Beslutningsprotokol

tirsdag den 3. maj 2022 kl. 08:30

Mødested: Frivilligcenter Aabenraa.
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Medlemmer: Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Cathrina Aaes Sørensen, Jens Wistoft, Søren Frederiksen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 03-05-2022

  Godkendt.

   

  Søren Frederiksen og Cathrina Aaes Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38619, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte, om der skal udarbejdes en ny temahandleplan vedr. fysisk aktivitet.

   

  Af Aabenraa Kommunens Sundhedspolitik fremgår det, at politikken udmøntes gennem udarbejdelse og implementering af temahandleplaner. Rammen for temahandleplaner er Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der omfatter 11 områder. I 2021 blev der udarbejdet temahandleplaner inden for følgende områder: Hygiejne, mental sundhed, rusmidler og tobak. Temahandleplanerne gælder i tidsrammer varierende fra 1 til 3 år.

   

  Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” fra 2021 dokumenterer, at andelen af fysisk aktive borgere i kommunen falder. Pga. sammenhængen mellem fysisk inaktivitet og flere forebyggelige sygdomme vil borgere, der ikke er fysisk aktive, have en større risiko for at opleve sygdom end borgere, der er fysisk aktive. Sygdom gør det vanskeligere at leve det gode liv, så for at sikre at flest mulige borgere får de bedste forudsætninger for at kunne træffe sunde valg, anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en temahandleplan for fysisk aktivitet.

   

  Målet med temahandleplanen skal være, at flere borgere bliver fysisk aktive ved både at sikre, at de fysiske rammer er tilstede, og der er flest mulige aktive fællesskaber at indgå i for borgerne. Det er afgørende, at retorikken i temahandleplanen ikke er ”en løftet pegefinger”, men at fokus er på, at det skal være sjovt at være fysisk aktiv, for så bliver det nemmere for borgerne at træffe sunde valg.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119, stk. 1-2.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der udarbejdes en temahandleplan vedr. fysisk aktivitet,

   

  at udvalget behandler det første udkast til en ny temahandleplan om fysisk aktivitet på udvalgsmødet den 4. oktober.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 03-05-2022

  Ad 1. og 2. at.: Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38619, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om udviklingen i borgernes vaner i forhold til fysisk aktivitet i Aabenraa Kommune.

   

  Udviklingen af borgernes vaner i forhold til fysisk aktivitet er bl.a. dokumenteret i sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. Af undersøgelsen fremgår f.eks. følgende:

   

  -         Andelen af borgere, der dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden, er faldet fra 24,8 % i 2010 til 18,1 % i 2021.

  -         Andelen af borgere, der har stillesiddende fritidsaktiviteter, er steget fra 18,1 % til 19,2 % i 2021. Andelen var dog højere i 2017, hvor 20,2 % angav at have stillesiddende fritidsaktiviteter.

  -         54 % angiver, at de ikke dyrker nogen form for idrætsaktiviteter i kommunen mod et gennemsnit på 52,8 % i Region Syddanmark.

   

  Fysisk aktivitet reducerer risikoen for nogle sygdomme som type-2-diabetes, hjertekarsygdomme m.v. Fysisk aktivitet kan også have en positiv effekt på nogle psykiske lidelser, hvorfor der ud fra et sundhedsfagligt perspektiv er mange argumenter for at tilskynde borgerne til at have en aktiv hverdag med fysisk aktivitet.

   

  På mødet fremlægges yderligere data om borgere vaner i forhold til fysisk aktivitet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 03-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38619, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om sunde rammer for fysisk aktivitet.

   

  Det fremgår af Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik, at der skal være gode rammer for sundhed. Det handler både om, at der skal være fysiske rammer som indbyder og giver lyst til fysisk aktivitet, og at der er borgere til at udfylde dem. Skal borgerne tilskyndes til at være mere fysisk aktive, så gælder det om både at sikre, at der er fysiske rammer til rådighed, og at der er aktivitetstilbud, som motiverer den enkelte borger til at være aktiv.

   

  På mødet orienterer Bo Riis Duun, Plan & Udviklingschef, om arbejdet med at sikre tilgængeligheden af rammer, der motiverer til fysisk aktivitet på tværs af kommunen. Derefter orienterer Mads Kristian Stendorff Hansen, Kultur & Fritidschef, om arbejdet med at sikre, at der er et bredt udsnit af aktiviteter, der både motiverer borgerne til at være en del af aktive fællesskaber og at være fysisk aktive.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119, stk. 1-2.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 03-05-2022

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12757, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 skal den første detaljerede bevillingskontrol udarbejdes pr. 31. marts 2022.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger,

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag vedrører driften.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2022 og foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der foreslås i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 ingen tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen. Der foreslås tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg med 0,228 mio. kr. i 2022.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til driften (bilag i2). Derudover er vedlagt noter vedrørende tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg (bilag B2). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgets resultat pr. 31. marts 2022 (bilag i4).

  Økonomi og afledt drift

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har pr. 31. marts 2022 et korrigeret budget på 277,917 mio. kr. og et forbrug på 73,204 mio. kr.

   

  Der foreslås tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0) jf. tabel 1.

   

  Tabel 1, tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg.

   

  Politikområde (1.000 kr.)

  2022

  Forebyggelse og Sundhedsfremme (SSU)

  228

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der godkendes budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Social- og Seniorudvalget jf. tabel 1.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 03-05-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9629, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget udmeldte efter sit møde den 8. marts 2022 driftsrammer for budget 2023-2026. Den udmeldte driftsramme svarer til 99,5% af rammen for budget 2022 overslagsår 2023-2026 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger.

   

  Der er ikke konstateret driftsudfordringer i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets driftsrammer, så udvalgets opgave er herefter at udmønte effektiviseringskravet på 0,5% på 0,033 mio. kr. årligt.

   

  Det bemærkes, at effektiviseringskravet alene omfatter politikområdet Forebyggelse og Sundhedsfremme.

   

  Til udvalget behandling af sagen vedlægges følgende materiale,

   

  • Oversigt over reduktionsforslag (bilag 1)
  • Noter til reduktionsforslag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget udmønter effektiviseringskravet på 0,033 mio. kr. årligt,
   

  at udvalget sender forslag til reduktioner til udtalelse i Sektor-MED-udvalget.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 03-05-2022

  1. at 0,033 mio. kr. udmøntes på forslag
  2. at  Godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9629, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Økonomiudvalgets rammeudmelding fra den 8. marts 2022 er en af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver at udarbejde forslag til budgetudvidelser vedr. driften på op til 13,9 mio. kr. årligt.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fremsatte den 5. april 2022 følgende forslag,

   

  • Områder, hvor bevillingen/projektet udløber
  • Forebyggelsestiltag, hvor der er efterspørgsel/god evidens.

   

  Herudover ønskede udvalget forslag fra forvaltningen, hvor behov og evidens er underbygget.

   

  Til udvalgets behandling af sagen er der vedlagt en oversigt over forslag til budgetønsker for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget tager stilling til prioritering af driftsønsker på op til 13,9 mio. kr. årligt.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 03-05-2022

  Alle driftsønsker på bilaget prioriteres til videre beskrivelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 03-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokol skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at protokollen godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 03-05-2022

  Godkendt.