Beslutningsprotokol

tirsdag den 24. april 2012 kl. 14:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-04-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8396, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Priebe Rådgivende Ingeniørfirma har for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba fremsendt projektforslag for etablering af geotermi- og varmepumpeanlæg med en halmfyret kedelcentral til produktion af drivvarme til varmepumpen samt supplerende nødvendig varmeproduktion.

  Punktet er tidligere behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2012, med anbefaling til Økonomiudvalget.

  På mødet i Økonomiudvalget den 20. marts 2012, blev punktet udsat med henblik på afholdelse af et møde med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.

  Genbehandling efter afholdt møde med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme den 10. april 2012

  Mødet blev afholdt mellem Borgmesteren og Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.

  På mødet enedes man om, at muligheden for at modtage grundlasten fra et evt. kommende bio fuel anlæg samt fra Stadtwerke i Flensborg tillige undersøges.

  På baggrund heraf har fjernvarmeselskabet fået udarbejdet samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger for et alternativ 3 – Varmeforsyning fra Stadtwerke.

  Dette alternativ udviser over en 20-årig periode en samlet omkostning på 1.482 mio. kr. og fremstår dermed som det billigste alternativ.

  Der er dog en del omkostninger, som man ikke har kunnet indregne på den tyske side af grænsen.

  Prisudviklingen er meget usikker for dette alternativ. Bl.a. overvejer Stadtwerke at indføre et nyt produktionsanlæg med gasturbine, som uvægerligt vil påvirke prisen på den leverede varme fremover, ligesom forskelle i afgiftspålægninger i Danmark og Tyskland vil kunne medføre væsentlige prisændringer.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme oplyser, at man ikke har været i stand til at gennemføre samfundsøkonomiske beregninger for et alternativ med bio fuel anlæg.

  Varmemængden fra bio fuel anlægget er af fjernvarmeselskabet blevet oplyst til hen ved 50.000 MWh/år, hvilket ikke er nok til, at et sådant anlæg kan indregnes som et egentligt selvstændigt grundlastanlæg.

  Til sammenligning kan oplyses, at leveringen fra Enstedværket i regnskabsåret 2010/11 var 294.559 MWh, og endog denne mængde var betydelig lavere end tidligere år, hvorfor spidslastkedlerne måtte benyttes i større udstrækning end ønskeligt, hvilket førte til stigende brugerpriser.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har tillige i vedhæftede redegørelse oplyst om forhandlinger med DONG om evt. overtagelse af EV2.

  DONG har dog afvist flere løsningsforslag fra fjernvarmeselskabet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1184 – Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  Bekendtgørelse nr. 1295 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Planmæssige forhold

  Fjernvarmeselskabets grundstykke på Egelund er omfattet af lokalplan M55 delområde B.

  Delområde B er udlagt til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomheder m.v. samt luft- og støjforurenende virksomheder.

  Plangruppen har tidligere vurderet, at et varmeværk kan placeres i området.

  Høring/udtalelse

  Efter foreløbig godkendelse af Byrådet fremlægges projektforslaget i en 4 ugers høring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles foreløbig godkendelse af projektforslaget med geotermi og halmfyret kedelcentral, og

  at projektet kan etapeopdeles med kedelcentral som 1. etape.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-04-2012

  Indstillingen blev stillet til afstemning.

  For indstillingen stemte Erwin Andresen, Jørgen Witte, Hans Philip Tietje, Helga Nørgaard og Bent Sørensen.

  Imod indstillingen stemte Christian Panbo og Gert Nordklitgaard.

  Udvalget anbefaler dermed indstillingen.

  Christian Panbo og Gert Nordklitgaard stemte imod med den bemærkning, at de hellere ser samarbejde med Stadtwerke i Flensborg.

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra et flertal i Teknik- og Miljøudvalget.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Imod stemte Christian Panbo (A), Gert Nordklitgaard (A) og Ejler Schütt (O).

  Jan Riber Jakobsen undlod at stemme.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-04-2012

  Gert Nordklitgaard: Motorcykelparkering ved Sønderhav.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-04-2012

  Intet.