Beslutningsprotokol

onsdag den 1. februar 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/2127, Sagsinitialer: AMD

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt høringsudkastet af Sundhedspolitik for Aabenraa Kommune 2012-2020. Sundhedsudvalget besluttede den 23. november 2011, i forbindelse med godkendelsen af høringsudkastet, at de øvrige fagudvalg forlægges udkastet til høring.

  Byrådet drøftede på temamødet den 30. november 2011, de sundhedsmæssige udfordringer Aabenraa Kommune står overfor og relationen til Sundhedspolitikkens temaer.

  Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer, Aabenraa Kommune står overfor som en konsekvens af primært demografisk udvikling og udviklingen i borgernes sygdomsbillede.

  Med den sundhedspolitiske vision ”Sundhed i vækst og hverdag” ønsker Byrådet at skabe mere vækst gennem en fokuseret satsning på sundhed. Mere sundhed skabes overalt i kommunen, og sundhedsaktiviteter har en positiv effekt på løsningen af en række kommunale kerneopgaver.

  Sundhedspolitikken beskriver sundhed og sunde borgere som en ressource for Aabenraa Kommune, og et muligt redskab til at imødekomme de økonomiske udfordringer kommunen står over for. Derfor skal der samarbejdes på tværs af kommunens organisation om at skabe sunde borgere, der kan medvirke til en positiv vækst i kommunen.

  Indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område ses en sammenhæng til Sundhedspolitikken indenfor disse overordnede kerneopgaver:

  1. Kommunens rekreative arealer og grønne områder

  2. Trafiksikkerhed

  3. Rekreative stier

  4. Natur- og miljøhensyn generelt

  Det er med udgangspunkt i Teknik- og Miljøudvalgets kerneopgaver, Sundhedspolitikkens fire strategiske temaer kan integreres i den eksisterende opgavevaretagelse med henblik på at understøtte eller effektivisere den nuværende indsats på området.

  Som eksempel kan nævnes temaet om aktiv hverdag, hvor Aabenraa Kommune kan:

  • Skabe gode rammer for sundhed

  Indenfor disse områder ses en naturlig sammenhæng mellem sundhedsområdet og Teknik- og Miljøområdet.

  Af Sundhedspolitikkens strategiske temaer fremgår en række målsætninger, der er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra alle forvaltninger. Det er hensigten, at disse målsætninger igennem den kommende Sundhedsplan kan relateres til de enkelte fagforvaltningers kerneopgaver og udmøntes i en række konkrete indsatsområder med tilhørende projekter.

  Med Sundhedspolitikken forpligter fagudvalget og forvaltningen sig til at indgå i et tæt samarbejde om at styrke borgernes sundhed gennem kommunens kerneopgaver.

  Sundhedssekretariatet udarbejder en skabelon til en Sundhedsplan og bistår med konsulenthjælp til opgaven. Sundhedsplanen for Teknik- og Miljøudvalget vil blive fremlagt på mødet i april 2012, således at Sundhedsplanen indgår i budgetlægningen for 2013.

  Sundhedssekretariatet deltager i udvalgsmødet.

  Økonomi og afledt drift

  Sundhedspolitikken finansieres ud fra de eksisterende budgetter og evt. mulighed for omprioritering af ressourcer.

  Behov for yderligere midler afklares i forbindelse med godkendelse af Sundhedsplanen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø og Sundhed & Omsorg indstiller,

  at udkast til Sundhedspolitik 2012 – 2020 drøftes, og

  at fagudvalget drøfter igangsætning af arbejdet med en Sundhedsplan på Teknik- og Miljøområdet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2012

  Drøftet.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte igangsætning af arbejdet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/17984, Sagsinitialer: KJOHA

  Sagsfremstilling

  Ecowind har på vegne af ejer af ejendommen Hærvejen 59A, 6330 Padborg søgt om landzonetilladelse til opsætning af en husstandsvindmølle.

  Møllen, der ønskes opstillet, er en 6kw husstandsvindmølle på et galvaniseret ståltårn. Møllen er leveret af firmaet Ecowind A/S og er af mærket Proven fra Proven Ltd. i Skotland. Formålet med denne er at supplere husstandens energiforbrug med vedvarende energi.

  Vindmøllen ønskes placeret på matr. nr. 84 Gejlå, Holbøl tæt ved skellet på Hærvejen 70. Placeringen er på anden side af selve beboelsen, Hærvejen 59A , men afstandskravet på 20 m fra ejendommens bebyggelse på matr. nr. 84 Gejlå, Holbøl er overholdt.

  Ejendommen er en ejendom på 3,4 ha. noteret som landbrug bestående af matr. nr. 10 og 84 Gejlå, Holbøl.

  På matr. nr. 10 Gejlå, Holbøl ligger beboelsen samt den erhvervsbygning hvorfra der drives butik ”Hærvejens Købmand”

  Hele ejendommen ligger ifølge Kommuneplanen i værdifuldt landskab og den nuværende bebyggelse ligger indenfor skovbeskyttelseslinjen, dog er den ønskede placering af husstandsvindmøllen ikke indenfor denne beskyttelseslinje.

  De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes for nye tekniske anlæg, der skæmmer landskabet eller forringer de visuelle, kulturhistoriske eller oplevelsesmæssige værdier.

  Desuden skal der tages hensyn til de interesser, der er knyttet til befolkningens friluftsliv. Offentlighedens adgang til naturområder, skove kulturminder og oplevelsesrige landskaber skal sikres og udbygges.

  Teknik & Miljø vurderer, at en placering af en husstandsvindmølle på Hærvejen 59A, 6330 Padborg vil have en meget stor visuel konsekvens for oplevelsen af de landskabelige og kulturhistoriske værdier i området.

  Lovgrundlag

  Efter § 35 i Planloven må der i landzone ikke ske bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden forudgående tilladelse fra byrådet.

  Formålet med landzonebestemmelserne er at friholde det åbne land for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssig nødvendig for landbrug, skovbrug og fiskeri.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er ifølge Kommuneplanen beliggende i det åbne land.

  Høring/udtalelse

  Der har været foretaget naboorientering og der er kommet bemærkninger fra 3 naboer, se nedenfor:

  På vegne af Hærvejen 68, 6330 Padborg indgiver LHN indsigelse mod placering af husstandsvindmølle på matr. nr. 10 Gejlå, Holbøl.

  Pågældende er bekymret for sine fortsatte muligheder for udvidelse af sin egen ejendom beliggende syd for den ønskede placering af vindmøllen.

  Citat: ”Beboerne på Hærvejen 70 og Hærvejen 72 protesterer hermed mod opstilling af en vindmølle på den angivne placering.

  Ved ophold på de naturlige opholdsarealer/terrasser – nemlig syd for vore ejendomme vil synet uvilkårligt blive fanget af de evigt roterende møllevinger med eller uden reflekser fra tårn eller vinger.

  I nummer 70 vil lyden desuden blive uacceptabel høj ved den angivne placering af møllen, idet afstanden til det naturlige opholdsareal bliver 15-30 meter.

  I nummer 72 vil det meget rige fugleliv omkring en sø med et areal over 300 m² blive forstyrret og i værste fald forsvinde. Søen ligger ca. 125 m fra den planlagte placering af møllen”.

  Indsigelse fra Hærvejen 70 og 72 var ved den 1. ansøgning, hvor møllen var en 15 kw. Der kom ikke indsigelse fra Hærvejen 72 ved ansøgningen om en 6 kw og ejendommen Hærvejen 70 er i mellemtiden blevet købt af ejer af Hærvejen 59A (ansøger).

  Indsigelserne fra naboerne er fremsendt til ansøger, der, via Ecowind, har fremsendt svar på indsigelserne, se bilag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles afslag til det ansøgte

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2012

  For indstillingen stemte: Christian Panbo, Helga Nørgaard og Gert Nordklitgaard.

  For at meddele tilladelse stemte: Erwin Andresen, Hans Philip Tietje, Bent Sørensen og Jørgen Witte.