Beslutningsprotokol

tirsdag den 1. marts 2022 kl. 08:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Medlemmer: Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Cathrina Aaes Sørensen, Jens Wistoft, Søren Frederiksen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at  dagsorden godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 01-03-2022

  Godkendt.

   

  Søren Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2787, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalgets sektorbeskrivelse for regnskab 2021 (Note 2 Driftsudgifter) fremlægges til orientering. Sektorbeskrivelsen for Social- og Sundhedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2021.

   

  Regnskab 2021 for Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 17,597 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.263,572 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 1,4% af udvalgets korrigerede budget.

   

  Resultatet dækker over variationer på de enkelte politikområder under udvalget, hvor de væsentligste afvigelser er et merforbrug på 7,204 mio. kr. vedrørende Visitation og Understøttelse, et mindreforbrug på 16,343 mio. kr. vedr. Senior, et mindreforbrug på 5,479 mio. kr. vedrørende Social og et mindreforbrug på 2,582 mio. kr. vedrørende Sundhed.

   

  Årsager og forklaringer til det samlede mindreforbrug fremgår af sektorbeskrivelsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at sektorbeskrivelsen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 01-03-2022

  Taget til efterretning.

   

  Søren Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38619, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres i denne sag generelt om befolkningsundersøgelser og sundhedsdata med udgangspunkt i Sundhedsprofilundersøgelsen.

   

  En befolkningsundersøgelse er en undersøgelse af alle personer i et afgrænset geografisk område eller i en bestemt befolkningsgruppe. For at kunne finde frem til tendenser er det vigtigt, at disse undersøgelser gennemføres med jævne mellemrum, hvilket gør det muligt at monitorere udviklingen af sundhedsindikatorer over tid.

   

  Emnerne i befolkningsundersøgelser varierer afhængigt af, hvad der er relevant på det givne tidspunkt. Undersøgelserne indeholder ofte spørgsmål om sundhedsadfærd, helbred og trivsel samt sygelighed. Undersøgelserne giver derved en central viden om befolkningens sundhedstilstand og sundhedsadfærd, som kan anvendes inden for planlægning og prioritering af sundhedsarbejdet og til forskning og analyser, der kan bidrage til at forbedre folkesundheden.

   

  Der bruges i forskningen mange kræfter på hvordan befolkningsundersøgelser bedst gennemføres, herunder udvikling af spørgeskemaer og undersøgelsesmetoder – også til særlige grupper i befolkningen såsom mindre børn og socialt udsatte.

   

  På mødet vil udvalget få en introduktion til sundhedsundersøgelser og anvendelse med udgangspunkt i Sundhedsprofilundersøgelsen.

   

  Vedlagt sagen er et kort baggrundsnotat vedr. undersøgelsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 01-03-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38619, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres i denne sag om Sundhedsprofilundersøgelsen 2021 - også kaldet "Hvordan har du det?"-undersøgelsen.

   

  Sundhedsprofilundersøgelsen er den største nationale kortlægning af danskernes sundhed. Det er en omfattende undersøgelse, hvor godt 300.000 tilfældigt udvalgte danskere i hele landet modtager et spørgeskema. 66.300 borgere i Region Syddanmark bliver inviteret til deltagelse, heraf er 2.500 personer fra Aabenraa Kommune. Undersøgelsen udføres hvert fjerde år, og giver derved et værdifuldt indblik i borgernes selvvurderede trivsel, sundhed, og sygdomsforekomst på tværs af geografi og tidspunkt.

   

  Det forventes, at resultaterne på kommunalt niveau vil blive tilsendt fra Region Syddanmark den 28. februar. Resultaterne er kun til intern brug frem til den 14. marts, hvor Region Syddanmark afholder et arrangement for regionale og kommunale politikere ved Severin i Middelfart.

   

  I muligt omfang vil de lokale resultater også blive præsenteret under udvalgsmødet.

   

  Vedlagt sagen er et kort baggrundsnotat vedr. undersøgelsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 01-03-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38619, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Ungeprofilundersøgelsen 2019/2020 i Aabenraa Kommune.

   

  Ungeprofilundersøgelsen vedrører unge mellem 12 og 30 år. Alle special-, privat- og folkeskoler med elever i 7.-9. klasse og alle større ungdomsuddannelser i Aabenraa Kommune har deltaget. Det er en spørgeskemaundersøgelse, der kan give et lokalt indblik i de unges trivsel og sundhed samt livsopfattelse og -situation. Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede undersøgelsesrapporten den 9. juni 2020.

   

  Undersøgelsen indeholder spørgsmål vedrørende trivsel, sundhed, fritid, digital adfærd, tobak, alkohol, stoffer, seksualitet og kriminalitet. Undersøgelsen er landsdækkende og ensartet, hvilket gør det muligt at sammenligne resultaterne på tværs af geografi og tidspunkt, således at udviklingen kan følges over tid.

   

  Centrale resultater fra 2019 viser bl.a. at mellem 2014 og 2019:

  • Flere unge sover mere end 8 timer om natten inden en skoledag. 
  • Mere end hver tiende har modtaget et seksuelt billede/video, hvor personen på billedet/videoen ikke havde givet lov til, at billedet/videoen blev delt.
  • Færre unge ryger cigaretter dagligt - men mange unge tror, at mange unge ryger dagligt.
  • Færre unge på ungdomsuddannelser ryger hash eller tager stoffer end tidligere.
  • Mere end hver fjerde pige i udskolingen, der har haft samleje, brugte ikke prævention ved seneste samleje.

   

  Undersøgelsen viser også, at andelen af unge, der må drikke for deres forældre stiger markant fra de unge er 13 år, til de er 15 år. Flertallet må ikke drikke, når de er 13 år, mens flertallet gerne må drikke, når de er 15 år. Flest unge har deres alkoholdebut, når de er 15 år, og undersøgelsen viser, at færre børn i udskolingen har drukket alkohol i 2019 end i 2014.

   

  Næste Ungeprofilundersøgelse forventes foretaget mellem november 2022 og januar 2023.

   

  Der vil på mødet være et oplæg vedr. formålet med undersøgelsen og hvordan den kan anvendes i praksis.

   

  Et kort beskrivende baggrundsnotat samt den samlede rapport vedr. ungeprofilundersøgelsen for Aabenraa Kommune er vedlagt sagen.

   

  Der deltager en repræsentant fra organisationen BørnUngeLiv ved sagens behandling med en generel orientering om undersøgelsen. Endvidere deltager Karen Reschat Holm, Børn og Kultur, ved sagens behandling med et kort oplæg om den lokale undersøgelse og resultaterne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 01-03-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4915, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte igangsættelse af et Sundhedsfremmemærke i Aabenraa Kommune på linje med CSR-mærke Aabenraa.

   

  Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR-mærke for social ansvarlighed. Det tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere og bidrage til uddannelsesindsatser som f.eks. uddannelsespraktik, voksenlærlinge og til elever under erhvervsuddannelse. Mærket uddeles hvert år af Arbejdsmarkedsudvalget og er i 2022 uddelt til 93 virksomheder i kommunen.

   

  Et Sundhedsfremmemærke vil umiddelbart kunne bidrage til at styrke fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i lokale virksomheder. Sådanne indsatser bidrager både til at forbedre borgerne i kommunens sundhedstilstand generelt og til at skabe forudsætningerne for gode liv uden sygdom. Flere undersøgelser viser, at der er sammenhæng mellem medarbejderes trivsel og produktivitet samt arbejdsglæde og sygefravær. En faktor der påvirker dem alle, er den enkelte medarbejders fysiske og mentale sundhedstilstand. Herudover kan det forventes, at sunde medarbejdere/borgere også vil have mindre behov for offentlige sundhedsydelser og har bedre mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

   

  Et Sundhedsmærke Aabenraa vil kunne anerkende dem, der gør en indsats i forhold til sundhedsfremme og forebyggende tiltag til gavn for både den enkelte borger, virksomheder og forskellige fællesskaber kommunen.

   

  Kriterierne for tildeling kan evt. variere mellem årlige uddelinger, således at der skabes fokus på forskellige sundhedsfremmende parametre, såsom fysisk aktivitet, mental sundhed m.v. Ud over beliggenhed i Aabenraa Kommune kunne mulige kriterier for tildeling være:

   

  1. Røgfri arbejdstid
  2. Mulighed for motion i arbejdstiden
  3. Indsats for at hjælpe medarbejdere, der går på pension, over i nye aktive fællesskaber
  4. Tilskud til eller betaling af medarbejderes kontingenter til idrætsforeninger
  5. Direkte tilskud til idrætsforeninger
  6. Mulighed for at få eller købe sund mad på arbejdspladsen

   

  Forvaltningen foreslår, at et Sundhedsfremmemærke Aabenraa 2023 uddeles i december 2022. Det forudsætter, at der er afklaret kriterier og udarbejdet ansøgningsskemaer, som kan endeligt godkendes af udvalget senest i juni 2022. Dermed vil det være muligt at informere om Sundhedsfremmemærket og give en ansøgningsfrist på 2-3 måneder i første del af andet halvår 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der igangsættes uddeling af Sundhedsfremmemærke,

   

  at det afklares hvilke kriterier, der skal ligge til grund for tildeling af Sundhedsfremmemærke 2023,

   

  at udkast til ramme og procesplan for tildeling af Sundhedsfremmemærke Aabenraa 2023 behandles ved udvalgsmødet til juni 2022.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 01-03-2022

  1. at Godkendt.

  2. at der arbejdes videre med kriterierne, idet mental sundhed og sundhedsforsikring indtænkes.

  3. at Godkendt, idet oplægget også indeholder effektmålinger. I processen inddrages Business Aabenraa.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 1. februar 2022 at bede forvaltningen udarbejde et udkast til bemærkninger, som behandles på det kommende møde i udvalget.

   

  Forvaltningen har, med baggrund i udvalgets drøftelser den 1. februar, udarbejdet udkast til Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bemærkninger til Mobilitetsplanen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkast til udvalgets bemærkninger til Mobilitetsplanen godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 01-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  • Præsentation af sundhedsprofil 14. marts.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 01-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at underskriftsside godkendes.

  Indstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 01-03-2022

  Godkendt.