Beslutningsprotokol

onsdag den 8. august 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/15049, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har den 8.marts 2011 henvendt sig vedr. vejnavnesammenfald mellem Aabenraa - og Sønderborg Kommune.

  Notat vedr. baggrunden for henvendelsen samt behovet for en løsning fremgår af bilag 1.

  Området fremgår af bilag 2.

  Der er i januar 2012 udsendt 1. partshøring til de berørte lodsejere med forslag om at nynavngive Bøjskovvej i Aabenraa og Kidingvej i Sønderborg til nyt fælles vejnavn: Kiding Tykke. Forklaring til Tykke (fra ODS) er vedlagt som bilag 3, og historisk kort som bilag 4.

  En samlet reaktion på denne 1. partshøring fra fire lodsejere vedr. Aabenraa-stykket er vedlagt som bilag 5. Lodsejerne har ønske til at vejnavnet bliver: Kiding Østermark.

  Forklaring til fire lodsejere på samme vejnavn i to kommuner fremgår af bilag 6.

  Notat vedr. indkomne reaktioner fremgår af bilag 7.

  Fornyet partshøring blev udsendt ultimo marts 2012 og reaktioner herpå er vedlagt som bilag 8, hvor vejnavnet Kiding Østermark ønskes.

  Notat vedr. indkomne reaktioner på 2. partshøring fremgår af bilag 9.

  Forslag til nynavngivning fremgår af bilag 10.

  Kort påført forslag til nye vejnavne fremgår af bilag 11.

  Lovgrundlag

  BBR-lovens § 3 a.  "Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på offentlige veje jvf. § 1 i lov om offentlige veje".

  Planmæssige forhold

  Ingen.

  Økonomi og afledt drift

  Skiltning anslås til 1-2.000 kr. og finansieres af Vej & Park.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at vejnavn Bøjskovvej ændres til Kiding Østermark.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6036, Sagsinitialer: aamoe

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Der er i investeringsoversigten for 2012 afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til energibesparende foranstaltninger.

  Kriteriet for puljen er, at investeringen på kr. 5,0 mio. hvert år skal afstedkomme en driftsbesparelse på kr. 600.000, som er placeret på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget. Besparelsen vil løbende blive omplaceret til de konkrete institutioner i takt med færdiggørelsen af projekterne.

  Dette forudsætter en tilbagebetalingstid på gennemsnitlig 8 år.

  Projekterne sendes på baggrund af et overslag på investering og besparelse i udbud. Der laves en efterkalkulation, og hvis projektet under de givne forudsætninger stadig kan overholde kriterierne igangsættes projektet.

  Den berørte institution orienteres i god tid inden igangsættelse. Det er en forudsætning, at beslutning om accept af projekter ligger hos Teknik & Miljø.

  Projekterne

  Kort gennemgang af de emneområder, hvor energibesparende foranstaltninger kan gennemføres.

  Varmeinstallationer.

  Der vil fortsat blive gennemført udskiftning af pumper og isolering af rør samt etablering af styringer.

  Ventilation.

  En del ventilationsanlæg er af ældre dato, eller der er områder, hvor kravene til ventilering ikke er opfyldt. Disse projekter vil blive søgt gennemført i et samspil mellem drifts-, anlægs- og energikroner.

  Klimaskærm.

  Der vil blive gennemført energiforbedringer omkring klimaskærmen. Nogle af disse vil blive gennemført i et samspil mellem drifts-, anlægs- og energikroner.

  Belysning.

  Der pågår p.t. en del udvikling omkring belysning. Den udvikling følges og der vil så småt begynde at vise sig projekter, hvor besparelsen kan begynde at matche investeringerne. Det er steder med lange driftstider og høj effekt.

  Lovgrundlag

  Lov om fremme af energibesparelser af 2005.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten 2012 afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til energibesparende foranstaltninger.

  Efterhånden som projekterne gennemføres i samarbejde med institutionerne, nedsættes institutionens driftsbudget hvert år herefter med et beløb svarende til den årlige resulterende besparelse.

  Det første år beregnes driftsbesparelsen for førstkommende kvartal efter projektets afslutning.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, som finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012 under Teknik- og Miljøudvalget,

  at beslutningskompetencen vedrørende projekter og disses gennemførelse henlægges til Teknik & Miljø,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til årligt at reducere institutionernes driftsbudget med et beløb svarende til den beregnede besparelse, og

  at den afsatte driftsindtægtspulje under Teknik- og Miljøudvalget samtidig nedskrives med tilsvarende beløb.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6036, Sagsinitialer: aamoe

  Sagsfremstilling

  Kommunen står over for den udfordring, at de vedtagne budgetter for investeringer og besparelser blev fastlagt på grundlag af energimærkerne, som viste sig at være fejlbehæftede og mangelfulde. Endvidere indebærer regeringens nye energiaftale af 22. marts 2012 yderligere krav til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, samt omlægning til vedvarende energi.

  Anvendelse af puljen på 10 mio. kr. er afsluttet, og erfaringerne herfra viser, at selv ved gennemførelse af de lavesthængende frugter kan de fastlagte kriterier for investering og afledte driftsbesparelser ikke overholdes.

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 og overslagsårene 2013 – 2015 er der på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2012 – 2013 – 2014 – 2015, i alt 20 mio. kr.

  I budgettet er ligeledes indlagt den forudsætning, at den foretagne investering modsvares af en driftsbesparelse på 600.000 kr. i hvert af årene, idet man endvidere forudsatte, at besparelsen kunne opnås ved at udføre energiprojekter for 5 mio. kr. årligt i perioden med en tilbagebetalingstid på 0 -10 år.

  Besparelsen er udregnet på grundlag af den lovpligtige energimærkning, der som nævnt i note til budgettet er behæftet med væsentlige fejl.

  Forudsætningen er imidlertid bristet, idet udførelsen af energiprojekter for de tidligere afsatte 10 mio. kr. stort set har opbrugt projekter med en tilbagebetalingstid på op til ca. 8 år.

  Det vil derfor ikke være muligt med en investering på 5 mio. kr. årligt at gennemføre energiprojekter, der kan generere en driftsbesparelse på 600.000 kr. årligt, svarende til 2,4 mio. kr. årligt fra 2015.

  Tilbagebetalingstid (= projektets afskrivningstid) er investering divideret med besparelse: 5 mio. / 600.000 = 8,3 år.

  Teknik & Miljø har i vedlagte notat af 31. juli 2012 beskrevet de problematikker, der ligger i Budget 2012’s beslutning om anlægssummer med deraf afledte driftsbesparelser.

  I notatet beskrives konsekvenser dels ved fastholdelse af budget 2012 -2015 dels ved beskrivelse af 2 forslag til ændringer af budgettet.

  Endvidere beskrives reaktionsmuligheder i forhold hertil.

  Notatet forelægges direktionen på mødet den 3. august 2012. Direktionens eventuelle anbefalinger vil blive fremsendt.

  Lovgrundlag

  Lov om fremme af energibesparelse af 2005.

  Økonomi og afledt drift

  Der henvises til vedhæftede notat af 31. juli 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget drøfter sagen, og

  at udvalget træffer beslutning om at anbefale en af de foreslåede løsningsmodeller i notat af 31. juli 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Direktøren orienterede om anbefalingen fra direktionens møde den 3. august 2012.

  Udvalget tager notatet til efterretning, og udvalget besluttede, at sagen medtages i forbindelse med behandling af budget 2014.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/20270, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø forelægger forslag til tidsplan for udarbejdelsen af en plan for fodgængerfelter, herunder en offentlighedsfase.

  Forslaget fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender forslaget til tidsplan.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Godkendt, idet 2. dots overskrift ændres til: ”Brug af Fodgængerfelter (ikke signalregulerede)”, ligesom teksten korrigeres således:

  Bilisterne skal respektere fodgængerfelterne. Fodgængerne skal vide at man skal passe på, når man krydser et fodgængerfelt, selv om bilisterne skal stoppe.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22758, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt åstedsforretning den 18. juni 2012 vedrørende etablering af rundkørsel i krydset Erik Jessens Vej og Kresten Philipsens Vej.

  Der var en berørt lodsejer, og der blev indgået forlig med denne lodsejer

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje §43: Når almenvældet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlig vej- og stianlæg.

  Planmæssige forhold

  Den kommende rundkørsel kommer til at ligge mellem lokalplan M55 og lokalplan LP039.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til erstatning, som foreslået, kan afholdes inden for den givne bevilling.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der træffes ekspropriationsbeslutning, som angivet i protokol for åstedsforretning den 18. juni 2012, og

  at det indgåede forlig med lodsejeren tiltrædes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22022, Sagsinitialer: ABEC
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48734, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

  Byrådet godkendte den 30. maj 2012 Teknik & Miljøs udkast til handleplaner, som blev sendt i offentlig høring.

  På baggrund af handleplanerne skal der planlægges og gennemføres projekter – f.eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m..

  En rådgiver medvirker ved udarbejdelse af planerne. Der er behov for yderligere hjælp fra rådgivere til at opkvalificere planerne. Endvidere vil der være udgifter til at planlægge og gennemføre projekter, der ikke dækkes af staten.

  Jf. Investeringsoversigten er der meddelt anlægsbevilling til implementering af planerne. Beløbet søges frigivet.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.09

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne afløser de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. Investeringsoversigten 2012-2015 (note 51) er der meddelt anlægsbevilling til implementering af planerne (1 mio. kr.i 2012).

  Beløbet søges frigivet. Omkring 450.000 kr. forventes anvendt til rådgivere til udarbejdelse af handleplanerne, omkring 150.000 kr. til nødvendige biologiske undersøgelser o. a. som opkvalificerer planerne, omkring 300.000 kr. til planlægning og gennemførelse af projekter som ikke dækkes af staten (herunder projekter i Natura 2000 området ved Hostrup Sø) og omkring 100.000 kr. til mindre naturgenopretningsprojekter m. m..

  Høring/udtalelse

  Handleplanerne er sendt i offentlig høring frem til den 10. august 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til implementering af handleplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/32614, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø arbejder med et projekt med etablering af nyt forløb af Slotsmølleåen igennem Mølledammen ved Brundlund Slot. Projektet – der forventes gennemført i efteråret 2012 - er beskrevet i vedlagte projektforslag.

  Formålet med projektet er primært at sikre tilstrækkelig afvandingskapacitet ved store vandføringer i Mølleåen, sådan at der ikke sker oversvømmelser af lavtliggende arealer. Projektet vil også forbedre passagemulighederne for vandløbslevende dyr.

  Rådgivere medvirker ved udarbejdelse af projektforslag, udbud og tilsyn.

  Jf. Investeringsoversigten er der meddelt anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet. Beløbet søges frigivet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om lov om vandløb.

  Bek. nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og

  –restaurering m.v.

  Planmæssige forhold

  Gennemførelse af projektet forudsætter kommunens landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 18. Fredningsnævnets godkendelse forudsættes også.

  Økonomi og afledt drift

  Projektets overslagsbudget er 2 mio. kr. Heri indgår uforudsete udgifter for 300.000 kr.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 24. august 2011 at en anlægsbevilling vedrørende oprensning af mølledammene (239.000 kr.) blev konverteret til projekt vedrørende optimering af Slotsmølleåens bortledning af vand i 2012.

  Jf. Investeringsoversigten 2012-2015 (note 52) er der meddelt anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekter (1,5 mio. kroner i 2012). Beløbet søges frigivet.

  Hovedparten af udgifterne til projektet vedrører etablering af jernspuns med betonpåstøbning samt etablering af ny rørunderføring under Ved Slottet.

  Teknik & Miljø vil ved detailprojekteringen sikre, at der er dækning for udgifterne.

  Høring/udtalelse

  Projektforslaget er sendt i offentlig høring i perioden 11. juli til 8. august 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19249, Sagsinitialer: LNE

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 06-08-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll

  Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

  1.+2. at: Taget til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. februar 2012 Planstrategien ”Sund Vækst”, som var i offentlig høring i perioden 14. marts 2012 – 9. maj 2012.

  Byrådet vedtog samtidig at foretage en fuld revision af kommuneplanen.

  I offentlighedsperioden blev der afholdt cafémøde i Sønderjyllands hallen samt borgermøder på 4 biblioteker. Endvidere var kommunen præsenteret ved motorvejsløbet.

  Resumé af borgerhenvendelser fremgår af vedlagte notat af 5. juli 2012. En lang række af ideerne vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen, midtbyplanen for Aabenraa samt diverse politikker.

  Lovgrundlag

  Jf. Planlovens §23a skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

  Efter høringsfristens udløb skal byrådet tage stilling til de indkomne bemærkninger. Byrådet kan i den forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte planstrategi.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til svar, som fremgår af notat af 5. juli 2012 godkendes, og

  at der ikke foretages ændringer i planstrategien.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Gert Nordklitgaard: Spurgte ind til skilte på Potterhusvej, samt sti til Hærvejsskolen. Forvaltningen oplyste, at man ikke har akter omkring problematikken

  Forvaltningen oplyste, at man arbejder med sagen.

  Jørgen Witte: Spurgte ind til strandområder, hvor hunde kan gå frit.

  Bent Sørensen: Spurgte ind til vejføringen ved Klinkbjerg 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der henvises til punkt 130.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Der blev orienteret om følgende:

  Teknisk direktør

  Ændringer til Budget 2013-2016 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

  Efter Lov- og cirkulæreprogrammet fra sommeren 2012 afsættes der 707.000 kr. til administrative opgaver i forhold til Vandplanerne i hvert af årene 2013-2015.

  Ligeledes afsættes der 378.000 kr. til administrative opgaver i forhold til Natura-2000 planerne i hvert af årene 2013-2015.

  Midlerne afsættes under Økonomiudvalget idet der alene er tale om administrative opgave.

  Vej & Park

  Vejbelysning: Evt. servicering mv. af private belysningsanlæg

  På mødet den 6. juni 2012 i Teknik- og Miljøudvalget vedtog udvalget under punkt 96: Forslag til belysningspolitik bl.a.: ”Belysning på tilgrænsende arealer (kommunale og selvejende institutioner med driftsoverenskomst m.m.) kan være tilsluttet mod selv at drifte det. Der forberedes en sag om hvordan ansvaret og budgettet overføres og med et bud på et tidsmæssigt forløb.”

  Teknik & Miljø har konfereret med kommunens juridiske afdeling: Aabenraa Kommune kan ikke lovligt servicere private belysningsanlæg eller videresælge strøm til private.

  Dette gælder også selvejende institutioner med overenskomst med Aabenraa Kommune.

  Private lodsejere herunder selvejende institutioner må således ikke være koblet op på kommunens vejbelysning, men skal koble sig op med egen installation og selv betale deres strøm og vedligehold af lamperne.

  Teknik & Miljø tager initiativ til at afvikle tidligere indgåede aftaler i overensstemmelse hermed.

  Derimod kan kommunens egne institutioner: Skoler, børnehaver etc. være koblet op, blev serviceret etc.

  Teknik & Miljø forbereder således en sag alene for de kommunale institutioner om tilslutning til kommunens vejbelysning, herunder afklaring af ansvar og økonomi og med et bud på et tidsmæssigt forløb.

  Veterantog på nedlagt bane mellem Aabenraa og Rødekro

  Aabenraa Veteranbane v/ Jan Mikkelsen arbejder på at det nedlagte baneareal mellem Aabenraa og Rødekro – i lighed med Haderslev–Vojens banen – kan få en permanent tilladelse til at køre med veterantog.
  Aabenraa Veteranbane skal derfor overfor Banedanmark dokumentere, at det nuværende spor er egnet til veterankørsel.
  I den forbindelse skal der foretages et eftersyn af broer/bygværker, som banelegemet ligger på. Dette eftersyn vil Aabenraa Veteranbane gerne have Aabenraa Kommune til at gennemføre og bekoste (det gjorde Haderslev Kommune i forhold til Haderslev-Vojens banen).

  Miljø & Natur

  Erstatningssagen om dyrkning af pil

  Hinrich Jürgensen anmeldte i foråret 2010, at han på matr. nr. 302 Stoltelund, Tinglev (3,8 ha) ønskede at plante energi pil.

  Marken ligger netop syd for Tinglev Mose – indenfor EF-Fuglebeskyttelsesområdet "Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose" (Natura 2000-område nr. 98). Forvaltningen indstillede overfor TMU at meddele pålæg om ikke at dyrke energi pil, idet området bør holdes ”lys åbent” for at sikre fuglelivet optimale forhold. TMU fulgte indstillingen den 1.12.10 (5/2-afgørelse). Afgørelsen blev ikke påklaget.

  Kommunens pålæg udløser jf. Naturbeskyttelseslovens § 19g erstatning til ejer/bruger for det tab, som afgørelsen påfører. Ejeren skal kunne godtgøre et tab, og erstatningen udregnes som tab af nedgang i handelsværdien. Hinrich Jürgensen sendte januar 2011 krav om erstatning på 324.900 kr. Forvaltningen indstillede overfor TMU at træffe afgørelse om, at der ikke er basis for udbetaling af erstatning. TMU fulgte indstillingen den 18.05.11 (5/2-afgørelse). Afgørelsen blev påklaget.

  Klagenævnet har den 27.06.12 truffet afgørelse om, at Hinrich Jürgensen ikke skal have erstatning.

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Mødet hævet kl. 11.15