Beslutningsprotokol

onsdag den 16. maj 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6767, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 17. april 2012 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2013-2016.

  Økonomiudvalgets foreløbige rammeudmelding for Teknik- og Miljøudvalget fremgår af nedenstående oversigt.

  Foreløbig driftsramme:

  Budget

  Budget

  Budget

  Budget

  1.000 kr.

  2013

  2014

  2015

  2016

  Teknik- og Miljøudvalget, basis

  123.511

  122.025

  122.024

  122.024

  Tekniske ændringer

  0

  0

  0

  -631

  Pris- og lønfremskrivning

  1.948

  1.924

  1.924

  1.924

  Omplacering af opgaver mellem udvalg.

  111

  111

  111

  111

  Budgetudfordringer::

  Sønderborgvejen/Vejafvandingsbidrag

  4.980

  5.510

  5.510

  5.510

  I alt - Før udmelding af reduktionsramme

  130.550

  129.570

  129.569

  128.938

  Reduktionsramme jf. ØK 24/4 2012

  -2.423

  -2.423

  -2.423

  -2.423

  I alt

  128.127

  127.147

  127.146

  126.515

  Rammereduktion

  På Økonomiudvalgets møde den 24. april 2012 blev det besluttet, at udmønte en samlet reduktion på 45,069 mio. kr. ligeligt på de enkelte udvalg, svarende til en reduktion på 1,93% af budgetrammen. For Teknik- og Miljøudvalget betyder en reduktion på 2,423 mio. kr. pr. år.

  I henhold til den vedtagne procedure skal udvalget udarbejde 2 besparelseskataloger der er prioriteret. Dette svarer til at udvalget laver besparelsesforslag svarende til det dobbelte af den besparelse der er udmeldt.

  I henhold til den reviderede tidsplan for udvalgets budgetarbejde vil besparelsesforslagene blive behandlet på udvalgsmøderne den 23. maj 2012 og den 6. juni 2012.

  Anlægsramme:

  Iflg. den vedtagne budgetprocedure er der ikke udmeldt anlægsrammer, idet den vedtagne investeringsoversigt for 2013-2015 i budget 2012 er udtryk for en flerårsbudgettering.

  Der er mulighed for at ”bytte” anlægsbeløb på tværs af årene mellem udvalgene samt at udvalget indenfor de enkelte år kan justere mellem forskellige anlægsprojekter.

  Såfremt der ”byttes” anlægsbeløb mellem udvalgene skal der foreligge en aftale udvalgene i mellem.

  Med hensyn til 2016 skal anlægsønskerne være prioriteret og der skal udarbejdes projektoplysningsskemaer. Den samlede ramme til anlægsønsker i 2016 er på 120 mio. kr., men kan ændres som følge af regeringsaftalen eller ændrede forudsætninger.

  Iflg. udvalgets reviderede tidsplan vil anlægsbudgettet blive behandlet på udvalgsmøderne den 23. maj 2012 og den 6. juni 2012.

  Til brug for Teknik- og Miljøudvalgets 1. behandling af budget 2013-2016 har Teknik & Miljø udarbejdet følgende budgetmateriale:

  • Bemærkninger til politikområder
  • Takster

  Budgetoplægget tager afsæt i udvalgets indledende behandling af budget 2013-2016 på mødet den 2. maj 2012, punkt 66.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget drøfter driftsbudget 2013-2016 inkl. bemærkninger, og

  at forslag til takster godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  1. at: Drøftet, til endelig godkendelse på næste møde den 23. maj 2012.
  2. at: Anbefales godkendt.  
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/23167, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Hastighedsplan for bystrækninger foran skoler.

  På investeringsplanen for det skattefinansierede område er der afsat et beløb til at trafiksikre bystrækninger foran skoler.

  Byrådet har på sit møde den 22. november 2010 godkendt idekatalog for ”Hastighedsplan for bystrækninger foran skoler”. Sagen er nærmere behandlet i vedlagte notat ”Bystrækninger foran skoler”, dateret 3. maj 2012.

  Der er i 2011 udført projekter for ”Bystrækninger foran skoler” ved følgende skoler: Bylderup, Kliplev, Varnæs og Genner.

  På byrådets møde den 22. juni 2011 blev der frigivet en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til etablering af bystrækninger foran skoler: Løjt, Stubbæk, Ravsted, Hellevad og Hjordkær. I forbindelse med indstillingen blev der meddelt Teknik & Miljø bemyndigelse til at prioritere projekterne ud fra en prioriteringsliste – med baggrund i at det afsatte beløb i 2011 formodedes at være mindre end de fem projekter ville komme til at beløbe sig til.

  Udgifterne til etablering af bystrækninger foran de fem skoler samt færdiggørelsesarbejder fra 2011 beløber sig til 4,0 mio. kr.

  I budget 2012 er der på investeringsoversigten i 2012 angivet et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr.

  Teknik & Miljø foreslår, at der frigives 0,9 mio. kr. til gennemførelse af bystrækninger foran de 5 udpegede skoler samt at der frigives 1,1 mio. kr. til påbegyndelse af bystrækninger foran skolerne nævnt i notatet ”Bystrækninger foran skoler”, dateret 3. maj 2012.

  Lovgrundlag

  Vejloven §10. Færdselslovens § 42 og § 92 samt Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på det skattefinansierede område for Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt for 2012-2015 afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2012 til at trafiksikre bystrækninger foran skoler.

  Høring/udtalelse

  Skoleledelse, færdselskontaktlærere samt skolebestyrelsesformændene på de udvalgte skoler er blevet orienteret og hørt i processen omkring hastighedsplan for bystrækninger ud for deres skoler.

  Proceduren har været, at forud for udarbejdelse af skitseprojekterne har rådgiver, skolen, politiet og Vej & Park besigtiget forholdene om skolerne i ”morgen situationen”.

  Ud fra ”morgen situationen” og drøftelser med skolerne har rådgiver udarbejdet skitseforslag for de enkelte skoler. Skitserne er efterfølgende fremvist og drøftet med skolerne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. bruges til færdiggørelse af de fem udpegede skoler og 1,1 mio. kr. til opstart af de resterende strækninger. Projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012 under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48848, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af den dobbeltrettede cykelsti langs Bodumvej/Løjt Storegade i Løjt Kirkeby.

  Projektet, forlængelse af dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej, er på investeringsplanen for 2012-2015 med afsat beløb på 3,0 mio. i 2012.

  I forbindelse med etablering af den dobbeltrettede cykelsti vil det være nødvendigt at ekspropriere i de tilgrænsende haver.

  Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag over de forventede udgifter ved stiens etablering.

  Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra 7 lodsejere.

  Stien, forudsættes anlagt i Bodumvejs nordlige side. Stien starter i krydset Løjt Storegade –Østervang og føres frem til Gl. Bodumvej – hvor den eksisterende sti ligeledes munder ud. Stien har en længde på ca 340 m. Stien placeres i vejens rabat med afvanding til grøft.

  For at forbedre sikkerheden for krydsende cyklister ombygges krydset Løjt Storegade- Østervang til en hævet flade i afvigende farve. Der etableres støtteheller ved cykelstiens start, for at få cyklisterne til at krydse på de anviste steder.

  Hvor stien krydser Hesselbjergs udmunding i Bodumvej ændres krydset til en hævet flade – dette for at sikre cyklisterne.

  Ekspropriationen forventes udført hen over sommeren.

  Anlægsprojektet forventes udført i efteråret.

  Som bilag til sagen er rådgivers notat vedrørende stien samt kort over stiens forløb.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje,

  § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  § 43. Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg.

  Planmæssige forhold

  I udkast til stiplan er der forudsat en forlængelse af den dobbeltrettede sti på Bodumvej – mod nord til Løjt Kirkeby. Den dobbeltrettede sti langs Bodumvej udgør en del denne sti.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etableringen af den dobbeltrettede sti langs Bodumvej/Løjt Storegade i Løjt Kirkeby, startende i krydset Løjt Storegade – Østergade og frem til den eksisterende dobbeltrettede cykelsti ved Gl. Bodumvej inklusiv ekspropriation, er anslået til: 2,5 mio. kr.

  Der er afsat 3,0 mio. kr. på investeringsoversigten i 2012.

  Den afledte drift for hele strækningen udgør 0,022 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Løjt Lands Fællesråd.

  Forud for opstart af skitsering af stien har Vej & Park besigtiget strækningen sammen med Løjt Lands Fællesråd (LLF). Formålet med besigtigelsen var i dialog med LLF at drøfte en muligvis alternativ placering af stien. LLF ønskede stien placeret i henhold til investeringsplanen – som dobbeltrettet cykelsti i vejens nordlige side. Mødenotat fra mødet med LLF og Vej & Park er vedlagt som bilag til sagen.

  Berørte lodsejere.

  Der bliver afholdt orienteringsmøde med de berørte lodsejere forud for ekspropriationen.

  Der er indkommet to bemærkninger fra to af de berørte lodsejere. Bemærkningerne er vedlagt som bilag til sagen.

  Indstilling

  Teknik- og Miljø indstiller,

  at projekt og overslag godkendes,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med de syv lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projektering, ekspropriation og etablering af den dobbeltrettede cykelsti langs Bodumvej. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2012 og

  at den af afledte drift på 0,038 mio. kr. til politikområdet ”Drift af veje og parker” finansieres af puljen til afledt drift under økonomiudvalget, når projektet er afsluttet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  1. og 2. at:  Godkendt.
  1. 4. og 5. at: Anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/23725, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Vejdirektoratet har sendt et forslag til strategisk vejnet i høring hos Aabenraa Kommune.

  Det Strategiske Vejnet omfatter dele af statsvejnettet, Sund & Bælts veje og strækninger af det kommunale vejnet. Det Strategiske Vejnet forstås som den del af det samlede vejnet, der har den største samfundsøkonomiske betydning, primært opgjort ud fra spildt tid på vejen (pga. begrænset fremkommelighed).

  Målsætningen med Det Strategiske Vejnet er at sætte fokus på trafikanterne, sikre fremkommelighed og udnytte den eksisterende infrastruktur bedst mulig.

  Med udgangspunkt i vejens trafikale betydning og trafikbelastning er Det Strategiske Vejnet inddelt i 3 niveauer: Niveau 1 er det vigtigste, medens niveau 3 består af strækninger, der er udpeget som alternative ruter til niveau 1 eller 2.

  I Aabenraa Kommune er følgende strækninger udpeget som en del af Det Strategiske Vejnet:

  Niveau 1: Motorvej E 45 i hele sin udstrækning

  Niveau 2: Sønderborgmotorvejen

  Niveau 3: Den gamle A10 fra grænsen til Haderslev Kommune.

  Vejdirektoratet foreslår, at der for Det Strategiske Vejnet fastlægges en minimumsstandard samt at der efterhånden gennemføres en række indsatser, som kan sikre og forbedre fremkommeligheden på Det Strategiske Vejnet:

  • Koordinering af vejarbejder
  • Smidiggørelse af godkendelsesprocessen for vejarbejder
  • Faste omkørselsruter ved større forstyrrelser i trafikafviklingen
  • Trafikalt beredskab
  • Fælles trafikinformation og trafikstyring

  Vejdirektoratet forudsætter, at deltagelsen i indsatserne i forbindelse med Det strategiske Vejnet er frivillig, og at udgifter i forbindelse med gennemførelse af indsatserne afholdes af de deltagende parter. Der forventes ingen økonomiske reguleringer i relation til DUT-systemet.

  En nærmere beskrivelse af Det Strategiske Vejnet samt forslaget til indsatser fremgår af vedhæftede bilag.

  Vejdirektoratet har fastlagt høringstemaet til:

  • Der ønskes tilkendegivet kommunens holdning til etablering af Det Strategiske Vejnet.
  • Der ønskes tilkendegivet om kommunen har interesse i at indgå i dialog om igangsætning af Det Strategiske Vejnet.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10:

  Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Økonomi og afledt drift

  Eventuelle udgifter i forbindelse med gennemførelse af de beskrevne indsatser forventes afholdt indenfor det nuværende driftsbudget.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune tilslutter sig etablering af Det Strategiske Vejnet, og

  at kommunen er interesseret i at indgå i en dialog med Vejdirektoratet om igangsætning af Det Strategiske Vejnet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  Indstilling godkendt, idet der dog tages forbehold overfor udgifter udover udgifter til almindelig vedligeholdelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48734, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

  Staten har med vedtagelsen af natur- og vandplanerne udmeldt det nødvendige indsatsprogram for 1. planperiode – dvs. fra 2010 til udgangen af 2015. Programmet er baggrund for kommunens udarbejdelse af handleplaner.

  På baggrund af handleplanerne gennemføres projekter i 2013-2015 – f. eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m. m..

  Teknik- og Miljøudvalget har i flere omgange behandlet natur- og vandplanerne. Senest blev udvalget den 1. februar 2012 orienteret om Teknik & Miljøs arbejde med handleplanerne. Disse foreligger nu til politisk godkendelse – og efterfølgende offentlig høring.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.09

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne afløser de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m.

  Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Staten har udmeldt, at udgifter i forbindelse med Natura 2000-indsatsen bl.a. skal dækkes af de naturforvaltningsmidler, som kommunerne fik med fra amterne, samt af tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet.

  Mht. vandplan-arbejdet er der pt. kun endelig økonomisk klarhed over vådområdeindsatsen (vådområder, som skal omsætte næringsstoffer i oplandet til de østvendte fjorde) og P-ådalsindsatsen (oversvømmelsesprojekter, som skal fastholde fosfor opstrøms søer). KL oplyser, at på baggrund af Grøn Vækst fra 2009 stiles mod yderligere 3 tilskudsordninger fra staten til vandløbsindsatsen:
  1. Kompensation til lodsejere for ændret vandløbsvedligeholdelse
  2. Anlægs- og evt. kompensationsudgifter ved fjernelse af spærringer
  3. Anlægs- og evt. kompensationsudgifter ved åbning af rørlagte strækninger og restaurering.

  Disse ordninger forventes at dække udgifter til lodsejerkompensation, rådgiverydelser og anlægsarbejde. Det er uvist, hvordan kommunale udgifter til administration, projektstyring, lodsejerdialog m.m. dækkes, men der er igangsat DUT- forhandlinger, som forventes afsluttet juni 2012.

  Med hensyn til sø restaurering er der på landsplan afsat 17 mio. kr. Staten ønsker pengene fordelt ved DUT, medens KL ønsker en tilskudsordning – ligesom KL kræver DUT- kompensation på administration af opgaven.

  Med hensyn til dambrug betragter staten disse udgifter som en del af det almindelige myndighedsarbejde – såvel projektudgifter som administration. KL kræver DUT- kompensation.

  Med hensyn til spildevand mener staten, at den konkrete indsats skal finansieres over taksterne. KL har påpeget, at der i så fald skal indskrives en anden hjemmel i lovgivningen, da kommunerne ikke har hjemmel til at forpligte evt. modvillige selskaber.

  Staten mener, at størstedelen af den administrative indsats hører under det almindelige myndighedsarbejde. KL sondrer mellem tidligere aftalt myndighedsarbejde – og det nye myndighedsarbejde, bl.a. grundet indførelse af tidsfrist for spildevandsrensning i det åbne land.

  Der ligger således en stor administrativ/ressourcemæssig udfordring, som kommunen skal være opmærksom på, når Natur- og vandhandleplanerne skal implementeres.

  Der er i investeringsoversigten meddelt anlægsbevilling (2012) vedr. implementering af Natura 2000-indsatsen, medens der ikke er bevilling vedrørende vandplan-indsatsen.

  Teknik & Miljø har hyret en rådgiver til at hjælpe med udarbejdelse af handlerplanerne.

  Høring/udtalelse

  Kommunen har haft en dialog med Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen og Forsvaret vedrørende natur-handleplanerne.

  Handleplanerne har været forelagt Det Grønne Råd.

  Handleplanerne skal sendes i offentlig høring. På grund af sommerferien foreslås, at høringsperioden er 10 uger frem til den 10. august 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til natur- og vandhandleplaner godkendes og sendes i offentlig høring frem til den 10. august 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/23730, Sagsinitialer: AMOE

  Sagsfremstilling

  I fortsættelse af høring af Sundhedspolitik for Aabenraa Kommune 2012-2020, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 1. februar 2012, skal Teknik & Miljø udfylde indsatskemaer for de temaer og indsatsområder i sundhedspolitikken, som Teknik & Miljø skal arbejde med for at implementere Sundhedspolitikken 2012-2020 i Aabenraa Kommune.

  Teknik & Miljø har taget udgangspunkt i Kommuneplanstrategien om sundhed og bevægelse og det sundhedspolitiske tema Sund og aktiv hverdag med fokus på 2 indsatsområder:

  · Kommunen vil skabe gode rammer ved at gøre kommunens veje mere trafiksikre gennem forebyggelse af trafikulykker

  · Sikre at alle børn, unge og voksne er fysisk aktive i henholdsvis 60 eller 30 minutter som led i de daglige aktiviteter

  Ifølge processen vedrørende Sundhedspolitikken skal udvalget drøfte indsatsområderne og tage konkret stilling til indsats og målsætninger for de 2 indsatsområder.

  Teknik & Miljø har taget udgangspunkt i aktiviteter, som forvaltningen i forvejen arbejder med, så det ikke kræver særlige økonomiske investeringer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at indsatsområderne godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Gensidig orientering.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  Orientering taget til efterretning.

  Plan & Udvikling

  Orientering om nye muligheder med NetGIS – ved Peter Nicolaisen

  Miljø & Natur

  Orientering om gåtur på Skelbækstien, som er en del af Kløverstierne, onsdag den 23. maj 2012, kl. 19.00 – 20.30.

  Vej & Park

  Orientering og status for ny sti mellem Savværksvej og Fladhøjskolen i Rødekro.

  Sagsfremstilling

  Plan & Udvikling

  Orientering om nye muligheder med NetGIS – ved Peter Nicolaisen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  Intet.