Beslutningsprotokol

onsdag den 6. juni 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Godkendt, idet punkt 99 behandles efter punkt 95. Herefter behandles tillægsdagsordenen punkterne 105 – 106.

  Christian Panbo mødte kl. 9.30 og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6767, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget drøftede på møderne den 2. maj 2012, den 16. maj 2012 og den 23. maj 2012 udvalgets budgetbidrag for 2013-2016 og de udfordringer der er forbundet hermed.

  På udvalgets møde den 23. maj 2012 blev driftsbudgettet (basis) for 2013-2016 samt takster for 2013 godkendt.

  Udvalget skal på mødet færdiggøre udmøntningen af rammereduktioner, drift samt investeringsoversigten for 2013-2016.

  Til brug for udvalgets behandling har Teknik & Miljø udarbejdet følgende reviderede budgetmateriale:

  • Rammereduktioner, drift (Revideret 6. juni 2012)
  • Investeringsoversigt 2013-2016 (Revideret 6. juni 2012)

  Den udsendte budgetmappe bedes medbragt til mødet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag for 2013-2016 godkendes, og

  at budgetmaterialet tilrettes i forhold til de trufne beslutninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Godkendt med tilretning af investeringsoversigten fsv. Aabenraa bymidte.

  Christian Panbo mødte kl. 9.30 og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26700, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø forelægger et revideret forslag til vejbelysningspolitik for Aabenraa Kommune.

  Vejbelysningspolitikken tager udgangspunkt i de nuværende vejbelysningsforhold og de vedtagne vejklasser og indeholder forslag til overordnede retningslinjer for:

           · Hvor og hvordan der skal vejbelyses

  · Muligheder for tilslutning af julebelysning m.m.

  · Harmonisering af natslukninger

  Vejbelysningen skal bidrage til sikkerheden for trafikanterne, samt bidrage til tryghed for både trafikanterne og borgerne. Ved nyanlæg og renoveringer, skal der tilstræbes en begrænsning af energiforbruget og vedligeholdelsesudgifter samt en øget driftssikkerhed.

  Forslaget betyder, at der som hovedprincip kun etableres gadelys indenfor byzonen, og at belysningsniveauet på vejklasse 1, 2 og 3 på sigt skal være som forudsat i vejreglerne.

  Lovgrundlag

  § 10. Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Der er på grundlag af vejloven og lov om private fællesveje udarbejdet vejregler for vejbelysning, der til dels er bindende og til dels er vejledende. I henhold til cirkulære om vejbelysning er disse vejregler bindende for fodgængerfelter og signalregulerede kryds.

  Ifølge vejreglerne bør alle færdselsarealer i bymæssige områder som hovedregel belyses, medens veje i det åbne land normalt ikke belyses.

  Betegnelsen "bymæssigt område" som benyttes i vejreglerne vil ofte, men ikke altid være sammenfaldende med de områder der afgrænses af oplysningstavler E55 "Tættere bebygget område".

  Udpegning og afgrænsning af de bymæssige områder foretages således af den enkelte vejbestyrelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslaget til belysningspolitik, dateret maj 2012, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  ”Udpegning og afgrænsning af de bymæssige områder foretages således at den enkelte vejbestyrelse”

  Politikken besluttes vedtaget med følgende ændringer. Eksisterede belysning bevares. Sag om evt. fjernelse forelægges udvalget til beslutning . Vejbestyrelsen  skal kun drifte belysning på vejmatriklen. Belysning på tilgrænsende arealer (kommunale  og selvejende institutioner med driftsoverenskomst m.m.) kan være tilsluttet mod selv at drifte det. Der forberedes en sag om hvordan ansvaret og budgettet overføres og med et bud på et tidsmæssigt forløb.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/5399, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har udarbejdet en belysningsplan til supplering af kommunens belysningspolitik. Belysningsplanen (bilag 1) forelægges hermed til politisk godkendelse.

  Belysningsplanen udstikker rammerne for kommunens brug af belysning med undtagelsen af Aabenraa bymidte som behandles særskilt i anden sammenhæng.

  Belysningsplanen angiver de muligheder for armaturvalg og mastevalg på de fleste veje i bymæssig bebyggelse udenfor Aabenraa Bymidte.

  Derudover behandles ”de særlige steder” såsom torve, pladser, gågade, karaktergivende bygninger og træer o. lign.

  Planen skaber ensartede retningslinjer for hvilken type mast, armatur og lyskilde, kommunen fremover skal operere med i takt med mulighederne for udskiftning af belysningsanlæggene på vejbestyrelsens ansvarsområde.

  Der skal dog tages forbehold for udviklingen i armatur og lyskilder som p.t. er i rivende udvikling.

  Teknik & Miljø har i forbindelse med belysningsplanens udarbejdelse gennemgået hovedstrækningerne i kommunens landsbyer for at tage højde for evt. ”særlige” strækninger i byerne, som der i forbindelse med belysningsplanens gennemførelse skal tages særligt hensyn til, ved udformningen af master og armatur (bilag 2).

  Forud for belysningsplanen er der udarbejdet en udskiftningsplan (bilag 3). I forbindelse med udskiftningsplanens gennemførelse vil Teknik & Miljø prioritere at udskifte lysrør, glødelamper samt kviksølvslamperne først, idet disse ikke længere produceres og derfor ikke kan udskiftes. Derudover vil Teknik & Miljø indenfor ovennævnte lyskilder foretage en prioritering hvor udskiftningen af ovennævnte lyskilder vil blive foretaget ud fra vejklasserne. Det betyder, alt andet lige, at lyskilder på vejklasse 1 vil blive udskiftet før lyskilderne på vejklasse 2 og så fremdeles.

  Teknik & Miljø anbefaler,

  at der udarbejdes en del-plan for vejbelysning i Aabenraa bymidte som en integreret del af planen for Aabenraa bymidte,

  at der i særlige områder med høj arkitektonisk og/eller social værdi kan anvendes andre typer master, armaturer og lyskilder end generelt angivet i belysningsplanen, og

  at belysningsplanen godkendes, idet det gennemgående valg af belysning på alle de øvrige veje i kommunen er:

  1. Trafik- og gennemfartsveje samt erhvervsområder:
  København, stor, Ø46, Philips (metalhalogen eller LED)

  2. Lokal- og biveje samt stier: København, lille ø38, Philips

  og Avenue F, Ø70, Thorn.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10

  Vejreglerne

  Økonomi og afledt drift

  Belysningsplanen har betydning for hvilke lamper der fremover skal bruges på vejbestyrelsens område, og de økonomiske konsekvenser afhænger af hastigheden hvormed planen skal implementeres.

  Der er i budget 2012 afsat i alt 11, 4 mio. kr. til drift og vedligehold af lys i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der udarbejdes en del-plan for vejbelysning i Aabenraa bymidte som en integreret del af planen for Aabenraa bymidte med henblik på senere politisk godkendelse,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til i øvrige områder med høj arkitektonisk og/eller social værdi at anvende andre typer master, armatur og lyskilder med inspiration i eksemplerne i belysningsplanen,

  at belysningsplanen godkendes som grundlag for etablering og renovering af vejbelysning indenfor øvrig bymæssig bebyggelse i Aabenraa Kommune,

  at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger forvaltningen til at administrere efter planens principper, og

  at udskiftningsplanens rækkefølge i henhold til prioriteringen, som er anført overfor, følges i det omfang der kan skaffes økonomiske midler hertil.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26223, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes nuværende leasingkontrakt med et privat selskab, vedrørende levering af lys, udløb med udgangen af 2011 og er i henhold til kontraktmulighederne forlænget indtil udgangen af 2012 og kan hvis nødvendigt forlænges endnu 1 år.

  Teknik & Miljø har, på baggrund af ovennævnte, fået udarbejdet et notat der beskriver de forskellige udbudsformer der findes indenfor området, således man på bedst mulig måde kan træffe beslutning om hvilken udbudsform Aabenraa Kommune skal arbejde videre med i fremtiden, herunder hvilken lyskilde kommunen vil satse på, (se bilag)

  LED lyskilder er i rivende udvikling og er nu på højde med lydkvaliteten i de mere traditionelle lyskilder som f.eks. metalhalogenlyskiler, som er i brug dags dato.

  LED armatur har dog nogle børnesygdomme som man kunne undgå, ved at vente med at installere LED armatur i samtlige master, til et senere tidspunkt.

  Aabenraa Kommune har p.t. LED armatur i Rødekro, hvor de problemer der har været med belysningen har kunnet løses ved en udskiftning indenfor garantien.

  Ud fra notatet og rådgivers anbefalinger er der 3 gangbare løsningsmodeller for den fremtidige drift og vedligehold af gadebelysningen i Aabenraa Kommune.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1 - Udbud af drift og vedligehold

  Et traditionelt udbud hvor kommunen udarbejder en kontrakt med et privat selskab om drift og vedligeholdelse af armatur og master. Kommunen har udover udgiften til drift og vedligehold, udgifter til el samt de løbende renoveringer eller udskiftninger af gadebelysningsanlægget.

  Renovering og udskiftninger kan dog indarbejdes som anlægsoptioner i kontrakten, således at kommunen har mulighed for at få udskiftet belysningsanlægget over en given periode.

  Denne udbudsmodel betyder, at Aabenraa Kommune har fuld råderet over sit belysningsanlæg, fuld kontrol over hvor og hvilke lamper der skal skiftes og hvilke lamper der ønskes opsat og frem for alt i hvilken udskiftningstakt kommunen kan få foretaget i henhold til kommunens økonomiske formåen.

  Ulempen er at der skal skaffes økonomi udover den daglige økonomi til renoveringer og udskiftning af anlæggene.

  Et traditionelt udbud kan udarbejdes internt af kommunens medarbejdere.

  En drift og vedligeholdelseskontrakt løber typisk i 4 år med option på forlængelse med 1 år ad gangen i op til 2 år.

  Løsningsforslag 2 - ESCO aftale

  Der kan også vælges en ESCO aftale. En ESCO aftale er en aftale hvor kommunen indgår en kontrakt med et privat selskab som så driver kommunens belysningsanlæg samt foretager energibesparende renoveringer af kommunes belysningsanlæg. Det private selskabs finansieringer af renoveringsomkostningerne finansieres helt eller delvis af de drifts besparelser der opnås ved udskiftning af de eksisterende anlæg.

  Fordelen ved en ESCO aftale er, at kommunen får renoveret og opdateret sit belysningsanlæg og finansieringen af renoveringen foretages af det private selskab. Derudover ved kommunen hvilken udgift man har til gadebelysning de næste mange år og når anlægget overdrages efter kontraktperioden er belysningsanlægget kendt og veldokumenteret.

  Ulempen ved en ESCO aftale er, at kommunen ikke har fuld kontrol over sit anlæg og kun kan komme med ønsker til det private selskab vedr. opsætning af mastetyper, armatur m.m.. Det kan betyde, at kommunen kan være nød til at gå på kompromis med kvalitet, æstetik, design og dermed i sidste ende ikke vil have indflydelse på hvorledes torve, pladser, gågade samt vejbelysning skal have af udtryk.

  Det private selskab vil typisk opsætte de lamper og master de kan få en god pris på og som giver dem den størst mulige energibesparelse som kan finansiere anlægsudgiften.

  Et ESCO udbud er ofte et stort og meget åbent udbud hvor der er uklarheder omkring udbuddet, anlægget og løsningsmulighederne som selskabet vil vælge og Aabenraa Kommune er inden udbuddet nød til at kende det eksisterende belysningsanlægs værdi, både ved indgåelsen af kontrakten og ved kontraktens ophør for at sikre at anlæggets værdi ikke bliver forringet i kontraktperioden.

  Da et ESCO udbud er et meget komplekst udbud er det en opgave som ikke kan løses inden for kommunens rammer, hvorfor der skal indgås en kontrakt med en ekstern rådgiver til løsningen af denne opgave.

  En ESCO kontrakt løber typisk i 10-15 år, hvor kommunen binder sig for et fast årligt vederlag som indeksreguleres en gang årligt.

  Løsningsforslag 3 - Kontraktforlængelse med et år

  Den nuværende kontrakt kan i henhold til kontraktgrundlaget forlænges yderligere et år. På dette tidspunkt kan børnesygdommene ved LED teknologien være reducerede og der kan være et bedre erfaringsgrundlag som grundlag for valg af udbudsform for Aabenraa Kommune.

  I løsningsforslag 1 og 2 er der i henhold til Lånebekendtgørelsen § 2 mulighed for at låne til de energi-besparende renoveringer herunder udskiftning af lyskilder/anlæg m.m. som der skal foretages.

  Lovgrundlag

  Vejreglerne

  Reglerne om EU udbud

  Lånebekendtgørelsen

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at løsningsforslag 1 vælges, og

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at igangsætte arbejdet med udbudsmaterialet i overensstemmelse hermed, således at en kontrakt med et privat selskab kan indgås pr. 1. januar 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Udsættes til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47413, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Den 26. august 2009, vedtog Byrådet ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by, vision”. I beslutningen blev det bl.a. anbefalet, at der umiddelbart skulle arbejdes videre med idé forslag til Promenadens forløb og indhold, samt kommuneplantillæg og lokalplan for Lystbådhavnen.

  Det vurderes, at projektet ligesom ”Aabenraa by -områdefornyelse i forbindelse med 700 års jubilæet” vil styrke Aabenraa i at blive en attraktiv bosætningsby med mange spændende oplevelser.

  I december 2009 blev et arkitektfirma ansat som konsulenter på opgaven med idé forslag til Promenadens forløb og indhold.

  Projektet strandpromenaden er opdelt i etaper. Etape 1 er etablering af strandeng ved Sønderstrand. Som en del af det nye promenadeforløb anlægges en ”sports park” med cykelparkering, parkour- og skateboardbane og udendørs ”motionscenter”, etableret som inventar på en plan belægning.

  Planen for promenaden behandles med henblik på godkendelse på Plan- og Trafikudvalgets møde efter sommerferien 2012. Der vil blive indgået en aftale med rådgiver om udarbejdelse af et projekt for strandpromenadens 1. etape så hurtigt som muligt efter udvalgsbehandlingen.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan M90 for Sønderstrand.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til rekreativt område, fritids- og ferieformål, lystbådehavne og tilhørende faciliteter og strandpark.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2012-2015 for Teknik- og Miljøudvalget afsat 0,5 mio. kr. i 2012 til udarbejdelse af en plan for strandpromenaden 1. etape og 3,0 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014 for realisering af planen.

  Der forventes i lighed med projektet på Høje Kolstrup, at der vil være gode muligheder for at opnå støtte fra Lokale- og Anlægsfonden samt Realdania ligesom der forventes medfinansiering fra bl.a. lystbådehavnene.

  Ved ansøgning af frigivelse af anlægsbevilling til realisering af projektet i 2013 vil der blive søgt om frigivelse af midler til afledt drift.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en plan for strandpromenadens 1. etape med finansiering af det under Teknik- og Miljøudvalget afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8396, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Projektforslag for etablering af nyt grundlastanlæg til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba med etablering af geotermi- og varmepumpeanlæg med halmfyret kedelcentral til produktion af drivvarme til varmepumperne, samt supplerende nødvendig varmeproduktion, blev den 25. april 2012 foreløbig godkendt af Byrådet, efter anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den 24. april 2012.

  Aabenraa Kommune har efterfølgende underrettet berørte forsyningsselskaber, regionplanmyndighed og grundejere, der skal afgive areal, om projektforslaget.

  Der er ikke indkommet bemærkninger fra de berørte parter, hvorfor projektforslaget nu kan endelig godkendes.

  For gennemgang af projektforslaget henvises til den politiske behandling den 24. og 25. april 2012 med tilhørende bilag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles endelig varmeplanmæssig godkendelse af projektforslaget med geotermi og halmfyret kedelcentral, og

  at projektet kan etapeopdeles med kedelcentral som 1. etape.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Uddeling af Blå Flag den 5. juni 2012.

  Konkret sag i Padborg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering til Teknik- og Miljøudvalget:

  Vej & Park

  1. Licitation: Sti til Fladhøjskolen
  Det billigste tilbud kom fra Drengsted og var på 780.625 kr. Der var tilbud fra 7 firmaer. På grund af ændringen til grussti er tilbuddet blevet forhandlet ned til 612.400 kr.
  Budgettet forventes overholdt.

  2. Licitation: Byggemodning af 9 grunde vest for Løkkegårdsvej
  Det billigste tilbud kom fra Otto Chrestensen og lød på 1.047.95 kr. inkl. kloakarbejder. Der var tilbud fra 6 firmaer.
  Kommunens andel er 847.090 kr. og budgettet forventes overholdt.

  3. Etablering af miniscene på Storetorv

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Der blev orienteret om følgende:

  Vej & Park

  1. Licitation: Sti til Fladhøjskolen
  Det billigste tilbud kom fra Drengsted og var på 780.625 kr. Der var tilbud fra 7 firmaer. På grund af ændringen til grussti er tilbuddet blevet forhandlet ned til 612.400 kr.
  Budgettet forventes overholdt.

  2. Licitation: Byggemodning af 9 grunde vest for Løkkegårdsvej
  Det billigste tilbud kom fra Otto Chrestensen og lød på 1.047.95 kr. inkl. kloakarbejder. Der var tilbud fra 6 firmaer.
  Kommunens andel er 847.090 kr. og budgettet forventes overholdt.

  3. Etablering af miniscene på Storetorv

  4.  Dobbeltrettet sti langs Bodumvej. Orienteringsmøde.

  5.  Varslet tilsyn i Padborg

  6.  Henvendelser vedr. råstofindvinding vest for Rødekro

  7.  Borgmesteren har modtaget stævning vedr. vandplaner

  8.  Tilmelding til Byplanmøde 4.-5. oktober i Svendborg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Intet.