på forsorgshjem kan bl.a. ske ved borgerens egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen på forsorgshjemmet, som træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

   

  Efterfølgende hjælp kan tilkomme borgeren via efterforsorg, hvilket også bevilges af lederen ved forsorgshjemmet. Efterforsorg er en hjælp som borgeren modtager efter udskrivning fra forsorgshjemmet med henblik på en god overgang til en selvstændig tilværelse i egen bolig.

   

  Indskrivningstiden og antallet af borgere indskrevet ved forsorgshjem og efterforsorg har be-tydning for udgiftsniveauet for forvaltningen Jævnfør nedenstående tabel er dette udgiftsniveau steget fra 2019 til 2020 og det forventes ligeledes at stige i 2021. 

   

  1.000 kr.

  Regnskab 2019

  Regnskab 2020

  Forventet regnskab 2021

  Nettoudgift

  2.889

  4.376

  5.304

  Heraf egenbetaling

  -358

  -140

  Ej opgjort

   

  Forvaltningen følger løbende den økonomiske udvikling på området og har derfor udført en statistisk analyse af flere udgiftsrelevante karakteristika, som kendetegner borgere på for-sorgshjem og efterforsorg for perioden januar til oktober 2021. Hvor det er muligt er analysens resultater blevet sammenlignet med nationale gennemsnit.

   

  For nærmere indblik i analysens resultater henvises udvalget til sagens bilag, som vil blive præsenteret ved gennemgang af dagsordenspunktet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19945, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om afslutning af ”Projekt tværfaglig screening til rehabiliteringsforløb”.

   

  Udvalget blev orienteret om projektet i sag 110 den 30. september 2020. Projektet blev finansieret af ikke forbrugte værdighedsmidler.

   

  Målet var at øge andelen af borgere, der blev tilbudt et rehabiliterende forløb, for at undersøge om der kunne opnås en effekt af tværfaglig indsats ved flere borgere.

   

  Ligeledes var der særligt fokus på rehabiliteringsforløb på det sociale område.

   

  Det er lykkedes at få et større antal borgere igennem screeningsforløb, både på det socialfaglige område og på sundhedsområdet.

   

  Ud af de 224 screenede borgere har der været 28 på det socialfaglige område, hvoraf 19 blev vurderet inden for målgruppen til et tværfagligt rehabiliteringsforløb.

   

  Samlet set har tilbagemeldingerne på de tværfaglige screeninger været positive, men også ressourcekrævende for driften.

  Borgerne, der har været omfattet af projektet ”tværfagligt ressourceforløb” har i gennemsnit udviklet sig mere positivt end borgere, der har modtaget almindelig rehabiliterende støtte. Parallelt kan dog også ses, at i takt med at borgergruppen via projektet blev udvidet, så faldt også den tidligere markante positive udvikling for samtlige borgere i tværfaglig ressourceforløb. Dette har gjort at organisationsformen ikke er økonomisk rentabel. 

  Der er ikke tvivl om, at den tværfaglige dialog letter samarbejdet i hverdagen mellem udførende og således understøtter relationsdannelsen.

   

  Visitationen vil fortsætte med tværfaglig sparring; ikke kun i forbindelse med rehabiliteringsforløb, men for alle borger, der kan have gavn af en mere koordineret indsats. Udførerne vil blive inddraget i overvejelser omkring borgeren, men der vil ikke være faste møder med deltagelse af udfører.

   

  Visitationen skal sammen med udførerne arbejde videre med borgerens inddragelse, så tværfaglige rehabiliteringsforløb udarbejdes individuelt og med medejerskab for borgeren og udførerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26758, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om det arbejde, der er foregået i udvalget i den nuværende byrådsperiode, set gennem de dagsordenspunkter, der har været (og bliver) behandlet på udvalgets møder fra januar 2018 til og med december 2021.

   

  Som bilag er vedlagt en kronologisk oversigt over dagsordenspunkterne. 

   

  Tal for dagsordenspunkter og tilbagevendende sagstyper

  Alt i alt har der i perioden været 626 dagsordenspunkter. Når ’godkendelse af dagsorden’, ’mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget xx år’ og ’gensidig orientering’ fratrækkes, har der været 539 sager.

   

  Sager vedr. budgetlægning og opfølgning på budgettet i form af bevillingskontroller, behandling af budgetønsker, frigivelse af afsatte midler, omplaceringer inden for eget budget samt økonomiske prognoser har været på dagsordenen 64 gange, mens sager vedr. regnskab, såsom afsluttede anlæg, A2-rapporter for udvalgets politikområder, revisionsberetninger, godkendelse af byggeregnskaber (skema A og B) samt regnskaber for legater, stiftelser og fonde har givet anledning til 31 sager.

   

  Af andre sagstyper, der behandles hvert år kan nævnes uddeling af § 79-midler og § 18-midler, godkendelse af årlige tilsynspolitikker samt årlig godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, madservice i eget hjem, genoptræning og vedligeholdende træning samt godkendelse af vejledende serviceniveau for bl.a. forebyggende hjemmebesøg, individuel befordring, borgere i botilbud, beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, i alt 58 sager.

   

  Dertil kommer orienteringssager om kommunale tilsyn det foregående år og årsrapporter for tilsyn med det specialiserede socialområde samt for det risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn, og redegørelser fra Ankestyrelsen om omgjorte sager og klagesager i det foregående år, i alt 18 sager.

   

  Øvrige, større politiske sager

  I april 2018 drøftede Social- og Sundhedsudvalget den gældende boligstrategis styrende principper og mål som grundlag for det videre arbejde med boligstrategiens færdiggørelse, ligesom boligstrategien og en kapacitetsplan blev drøftet på mødet i august samme år. I maj 2019 behandlede udvalget et forslag til boligstrategi og kapacitetsplan med henblik på høring i Seniorråd og Handicaprådet, og i august 2019 godkendte Byrådet den endelige boligstrategi for Social & Sundhed 2019-2025. I forlængelse af denne beslutning har Social- og Sundhedsudvalget efterfølgende godkendt og fulgt byggeprojekterne ’Ny Grønningen’ og ’Udvidelse af Rhedersborg’.

   

  Byggeprojektet vedr. Hærvejshuset tager sit udgangspunkt i kommunens vækststrategi ’Sund Vækst’ og Byrådets beslutning med vedtagelsen af budget 2021-2024 om at prioritere 60,0 mio. kr. til etableringen af nye fysiske rammer for dele af kommunens trænings- og hjælpemiddelindsats i Rødekro by, Social- og Sundhedsudvalget godkendte i december 2020 et strategi for udvidet samarbejde mellem trænings-og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer, og efterfølgende har sagen været behandlet på næsten samtlige møder i udvalget, senest i november 2021, hvor udvalget blev orienteret om, at byggeudvalget havde valgt 4 prækvalificerede totalentrepenører til projektet. 

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte i juni 2018 ’Demensstrategi 2018-2025’, der fastlægger tre overordnede målsætninger: 1) Aabenraa Kommune skal være en demensvenlig kommune, 2) flere borgere med demenssymptomer skal udredes og 3) forbruget af antipsykotisk medicin skal nedbringes) og 5 fokusområder, herunder bl.a. fokus på støtte og rådgivning til pårørende til borgere med demens. I april 2019 godkendte udvalget etablering af et tilbud til pårørende til yngre demente, og i maj 2019 blev udvalget orienteret om, at 283 medarbejdere fra Hjemmeplejen, Plejehjemmene, Sygeplejen, SRC og Træning & Forebyggelse havde gennemført et tre-dages kursus og løst en opgave vedr. anvendelse af neuropædagogik i demensomsorgen.

   

  I forlængelse af byrådets temamøde om det nære sundhedsvæsen den 24. marts 2021 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at forvaltningen skulle udarbejde en strategi for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Dette udkast, der behandles i et andet punkt på nærværende dagsorden, indeholder fem fokusområder, der skal sikre retning og sammenhæng i opgaveløsningen: 1) tilbud tæt på borgeren, 2) borgerens livssituation, 3) styrkede relationer, 4) struktur og koordination og 5) de rette kompetencer.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har igennem hele perioden haft fokus på anvendelsen af velfærdsteknologi og digitale løsninger. I september 2018 godkendte udvalget Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022, der byggede på tre styrende principper: 1) Det handler om borgeren og det skal altid give mening, 2) Vi har udsyn, fremme nytænkning og samarbejder og 3) Vi skaber værdi på flere bundlinjer. Denne strategi er blevet fulgt op af årlige handleplaner og tilsvarende statusrapporter, og i juni 2021 blev en ny og opdateret velfærdsteknologistrategi 2021-2024 – ’Et bedre liv – med velfærdsteknologi’ godkendt. Det vedholdende fokus har bl.a. medført, at byrådet med vedtagelsen af budget 2021 besluttede at udbrede anvendelsen af intelligente bleer. 

   

  Udvalget har over perioden flere gange beskæftiget sig med kommunens uddannelses-forpligtelse i forhold til social- og sundhedshjælpere og –assistenter. I juni 2019 blev der afsat midler til sosuassistent-elever i Digitech-forløb, i september samme år blev udvalget orienteret om den nye praktikpladsaftale, og i oktober samme år om rekrutteringsanalyser for social- og sundhedsområdet. I maj 2021 godkendte udvalget et to-årigt pilotprojekt ’Voksenelevløn på grundforløb 2 for SSH elever’, hvor formålet er at afprøve, om dette initiativ kan tiltrække og fastholde flere kvalificerede ansøgere over 25 år til SOSU-hjælper-uddannelsen.

   

  Et andet emne, der har været drøftet flere gange over perioden er indsatsen for udsatte borgere. I marts 2018 godkendte udvalget en handleplan for hjemløse, der har som mål at understøtte den udsatte borgers muligheder for at leve et godt, værdigt og aktivt liv; herunder at borgeren bliver i stand til at forsørge sig selv, igennem principperne for Housing First. I forlængelse af denne handleplan samt et temamøde i oktober 2020 om boliger til udsatte godkendte udvalget i november 2020, at der arbejdes videre med en placering på Rugkobbel og at der nedsættes en fælles arbejdsgruppe med deltagelse af Blå Kors. Udvalget har på mødet i november 2021 godkendt og underskrevet en hensigtserklæring vedr. samarbejde med Landbo Syd om opførelse af 8 udsatteboliger. Udvalget har desuden i juni 2020 godkendt etablering af et Dialogforum For Udsatte som et to-årigt projekt med opstart i 3. kvartal 2020 og i september 2021 blev det godkendt at forlænge afprøvningsperioden, da Covid-19 havde gjort, at det ikke havde været muligt at afholde møder i forummet.

   

  Covid-19 har også haft indflydelse på pilotprojektet ’Min indgang’, som udvalget godkendte i maj 2019 og som kom til at hedde ’Rådgivning Social & Sundhed’ med adresse på Ramsherred 20 på gågaden i Aabenraa by. Tilbuddet startede op 2. marts 2020, og har været nedlukket pga. Covid-19 i perioderne 12. marts 2020 -27. april 2020 og 16. december 2020 – 6. april 2021. Formålet med pilotprojektet var at få erfaringer med, hvilke problemer borgeren henvendte sig med, samt at få erfaring med hvilke former for rådgivning, træning og supervision, der efterspørges. På baggrund af det lave antal ugentlige henvendelser og den lave andel af henvendelser, der relaterer sig Social & Sundheds område, set sammen med, at forventningen om en reduktion i antallet af telefoniske henvendelser og ansøgninger ikke blev indfriet, anbefalede forvaltningen i juni 2021, at Rådgivning Social & Sundhed lukkes med udgangen af 2021. Social- og Sundhedsudvalget fulgte denne anbefaling.

   

   

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev et § 17, stk. 4-udvalg nedsat, som fik til opgave at udarbejde oplæg til en ny, tværgående sundhedspolitik. Social- og Sundhedsudvalget behandlede i januar 2020 oplægget fra § 17, stk. 4-udvalget og efter nogle justeringer blev sundhedspolitikken godkendt af et enigt byråd i juni 2020. Efterfølgende er temahandleplaner for tobak og for rusmidler også godkendt.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har ligeledes i 2021 behandlet et oplæg fra Handicaprådet til en ny handicappolitik, der efter nogle justeringer også blev godkendt af et enigt byråd i oktober 2021. Inden for politikformuleringsområdet kan ligeledes nævnes, at udvalget i februar 2020 og byrådet i marts 2020 godkendte en tilføjelse til ældre- og værdighedspolitikken, der imødekom kommunens forpligtelse til at beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre kan bekæmpes.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at  orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  1. Status på udsatte boliger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.