Beslutningsprotokol

onsdag den 22. februar 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Klimakampagnen Earth Hour opfordrer igen kommunerne til at deltage i den verdensomspændte event at slukke lyset i 1 time, den 31. marts 2012, kl. 20.30.

  Deltagelse kunne bestå i at slukke vejbelysningen i kommunen i denne time.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget tager stilling til, hvorvidt man vil deltage i projektet med slukning af vejbelysningen i 1 time.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Tiltrædes i det omfang belysningen kan slukkes automatisk og uden at det giver trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser. Der gives en tilbagemelding om, hvor det kan ske.

  Teknik- og Miljøudvalget opfordrer de øvrige udvalg til at bakke op om forslaget.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47085, Sagsinitialer: KJOHA

  Sagsfremstilling

  Der er ansøgt om landzonetilladelse til autoværksted på ejendommen Stolligvej 74A, 6200 Aabenraa.

  Aabenraa Kommune, Teknik & Miljø foretog miljøtilsyn i september 2009, og har oplyst, at der i den mellemliggende tid (2005-2009) har været tømreværksted på ejendommen, og så igen et autoværksted. På et tidspunkt har Stollig Maskinfabrik haft til huse på ejendommen.

  Teknik & Miljø har igen ved anmeldt tilsyn den 9. november 2011 konstateret, at der drives et autoværksted på ejendommen Stolligvej 74A.

  Samtidig modtager Teknik & Miljø flere klager over bl.a. støj fra de aktiviteter, der foregår på adressen.

  På baggrund af dette, fremsendes der fra Teknik & Miljø den 2. december 2012 et varsel om påbud vedr. ulovlig anvendelse af ejendommen til ejer med kopi til lejer.

  Den 20. december 2011 modtog Teknik & Miljø en ansøgning om landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen Stolligvej 74A til autoværksted.

  Ejendommen ligger i landzone og efter Planlovens § 35 stk. 1, må der i landzone ikke ske ændret anvendelse af bygninger og arealer uden tilladelse fra kommunen.

  Ejendommen er ifølge Kommuneplanen beliggende i landsbyen Stollig, der ifølge Kommuneplanen kan anvendes til blandet bolig og erhverv. Erhverv i mindre omfang, butikker til dagligvarer og udvalgsvarer. Der kan etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 1-3.

  Der har tilbage i 2005 været ansøgt om landzonetilladelse til ændret anvendelse af Stolligvej 74A, til autoværksted. Denne ansøgning blev trukket tilbage og lejemålet opsagt.

  Ansøgningen blev sendt i naboorientering den 9. januar 2012 og der er indkommet indsigelser fra samtlige naboer.

  Det er Teknik & Miljøs praksis og vurdering, at der i landsbyer kan etableres mindre servicevirksomheder i eksisterende erhvervsbygninger.

  Det er ligeledes praksis at tilladelse gives på vilkår.

  Lovgrundlag

  Efter § 35 i Planloven må der i landzone ikke ske bebyggelse eller ændring af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden forudgående tilladelse fra byrådet.

  Ifølge Kommuneplanen skal der i de afgrænsende landsbyer kunne ske mindre udvikling. Der kan etableres boliger, lokal serviceforsyning, mindre butikker og mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkning, f.eks. tiloversblevne landbrugsbygninger.

  Den enkelte landsbys særlige karakter skal fastholdes ved at sikre de miljømæssige og bygningsmæssige kvaliteter.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er ifølge Kommuneplanen beliggende i område 1.8.005.L, landsbyen Stollig.

  Høring/udtalelse

  Ansøgningen har været udsendt i naboorientering til 8 naboer og der er kommet en samlet indsigelse, underskrevet af dem alle.

  Der har ligeledes været personligt fremmøde fra en enkelt nabo samt flere telefoniske henvendelser, alle med det formål at fortælle deres frustration over hvad der foregår på ejendommen Stolligvej 74A.

  Ved et fællesbrev underskrevet af samtlige 9 naboer tager de kraftigt afstand fra at ansøgningen om autoværksted imødekommes.

  Naboerne anfører at der er larm, støj og møg og mange larmende mennesker til sent på aftenen, i weekenderne og på helligdage.

  Naboerne ønsker at lejeren finder et andet lejemål, hvor han ikke kommer i konflikt med naboer.

  Udlejers bemærkninger til dette er følgende:

  Citat: ”Vi har fuld forståelse for disse indsigelser, hvor jeg selv kan genkende flere punkter.

  Derudover har vi ikke flere bemærkninger til sagen.

  Vi imødeser derfor nævnets afgørelse i sagen”

  Lejer bemærker til indsigelserne , at han efter tlf. henvendelse til Aabenraa Kommune er af den opfattelse, at han har fået ”tilladelse” til værkstedet og derfor lagt en del penge i værkstedet.

  Lejer mener ikke, det er rigtigt hvad naboerne anfører mht. arbejde sent om aftenen, støj m.m.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles tilladelse til det ansøgte på flg. vilkår:

  -at miljøstyrelsens vejledende støjkrav overholdes,

  -at der ikke sker udendørs oplag tilknyttet virksomheden,

  -at der maksimalt må parkeres 4 biler udendørs og kun på ejendommens areal i tilknytning til autoværkstedet,

  -at der ikke sker salg af biler fra ejendommen, samt

  -at åbningstiden er hverdage 07.00 til 18.00, lørdage 08:00 til 16:00 samt lukket søn- og helligdage.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6347, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Der er i Aabenraa Kommune 41 almene vandværker.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, mens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

  Almene vandforsyningsanlæg, der årligt indvinder mere end 200.000 m³ er derudover omfattet af Vandsektorlovens prisloft udmeldt af Forsyningssekretariatet.

  Godkendelse af takster for disse værker er derfor under forudsætning af overholdelse af Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2012.

  Det vil altid være det sidst godkendte takstblad, der er gældende.

  I 2011 modtog kommunen takstblade fra 16 vandværker. Disse blev godkendt i Økonomiudvalget  i juni 2011.

  Aabenraa Kommune har indtil nu modtaget takstblade for 2012 fra 4 vandværker med anmodning om godkendelse. Sammen med takstbladene har kommunen modtaget budget for 2012 og regnskab for henholdsvis 2010 0g 2011. Disse er gennemgået og fundet i orden.

  Bilaget viser de 4 værkers regnskabstal og takster for 2012.

  Takster for vandværker under ARWOS for 2012 er godkendt i Byrådet i december 2011.

  Teknik & Miljø forventer, at der løbende gennem foråret kommer flere anmodninger om takstgodkendelse, da de fleste vandværker ikke sender disse til kommunen før de er blevet godkendt på de forskellige værkers generalforsamlinger i foråret.

  Det er ikke alle vandværker, der har faste takster for tilslutning i landområde. Dette giver i nogle tilfælde meget høje tilslutningsbidrag. Teknik & Miljø finder det hensigtsmæssigt med faste takster også i landområder. Teknik & Miljø ønsker derfor at anmode de vandværker, der kører med variable takster i landområderne om at ændre denne praksis.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Lov om vandforsyning m.v., nr. 635 af 7. juni 2010.

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009.

  Planmæssige forhold

  Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010 – 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at de indsendte regnskaber og takstblade godkendes, og

  at Teknik & Miljø i godkendelsesskrivelserne opfordrer til faste takster for tilslutning i landområde.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3609, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Arwos har udarbejdet tidsplan for udarbejdelse af Affaldsplanen.

  Arbejdet starter med kortlægning af de forskellige affaldsmængder og behandlingskapaciteter samt en beskrivelse af status for affaldsområdet.

  I marts måned udarbejdes en målsætning på affaldsområdet medens der i april måned fortsættes med en handlingsplan.

  Under arbejdet med handlingsplanen påregnes nedsat en følgegruppe bestående af interessenterne på affaldsområdet.

  For følgegruppen vil der blive afholdt 2 workshops.

  På workshop 1 fremsættes forslag til nye indsamlingsordninger, fremtidige affaldsanlæg, forbedring af service, digitalisering og brugerinddragelse.

  Forslag og output fra workshop 1 bliver bearbejdet og fremlægges for deltagerne på workshop 2 til en afsluttende drøftelse, vurdering og vedtagelse.

  Efter en redigering i maj og juni måned påregnes affaldsplanen godkendt af Arwos, hvorefter den fremsendes til kommunen til vedtagelse.

  1. behandling forventes i august måned med efterfølgende 8 ugers høring, hvorunder offentligheden inddrages gennem en særskilt hjemmeside og på Facebook.

  Der påregnes tillige afholdt borgermøde om affaldsplanen i september.

  Efter høringsperiodens udløb forventes affaldsplanen endelig godkendt i november.

  Følgegruppen skal bestå af interessenterne på affaldsområdet.

  Der inviteres repræsentanter for f.eks. renovatører, affaldsindustrien, brugergrupper, Teknik- og Miljøudvalget, Teknik & Miljø samt medarbejdere fra Arwos.

  De 2 følgegruppe-workshops forventes afholdt den 12. april 2012 og 8. maj 2012 kl. 15.00 til 20.00.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at tidsplanen tages til efterretning, og

  at der udpeges 2 medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget til at indgå i følgegruppen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Taget til efterretning, idet tidsplanen bør ændres for så vidt den 12. april 2012.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/30873, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Odense Kommune har opsagt sit medlemskab af Motas og udtræder med virkning fra den 1. januar 2013 af interessentselskabet.

  Odense og Nordfyns kommuner har ikke benyttet Motas til håndtering af farligt affald fra deres genbrugspladser, hvilket er i strid med vedtægterne for Motas.

  Bestyrelsen for Motas har derfor i november 2011 skriftligt anmodet Odense og Nordfyns kommuner om at anvende Motas til håndtering af farligt affald fra genbrugspladserne.

  Odense Kommune har efterfølgende besluttet at udtræde af Motas og Nordfyns Kommune har meddelt Motas, at kommunen overvejer hvorvidt kommunen fortsat ønsker at være med i Motas, hvilket vil blive afklaret i løbet af 2012.

  Som følge af Odense Kommunes udtræden af Motas stiger Aabenraa Kommunes ejerandel af Motas fra 7,40 % til 9,64 %.

  Motas meddeler, at der vil ske en tilpasning af selskabets ressourcer for at tilpasse selskabets omkostninger til den nye situation.

  Det vil tillige fra 2013 blive nødvendigt at hæve gebyrerne, da ikke alle omkostninger kan reduceres så meget som de manglende indtægter fra Odense Kommune medfører.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tags til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/11602, Sagsinitialer: JTV

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har offentliggjort Forslag til Råstofplan 2012. Forslaget er en revision af den gældende råstofplan fra 2008.

  Med  Forslag til Råstofplan 2012 tilstræbes det, at der indenfor delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantsområdet og Fyn er råstoffer til mindst 24 års forbrug.

  Aabenraa Kommune indgår i delområde Sønderjylland, og i Aabenraa Kommune er der ikke mangel på råstoffer i de eksisterende graveområder, som har et samlet areal på 2692,7 ha.

  Ifølge Regionens opgørelse er restressourcen indenfor de udpegede graveområder i Aabenraa Kommune på 191,5 mio. m3 sand, grus og sten, hvoraf restressourcen i fraktionen over 2 mm er på 47,1 mio. m3. Den årlige indvinding i kommunen er på ca. 2 mio. m3, svarende til 27 % af den samlede indvinding i Region Syddanmark.

  Region Syddanmark har tidligere vurderet, at der ikke er behov for udlægning af nye graveområder i Aabenraa Kommune, da de eksisterende områder rummer tilstrækkelige råstofressourcer.

  Region Syddanmark har på trods af den tidligere vurdering udlagt et nyt graveområde ved Perbølvej på ca. 27 ha.

  Udlægning ved Perbøl

  Teknik & Miljø opfatter Regionens udlægning i Perbøl som unødvendig, idet de eksisterende graveområder rummer tilstrækkelige råstofressourcer. De eksisterende graveområder er forholdsvis store, således at der er plads til flere entreprenører samt flere lodsejere. Arealet ved Perbølvej er kun ejet af én person, og Regionens udlægning er sket på baggrund af én henvendelse fra en landsdækkende råstofindvinder. Teknik & Miljø opfordrer Regionen til at genoverveje udlægningen pga. af de uheldige følgevirkninger, som udlægningen kan medføre.

  Kollund og Hønsnap grusgrave

  De to eksisterende råstofgrave i henholdsvis Hønsnap og Kollund er udpeget som graveområder, efter ønske fra Teknik & Miljø. Udpegningen er dog ikke identisk med den aktuelle gravning i blandt andet Kollund, hvilket Teknik & Miljø vil gøre Regionen opmærksom på.

  Indvinding i Torp Plantage

  En udvidet grundvandsmodel for Hostrup Sø (Natura 2000) har vist, at en råstofgravning i Torp Plantage vil have en negativ indvirkning på grundvandsstanden i Hostrup Sø området. Naturstyrelsen har på baggrund af rapporten anmodet Regionen om at udtage Plantagen af Råstofplanen.

  Region Syddanmark er ikke enig i rapportens konklusion og fastholder derfor Torp Plantage i Råstofplanen.

  Teknik & Miljø vurderer, at den nuværende viden gør råstofgravningen i Plantagen problematisk i forhold til Natura 2000 området. Teknik & Miljø er dog enig med Regionen i at fastholde Plantagen i Råstofplanen, idet der på sigt kan komme ny viden som kan muliggøre råstofgravning i Torp Plantage.

  Aabenraa Havn

  I Forslaget til Råstofplan 2012 opfordres kommunerne til at undersøge mulighederne for at den fremtidige transport af råstoffer i højere grad sker via søvejen.

  Via Aabenraa Havn er der en import af granit på 164500 m3/år og en eksport af sand på 174900 m3.

  Importen af granit og eksporten af sand via Aabenraa Havn udgør henholdsvis 13 % og 88 % af de samlede aktiviteter i Regionens havne.

  Aabenraa Havn har overfor Teknik & Miljø oplyst, at der pt. er plads til lastning og losning af råstoffer. Samtidig vil Aabenraa Havn sikre, at der også fremover er plads til håndtering af råstoffer.

  På den baggrund vurderer Teknik & Miljø, at Regionens ønske om bedre havnefaciliteter til håndtering af råstoffer, er opfyldt på Aabenraa Havn både nu og i fremtiden.

  Lovgrundlag

  Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark og kommunens administration af råstofområdet er reguleret af Lov om råstoffer, LBK. nr. 950 af 24/09/2009.

  Planmæssige forhold

  De regionale graveområder er bindende for kommunen, hvilket i praksis betyder, at områderne er reserveret til råstofgravning, og råstofferne skal være indvundet inden kommunen igen kan disponere over arealerne til f.eks. erhvervs- og boligformål.

  Høring/udtalelse

  Der er indkommet en udtalelse fra Aabenraa Havn den 25. januar 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at høringssvaret til Region Syddanmark indeholder følgende punkter:

  Den regionale afgrænsning af både Hønsnap og Kollund grusgrave tilrettes i samarbejde med Aabenraa Kommune.

  Udpegningen ved Perbøl fjernes fra Regionens forslag.

  At udpegningen af Torp Plantage fastholdes.

  Status om Aabenraa Havn.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Et flertal af udvalget bestående af Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Christian Panbo og Gert Nordklitgaard tiltræder indstillingen vedr. Perbøl.

  Hans Philip Tietje ønsker at Perbøl fortsat skal være udpeget.

  Udvalget foreslår at Torp Plantage udtages af råstofplanen begrundet i de beskrevne grundvandsforhold.

  Indstillingen i forhold til Kollund og Hønsnap tiltrædes.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/53866, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune modtog den 26.januar 2011 ansøgning om godkendelse efter husdyrbrugslovens § 12 af ændret produktion på ejendommen Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev.

  Af ansøgningen fremgår bl.a. at ejendommen siden juni 2007 har været omlagt til økologi. Der har været produktion af frilandsgrise, men produceres nu frilandsæg jf. kommunens godkendelse fra 2010. En lade er ombygget til hønsestald, pakkeri og kølerum.

  Der ønskes nu opført en ekstra stald til økologiske høner. Stalden opføres i materialer og farver som eksisterende stald. Pakkerum, servicerum og foderopbevaring placeres i den nordlige ende af bygningen. Bygningen bliver beklædt med lysegrå paneler i stål. Vinduer og døre bliver af hvidplast, og taget bliver grå stålplader på sandwich isoleringselementer med hældning på 15 grader. Indvendig er der faste gulve overalt med afløb forbundet til opsamlingstank. Byggefeltet bliver ca. 80 * 20 m. Bygningshøjden bliver ca. 8 m til toppen af rykning. Der bliver befæstede arealer ved pakkerum og porte. Mellem inderstald og hønsegård etableres en veranda, hvor der grovfodres og hønerne kan skrabe og støvbade. Hønsegården indhegnes og beplantes med pil.

  Stalden ønskes etableret ca. 275 meter syd for eksisterende stald. Imellem disse lokaliteter ligger ådalen i f. m. Gejl Å. En markvej med en mindre bro forbinder lokaliteterne.

  Kommunen skal jf. husdyrlovens § 22 og 23 sikre de landskabelige værdier. Teknik & Miljø har i den forbindelse oplyst ansøger, at den ønskede beliggenhed er uheldig.

  Ansøger har derfor indmeldt en alternativ placering, som ligger ca. meter 200 meternord for eksisterende stald. Forvaltningen finder denne placering landskabelig ubetænkelig.

  Teknik & Miljøs beskrivelse af landskabelige værdier i f. m. de 2 placeringer fremgår af vedlagte notat. Visualiseringer indgår.

  Ansøger fastholder sit ønske om placering mod syd, idet bl.a. adgang til stalden da vil ske via privat og let overskuelig markvej, sådan at stalden kan overvåges og der vil være stor afstand til naboer (støj, lugt m. m.).

  Før Teknik & Miljø opstarter arbejdet med udarbejdelse af miljøgodkendelsen, er det nødvendigt med en afklaring af, om stalden kan etableres på den sydlige lokalitet.

  Lovgrundlag

  Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20/12/2006

  Af lovens § 22 fremgår følgende:

  Ved opførelse af ny bebyggelse på et husdyrbrug uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og opførelse af ny bebyggelse, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, skal kommunalbestyrelsen ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter § 11 eller § 12 sikre sig, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes.

  Stk. 2. For byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt, og som opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, skal kommunalbestyrelsen vurdere beliggenheden og udformningen af det ansøgte.

  Af lovens § 23 fremgår følgende:

  Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:

  1) Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

  2) Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning.

  3) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.).

  4) Hensynet til de landskabelige værdier.

  Planmæssige forhold

  Jf. kommuneplan 2009 afsnit 7.1, Landbrug er det byrådets mål at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i f. t. naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistorie.

  Jf. planens afsnit 7.5, Landskab er det målet at landskabet skal beskyttes, og at nye byggerier skal placeres hvor de ikke skærmer værdifulde landskaber eller forringer oplevelsesmæssige værdier. landskabet skal beskyttes, så befolkningen nu og i

  fremtiden kan opleve

  Høring/udtalelse

  Teknik & Miljø har besigtiget ejendommen med ansøger, og der har været dialog om placering af den nye stald.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget beslutter, at stalden pga. landskabelige forhold ikke må bygges på den sydlige lokalitet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24940, Sagsinitialer: HH

  Sagsfremstilling

  Optagelse i Green Cities samarbejdet har tidligere været behandlet af Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget besluttede på mødet den 24. august 2011, at sagen sendes til udtalelse i de stående udvalg med undtagelse af Økonomiudvalget og efterfølgende til genbehandling i Teknik- og Miljøudvalget.

  Spørgsmålet om optagelse i Green Cities har nu været til høring i de stående udvalg.

  Holdningen er overvejende mod optagelse. Kun et enkelt udvalg, Børne- og Familieudvalget er entydigt for optagelse i samarbejdet.

  Herunder ses en oversigt over udvalgenes holdning til spørgsmålet.

  Udvalg

  Medlemskab?

  Høringssvar

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Nej

  Arbejdsmarkedsudvalget finder ikke, at Green Cities vil tilføre arbejdsmarkedsområdet positive

  effekter.

  Børne- og Familieudvalget

  Ja

  Udvalget kan tilslutte sig intentionerne og opfordrer Teknik- og Miljøudvalget til at etablere forbindelser og finansiering af medlemskab.

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Nej

  Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke anbefale optagelse i Green Cities.

  Plan- & Trafikudvalget

  (ja)

  Udvalget anbefaler om muligt at fortsat observatørstatus bevares.

  Skole- og Dagtilbudsudvalg

  (3)

  (3)

  Tre af udvalgets medlemmer anbefaler medlemskab. Tre medlemmer kan ikke anbefale medlemskab idet det ikke vurderes muligt at prioritere de nødvendige anlægsinvesteringer, som medlemskabet forudsætter.

  Socialudvalget

  Nej

  Socialudvalget kan ikke anbefale optagelse i Green Cities.

  Sundhedsudvalget

  Nej

  Sundhedsudvalget finder ikke, at der er særlige perspektiver i Green Cities på sundhedsområdet, der ikke kan realiseres på anden vis.

  Direktionen har 24. juni 2011 behandlet spørgsmålet om Green Cities medlemskab. Beslutning var, at direktionen ikke kunne anbefale medlemskab ”pga. de direkte og indirekte omkostninger forbundet hermed.”

  Teknik & Miljø anbefaler på baggrund af høringen, at Green Cities samarbejdet helt tages af dagsordenen i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune ikke indgår den forpligtigende samarbejdsaftale med Green Cities kommunerne.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Indstillingen sattes til afstemning:

  Imod stemte Erwin Andresen, Jørgen Witte og Gert Nordklitgaard.

  For stemte Hans Philip Tietje, Christian Panbo  og Helga Nørgaard.

  Udvalget besluttede at sagen videresendes til byrådet.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4718, Sagsinitialer: LBAE

  Sagsfremstilling

  Ny ansøgning 2012 ” Trivsel, Aktivitet og Image” i bydelen Høje Kolstrup.

  En række af den boligsociale helhedsplans projekter 2008- 2012 er nu afsluttet med et positivt resultat.

  Den store udfordring herefter bliver at fastholde de gode resultater og sikre en god overgang til den videre drift og udvikling.

  Der søges derfor om nye projektmidler i en 3 årig periode ved Landsbyggefonden med det formål målrettet at ruste 3 centrale indsatser til, at driften efter udløbet af den nye projektperiode kan håndteres lokal.

  Der søges overgangsstøtte til flg. projekter:

  1. Forankring af Familiebasen med frivillig indsats – projektforlængelse og forankring 2012-2014

  2. Høje Kolstrup har brug for alle – nyt projekt med fokus på at øge frivillighedsindsatsen 2012-2015

  3. Konfliktforebyggelse fra gulv til loft og fortsat aktivitets fremme – trivselsindsats med fokus på at styrke social kapital 2012-2015

  budget for helhedsplanen 2012-2015:

  Projekt

  LBF

  Aab.Kom.

  Boligorg.

  I alt

  Lokal medfin.

  Projektledelse mv.

  1.300.000

  661.000

  Familiebasen

  1.980.000

  1.002.000

  258.000

  HK brug for alle

  1.800.000

  310.000

  Konflikthåndtering

  1.320.000

  680.000

  6.400.000

  1.002.000

  1.909.000

  9.311.000

  31%

  Aabenraa Kommunes medfinansiering i den nye projektperiode andrager samlet 1.002.000 kr. til Familiebasen, som henhører under Børne- og Familieudvalget.

  Landsbyggefonden har i oktober 2011 givet et forhåndstilsagn om at ville støtte de 3 projekter. Endelig godkendelse vil forelægge i april 2012.

  Der skal fremsendes en endelig ansøgning inden udgangen af februar.

  Ansøgningen skal derfor behandles i samtlige udvalg og på Byrådsmødet i februar.

  Organiseringen af helhedsplanen 2012-2015:

  Af ansøgningen fremgår det, at projektets organisering skal justeres for at skabe en mere entydig boligsocial indgang til kommunens forvaltninger.

  Det forudsættes, at der fortsat er en politisk styregruppe for projektet. Her foreslås det, at formændene for de stående udvalg er repræsenteret.

  Direktionen fastlægger sideløbende med behandlingen af ansøgningen den administrative organisering af projektet i Aabenraa Kommunes regi.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen til Landsbyggefonden godkendes, og

  at direktionen bemyndiges til at fastlægge organiseringen.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Drøftet og taget til efterretning.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3369, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø forelægger sag om rammeudvidelse i 2013 og årene fremover til bevillingsområdet: Teknik- og Miljøudvalget, drift til dækning af de øgede årlige udgifter til drift og vedligehold af ca. 17,2 km vej, som Aabenraa Kommune overtager fra Vejdirektoratet.

  Aabenraa Kommune overtager en ca. 17,2 km vejstrækning af ldv. 319, Sønderborgvej fra Vejdirektoratet den 31. marts 2012 i forbindelse med at M51, den nye Motorvej mellem Kliplev og Sønderborgvej åbnes. Kommunen overtager dermed de årlige udgifter til drift og vedligehold af vejstrækningen.

  Overtagelse af ldv. 319, Sønderborgvej som kommunevej forelægges som særskilt sag, herunder Vejdirektoratets kompensation på ca. 2,6 mio. kr. som éngangsbeløb for at ldv. 319 ikke er i en ”rimelig stand” ved overdragelsen til Aabenraa Kommune og at der således er et økonomisk efterslæb for drift og vedligeholdelse af vejen, når Aabenraa Kommune overtager vejen.

  Aabenraa Kommune kan ikke afvise at tage imod vejen og kan ikke gøre krav på kompensation til kommunens øgede årlige udgifter til drift og vedligehold af de ca. 17,2 km vej.

  Der vil således være øgede udgifter pr. år i 2012 for perioden 1. april – 31. december 2012 og i 2013 og fremover til driftsopgaver i form af vintertjeneste, belægninger og bygværker samt vejdrift.

  Der er derfor foretaget beregninger af de forventede udgifter pr. år indenfor de tre politikområder: Vejdrift, Belægninger og Bygværker samt Vintertjeneste.

  Udgifterne til vejdrift er beregnet med udgangspunkt i enhedspriserne for det laveste bud ved licitationen for vejdrift af vejene i vejklasse 1 og 2.

  Udgifterne til belægninger og bygværker tager udgangspunkt i enhedspriserne fra licitationerne fra 2011 og der er forudsat en levetid for asfaltbelægningerne på 15 år.

  Udgifterne til vintertjeneste er beregnet ud fra licitationsresultaterne for A-ruter, idet det er forudsat at vejen skal indgå i en A-rute med præventivsaltning.

  Teknik & Miljø har beregnet de øgede udgifter til drift og vedligehold af strækningen til ca. 2,0 mio. kr. pr. år.

  De øgede udgifter for perioden april – december 2012 er beregnet til ca. 1,7 mio. kr.

  Teknik & Miljø foreslår, at budgetrammen for Teknik- og Miljøudvalget, drift for 2013 og årene fremover som en teknisk korrektion (fejl og mangler) øges med ca. 2,0 mio. kr. pr. år.

  Teknik & Miljø foreslår endvidere, at éngangsbeløbet på ca. 2,6 mio. kr. fra Vejdirektoratet til dækning af det økonomiske efterslæb ved overdragelse af vejen til Aabenraa Kommune danner grundlag for kommunens udgifter i 2012 til både delvis indhentning af efterslæbet, men også til finansiering af almindelig vejdrift.

  Lovgrundlag

  Vejloven og Lov nr. 310 af 30. april 2008,Lov om omklassificering af visse veje.

  Økonomi og afledt drift

  Teknik & Miljø har beregnet den årlige vedligeholdelsesudgift på ldv. 319 til i alt 1,98 mio. kr. fordelt på nedenstående 3 politikområder:

  Vintertjenesten: 0,260 mio. kr.

  Drift af veje og parker: 0,56mio. kr.

  Belægning & Bygværker: 1,16 mio. kr.

  Budgetbehovet for 2012 er i perioden fra 1. april – 31.december 2012 beregnet til i alt 1,68 mio. kr.:

  Vintertjenesten: 0,1 mio. kr.

  Drift af veje og parker: 0,42 mio. kr.

  Belægning & Bygværker: 1,16 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der til bevillingsområdet: Teknik- og Miljøudvalget, drift i 2013 og årene fremover meddeles en rammekorrektion på i alt 1,98 mio. kr. fordelt på følgende politikområder:

  Vintertjenesten: 0,26 mio. kr.

  Drift af veje og parker: 0,56 mio. kr.

  Belægning & Bygværker: 1,16 mio. kr.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/20270, Sagsinitialer: hbhas

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at de nævnte principper og erfaringer godkendes som grundlag for udarbejdelse af et konkret forslag til harmonisering af ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger, og

  at Teknik & Miljø bemyndiges til med udgangspunkt i disse erfaringer og principper at udarbejde et konkret forslag, som sendes i offentlig høring i 6 uger forud for fremlæggelse og godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Der blev omdelt et 2 siders notat fra Jørgen Witte angående synspunkter til punkt 26.

  Udvalget besluttede, at der udarbejdes forslag ud fra følgende tre principper

  1. Fodgængerfelter skal overholde lovgivningen
  2. Fodgængerfelter skal give trafiksikkerhed for fodgængere
  3. Fodgængerfelter udformes ud fra ensartede principper.

  Sagen forelægges på ny.

  Afbud: Bent Sørensen

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø genforelægger forslag til harmonisering af ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger. Punktet er udsat fra Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 1. februar 2012.

  Den 16. juni 2010 drøftede Teknik- og Miljøudvalget et forslag til politik for ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger. Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af et konkret oplæg.

  Teknik & Miljø orienterede Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 21. december 2011 om lovgivning og vejregler for anlæg af ikke-signalregulerede fodgængerfelter, samt erfaringer med trafiksikkerheden i forbindelse med fodgængerfelter.

  I den forbindelse foreslog Teknik & Miljø nogle principper for harmoniseringen af ikke-signalregulerede fodgængerfelter.

  Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at forslaget skal forelægges igen på næste udvalgsmøde, hvor der forelægges en køreplan for det videre forløb, herunder en kommunikationsplan for inddragelse af borgerne.

  Teknik & Miljø foreslår at følgende erfaringer og principper udgør grundlaget for udarbejdelse af et konkret forslag til harmonisering af ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger i Aabenraa Kommune:

  1. Mange fodgængerfelter overholder ikke lovgivningen

  Mange fodgængerfelter overholder ikke kriterierne i cirkulærer og vejregler. Der er enten for få biler, for få fodgængere eller begge dele.
  Fodgængerfelterne skal vurderes i forhold til gældende love og regler.

  1. Fodgængerfelter giver fodgængeren en falsk tryghed.

  Fodgængere føler sig trygge, da de ved, at bilisterne skal standse for dem. Det kan gøre fodgængeren mere uopmærksom, end hvis de krydser en vej uden fodgængerfelt.
  Det vurderes, om der kan etableres en sikker krydsning via fysiske ændringer, eksempelvis en midterhelle.

  1. For mange fodgængerfelter nedsætter bilisternes respekt.

  Hvis en bilist ofte kører forbi fodgængerfelter, hvor der sjældent er fodgængere, kan bilisten miste respekten for disse fodgængerfelter og derved også opmærksomheden på de bløde trafikanter.

  Fodgængerfelter bør kun anlægges, hvor antallet af krydsende fodgængere er stort.

  1. Fodgængerfelter på strækninger med høj hastighed er usikre.

  En bilist, der kører 60 km/t eller mere, har mindre tid til at opdage fodgængere, og meget længere bremselængde, end hvis bilisten kørte 50 km/t.
  Derfor bør der ikke være fodgængerfelter på 60 km/t strækninger.

  1. Harmoniserer antallet af fodgængerfelter i kommunen.

  Der har været forskellig praksis for anlæggelse af fodgængerfelter i de tidligere kommuner og amtet. Der bør ske en harmonisering.

  Teknik & Miljø foreslår at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger forvaltningen til at udarbejde et konkret forslag til harmoniseringen af ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger, samt gennemføre en offentlighedsfase forud for forelæggelse og godkendelse i udvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om anvendelse af vejmarkering § 159 stk. 1 og 2.

  Stk. 1. Fodgængerfelt uden signalregulering må ikke etableres, hvor den tilladte hastighed er større end 60 km/t.

  Stk. 2. Fodgængerfelt uden signalregulering må ikke etableres, hvor oversigten er begrænset. Dette gælder dog ikke fodgængerfelter umiddelbart efter en vige- eller stoplinje. Fodgængerfelt uden signalregulering må i øvrigt kun etableres, hvor både den kørende og gående færdsel er så tæt, at fodgængerfeltet er nødvendigt for en rimelig afvikling af den gående trafik. Der skal her tages hensyn til, om der er mange børn eller ældre, der skal krydse kørebanen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Ingen punkter.

  Afbud: Bent Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der henvises til punkt 29.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Følgende orientering blev taget til efterretning:

  Vej & Park

  1. Udviklingen i trafikulykker i Aabenraa Kommune – bilag vedlagt.
  1. Dialogmøde med de erhvervsdrivende om Vestergade ved Storetorv.

  De erhvervsdrivende blev inviteret til møde den 10. januar 2012 for at drøfte det fremtidige samarbejde. Ingen af de 13 inviterede mødte op. Mødet blev aflyst og mødenotat tilsendt de inviterede.

  3. Udvidelse af samkørselspladsen ved Rødekro.

  Vejdirektoratet arbejder konkret med planer om at udvide samkørselspladsen, formentlig i år.

  4. Trafikberegninger for en ny linjeføring for planlagt ny vej nord for Aabenraa.

  Miljø & Natur

  1. Orientering om gylleforurening af Hesselbæk.

  Afbud: Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Intet.

  Afbud: Bent Sørensen