Beslutningsprotokol

tirsdag den 10. januar 2023 kl. 08:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Medlemmer: Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Cathrina Aaes Sørensen, Jens Wistoft, Søren Frederiksen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36677, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende partnerskabsaftale mellem DGI Sønderjylland og Aabenraa Kommune vedrørende tobaksfrie idrætsmiljøer.

   

  Udvalget besluttede på mødet den 6. december 2022, at der skulle udarbejdes en partnerskabsaftale mellem Aabenraa Kommune og DGI Sønderjylland vedrørende projektet.

   

  DGI, Kultur & Fritid og Social & Sundhed ønsker at etablere et partnerskab i perioden 1. februar 2023 til 31. oktober 2023 med formål om at skabe tobaksfrie rammer for børn og unge i Aabenraa Kommunes idrætsmiljøer. Dette omhandler både kommunens egne anlæg og svømmehaller samt de selvejende anlæg, der inddrages i processen.

   

  Fokus er at skabe opmærksomhed på de negative konsekvenser ved anvendelse af tobak og modvirke en normalisering af anvendelsen af substitutionsprodukter til cigaretter mv. Dette fokus skal bidrage til at skabe en adfærdsændring i tobakskulturen og modarbejde, at børn og unge anvender tobaks- og nikotinprodukter. Et tobaksfrit idrætsmiljø vil i dette partnerskab indbefatte alle former for tobaks- og nikotinprodukter, såsom cigaretter, e-cigaretter og snus, tyggetobak og nikotinposer.

   

  Det fælles projekt forudsætter en investering på 0,118 mio. kr. i medfinansiering fra Aabenraa Kommune i 2023. Beløbet deles ligeligt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Sundhed- og Forebyggelsesudvalgets områder.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 7. december 2022 samarbejdet og finansieringen. Kultur og Fritid finansierer indsatsen gennem Kultur- og Fritidspolitikken i det allerede afsatte budget 2023. Sundhed- og Forebyggelsesudvalgets bidrag foreslås finansieret gennem de afsatte midler til tobaksindsats i Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at partnerskabsaftalen vedr. tobaksfrie idrætsmiljøer godkendes,
   

  at medfinansiering af partnerskabsaftalen finansieres gennem de afsatte midler til tobaksindsats i Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10-01-2023

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2536, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til fortsættelse af tilbud til borgere, der lider af Binge Eating Disorder (BED). Sagen skal ses i forlængelse af, at udvalget 1. februar 2022 besluttede at igangsætte et afprøvningsforløb i Sundhedscentret, der er afsluttet i december 2022.

   

  BED er en spiseforstyrrelse, der på dansk kaldes tvangsoverspisning. Grundlæggende handler BED om at spise i et forsøg på at håndtere ubehagelige følelser, hvilket medfører, at overspisning bliver et middel til at skabe et frirum fra tristhed, ensomhed, stress og angst.


  Danmark følger World Health Organisations (WHO) diagnosemanual og siden beslutningen om at igangsætte tilbuddet i februar 2022, er BED blevet en anerkendt diagnose. Sundhedsstyrelsen har dog endnu ikke taget stilling til fordeling af indsatsen mellem region og kommune for denne gruppe borgere, hvorfor der fortsat ikke er mange tilbud til borgere med BED. Region Syddanmark udbyder to mindre tilbud til målgruppen med en samlet kapacitet på 24 borgere. Gruppetilbuddet finder kun sted i Odense, og det har hele Region Syddanmark som optageområde. Det begrænsede antal pladser og den geografiske placering af gruppetilbuddet gør, at det er svært at leve op til efterspørgslen.

   

  Målgruppen for tilbud i forbindelse med BED kan deles op i to grupper: Borgere der lider af BED og samtidig modtager socialpædagogisk bistand og støtte efter Servicelovens § 85, og borgere der lider af BED og ikke modtager socialpædagogisk støtte. I forhold til den første gruppe har opgaven omkring BED været løst af Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel (CSR), mens borgere uden § 85-støtte har modtaget tilbuddet i Sundhedscentret.

   

  I maj 2022 oprettede Sundhedscentret et hold i med 8 borgere med BED. Holdet mødtes hver anden uge. Forløbet varetages af 2 medarbejdere fra CSR, der varetager det psykoterapeutiske område og 2 medarbejdere fra Sundhedscentret, der varetager det ernærings- og sundhedsfaglige område. Til hvert møde er 2 timer afsat, og det varierer hvilke 2 fagpersoner, der varetager det enkelte møde.

   

  Indholdet på mødegangene er emner som mekanisk spisning, kostdagbog, næringsbehov, sult og mæthed, sort/hvid tænkning, eksternalisering, bevidning, selvværd, kropsbillede, nydelsesfuld bevægelse mm. Mellem hvert møde arbejder borgerne aktivt med de værktøjer og metoder, de har tilegnet sig på møderne og herved nedbringer antallet af overspisninger. 

   

  Målet med forløbet er, at borgerne nedbringer antallet af overspisninger, opnår mere trivsel og herved genskaber et liv, hvor spiseforstyrrelsen ikke længere overskygger hverdagen. Dette evalueres ved, at Sundhedscenteret før, under og efter forløbet anvender spørgeskemaet WHO-5 og spørger til antallet af overspisninger de seneste fire uger.

   

  Sundhedscenterets evaluering viser, at 6 ud af 8 deltagere har gennemført forløbet. Alle borgere, der gennemførte, har oplevet en væsentlig reduktion i antallet af overspisninger, ligesom 3 ud af 6 har oplevet øget trivsel med mere end 10 pointtal, hvilket betragtes som en signifikant forskel. Borgere med en trivselsscore på over 50 er ikke umiddelbart i risiko for depression eller langvarig stressbelastning. 5 ud af 6 ligger ved afslutning af indsatsen over 50.

   

  Forvaltningen anbefaler, at Sundhedscenteret i 2023 og indtil der er kommet en afklaring af opgavens fordeling mellem region og kommune, årligt udbyder et forløb for op til 10 borgere med BED, der ikke får § 85 støtte. Tilbuddet vil medføre en omkostning på 0,033 mio. kr. årligt, der kan holdes inden for Sundcentrets egen ramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at BED-tilbud i Sundhedscenteret videreføres indtil der foreligger en afklaring af opgavefordelingen mellem region og kommune,

   

  at finansieringen afholdes inden for Sundhedscenterets ramme.

   

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10-01-2023

  1. og 2. at  godkendt, idet udvalget ønsker at få en årlig evaluering af tilbuddets effekt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36528, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle årsplan for 2023 vedrørende indhold på udvalgsmøderne.

   

  Formålet er, at udvalget tager stilling til emner og temaer, som umiddelbart planlægges behandlet det kommende år.

   

  Årsplanen for 2022 var sammensat således, at udvalget systematisk fik et overblik over implementeringen af den tværgående sundhedspolitik gennem temahandleplanerne. På hvert udvalgsmøde blev et udvalgt tema behandlet.

   

  Forvaltningens udkast til årsplan 2023 er en videreførelse af denne tilgang. Temaerne for 2023 er i udgangspunktet valgt, for at udvalget kan komme nærmere ind på nogle af de mest fremtrædende emner på området for sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom. Dette skal understøtte udvalgets opgave omkring sundhedspolitikkens implementering på tværs af de politiske fagudvalg. Temaerne for 2023 indeholder blandt andet behandling af temahandleplan for hygiejne samt de fremtrædende risikoområder vedrørende mental sundhed og tobak.

   

  Årsplanen er sammensat således, at der umiddelbart planlægges med møder af 2 timers varighed, herunder med 1 time afsat til behandling af et tema og 1 time afsat til sagsbehandling.

   

  Foruden temaforslag indeholder udkastet også forslag til lokaliteter, hvor møderne evt. kan søges afholdt. Efter godkendelse af årsplanens umiddelbare sammensætning og temaer vil forvaltningen afklare mulighederne for møder på eksterne lokaliteter.

   

  Et udkast til årsplan 2023 er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at årsplan 2023 godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36528, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om udbredelsen og forebyggelse af type 2-diabetes.

   

  Antallet af borgere med type 2-diabetes i Danmark er steget betydeligt de seneste 10 år, og disse borgere har generelt ofte et dårligere fysisk og mentalt helbred. Herudover ses både en social ulighed i udbredelsen, samt at mange diabetikere også lever med andre sygdomme, herunder ofte hjertekarsygdomme, men også lidelser som KOL, depression eller kræft.

   

  Undersøgelsen viser bl.a., at antallet af voksne med type 2-diabetes i Aabenraa kommune er steget fra 4,14 % i 2009 til 7,13 % i 2019. Dette svarer til, at der i 2019 var 3.393 borgere i kommunen med type 2-diabetes. Resultaterne viser desuden en social skævhed i forhold til hvem, som har type 2-diabetes. For eksempel har 45 % grundskole som højeste fuldførte uddannelsesniveau, mens dette gælder for 30 % af den samlede befolkning. Der er samtidig en overrepræsentation af borgere med type 2-diabetes i den indkomstgruppe, som har færrest penge på kontoren.

   

  Steno Diabetes Center Odense (Steno) vil fremlægge data fra deres seneste populationsundersøgelse udgivet i 2022 vedr. udbredelsen af diabetes i regionen og specifikt i Aabenraa kommune. Stenos udpluk fra det omfattende datamateriale vil af Aabenraa Kommunes Sundhedscenter blive sammenholdt med data fra den lokale indsats. På den baggrund vil der blive lagt op til drøftelser om udbredelse af diabetes, og hvordan der sikres en effektiv forebyggelsesindsats.

   

  Ved sagens behandling deltager repræsentanter fra Steno og ansatte fra Sundhedscenteret.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36399, Sagsinitialer: RIHP

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at beslutningsprotokollen godkendes.

  Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10-01-2023

  Godkendt.