Beslutningsprotokol

onsdag den 2. maj 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19530, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner, finansieret af andre udvalg/bevillingsområdet (beløb i 1.000 kr.).

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2012

  RK 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  Note

  Ønsker:

  -

  Effektiviseringspuljen vedr. asfalt og vejmarkering

  375

  375

  375

  375

  375

  Ønsker Økonomiudvalg i alt

  375

  375

  375

  375

  375

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Teknik- og miljøudvalg

  -375

  -375

  -375

  -375

  -375

  1

  Finansierende udvalg i alt

  -375

  -375

  -375

  -375

  -375

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  Punktet er uddybet nærmere i vedhæftede bilag (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgning om tillægsbevilling i 2012 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2013-2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19530, Sagsinitialer: she

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den første detaljerede budgetkontrol i 2012 pr. 31. marts.

  Teknik & Miljø har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17. januar 2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 31. marts 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Resultatet af budgetkontrollen viser et forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr. i forhold til det gældende budget og skyldes dels et forventet merforbrug på politikområdet: Vintertjenesten på ca. 0,8 mio. kr. og dels et forventet merforbrug på politikområdet: Drift af veje og parker på ca. 1,2 mio. kr. Det samlede merforbrug vil blive overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012.

  Budgetomplaceringer mellem Teknik- og Miljøudvalgets politikområder:

  På politikområdet: Miljøbeskyttelse m.v. er der afsat yderligere 0,850 mio. kr. til bl.a. konsulentbistand til afhjælpning af sagspukler og akutte opgaver indenfor miljøgodkendelser af husdyrbrug. Merudgiften er finansieret ved en tilsvarende reduktion på politikområdet: Sikring af alsidig natur., jf. vedlagte noter.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at nærværende sag godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19530, Sagsinitialer: she

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.

  Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 3,131 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler i 2012, en samlet positiv rammekorrektion på 4,191 mio. kr. i 2013 og en samlet negativ rammekorrektion på 1,100 mio. kr. i 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2012 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Anlægsprojekt

  TB i 2012 *)

  Notenr.

  Stier omkring akutsygehus: Cykelstier

  -1.070

  8

  Ombygning af kryds ifb. Med udbygn. Akutsygehus

  -500

  13

  Vej nord om Aabenraa inkl. Ramper, VVM og projekt

  -400

  15

  Forlægning af Gasværksvej 1 A, projektering

  -451

  20

  Lukning af Hjarupvej inkl. bussluse

  -40

  23

  Gasværksvej etape 1 B

  -670

  26

  ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg

  - 3.131

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 udviser følgende ønsker om rammekorrektioner for årene 2013 og 2014 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Rammekorrektioner, anlæg

  2013

  2014

  Notenr.

  Stier omkring akutsygehus: Cykelstier

  1.070

  0

  8

  Sti til Fladhøjskolen

  1.100

  - 1.100

  10

  Ombygning af kryds ifb. Med udbygn. Akutsygehus

  500

  0

  13

  Vej nord om Aabenraa inkl. Ramper, VVM og projekt

  400

  0

  15

  Forlægning af Gasværksvej 1 A, projektering

  451

  0

  20

  Gasværksvej etape 1 B

  670

  0

  26

  ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg

  4.191

  - 1.100

  Samlet set udviser budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 en samlet mindreudgift for årene 2012-2014 på i alt 0,040 mio. kr. som vedrører projektet: Lukning af Hjarupvej inkl. bussluse. Projektet blev afsluttet i forbindelse med årsregnskabet for 2011.

  Der er ingen ændringer til overslagsår 2015.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger i 2012 på i alt 3,131 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler godkendes, og

  at ansøgningen om positiv rammekorrektion i 2013 på i alt 4,191 mio. kr. samt negativ rammekorrektion i 2014 på i alt 1,100 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6767, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Orientering om Teknik & Miljøs foreløbige overvejelser til forslag til interne budgetomplaceringer og omprioriteringer/ drifts- og anlægsønsker/ takster/ evt. serviceniveautilpasninger/ reduktionsforslag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Teknik & Miljøs foreløbige overvejelser til forslag til interne budgetomplaceringer og omprioriteringer/ drifts- og anlægsønsker/ takster/ evt. serviceniveautilpasninger/ reduktionsforslag drøftes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Drøftet.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/9778, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø genforelægger forslag til ændret inddeling i vejklasser i den østlige del af kommunen efter åbning af den nye motorvej og overtagelse af en del af Sønderborgvej.

  Teknik- og Miljøudvalget udsatte sagen på sit møde den 7. marts 2012, idet der blev efterspurgt beregninger af ændringer i afledt drift som følge af det ændrede forslag til

  vejklasser.

  Teknik- og Miljøudvalget har tidligere i 2006 godkendt et forslag til vejklasser for Ny Aabenraa Kommune til indarbejdelse i Kommuneplan 2009.

  Der anvendes følgende vejklasser:

  Klasse 1: Overordnede trafikveje, gennemfartsveje

  Klasse 2: Øvrige primære trafikveje, gennemfartsveje

  Klasse 3: Sekundære trafikveje, fordelingsveje

  Klasse 4: Mindre betydende veje,        lokalveje

  Vejklasserne udgør det fælles grundlag ved planlægning, administration, drift og vedligeholdelse, bl.a. som grundlag for at udarbejde politikker med tilhørende serviceniveauer for de enkelte fagområder.

  De nuværende vejklasser i den østlige del af kommunen fremgår af bilag 1.

  Teknik & Miljøs reviderede forslag til vejklasser i den østlige del af kommunen efter åbning af den nye motorvej og overtagelse af en del af Sønderborgvej fremgår af bilag 2.

  Teknik & Miljø har, med udgangspunkt i de foreliggende udbud af vejklasse 1 & 2 samt driftspakken for delområde 1, vurderet at driftsudgifterne ved nedklassificering fra vejklasse 1 & 2 til vejklasse 3 med tilhørende reduktion i serviceniveau kan reduceres med ca. 7.000 kr. årligt pr. km.

  Et regneeksempel:

  Hvis samtlige veje i vejklasse 1 & 2 (ca. 290 km) blev nedklassificeret til vejklasse 3, ville der med udgangspunkt i denne driftsbesparelse pr. km vej kunne spares ca. 2 mio. kr. pr. år.

  Forslaget indebærer følgende konkrete ændringer, med heraf følgende ændringer i afledt drift:

  - Søgårdvej 4,4 km: 30.800 kr.

  - Avntoftvej 1,9 km: 13.300 kr.

  - Varnæs til Bovrup 4,6 km: 32.200 kr.

  I alt reducerede udgifter til afledt drift:76.300 kr.

  Herudover har følgende vejstrækninger været overvejet, idet Teknik & Miljø foreslår, at eventuelle ændringer afventer hvorledes trafikken fordeler sig i området efter åbningen af motorvejen:

  - Varnæsvej/Blåkrogvej: 13,2 km: 92.400 kr.

  - Fjordvejen: 9,6 km: 67.200 kr.

  Økonomi og afledt drift

  Teknik & Miljø har, med udgangspunkt i de foreliggende udbud af vejklasse 1 & 2 samt driftspakken for delområde 1, vurderet at driftsudgifterne ved nedklassificering fra vejklasse 1 & 2 til vejklasse 3 med tilhørende reduktion i serviceniveau kan reduceres med ca. 7.000 kr. årligt pr. km.

  Forslaget indebærer følgende konkrete ændringer med heraf følgende ændringer i afledt drift:

  - Søgårdvej 4,4 km: 30.800 kr.

  - Avntoftvej 1,9 km: 13.300 kr.

  - Varnæs til Bovrup 4,6 km: 32.200 kr.

  I alt reducerede udgifter til afledt drift: 76.300 kr.

  Driftsbesparelsen på 76.300 kr. vil indgå i udvalgets udmøntning af rammereduktionen for 2013 – 2016.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at det reviderede forslag til vejklasser i den østlige del af kommunen som følge af den nye motorvej og overtagelse af en del af Sønderborgvej godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47519, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. december 2011, blev udvalget orienteret omkring den nye bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet, at godkende forslag til proces og samarbejde for udmøntning af bekendtgørelsen i Aabenraa Kommune.

  Teknik & Miljø har, i samarbejde med politiet, i den efterfølgende periode afholdt orienterings- og opstartsmøde, hvor alle interesserede har kunnet deltage.

  Padborg Transportcenter

  Som aftalt på orienterings- og opstartsmødet blev der dannet en arbejdsgruppe, hvis formål var at varetage interesserne for Padborg Transportcenter. Der blev efterfølgende afholdt et møde, hvor arbejdsgruppen overfor politiet og kommunen, fremkom med deres ønsker til det åbne havne- og terminalområde. Det åbne havne- og terminalområde for Padborg Terminalområde er indtegnet på kort og vedlagt som bilag til sagen. Alle er enige i det resultat der er fremkommet.

  Grusgrave

  Der har for kommunens grusgravsaktører ligeledes været afholdt møder. Disse møder er blevet afholdt med hver grusgravsaktør for sig. På møderne er grusgravenes aktører, i fællesskab med politiet og kommunen, nået til enighed om placeringen af åbne og afmærkede havne- og terminalområder.

  Contiga Tinglev A/S (tidligere Tinglev Elementfabrik)

  Der har været en dialog mellem Contiga, Syd- og Sønderjyllands politi og kommunen. Der er i fællesskab nået til enighed om placering af åbne- og afmærkede områder. Området er indtegnet på kort og vedlagt som bilag.

  Aabenraa Havn

  Der har været en dialog mellem Aabenraa Havn, havnens aktører politiet og kommunen. Der er i fællesskab nået til enighed om placering af åbne- og afmærkede områder. Området er indtegnet på kort og vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse 551 af 27. maj 2011.

  Bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder.

  Bekendtgørelsens §9, Udpegning af områder:

  Politiet udpeger havne- og terminalområder, jf. §§2 og 3, i samarbejde med de relevante vejmyndigheder, eventuelt efter anmodning fra relevante virksomheder.”

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at de konkrete forslag til udmøntning af bekendtgørelsen i Aabenraa Kommune tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Taget til efterretning.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4932, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med rationalisering af entreprenørvirksomhedens drift, er aktiviteterne på den tidligere materialegård i Tinglev flyttet. Materialegården er derfor blevet overflødig, og hele ejendommen med tilhørende bygninger kan sælges.

  Ejendommen Håndværkersvinget 8, Tinglev, matr. nr. 1428 Tinglev, Tinglev har et samlet grundareal på 11.741 m².

  Bygningsmassen har et samlet etage m² areal på i alt 1.234 m², bestående af kontor og værkstedsbygning samt maskin- og lagerhaller.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jf. §68 i lov om kommunernes styrelse.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er ifølge Kommuneplanen beliggende i område 4.1.024.E, Industri vest, Tinglev.

  Gældende lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.07.a

  Høring/udtalelse

  Internt i kommunen er der foretaget høring om alternativ anvendelse af ejendommen, men ingen af de øvrige forvaltninger har ønske herom.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at ejendommen udbydes til salg.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4937, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med rationalisering af entreprenørvirksomhedens drift, er aktiviteterne på den tidligere materialegård i Kruså flyttet. Materialegården er derved blevet overflødig, og hele ejendommen med tilhørende bygninger kan sælges.

  Ejendommen Skovglimt 1B i Kruså, matr. nr. 161, 163 og 314  Kruså, Bov, har et samlet grundareal på 7.713 m², heraf 126 m² vej.

  Bygningsmassen har et samlet etage m² areal på i alt 1.221 m², bestående af kontor- og værkstedsbygning samt maskin- og lagerhaller.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jf. §68 i lov om kommunernes styrelse.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er ifølge Kommuneplanen beliggende i område 3.1.080.B, Kruså Vest. (udbygget parcelhusområde med enkelte mindre erhverv).

  Høring/udtalelse

  Internt i kommunen er der foretaget høring om alternativ anvendelse af ejendommen, men ingen af de øvrige forvaltninger har ønske herom.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at ejendommen udbydes til salg.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6347, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Der er i Aabenraa Kommune 41 almene vandværker.

  I henhold til Vandforsyningslovens §53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, mens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer, skal respektere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

  Almene vandforsyningsanlæg, der årligt indvinder mere end 200.000 m³, er derudover omfattet af Vandsektorlovens prisloft udmeldt af Forsyningssekretariatet.

  Godkendelse af takster for disse værker er derfor under forudsætning af overholdelse af Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2012.

  Det vil altid være det sidst godkendte takstblad, der er gældende.

  I 2011 modtog kommunen takstblade fra 16 vandværker. Disse blev godkendt i Økonomiudvalget i juni 2011.

  Aabenraa Kommune har indtil nu modtaget takstblade for 2012 fra 16 vandværker, med anmodning om godkendelse. De første 4 blev godkendt af Byrådet den 28. marts 2012, punkt 67.

  Sammen med takstbladene har kommunen modtaget budget for 2012 og regnskab for henholdsvis 2010 og 2011 fra yderligere 12 vandværker. Disse er gennemgået og fundet i orden.

  Bilaget viser de 12 værkers regnskabstal og takster for 2012.

  Takster for vandværker under ARWOS for 2012 er godkendt i Byrådet i december 2011.

  Teknik & Miljø forventer, at der løbende gennem foråret kommer flere anmodninger om takstgodkendelse, da de fleste vandværker ikke sender disse til kommunen før de er blevet godkendt på de forskellige værkers generalforsamlinger i foråret.

  Det er ikke alle vandværker, der har faste takster for tilslutning i landområde. Dette giver i nogle tilfælde meget høje tilslutningsbidrag. Teknik & Miljø finder det hensigtsmæssigt med faste takster også i landområder.

  Teknik & Miljø ønsker derfor, at anmode de vandværker, der kører med variable takster i landområderne om, at ændre denne praksis.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Lov om vandforsyning m.v., nr. 635 af 7. juni 2010.

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009.

  Planmæssige forhold

  Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010 – 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at de indsendte regnskaber og takstblade godkendes, og

  at Teknik & Miljø i godkendelsesskrivelserne opfordrer til faste takster for tilslutning i landområde.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Udvalget anbefaler, at forvaltningen fremover bemyndiges til at godkende takster, og at sagen forelægges til orientering i udvalg og byråd.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20599, Sagsinitialer: bvn

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at regulativforslaget foreløbig godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

  Sagsfremstilling

  Seneste Bekendtgørelse om affald er bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011.

  Med denne bekendtgørelse, er der for erhvervsaffald indført lempelser for erhvervenes betaling til kommunernes genbrugspladser.

  I 2010 og 2011 har der for erhvervsvirksomheder været en obligatorisk betalingspligt til genbrugspladserne. Denne ordning er nu ændret til en frivillig tilmeldelsesordning, hvorfor der i kommunerne skal udarbejdes nye regulativer, hvori denne ændring er indarbejdet.

  Teknik & Miljø har i samarbejde med Arwos Affald A/S, udarbejdet udkast til nyt Regulativ for erhvervsaffald 2012.

  Forslaget er udarbejdet i Miljøstyrelsens NSTAR, hvor en stor del af teksten er fastlåst til Miljøstyrelsens standardforslag.

  Derudover kan der vælges mellem forskellige standardtek­ster og endelig kan der i beskrivelse af kommunens ordnin­ger udarbejdes frie tekster.

  Regulativforslaget er udarbejdet på grundlag af den seneste Affaldsbekendtgørelse fra 12. december 2011.

  Regulativforslaget beskriver de nuværende ordninger for afhentning af dagrenovationslignende affald og den ændrede ordning for benyttelse af genbrugspladserne.

  Derudover beskrives ordninger for særlige affaldstyper som farligt affald, klinisk risikoaffald og PVC-affald samt ordning for olie- og benzinudskillere.

  I henhold til Affaldsbekendtgørelsens §§§16, 17 og 23, skal forslag til regulativer udsendes i offentlig høring ved annoncering i lokale blade, med en frist på 4 uger til at kommentere forslaget.

  Efter denne offentlige høring vil forslaget kunne endelig vedtages af Byrådet.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

  Affaldsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011.

  Høring/udtalelse

  Efter foreløbig godkendelse i Byrådet fremlægges regulativforslaget i offentlig høring i 4 uger, hvorefter forslaget på ny vil blive forelagt til politisk godkendelse sammen med evt. indkomne ændringsforslag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19632, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Ejeren af matr. 19 Genner, Ø. Løgum har d. 16. april 2012 fremsendt anmeldelse af skovrejsning på 5,0 ha nordvest for Genner. Som led i skovrejsningsprojektet er der samtidig søgt om landzonetilladelse til etablering af 2 vandhuller på henholdsvis 600 og 1700 m2.

  Aabenraa Kommune har d. 16. april 2012 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2009. Baggrunden for, at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber” med issøer og issøbakker, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

  Det ansøgte kræver tilladelse efter §9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. Kommunen kan tillade skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis særlige forhold taler for det.

  Ansøger har fremført, at skoven ønskes etableret med henblik på, at øge områdets naturindhold gennem en ekstensivering af den nuværende landbrugsdrift. Skovprojektet vil endvidere skabe en bedre naturmæssig sammenhæng mellem eksisterende, naturbeskyttede mose- og overdrevsarealer.

  Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der samtidig foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og overfladevand, der kan begrunde en tilladelse. Skovrejsningen vil være en effektiv beskyttelse af grundvandsressourcen, idet den intensive landbrugsdrift ophører.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er Teknik & Miljøs vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet der primært plantes på de lavest beliggende arealer øst for et meget markant bakkedrag. Samtidig er størstedelen af skovrejsningsarealet i forvejen omkranset af levende hegn og skov/krat.

  Lovgrundlag

  I henhold til Bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010, om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, kan kommunen tillade skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis særlige forhold taler for det.

  Planmæssige forhold

  Arealet ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket jf. Kommuneplan 2009. Området er endvidere udpeget som alm. drikkevandsområde.

  Økonomi og afledt drift

  Ansøger påtænker, at søge tilskud til privat skovrejsning hos Naturstyrelsen.

  Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 5,0 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47463, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Ejerne af Hellevad Vandmølle har den 10. april 2012 fremsendt anmeldelse af skovrejsning på ca. 14,6 ha af ejendommene, matr. 1 og 41 Ørslev, Hellevad.

  Aabenraa Kommune har den 12. april 2012 accepteret skovrejsningen på 2,3 ha som ligger i skovrejsningsområde.

  Anmeldelsen er samtidig afvist for de resterende 12,3 ha, som ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2009. Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område med ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

  Det ansøgte kræver tilladelse efter §9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. Kommunen kan tillade skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis særlige forhold taler for det.

  Ansøger har fremført, at skoven etableres med et rekreativt formål i forbindelse med bondegårdsferien på Hellevad Vandmølle.

  Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og overfladevand, der kan begrunde en tilladelse. Endvidere vil overgangen fra intensivt dyrket landbrugsjord til skov medføre en betydelig forøgelse af naturværdien i et i øvrigt skovfattigt område.

  Skovrejsningsprojektet vil være en effektiv beskyttelse af grundvandsressourcen, idet den almindelige landbrugsdrift ophører. Endelig vil skovrejsningsprojektet være en naturmæssig gevinst for området og bibringe nye rekreative muligheder.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker meget store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med projekter indenfor områderne.

  Det er Teknik & Miljøs vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet størstedelen af skovrejsningsarealet i forvejen er omkranset af levende hegn og skov.

  Lovgrundlag

  I henhold til Bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010, om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur kan kommunen tillade skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis særlige forhold taler for det.

  Planmæssige forhold

  Arealet ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket jf. Kommuneplan 2009.

  Området er endvidere udpeget som:

  • Særlige drikkevandsområder
  • Nitratfølsomme indvindingsområder
  • Indsatsområder for grundvand.

  Økonomi og afledt drift

  Ansøger påtænker, at søge tilskud til privat skovrejsning hos Naturstyrelsen.

  Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 12,3 ha, som ligger i områder, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/45783, Sagsinitialer: LJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i efteråret 2009 modtaget en henvendelse angående en branddam i Ø. Løgum.

  Branddammen tilhører kommunen, men der er ønske fra en privat person (nabo til dammen) om, at købe den såfremt det er muligt, at ændre dammen.

  Den mulige køber finder, at branddammen er farlig for børn, da den er dyb og ligger tæt på offentlig vej samt at den lugter. Dammen ønskes derfor oprenset og efterfølgende hæves bunden med sand. Langs bredden etableres en 10 m bred kant af muld. Et køb afhænger af, at dette må gennemføres.

  Teknik & Miljø har besigtiget branddammen med mulig køber flere gange. Vandhullet har et areal på ca. 215 m2 og er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens §3.

  Teknik & Miljø vurderer, at en oprensning vil forbedre naturforholdene. Etablering af en 10 m bred kant af muld i vandhullet vil formindske arealet med ca. 70 %, så hullet bliver ca. 60 m2. Vandhullet vil således ikke længere være beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens §3.

  Samlet vurderes projektet ikke naturforbedrende og der bør derfor ikke meddeles dispensation til projektet.

  Lovgrundlag

  Vandhuller med areal på mindst 100 m2 er beskyttede jf. Naturbeskyttelseslovens §3 mod ændringer i tilstanden.

  Ifølge Naturbeskyttelseslovens §65 stk. 3, kan kommunalbestyrelsen i helt særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i §3, ved at give dispensation.

  Ifølge vejledningen til Naturbeskyttelsesloven skal der foreligge helt særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper. Det er således ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted. For at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, må der tillige enten være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes, at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området.

  Økonomi og afledt drift

  Grundsalgsudvalget har angivet en pris for matriklen med vandhullet. Mulig køber har accepteret denne pris.

  Vedkommende ønsker kun, at købe branddammen, såfremt der på forhånd er meddelt en gældende dispensation til oprensning og delvis opfyldning.

  Høring/udtalelse

  Mulig køber er blevet informeret om, at Teknik & Miljø ikke er sindet, at meddele dispensation til det ansøgte. Han ønsker, at sagen sendes til afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,
  at der ikke meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3, til oprensning og delvis opfyldning af vandhullet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Udsættes.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Helga Nørgaard: Forespørgsel til rensningsanlæg i Kruså.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Natur & Miljø:

  Møde med lodsejerrepræsentanter vedr. Porså og Terkelsbøl Å – foreløbig orientering

  Mandag d. 16. april 2012 holdt borgmester Tove Larsen sammen med miljø- og naturchef Aase Østergaard og fagkoordinator Niels Julsgaard møde med lodsejerrepræsentanter for Porså og Terkelsbøl Å. Mødet var aftalt efter ønske fra lodsejerrepræsentanterne, som ønskede at drøfte fremtiden for det landområde, der afvander til Porså og Terkelsbøl Å, ligesom området blev besigtiget. Ønsket om at holde mødet skal ses i sammenhæng med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om afvisning af genoptagelse af sagen om vedligeholdelse af Porså og Terkelsbøl Å.

  På mødet lovede vi fra kommunens side følgende:

  · Tove Larsen orienterer udvalgsformand Erwin Andresen og drøfter det videre arbejde

  · Sagen forelægges TMU

  · Det videre arbejde går ud på

  o at nedsætte en arbejdsgruppe med lodsejere og forvaltningen, evt. suppleret med hver sine faglige konsulenter, der skal se på mulighederne for at holde arealerne uden for mosen mere tørre samtidig med, at der ikke sker yderligere afvanding af mosen. Der kan måske etableres en randkanal e. l.. Der skal opstilles nogle scenarier (teknik og økonomi) for forskellige tiltag

  o forvaltningen og lodsejerne gennemgår snarest sammen vandløb i mosen for at undersøge, om der er ”oprenset” godt nok - særlig fjernet træer og grene, og om de kote-målinger som forvaltningen sendte til Natur- og Miljøklagenævnet i f. m. klagesagen er korrekte (dvs. kontrol af målemetode og -resultat)

  Forvaltningen vil derfor opprioritere opgaven i forholde til de øvrige opgaver.

  Det blev på mødet aftalt, at lodsejerne skulle udarbejde et referat.

  Vej & Park:

  1. Udvidelse af gågadeordning til også at omfatte ”Søndergadeområdet” i perioden november – december 2011: Ca. 60.000 kr.

  2. Sti til Fladhøjskolen
  - Licitationsresultat: 0,78 mio. kr. (Drengsted Entreprenørfirma, 7 firmaer bød)
  - Dispensation fra Fredsskov: Godkendelsen i Naturstyrelsen kan trække ud og så kan tidsplanen ikke holde (skolestart 2012)

  3. Udenlandske lastbiler i Padborg-området: Henvendelser med anmodning om stopforbud i nogle af vejene i erhvervsområdet for at forhindre udenlandske lastbiler i parkere på disse veje. Teknik & Miljø forventer i samarbejde med politiet at løse problemer på anden vis

  4. Aabenraa Kommune er af Rådet for Sikker Trafik blevet udpeget som vinder af Kommunernes Skoletrafiktest (sidste år var vi nr. 4 og bedst i Jylland).

  5. Trafikale forhold ved Annies Kiosk: Der er nu opsat intelligente tavler, som i perioder ophæver cykelstier og varsler at der er cyklister på kørebanen:
  Enkelte protester imod ordningen, som er genemført i et tæt samarbejde med politiet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Taget til efterretning.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Intet.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.