Beslutningsprotokol

onsdag den 6. juni 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Tillægsdagsorden Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6488, Sagsinitialer: KALA

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. marts 2012 etablering af en dobbeltrettet sti til Fladhøjskolen. Stien var forudsat udført med asfaltbelægning og belysning.

  Aabenraa Byråd godkendte den 25. april 2012 en anlægsbevilling på 2,13 mio. kr. til anlæg af stien.

  Aabenraa Kommune ansøgte den 2. april 2012 Naturstyrelsen om dispensation til etablering af stien, som på størstedelen af strækningen forløber gennem fredsskov.

  Naturstyrelsen anfører i sit svar fra den 8. maj 2012, bl.a. at

  ”Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.”

  og

  ”Naturstyrelsen har vurderet, at der på det nuværende grundlag ikke er særlige grunde der kan begrunde den foreslåede placering af anlægget. Vi finder at stien kan anlægges som en udvidelse af Fladhøjvej eller langs jernbanen.

  Naturstyrelsen vurderer, at etablering af en 3 – 4 meter bred cykelsti med grusbelægning, der har karakter af skovvej og som følger eksisterende stier og skovveje, vil kunne etableres uden dispensation fra skovloven, idet den vil indgå som et anlæg, der er nødvendig for den flersidige skovdrift.”

  Aabenraa Kommune fremsendte på den baggrund den 15. maj 2012 en fornyet ansøgning om dispensation til etablering af sti i fredsskov. I ansøgningen søges der om dispensation til etablering af en grussti uden belysning, men med samme bredde og tracé som i den tidligere ansøgning. Stien opbygges så den senere kan belægges med asfalt og forsynes med belysning, hvis forudsætningerne ændres, så der kan gives dispensation til stien i sin oprindelige udformning.

  I ansøgningen anføres, at kommunen senere vil ansøge om dispensation til at etablere asfaltbelægning og belysning, hvis der kan fremskaffes dokumentation for at Naturstyrelsen sidst i 1970’erne har givet dispensation til at etablere en forlægning af Fladhøjvej i samme tracé som stien.

  Naturstyrelsen accepterede, at der kan etableres en skovvej uden asfaltbelægning og belysning. Projektet kan gennemføres uden, at der gives dispensation.

  Teknik- og Miljøudvalget er på mødet den 2. maj 2012 blevet orienteret om licitationsresultatet og ansøgningen til Naturstyrelsen og på møderne den 16. maj og 23. maj 2012 om ændringen til grussti uden belysning.

  Teknik & Miljø har indgået en aftale med billigste tilbudsgiver om en lavere pris for det reducerede projekt og igangsat projektet primo uge 22.

  Efterfølgende har skolebestyrelserne i Rødekro v/ Niels Dalsgaard skrevet til Naturstyrelsen og medlemmerne af Aabenraa Byråd.

  Naturstyrelsen har bl.a. i sit svar til skolebestyrelserne anført: ” Det er Naturstyrelsens opfattelse, at der ikke kan gives dispensation til en asfalteret sti med belysning igennem det fredsskovpligtige område.”

  Formanden for Teknik- og Miljøudvalget: Erwin Andresen har besvaret henvendelsen fra skolebestyrelserne til medlemmerne af byrådet og bl.a. anført, at han fortsat håber, at stien kan etableres som oprindelig planlagt samt at Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 6. juni 2012 vil få forelagt en sag til beslutning om det videre forløb.

  Teknik & Miljø har ikke taget initiativ til at stoppe anlægsarbejdet på baggrund af henvendelserne fra skolebestyrelserne i Rødekro.

  Teknik & Miljø anbefaler, at arbejdet med anlæg af grusstien fortsætter og at forvaltningen fortsat søger at tilvejebringe grundlaget for at stien kan etableres med asfaltbelægning og belysning.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at stien i første omgang anlægges som en grussti og at anlægsarbejdet med grusstien fortsætter, og

  at stien suppleres med asfaltbelægning og belysning så snart grundlaget herfor er til stede.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Godkendt.