Beslutningsprotokol

tirsdag den 13. september 2022 kl. 08:30

Mødested: 425
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Medlemmer: Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Cathrina Aaes Sørensen, Jens Wistoft, Søren Frederiksen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

   

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38619, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om rusmiddelområdet med fokus på unge, der lever med en forælder med misbrugsudfordringer.

   

  Rusmidler omfatter produkter som alkohol og narkotika, der påvirker den psykiske tilstand hos brugeren. Rusmidler kan eksempelvis have en afslappende eller euforiserende effekt, som kan skabe velvære på kort sigt, men som også påvirker dømmekraften og på langt sigt helbredet, da rusmidler i varierende grad er skadelige for kroppen og kan være afhængighedsskabende.

   

  De negative konsekvenser forbundet med misbrug af rusmidler kan være meget vidtrækkende både for pågældende, der misbruger dem, og for pågældendes omgivelser. Derfor er det vigtigt med forebyggende, opsporende og behandlende indsatser for både misbrugere og deres pårørende. Konsekvenserne af misbrug af rusmidler er svær at opgøre bl.a., fordi, området er forbundet med stigmatisering, og der derfor forventes at være et mørketal i forhold til de undersøgelser, som det er muligt at lave af hvor mange borgere, der misbruger rusmidler. I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker estimeres det, at der i en gennemsnitlig kommune af Aabenraas størrelse vil være:

   

  • 8.775 borgere over 16 år der drikker mere end den tidligere højrisikogrænse på 14 genstande om ugen.
  • 1.400 borgere over 16 år har udviklet en alkoholafhængighed, som de enten har eller har haft behov for at lære at håndtere gennem alkoholbehandling.
  • 1.250 børn og unge lever med en forælder, hvis alkoholforbrug kan reducere omsorgsevnen i større eller mindre omfang.

   

  Særligt børn og unge befinder sig i en udsat situation, hvis forældrene har misbrugsudfordringer. Derfor har Aabenraa Kommune en samarbejdsaftale med TUBA vedr. terapeutiskrådgivning for unge fra stof- og alkoholfamilier. TUBA er en organisation under Blå Kors Danmark, hvor unge i alderen 14-35 år kan få et individuelt samtaleforløb eller et forløb i gruppe med andre unge. TUBA er fysisk placeret på gågaden i Aabenraa. TUBAs aktiviteter finansieres primært gennem kommunale driftsbevillinger, statslige tilskud og projektmidler samt tilskud fra fonde. Aabenraa Kommune støtter TUBA med 0,130 mio. kr. årligt, hvoraf Social & Sundhed samt Børn & Kultur hver finansierer 0,065 mio. kr.

   

  Vedlagt sagen er udvalgte data for rusmiddelområdet fra sundhedsprofil- og ungeprofilundersøgelserne.

   

  På mødet vil Inge Tylvad Andersen fra TUBA fortælle om området og deres arbejde.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13-09-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38619, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget orienteres i denne sag om Aabenraa Kommunes behandlingstilbud på rusmiddelområdet i regi af Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR).

   

  Organiseringen af rusmiddelbehandlingen har de senere år ændret sig markant, og der ses i stigende grad en udvikling, hvor stof- og alkoholbehandling varetages og lægges sammen i kommunerne, og at rusmiddelbehandlerne behandler både alkohol- og stofafhængighed. Rusmiddelområdet er relevant for arbejdet for mange forskellige kommunale aktører og samarbejdspartnere i region og private organisationer, da de udfordringer, der skabes af misbrug, og indsatsen berører mange aspekter i borgernes liv og samfundet som helhed.

   

  For at skabe en ramme omkring såvel indsatserne i Rusmiddelcentret som kommunens indsatser på rusmiddelområdet generelt blev der sidste år udarbejdet en Temahandleplan for Rusmidler 2022-2024. Temahandleplanen er opbygget med fire spor, som er:

  • Forebyggelse
  • Opsporing og tidlig indsats
  • Behandling
  • Samarbejde og sammenhæng i indsatsen.

   

  Indsatsen i Rusmiddelcentret dækker bl.a. over individuelle behandlingstilbud og behandlingstilbud i grupper samt familiebehandling og dagbehandling. Det fælles for behandlingerne er et udgangspunkt i en professionel, evidensbaseret og struktureret tilgang til rusmiddelbehandling. Rusmiddelcenteret arbejder eksempelvis efter to de evidensbaserede behandlingsmetoder hhv. MOVE og KOMBAS.

   

  MOVE-behandlingen er til unge mellem 15 og 25 år. Fundamentet i MOVE er et struktureret behandlingsforløb, som kombinerer samtaleteknikkerne "Kognitiv adfærdsterapi" og "Den motiverende samtale" - med en række strukturelle elementer, bl.a. belønning for fremmøde og påmindelser pr. sms. Undersøgelser viser, at unge som har gennemgået MOVE-behandling modtager færre sundhedsydelser, begår mindre kriminalitet og har øgede muligheder for at opnå uddannelse end unge, der gennemgår traditionel rusmiddelbehandling. MOVE er i øvrigt ikke en forkortelse.

   

  KOMBAS-behandlingen er en behandlingsform under afprøvning fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Formålet er at videreudvikle på MOVE, således at den kan anvendes på voksne i alderen 18 år til 70 år, som deltager i gruppeforløb. Analyser tyder således på, at det både giver mening økonomisk men også i forhold til at skabe sociale sammenhænge, når der arbejdes med gruppeforløb. Dette kan være med til at fastholde borgere i behandling. KOMBAS står for kombineret alkohol- og stofbehandling.

   

  Vedlagt sagen er Temahandleplan for Rusmidler 2022-2024.

   

  På mødet deltager CSR Centerleder Henning Iversen og Rusmiddelcenterleder Inge Clante Nørgaard, som vil fortælle om arbejdet på området og behandlingstilbuddene ved CSR.

   

  I forlængelse af oplæg og drøftelse om arbejde og behandlingstilbud skal det afklares hvilket effektmål, der kan bruges i forhold til misbrug af rusmidler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at det afklares hvilket effektmål, der anvendes i forhold til misbrug af rusmidler.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13-09-2022

  1. at taget til efterretning.
  2. at et bud på begrundet effektmål for rusmiddelbehandling fremlægges på næstkommende møde

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36512, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende justeret forslag til effektmål 2023-2026.

   

  Udvalget behandlede den 9. august 2022 effektmål 2023-2026 og ønskede i den forbindelse

  supplerende forslag på effektmål for mental sundhed for børn og unge og effektmål på forbrug af rusmidler.

   

  Der er tilføjet et effektmål vedrørende mental sundhed for børn og unge med udgangspunkt i sundhedsplejens måling i 8. klasse af skolebørns trivsel.

   

  Effektmål for rusmiddelforbrug drøftes i forbindelse med dagsordenspunktet vedr. behandlingstilbud for rusmidler i Aabenraa Kommune.

   

  Forslag til effektmål 2023 – 2026 for Social- og Seniorudvalget, som blev forelagt udvalget den 7. september 2022, er vedlagt til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget beslutter effektmål 2023-2026 for forbrug af rusmidler,

   

  at justeret forslag for effektmål 2023-2026 godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13-09-2022

  1. at udsat jfr. sag 66.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/23300, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til Aabenraa Kommunes høringssvar og fælleskommunalt høringssvar vedrørende Region Syddanmarks nye sundhedsplan 2022-2026.

   

  Region Syddanmark har udarbejdet et udkast til en ny sundhedsplan, som nu er sendt i høring. Høringsfristen er den 15. september 2022.

   

  Region Syddanmarks Sundhedsplan 2022-2026 er en beskrivende plan. Udkastet til den nye sundhedsplan beskrives af regionen som primært en opdatering af Sundhedsplan 2017-2021. Opdateringerne omhandler primært de beskrivende dele af planen omkring de faktuelle forhold i sundhedsvæsnet, befolkningsudviklingen mv.

   

  Region Syddanmarks høringsbrev, udkast til sundhedsplan 2022-2026 og oversigt over høringskredsen er vedlagt sagen.

   

  Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede udkast til høringssvar. I høringssvaret lægges der vægt på; 

   

  • At kommuner eller de kommende sundhedsklynger får en central rolle omkring udpegningen af de løbende indsatsområder
  • At samarbejde omkring fastholdelse og rekruttering af sundhedspersonale styrkes
  • At der sikres sømløse sektorovergange gennem øget koordinering
  • At samarbejde om den ældre medicinske patient øges

   

  Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret godkendes og indsendes.

   

  Herudover har Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Syddanmark udarbejdet fælles høringssvar. I høringssvaret er der fokus på følgende:

   

  • Vigtigheden af det konkrete sektorielle samarbejde
  • Tydeliggørelse af mål og perspektiver for den tværsektorielle forskning og datadeling
  • Tværsektorielt samarbejde om telemedicinske tiltag
  • Tydeligere kobling til Sundhedsaftalen 2019-2023

   

  Forvaltningen kan tilslutte sig høringssvaret og anbefaler det godkendt. Udkast til det fælleskommunale høringssvar er vedhæftet.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkast til høringssvar godkendes og indsendes,

   

  at fælleskommunalt høringssvar godkendes. 

  Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-09-2022

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.

   

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13-09-2022

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/25863, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med planlægning af en studietur 2023, herunder mulige emner for studieturen og tidspunkter for afholdelsen.

   

  Målet med studieturen vil være at bidrage med viden og inspiration til udvalget i forhold til arbejdet med at implementere kommunens sundhedspolitik. Det gælder både i forhold til implementeringsarbejdet med eksisterende og udviklingen af kommende temahandleplaner for specifikke indsatsområder.

   

  Forvaltningen foreslår som udgangspunkt, at udvalget besøger et område, der er lykkes særligt godt på et eller flere fokusområder i sundhedspolitikken. For at kunne overføre viden og inspiration herfra foreslår forvaltningen, at det skal være et sted i Norden, hvor kultur, sundhedsadfærd og samfundsmodel er mest sammenlignelig med Danmark. Samtidig foreslår forvaltningen, at det skal være områder, der via ambitiøse tiltag har opnået store fremskridt inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Fokus på studieturen kan i den forbindelse være emner og temaer såsom samarbejdet mellem myndigheder og lokalsamfund, fremme af mental sundhed blandt børn og unge, organisering af fritidsaktiviteter samt dialog med lokale politikere og ildsjæle om, hvordan indsatsen er lykkes hos dem.

   

  På den baggrund foreslår forvaltningen en studietur til et af følgende to områder:

   

  • Finland: Målrettede indsatser mod børneovervægt har ført til væsentlige reduktioner i overvægt hos børn i flere finske kommuner. Der er også arbejdet målrettet med at øge den mentale trivsel generelt i befolkningen, hvilket bl.a. har ført til, at finner af flere gange er blevet kåret som det lykkeligste folk i verden.
  • Island: En målrettet indsats til forebyggelse blandt børn og unge på Island har de senere år skabt bemærkelsesværdige resultater og væsentligt forbedret folkesundheden på en lang række parametre. Eksempelvis har indsatsen bidraget til et fald på omkring 42 % de seneste 20 år i andelen af 15-16 årige, som drikker sig fulde månedligt, og forbruget af cigaretter og hash er faldet næsten lige så markant.

   

  I forhold til tidspunkt for afholdelsen vurderer forvaltningen at der skal afsættes 3 døgn til studieturen.

   

  Forvaltningen foreslår, at studieturen planlægges til uge 39 fra mandag den 25. september til torsdag den 28. september. Alternative tidspunkter kunne være i uge 33 fra den 15. til 18. august eller uge 22 fra tirsdag den 30. maj til fredag den 2. juni.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at mulige emner og tidspunkter for studietur i 2023 drøftes,

   

  at der arbejdes videre med planlægning og program for studietur 2023.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13-09-2022

  1. at drøftet, idet det undersøges nærmere, om det vil være relevant at rejse sammen med et andet udvalg
  2. at et nærmere programudkast udarbejdes med henblik på endelig beslutning

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4915, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag vælge logo for Aabenraa Kommunes sundhedsfremmemærke.

   

  Udvalget godkendte på mødet den 9. august konceptet for sundhedsfremmemærket, herunder tildelingskriterier og ansøgningsformen samt kommunikations- og tidsplan. Udvalget blev på mødet også forelagt forslag til logo til sundhedsfremmemærket, men ingen af de forelagte forslag blev vedtaget. I stedet blev det aftalt på mødet, at forvaltningen skulle sørge for, at der blev udarbejdet nye logoforslag til dette møde. I den forbindelse var der enighed i udvalget om, at logoet gerne måtte tage udgangspunkt i kommunens våbenskjold, og at en eller flere makreller derfor skal indgå.

   

  På den baggrund er der udarbejdet yderligere logoforslag, der fremlægges på mødet.

   

  Det er endvidere aftalt på mødet den 9. august 2022, at udvalget på udvalgsmødet i december behandler markedsføringsmateriale til at igangsætte ansøgningsperioden, som starter den 15. januar 2023.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget godkender logo til sundhedsfremmemærket blandt de fremviste logoforslag.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

   

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13-09-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at protokollen godkendes.

   

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13-09-2022

  Godkendt.