Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. august 2022 kl. 08:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Medlemmer: Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Cathrina Aaes Sørensen, Jens Wistoft, Søren Frederiksen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 09-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38619, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om hygiejneorganisationen i Aabenraa Kommune.

   

  Understøttelsen af hygiejneorganisationen er forankret ved Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, som bl.a. gennem hygiejnekoordinatoren yder råd og vejledning omkring hygiejne i Aabenraa Kommune.

   

  Frem til etableringen af hygiejneorganisationen har der været forskellige former for hygiejnevejledning i kommunen. Mest formaliseret er den rolle, som Sundhedsplejen fortsat har i forhold til daginstitutions- og skoleområdet samt Sygeplejens vejledning af social- og sundhedsområderne. Den nye hygiejneorganisation erstattede ikke den eksisterende vejledning men supplerer og udbygger den.

   

  Denne udbygning er i tråd med Sundhedsstyrelsen anbefalinger på området, hvor det anbefales, at alle kommuner etablerer en hygiejneorganisation, der kan forankre og understøtte en systematisk tilgang på området.

   

  Hygiejneorganisationen arbejder efter temahandleplanen for hygiejne, der har fire indsatsområder vedr. hhv. organisering, information og awareness, kompetenceudvikling og uddannelse samt monitorering og analyse.

   

  Centerleder Christian Schrøder for Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse vil på mødet give et indblik i hygiejneorganisationen og i de aktiviteter, som den er ramme omkring.

   

  Temahandleplan for Hygiejne 2022-2023 er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 09-08-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38619, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om arbejdet med konkrete indsatser på hygiejneområdet i kommunen.

   

  Potentialet ved en god hygiejne vurderes at være stort, da det kan forebygge smitte med COVID-19 og andre smitsomme sygdomme som forkølelse, influenza og halsbetændelse. Sygdomme som hvert år koster mange sygedage for både børn, forældre, herunder medarbejde i private virksomheder og i det offentlige. Det er derfor positivt, at tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at danskerne er blevet mere bevidste om vigtigheden af god hygiejne, herunder grundig håndvask og at nyse i ærmet. Bevidstheden skyldes COVID-19-pandemien og har bidraget til, at der de sidste år har været en generel nedgang i forekomsten af smitsomme sygdomme som bl.a. øjenbetændelse hos børn.

   

  I takt med at COVID-19-pandemien forhåbentlig aftager, er der dog en risiko for, at opmærksomheden på god hygiejne også aftager. Derfor er det vigtigt at fastholde et ledelsesmæssigt fokus på den gode hygiejne, herunder at den gode håndhygiejne fortsat er en del af vores vaner og rutiner.

   

  Tværgående hygiejnekoordinator Hanne Sørensen vil på mødet give nogle eksempler på indsatser, som styrker hygiejnen i arbejdet i kommunen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 09-08-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4915, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle etableringen af Aabenraa Kommunes Sundhedsfremmemærke.

   

  På udvalgsmødet tirsdag den 7. juni besluttede udvalget dels, at kriterierne for tildeling af sundhedsfremmemærket justeres, så medarbejdere kan indstille deres arbejdsplads. Dels at der i kriterierne tages højde for forskellige virksomhedsstørrelser, samt at der skal være indstillingsmulighed for både offentlige og private arbejdspladser.

   

  Herudover besluttede udvalget, at der arbejdes frem mod at sundhedsfremmemærket kan uddeles for første gang i foråret 2023. Forvaltningen foreslår følgende overordnede proces- og tidsplan:

   

  • Ansøgningsperiode mellem 15. januar og 15. marts 2023.
  • Ansøgninger behandles ved udvalgsmødet i april 2023.
  • Uddeling af sundhedsfremmemærket 2023 ved reception ultimo april 2023.

   

  Udvalget vil på mødet blive præsenteret for et koncept, der er justeret til udvalgets bemærkninger ved de tidligere behandlinger. Herunder forslag til tildelingskriterier, forslag til proces og form for ansøgning, kommunikationsplan samt to forslag til logoer for sundhedsfremmemærket.

  Indstilling

  Social- & Sundhed indstiller,

   

  at den foreslåede tidsplan godkendes,

   

  at det fremlagte forslag til tildelingskriterier og form for ansøgning godkendes,

   

  at den foreslåede kommunikationsplan godkendes,

   

  at udvalget på udvalgsmødet til december behandler markedsføringsmateriale til at igangsætte ansøgningsperioden.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 09-08-2022

  1.-4. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36512, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og godkende udkast til effektmål 2023-2026 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Effektmålene sætter retning for forvaltningens arbejde i perioden 2023-2026.

   

  Effektmålene tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik.

   

  Udvalget blev præsenteret for en tidlig udgave af effektmålene på temamødet i marts 2022.

   

  Effektmålene tager afsæt i Social- & Sundheds kerneopgave: sundhed, mestring og fællesskabelse.

   

  Effektmålene er bygget op omkring en række effektmål med tilhørende indikatorer, hvor en indikator beskriver udviklingen i effektmålet.

   

  Ved udgangen af 2022 dannes baseline for målingerne på baggrund af dataindsamling fra både interne og eksterne databaser.

   

  Efter udvalgets godkendelse skal de enkelte centre i forvaltningen i efteråret 2022 pege på, hvilke indsatser de fremover arbejder med, som er med til at løfte på de enkelte effektmål.

  Indsatserne bliver fra 2023 en del af centrenes årlige institutionsaftaler.

   

  Efter en præsentation af effektmålene skal udvalget drøfte effektmål og tilhørende indikatorer for efterfølgende at godkende effektmål for 2023 – 2026.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget præsenteres i perioden 2023 – 2026 årligt eller halvårligt for effektmål i marts og september.

  Sagen afgøres i

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at effektmål 2023-2026 drøftes

  at effektmål 2023-2026 godkendes

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 09-08-2022

  1. at drøftet, idet udvalget ønsker supplerende forslag på effektmål for mental sundhed for børn og unge og effektmål på forbrug af rusmidler.
  2. at tilbagesendt til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af supplerende forslag.

   

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9629, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2022 processen for etablering af et anlægskatalog med 10 års sigte, hvor de enkelte fagudvalg har til opgave at gennemføre en idégenerering og kvalificering og prioritering af forslag.

   

  Formålet er at få udarbejdet et inspirationskatalog af forslag, der kan indgå i den fremtidige politiske prioritering af konkrete anlægsprojekter på investeringsoversigten. Et katalog der kan sætte lys på de store projekter og kan bidrage til et bedre beslutningsgrundlag og fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes både på den korte og lange bane.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgave er at gennemføre en idégenerering, som består af en indledende drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område de næste 10 år med henblik på kvalificering.

   

  Udvalgets bruttoliste til anlægskataloget skal prioriteres senest på udvalgets møde den 1. november 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget drøfter, hvilke investeringsforslag der skal kvalificeres forud for den endelige prioritering.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 09-08-2022

  Drøftet, idet udvalget ikke har investeringsforslag til kataloget.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9629, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2023-2026 skal udvalgets udkast til specielle bemærkninger være forelagt udvalget senest august 2022.

   

  De specielle bemærkninger for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er i overensstemmelse med det budgetbidrag, som blev godkendt på mødet den 7. juni 2022. Følgende er indarbejdet,

   

  • Udmøntning af effektiviseringsbidraget på 0,5%
  • P/l fremskrivning juni 2023.

   

  Eventuelle konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i de specielle bemærkninger efter Økonomiudvalgets behandling den 16. august 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkast til specielle bemærkninger for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 09-08-2022

  Godkendt.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/21582, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

   

  Ordningen med kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen blev indført i 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Hensigten var på det tidspunkt at tilskynde kommunerne til at udbygge og udvikle det kommunale social- og sundhedsområde gennem økonomiske incitamenter. Ordningen blev ændret en række gange frem mod 2019, men byggede grundlæggende fortsat på en økonomisk incitamentsstruktur, hvor målet var forebyggelse af (gen)indlæggelser og etablering af (billigere) kommunale alternativer til regional behandling.

   

  På baggrund af store udsving blandt kommunernes afregning til ordningen i 2018 blev den kommunale medfinansiering fastfrosset i 2019. Fastfrysningen tog udgangspunkt i kommunernes budgetlægning til den kommunale medfinansiering for 2019. Det er ikke lykkes at lave en ny aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL omkring ordningen, så fastfrysningen fortsætter i øjeblikket på femte år. Det er særligt et problem for kommuner som Esbjerg, Sønderborg og Aabenraa kommuner, der havde afsat forholdsvis store beløb til medfinansieringen i 2019 ud fra bl.a. forsigtighedsprincipper og erfaringer med stigende omkostninger til ordningen de foregående år. Derfor har de tre kommuner taget initiativ til at rette henvendelse til Sundhedsministeriet for at påpege hvor store beløb, der årligt tabes i kommunerne pga. fastfrysningen og for at tilskynde til, at der bliver lavet en ny ordning for den kommunale medfinansiering. Henvendelsen er vedlagt sagen.

   

  Sundhedsministeren har svaret på denne henvendelse. I svaret bekræftes det at medfinansieringen er fastlåst med udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2019 på baggrund af store udsving i 2018. Det bekræftes også, at fastlåsningen har givet anledning til at nogle kommuner med høj budgettering af den kommunale medfinansiering i 2019 er blevet låst på et niveau, der ligger noget over, hvad de burde betale ud fra den daværende skønnede aktivitet.

   

  I svaret henvises der til, at der i aftalen omkring kommunernes økonomi for 2023 mellem regeringen og KL er aftalt, at regeringen i efteråret 2022 igangsætter en analyse, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning mhp. ikrafttræden fra 2024. Modellerne skal have fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet. Svaret fra sundhedsministeren er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 09-08-2022

  Taget til efterretning.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 09-08-2022

  Godkendt.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Sagsfremstilling

  For at godkende protokollen bør alle medlemmer trykke ”godkende” i FirstAgenda.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at protokollen godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 09-08-2022

  Godkendt.