Beslutningsprotokol

onsdag den 7. marts 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Godkendt

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48648, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2011 for Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2011 er opdelt på Sektorbeskrivelser for hhv. drift og anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2011 til 2012 , overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2011 til 2012 samt anlægsregnskaber for afsluttede anlæg.

  Anlægsregnskaber for afsluttede anlæg over 2 mio. kr. forelægges udvalget til godkendelse i særskilt sag.

  Sektorbeskrivelserne for Teknik- og Miljøudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2011.

  Økonomi og afledt drift

  Regnskab 2011 – Teknik- og Miljøudvalget, drift

  Det samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 0,154 mio. kr. efter overførsel til 2012.

  Byrådet godkendte på mødet den 30. januar 2008 at overførsler opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner (kategori 1), Puljer og Projekter (kategori 2) samt Øvrige områder (kategori 3).

  Overførslen vedr. Institutioner (Entreprenørgården) med mindreforbrug max. 5% (kategori 1) er opgjort til i alt 1,284 mio. kr.

  Overførslen vedr. Puljer og Projekter (kategori 2) er opgjort til i alt – 9,113 mio. kr. (merforbrug). Heraf kan et merforbrug på -4,850 mio. kr. henføres til en særligt afsat driftsindtægtspulje vedr. energibesparende investeringer hvor projekterne er forsinket og først afsluttes i 2012.

  Der er ingen overførsler til Øvrige områder (kategori 3).

  Regnskab 2011 – Teknik- og Miljøudvalget, anlæg

  Det samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 0,126 mio. kr. efter overførsel til 2012.

  Der er afsluttet i alt 5 projekter som resulterer i et samlet mindreforbrug på 0,166 mio. kr. i forhold til de godkendte anlægsbevillinger.

  For igangværende anlæg er overførslen af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 opgjort til i alt 7,670 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at regnskab 2011 for Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48648, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Der er i 2011 afsluttet i alt 2 anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På Teknik- og Miljøudvalget er der i 2011 afsluttet 2 anlægsprojekter med en bruttoudgift over 2 mio. kr. I forhold til de godkendte anlægsbevillinger er der på projekterne et samlet mindreforbrug på 0,071 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at følgende afsluttede anlægsprojekter i 2011 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes

  - Kvalitetsfond (9,5 mio.), Bygningsvedligehold

  - Signalanlæg på Haderslevvej ved Nørreskovvej

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2706, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Udvidelse af grøn parkering ved Skolevænget.

  I 2011 blev der for Parkeringsfondsmidler anlagt yderligere parkeringspladser på grøn parkering ved Skolevænget.

  Der er i den efterfølgende periode indbetalt 0,432 mio. kr.

  I Parkeringsregulativet står der under punktet ”Etablering af parkeringspladser for parkeringsfonds-midler” følgende: ”Parkeringspladserne vil blive etableret inden for en maksimal afstand på 1.000 meter fra den bidragydende ejendom regnet i fugleflugtslinje.

  Kommunen skal have anlagt parkeringspladserne senest 5 år efter, at byrådet har fritaget den pågældende ejendom for at opfylde bygningsreglementets, henholdsvis lokalplanernes eller byplanvedtægternes bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund.

  Teknik & Miljø har rådgiver til at udarbejde projekt på udvidelse af grøn parkering på Skolevænget. Notat af 02.02.2012 er vedlagt som bilag.

  Projektet finansieres af puljen for parkeringsfondsmidler.

  Grøn parkering på Skolevænget er i dag en meget benyttet parkeringsplads. Der er på parkeringspladsen ingen tidsrestriktioner, hvilket gør den meget attraktiv at benytte for de studerende i området samt for de personer der arbejder i den sydlige del af centrum.

  Oversigtskort over området med markering af placering af de nye parkeringspladser, er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Vejloven § 10.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til Parkeringsregulativet kan byrådet fravige kravet om at anlægge alle parkeringspladser på egen grund, i forbindelse med nybyggeri, ændret byggeri m.v., mod at der indbetales til Parkeringsfonden.

  Parkeringsfondsbidrag kan således anvendes til anlæg af offentlige tilgængelige parkeringspladser underlagt bestemmelserne i lov om offentlige veje.

  I parkeringsfonden er der pt. 432.942,93 kr.

  Til projektet søges der frigivet 0,432 mio. kr. derudover søges der en rammekorrektion til udvidelse af driftsrammen for området, Drift af veje og parker. Rammekorrektionen søges finansieret af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at projekt og overslag godkendes,

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,432 mio. kr. til projektet ”Udvidelse af grøn parkering ved Skolevænget”, som finansieres af ”Parkeringsfonden” og

  at der gives en rammekorrektion i 2013-2016 på 0,022 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, Drift af veje og parker, som finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  1. at godkendt.

  2. + 3. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/11763, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø ansøger om frigivelse af en anlægsbevilling til anlæggelse af en rundkørsel på Erik Jessens Vej, hvor stamvejen (Kresten Philipsens Vej) fra sygehusområdet kobles til Erik Jessens Vej.

  Byrådet har den 26. oktober 2011 bevilget 0,5 mio. kr. til projektering og forundersøgelser forud for anlæggelsen af rundkørslen

  Rundkørslen anlægges som en et-sporet rundkørsel med en shunt ”smutvej” fra vest mod syd hvilket kan ses i bilaget.

  Rundkørslen udformes med trekantsheller og en midterø af græs omgivet af et overkøreselsareal, som kan benyttes af store køretøjer. Der etableres belysning i rundkørslen.

  Trafikberegninger har vist at det er nødvendigt med en shunt fra Erik Jessens Vej til Krestens Philipsens Vej for at rundkørslen kan håndtere trafikken i morgentimerne.

  Rundkørslen er ikke anlagt med cyklistfaciliteter, da cyklisterne ledes udenom krydset, ad en dobbeltrettet cykelsti på sygehusets område. Samtidig er der ingen cykelstier på rundkørslens ben.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, med mindre andet er bestemt.

  Planmæssige forhold

  Rundkørslen er omfattet af lokalplanen M55 ”Erhvervsområde ved Egelund” og Lokalplan LP039 ”Sygehusområdet i Aabenraa”.

  Adgangvejen er skitseret i lokalplan LP039, dog som et forsat kryds og ikke en rundkørsel.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etableringen af rundkørslen er anslået til 4,5 mio. kr.

  Dertil kommer 0,5 mio. kr. som byrådet allerede har frigivet til forundersøgelser og projektering i 2011.

  Der er i investeringsoversigten 2012 afsat 5,0 mio. kr. til ombygning af kryds i forbindelse med udbygning af akutsygehus.

  Den afledte drift af rundkørslen udgør 0,075 mio. kr./år.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at projekt og overslag for en rundkørsel på Erik Jessens Vej og Kresten Philipsens Vej godkendes,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejerne med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der frigives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlæggelsen af rundkørslen finansieret af rådighedsbeløb til ombygning af kryds i forbindelse med udbygning af akutsygehus, og

  at der til afledt drift gives en rammekorrektion fra 2014 og årene frem over på 0,075 mio. kr. til politikområdet: ”Drift af veje og parker”, finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  1. at godkendt.
  2. 5. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/5039, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø forelægger sag om rammeudvidelse i 2013 og årene fremover til bevillingsområdet: Teknik- og Miljøudvalget – drift, til dækning af de øgede årlige udgifter til Vejafvandingsbidraget til Arwos.

  Arwos har i et brev af 20. februar 2012 opgjort det beregnede vejafvandingsbidrag til:

  3,992 mio. kr. i 2012

  4,520 mio. kr. i 2013 og årene fremover. Se Bilag.

  Arwos fremsender opkrævningen i januar det efterfølgende år og teknisk set betaler Teknik & Miljø først opkrævningen i det efterfølgende budgetår.

  Den nuværende budgetramme for 2012 er på ca. 1,0 mio. kr.

  Det nuværende budget til vejafvandingsbidrag er beregnet med udgangspunkt i taksten for 2007- 2010 med en bidragsprocent på 3% af de årlige anlægsinvesteringer.

  Da Arwos i forbindelse med byrådsbeslutningen den 22. december 2010 fik lov til at ændre taksten til det maximale i forhold til lovgivningen på 8%, er der opstået en difference mellem de budgetmidler der er stillet til rådighed og dem der bliver fremsendt faktura på.

  Teknik & Miljø foreslår, at budgetrammen for Teknik- og Miljøudvalget, vejafvandingsbidrag for 2013 ændres med 3,0 mio. kr. og for 2014 og årene fremover ændres med yderligere 0,6 mio. kr. pr. år til dækning af de øgede udgifter til Arwos.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. §53 (nr. 635 af 7. juni 2010)

  Bekendtgørelse om prisloftberegnining m.v. af vandsektoren (nr. 143 af 9. februar 2010).

  Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse §48 (nr. 879 af 26. juni 2010).

  Økonomi og afledt drift

  Budgettet til vejafvandingsbidrag er følgende:

  2010: 0,945 mio. kr.

  2011: 0,988 mio. kr.

  2012-2016: 0,988 mio. kr.

  Arwos har sendt regninger for:

  2010: 0,728 mio. kr.

  2011: 2,386 mio. kr.

  Arwos forventer at fremsende regninger for:

  2012: 3,992 mio. kr.

  2013-2016: 4,520 mio. kr.

  Beregningsgrundlaget for vejafvandingsbidraget var til og med 2010 3% af de årlige anlægsinvesteringer. Fra 2011 og fremefter er beregningsgrundlaget 8%.

  Udgifterne er således forøget med 3,0 mio. kr. i 2013 og 3,532 mio. kr. i 2014 og årene fremover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en rammekorrektion på 3,0 mio. kr. i 2013 og 3,53 mio. kr. i 2014 – 2016 til Teknik- og Miljøudvalget, vejafvandingsbidrag  under politikområdet: Drift af veje og parker.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Anbefalet godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/9778, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø forelægger forslag til ændret inddeling i vejklasser i den østlige del af kommunen efter åbning af den nye motorvej og overtagelse af en del af Sønderborgvej.

  Teknik- og Miljøudvalget har tidligere godkendt et forslag til vejklasser for Ny Aabenraa Kommune til indarbejdelse i Kommuneplan 2009.

  Der anvendes følgende vejklasser:

  Klasse 1: Overordnede trafikveje, gennemfartsveje

  Klasse 2: Øvrige primære trafikveje, gennemfartsveje

  Klasse 3: Sekundære trafikveje, fordelingsveje

  Klasse 4: Mindre betydende veje, lokalveje

  Vejklasserne udgør det fælles grundlag ved planlægning, administration, drift og vedligeholdelse, bl.a. som grundlag for at udarbejde politikker med tilhørende serviceniveauer for de enkelte fagområder.

  De nuværende vejklasser i den østlige del af kommunen fremgår af bilag 1.

  Teknik & Miljøs reviderede forslag til vejklasser i den østlige del af kommunen efter åbning af den nye motorvej og overtagelse af en del af Sønderborgvej fremgår af bilag 2.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at det reviderede forslag til vejklasser i den østlige del af kommunen som følge af den nye motorvej og overtagelse af en del af Sønderborgvej (bilag 2) godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Sagen udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8396, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Priebe Rådgivende Ingeniørfirma har for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba fremsendt projektforslag for etablering af geotermi- og varmepumpeanlæg med en halmfyret kedelcentral til produktion af drivvarme til varmepumpen samt supplerende nødvendig varmeproduktion.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba har siden 1975 modtaget størstedelen af varmebehovet fra Enstedværket, men DONG Energy, der er ejer af Enstedværket, har i oktober 2010 opsagt varmeleveringsaftalen med virkning pr. november 2013. Efterfølgende har DONG Energy meddelt, at Enstedværkets blok 3 stoppes pr. januar 2013 og lægges i ”mølpose”.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba vil derfor fra efteråret 2013 mangle et produktionsanlæg for grundlast forsyning.

  Grundlasten er den bærende faste forsyning til forskel fra spidslast, der normalt kun skal træde til i særlig kolde perioder, hvor grundlasten ikke alene kan klare hele forsyningen.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvame Amba har igennem nogen tid vurderet fordele og ulemper ved forskellige produktionsalternativer for et nyt grundlastanlæg, der skal etableres ud fra følgende designkriterier:

  · Varmeproduktionen skal så vidt muligt baseres på miljøvenlig teknologi, herunder CO2 neutrale brændsler, dvs. biomasse og geotermisk varme. Solvarme er ladet ude af betragtning, da det i sagens natur ikke kan fungere som grundlastanlæg.

  · Der ønskes et minimum af afhængighed af brændsler.

  · Der ønskes et minimum af afhængighed af variationer i energipriser, herunder såvel brændselspriser som prisen på køb eller salg af elektricitet.

  · Produktionsanlæggene skal i videst teknisk mulige – og selskabsøkonomisk attraktivt omfang – baseres på teknologier, der er energieffektive, eksempelvis varmepumpeanlæg samt anvendelse af kedler, ventilatorer og pumper mv. med høje virkningsgrader, men samtidigt være mindst muligt komplekse i deres opbygning.

  Med baggrund i ovennævnte har Aabenra-Rødekro Fjernvarme Amba valgt at gennemføre en vurdering af de tekniske og økonomiske konsekvenser samt fordele og ulemper ved etablering af følgende grundlastanlæg:

  Alt. 1: Geotermi anlæg med halmfyret kedelcentral.

  Anlægget omfatter indvinding af geotermisk varme ved Saksborgvej vest for Tinglev med absorptionsvarmepumpe og med en halmfyret kedelcentral ved Egelund/Gl. Ribevej til produktion af drivvarme til varmepumpen samt supplerende nødvendig varmeproduktion.

  Alt. 2: Kraftvarmeproduktion på Enstedværkets blok 2. EV2

  DONG Energy har tilbudt Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba at købe EV2 med henblik på at anvende den eks. halm- og flisfyrede højtryksdampkedel fra 1996 og etablere et nyt damp-turbineanlæg for kombineret kraft- og varmeproduktion.

  Samfundsøkonomien er gennemregnet i flere alternativer med fjernvarmeselskabets spidslastcentraler med oliefyrede kedler og flisværket på Egelund, der er under opførelse, som reference.

  De gennemregnede alternativer giver følgende samfundsøkonomiske omkostninger over en 20-årig periode.

  mio. kr.

  Referencen

  1,715

  Alt.1A Geotermi – bedste alternativ

  1,627

  Alt.2B Geotermi – dårligste alternativ (følsomhedsanalyse)

  1,707

  Alt.1C Geotermi indstillet – halmkedel etableret

  1,585

  Alt.2A EV2 – bedste alternativ med kraftvarme

  1,698

  Alt.2B EV2 – følsomhedsanalyse – reduceret elpris

  1,859

  Beregningerne er udarbejdet efter energistyrelsens ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.”

  Det ansøgte projektforslag - Alternativ 1A giver således en samfundsøkonomisk besparelse på 1.715 minus 1.627 Mio.kr.

  Altså en besparelse på 88 Mio.kr. over 20 år.

  Bekendtgørelse nr. 1295 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg – siger i § 9: ”Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW, hvis projekterne indrettes som kraft-varme-anlæg. Det er dog en forudsætning, at denne produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Hvis et varmeproducerende anlæg er samfundsøkonomisk mere fordelagtig, kan der etableres et varmeanlæg”.

  Den beregnede samfundsøkonomiske omkostning ved alternativerne med kraft-varme fra EV2 (Alt.2A) er dog ikke så fordelagtig som det ansøgte alternativ 1A.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba har tillige indhentet tilbud på et flisfyret kraft-varme-anlæg (et rent halmfyret anlæg egner sig ikke til kraftvarme), men også dette anlæg ville samfundsøkonomisk være mindre fordelagtig end det ansøgte projekt.

  Kommunen kan således varmeplanmæssigt godkende det ansøgte projekt uden kraft-varme.

  På den miljømæssige side giver det ansøgte projekt en stor besparelse på udledning af NOX og CO2.

  Tidsplanen for gennemførelse af et geotermiprojekt er meget lang, og projektet i sin helhed vil ikke kunne realiseres betids nok til at kunne producere fjernvarme, når DONG indstiller varmeforsyningen i november 2013.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba ønsker derfor at gennemføre projektet i flere faser, herunder at etablere den halmfyrede kedelcentral, der er på 36 MW, parallelt med gennemførelsen af de forestående fortsatte geotermiske undersøgelser, herunder en prøveboring ultimo 2012/primo 2013. I tilfælde af at prøveboringen måtte vise et resultat dårligere end som angivet for alternativ 1B ønskes geotermi-projektet indstillet, og der fortsættes alene med drift af halmkedelcentralen og de øvrige eksisterende spidslastcentraler /alternativ 1C).

  Når endelig placering af geotermiboringer med tilhørende

  bygning med pumper, vekslere, filtre og styresystemer er fastlagt, skal der ansøges om særskilt varmeplanmæssig godkendelse deraf, ligesom der til transmissionsledningen fra indvindingsområdet og frem til kedelcentralen ved Egelund skal ansøges om særskilt varmeplanmæssig godkendelse når traceen er fastlagt.

  Den ansøgte projektgodkendelse (alternativ 1A) omfatter følgende:

  2 – 3 sæt brønde med 4 – 6 boringer til en dybde på ca. 2.300 meter ved Saksborgvej vest for Tinglev.

  Ca. 700 m2 geotermibygning.

  Saltvandsanlæg.

  26 km transmissionsledning fra indvindingsområde.

  Absorptionsvarmepumper.

  Kedelcentral med 3 stk. halmfyrede kedler á 12 MW.

  Røgrensning og askesystemer.

  Skorsten med 3 røgrør.

  Aabenraa Kommunens varmeplan 2009 giver i pkt. 7.02 Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba mulighed for at etablere varmeanlæg til forbrænding af biomasse som alternativ til varmeforsyningen fra Enstedværket.

  Geotermi er ikke direkte nævnt, men geotermi giver de samme muligheder for overgang til vedvarende energi, der i Varmeplanens pkt. 7.01 anføres som ønske om minimum 30 % vedvarende energi.

  Der vil i forbindelse med detailprojekteringen blive ansøgt om miljøgodkendelse til de enkelte dele af projektet (geotermi, transmissionsledning og kedelcentral) og der vil i forbindelse med miljøbehandlingen blive foretaget en VVM-screening af de enkelte anlæg.

  Der vil endvidere inden byggestart blive ansøgt om byggetilladelse til anlæggene.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1184 – Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  Bekendtgørelse nr. 1295 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Planmæssige forhold

  Fjernvarmeselskabets grundstykke på Egelund er omfattet af lokalplan M55 delområde B.

  Delområde B er udlagt til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomheder m.v. samt luft- og støjforurenende virksomheder.

  Plangruppen har tidligere vurderet, at et varmeværk kan placeres i området.

  Høring/udtalelse

  Efter foreløbig godkendelse af Byrådet fremlægges projektforslaget i en 4 ugers høring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles foreløbig godkendelse af projektforslaget, og

  at projektet kan etapeopdeles med kedelcentral som 1. etape.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1113, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  I en lang række kommuner er vådområdeindsatsen med henblik på kvælstoffjernelse godt i gang. Det sker på grundlag af den indgåede aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009 om udmøntningen af vådområde- og ådals indsatsen.

  Arbejdet med fosforvådområder (P-ådalsprojekter) opstrøms fosforbelastede søer har afventet en faglig udredning, som nu foreligger. Hele idéen med P-ådalsprojekter går ud på at skabe vinteroversvømmelse i ådale, hvorved partikulært bundet fosfor aflejres på tilstødende engarealer om vinteren. Herved nedsættes belastningen med fosfor til søerne.

  De vandoplande, hvor der ikke allerede er oprettet vandoplandsstyregrupper i forbindelse med vådområdearbejdet med kvælstoffjernelse, skal derfor have oprettet en vandoplandsstyregruppe (VOS) og vandoplandsplan (VOP) til håndtering af P-ådalsindsatsen inden den 15. marts 2012.

  Aabenraa Kommune er allerede en del af VOS, Lillebælt Jylland, hvorimod der ikke er dannet VOS for vandopland, Kruså/Vidå endnu. P-ådalsindsatsen i Kruså/Vidå oplandet er imidlertid begrænset til to søer beliggende i Aabenraa Kommune – nemlig Søgård Søerne (23,6 ha projektareal) og Råstofsø G36 nordøst for Rødekro (4 ha projektareal).

  Naturstyrelsen har oplyst, at det ikke er nødvendigt med oprettelse af vandoplandsstyregruppe med deltagelse af alle kommuner i vandoplandet i de tilfælde, hvor indsatsen er begrænset til en enkelt kommune. Her kan den pågældende kommune varetage funktionen som styregruppe.

  Lovgrundlag

  Arbejdet med P-ådalsprojekter er et af virkemidlerne i de statslige vandplaner, som er en udmøntning af EU´s vandrammedirektiv.

  Miljøministeriet har haft forslag til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder samt bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende fosforvådområder i høring i januar 2012.

  Bekendtgørelserne er endnu ikke vedtaget endeligt.

  Planmæssige forhold

  Vandoplandsstyregruppen for et vandopland (i dette tilfælde Aabenraa Kommune) skal senest 15. marts 2012 udarbejde en vandoplandsplan for vandoplandet hvoraf mulige projekter, deres økonomi, reduktion af næringsstof og overordnet tidsplan for gennemførelse fremgår. Vandoplandsplanen er ikke en plan i planlovens forstand. VOP’en er en fortegnelse (et projektkatalog) over planlagte eller påtænkte projekter til realisering af vandplanens reduktionskrav for virkemidlet fosforvådområder.

  Naturstyrelsen har anmodet om, at der som udgangspunkt fremsendes ansøgning om midler til forundersøgelser for 25 % af projekterne inden 1. maj 2012 (dog ikke projekter under 5 ha).

  Jf. kommuneplan 2009 afsnit 7.3, Natur- og vandplaner er det ”byrådets mål, at regulere anvendelsen af overfladevand, således, at et alsidigt plante- og dyreliv i vandløb og søer ikke tilsidesættes.”

  Økonomi og afledt drift

  P-ådalsindsatsen finansieres fuldt af staten og EU´ landdistriktsprogram. Således dækkes alle udgifter til forundersøgelser, lodsejerkompensation og anlæg herunder løn til kommunal projektledelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune påtager sig funktionen som vandoplandsstyregruppe for vandoplandet, 4.1 Kruså/Vidå,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at fremsende en vandoplandsplan for vandoplandet, 4.1 Kruså/Vidå omfattende forslag til P-ådalsprojekter opstrøms Søgårdsøerne og Råstofsø G36 inden den 15. marts 2012,

  at Teknik & Miljø fremsender ansøgning om midler til forundersøgelse vedr. projektet opstrøms Søgårdsøerne inden den 1. maj 2012, og

  at Teknik & Miljø løbende orienterer Teknik- og Miljøudvalget om ændringer i vandoplandsplanen eller væsentlige ændringer i de statslige vilkår omkring arbejdet med P-ådalsprojekterne.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40460, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 55, Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev og forslag til kommuneplantillæg nr. 29 forelægges med henblik på offentlig høring.

  Lokalplanområdet er cirka 54 ha stort og beliggende nordvest for Kliplev umiddelbart vest for den sønderjyske motorvej ved tilslutningsanlægget til Kliplev-Sønderborg motorvejen. Området afgrænses mod syd af Bjerndrupvej. Hjerneshøjvej gennemskærer området i øst-vestgående retning.

  Øst og sydøst for området findes erhvervsområder under udbygning. Disse erhvervsområder indeholder speditions-, håndværk og lettere industri samt service.

  Området rummer på nuværende tidspunkt en kreaturstald/salg (Kliplev Eksportmarked -matr. 18), to boliger (matr. 906 og matr. 110), samt en landbrugsejendom. Eksportmarkedet og boligerne ejes af private. Landbrugsejendommen ”Fruegård” ejes af Aabenraa Kommune. Børn & Familie har disponeret over ejendommen frem til 1. januar 2012. Størstedelen af arealerne ejes af Aabenraa Kommune og er i omdrift.

  Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at der er en stigende efterspørgsel efter arealer i området, som har en god infrastrukturel beliggenhed. Med Sønderborg motorvejens åbning bliver beliggenheden optimeret. Endvidere er der et konkret ønske om etablering af en virksomhed i miljøklasse 6.

  På mødet den 1. december 2011 besluttede Plan- og Trafikudvalget at igangsætte udarbejdelse forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 937 af 24. september 2009 – Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

  LBK nr. 926 af 24. september 2009 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Rammeområde 3.3.020.E, Hjerneshøjvej, er udlagt til erhverv i form af Speditions- og transportvirksomheder, fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration i miljøklasse 2-6. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til maks. 50. Bygningshøjden må ikke overstige 16 m. Silo og blandeanlæg kan etableres i op til 30 m. højde. Desuden kan antenner og skorstene etableres i større højde. Der stilles krav til udlæg af grønne områder, udformning af bygninger og til arealernes udformning og anvendelse, bl.a. skiltning, afskærmning af udendørs oplag, og at arealer til oplag holdes i ryddelig stand.

  Området er p.t. landzone, og hovedparten af området er landbrugsjord i omdrift.

  Området foreslås lokalplanlagt med mulighed for placering af en virksomhed i miljøklasse 6 i den centrale del af området. Erhverv med høj miljøklasse skal placeres centralt i området for at sikre en god afstand til beboelsesejendomme.

  Planerne er screenet i henhold til lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt forslag til Lokalplan nr. 55 Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanen, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt forslag til Lokalplan nr. 55 Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46992, Sagsinitialer: mcar

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 57. Kongehøjskolen, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009.

  Lokalplanområdet omfatter den nuværende Rugkobbelskolen og ejendommen Dronning Margrethes Vej 60, der tidligere har været domicil for en erhvervsvirksomhed. En offentlig parkeringsplads ved Vestvejen inddrages i lokalplanområdet.

  Baggrunden for lokalplanen er Byrådets beslutning om at nedlægge Rugkobbelskolen og Brundlundskolen og i stedet etablere en ny skole – Kongehøjskolen.

  Det er planen, at ejendommen Dronning Margrethesvej 60 indrettes til indskoling og SFO, mens mellem- og overbygning placeres i den nuværende Rugkobbelskolen.

  Formålet med lokalplanen er at udlægge de to ejendomme til offentlige formål, herunder undervisnings- og institutionsformål.

  Lokalplanen udlægger byggefelter, der muliggør opførelse af ny bebyggelse, og der udlægges arealer til ophold og parkering. Bebyggelse kan opføres i indtil 12,5 m højde og i maksimalt 3 etager.

  Der er bestemmelser for udlæg af interne veje og stier og om etablering af støjafskærmning på Dronning Margrethes Vej 60. Det skal sikres, at de udendørs opholdsarealer ikke påvirkes af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om planlægning (Planloven)

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er byzone, men ikke omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter.

  Den tidligere Rugkobbelskolen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1.1.216.D, Offentlige formål. Dronning Margrethes Vej 60 ligger indenfor rammeområde 1.1.042.C, Centerområde.

  Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 28 til kommuneplanen. Med tillægget ændres områdeafgrænsningen mellem område 1.1.216.D og 1.1.042.C, så hele lokalplanens område bliver udlagt til offentlige formål i område 1.1.216.D.

  Planforslagene er screenet i henhold til lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til lokalplan nr. 57 Kongehøjskolen, Aabenraa og forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til lokalplan nr. 57 Kongehøjskolen, Aabenraa og forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Intet.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Orientering fra teknisk direktør taget til efterretning.

  Padborg Park – afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Teknik & Miljø vender tilbage med yderligere orientering.

  Licitation på cykelsti langs Bjerndrupvej.

  Afrapportering fra tryghedsvandringer i Padborg transportområde.

  Invitation til temadag om Natur – og Vandplaner den 22. marts 2012.

  Invitation til Politisk Forum. Tilmelding til Tove Mærsk Pedersen senest den 23 marts 2012.

  Indvielse af Høje Kolstrup lørdag den 28. april 2012.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Ingen punkter

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.