Beslutningsprotokol

onsdag den 5. september 2012 kl. 10:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  Pkt. 133 udsat til mødet den  22. september 2012, ellers godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/56719, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget og Byrådet har fastsat egne møder for 2013, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Teknik- og Miljøudvalgets møder holdes onsdage kl. 9.00 – 12.00.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Bilag: Forslag til TMU mødekalender 2013 – eftersendes.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets mødekalender for 2013 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  Udsættes til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24039, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42464, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udbygningen af akutsygehuset er der på sygehusets matrikel blevet opført en dobbeltrettet cykelsti langs Kresten Philipsens vej. Denne sti ender ved indkørslen til den sydlige indgang til sygehuset, hvor deres matrikel ender.

  For at få et sammenhængende stinet i området mangler der at blive etableret 100 meter sti langs Kresten Philipsens Vej mellem Gl. Ribevej og den allerede etablerede sti.

  Stien anlægges i en bredde af 3 meter med en afstand på 3 meter til vejkanten for at bevare træerne i området. Ved sidevejen op til sygehuset trækkes stien tilbage, og der etableres en helle i vejen.

  Der skal erhverves jord af staten, da der ikke er plads til stien på vejareal.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, med mindre andet er bestemt.

  Vejlovens § 97. Vejbestyrelsen kan anlægge og nedlægge offentlige stier og overtage almene stier og private fællesstier som offentlige. Vejbestyrelsen kan bestemme, at en privat fællesvej skal have status som en offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej.

  Planmæssige forhold

  Stien ligger indenfor lokalplan LP39. LP39 foreskriver at der skal laves en cykelsti langs Krestens Philipsens Vej, og at den skal sammenkobles eksisterende stinet.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etablering af stien er anslået til 0,47 mio. kr.

  I forbindelse med 1. budgetkontrol 2012 blev rammebeløbet på 1,07 mio. kr. til etablering af stier i området omkring Akutsygehuset overført til 2013.

  Der er imidlertid på investeringsoversigten 2012-2015 afsat et samlet rådighedsbeløb på 2,13 mio. kr. til anlæg af en sti til Hærvejsskolen. Byrådet har tidligere frigivet en anlægsbevilling på hele rådighedsbeløbet.

  Der er på Hærvejsstien et forventet mindreforbrug i 2012 på ca. 1,2 mio. kr.

  Det foreslås, at der af det forventede mindreforbrug anvendes 0,47 mio. kr. til anlæg af cykelsti langs Kresten Philipsens Vej.

  Færdiggørelse af stien til Hærvejsskolen i 2013 vil blive søgt finansieret indenfor det samlede rådighedsbeløb i budget 2013.

  De afledte driftsudgifter er beregnet til 0,006 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at projekt og overslag for en dobbeltrettet cykelsti langs Kresten Philipsens Vej godkendes,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejeren med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,47 mio. kr. til projektering, arealerhvervelse og anlæg af stien langs Krestens Philipsens Vej, finansieret af rådighedsbeløbet fra projektet: Sti til Hærvejsskolen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  1. og 3. at godkendt.

  2. og 4. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20599, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald 2012 blev foreløbig godkendt af Byrådet den 30. maj 2012.

  Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring i 4 uger.

  Der er i høringsperioden ikke indkommet kommentarer eller ændringsforslag til regulativet, hvorfor dette nu kan godkendes endeligt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at regulativet for erhvervsaffald 2012 godkendes endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39585, Sagsinitialer: AMOE

  Sagsfremstilling

  Tjæreborg Industri A/S har for Padborg Fjernvarme Amba fremsendt projektforslag for konvertering af varmeforsyningen på Hjulmagervej i Bov fra naturgas- til fjernvarmeforsyning.

  Der er på Hjulmagervej 15 almene boliger, der ejes af Aabenraa Almene Boligselskab.

  Varmeplan 2009 for Aabenraa Kommune foreskriver, at Padborg Fjernvarme skal undersøge muligheden for at konvertere bl.a. Bov området fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Dette er en følge af en skriftlig opfordring af 27. januar 2009 til kommunerne fra klima- og energiministeren.

  Padborg Fjernvarme Amba har kraft-varmeforsyning fra Stadtwerke i Flensborg.

  Der forventes i området et samlet varmeforbrug på 146 MWh/år.

  Projektforslaget udviser en samfundsøkonomisk besparelse på 188.000 kr. over 20 år ved den ansøgte konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning.

  Såfremt myndighedsbehandlingen giver mulighed derfor, vil Hjulmagervej blive konverteret til fjernvarme inden den kommende vinter.

  Vurdering: Mindre projekt/ mindre ændring af Varmeforsyningsplanen, derfor til afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget.

  Ændringer i Varmeplanen skal normalt vedtages af byrådet. Teknik & Miljø vurderer imidlertid at projektet har så begrænset et omfang, og er i fuld overensstemmelse med den i medfør af Varmeplanen givne anbefaling at denne mindre tilretning kan afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14/12 2011 – Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  Bekendtgørelse nr. 1295 af 13/12 2005 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Der er projekteret med en samlet anlægsinvestering på 1.251.150 kr. excl. moms.

  Deraf bliver omkostningen for boligforeningen på 654.150 kr. til udskiftning af kedel til fjernvarmeunit, og tilslutningsbidrag til Padborg Fjernvarme Amba.

  Høring/udtalelse

  Efter foreløbig godkendelse af projektforslaget fremsendes dette i høring hos berørte forsyningsselskaber, der i dette tilfælde er DONG Gas Distribution A/S, i 4 uger.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles foreløbig projektgodkendelse til konverteringen, og

  at dette mindre projekt afgøres af Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  1. at godkendt.

  2. at det endelige projekt sendes videre til godkendelse i Byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/22715, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i afgørelse af 29. juli 2011 afgjort at et areal er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, nr. 1 hede, eller nr. 4 som værende biologisk overdrev. Arealet er beliggende mellem Hovmosevej og Sønderå, lidt øst for ejendommen Hovmosevej 11, 6372 Bylderup-Bov

  Arealet er en del af ådalskanten for Sønderåen og er en del af Natura 2000 område nr. 101, fuglebeskyttelsesområde F63.

  Tilførsel af gylle siden år 2000 har medført en ændring af tilstanden og botanikken på arealet, idet de fundne arter i 1994 ikke tåler gødskning, eller kun meget begrænset gødskning, hvilket også kunne konstateres ved besigtigelsen den 25. maj 2011. Her fandtes ikke længere hedelyng på arealet og bølget bunke og lyngsnerre kunne kun findes meget sporadisk og arealet fremstod næringsberiget med et mere næringspåvirket plantesamfund, slået og med spor efter nedfældning af gylle. Tilførsel af gylle er jf. ovenstående ikke en del af den sædvanlige drift for naturarealet, og er derfor i strid med beskyttelsen.

  Der er i brev af 26. september 2011 søgt om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, til fortsat at give arealet husdyrgødning og inddrage arealet som normal omdriftsjord uden beskyttelse, mod at etablere erstatningsnatur på et andet areal.

  Teknik & Miljø vurderer at der ikke er basis for at give dispensation til det ansøgte med følgende begrundelse:

  - Det beskyttede hede/overdrevsareal ligger vandløbsnært og er en del af ådalen, og ådalsskrænten langs Sønderåen. Det ligger som en del af en biologisk korridor og af et større netværk af beskyttede naturarealer, der strækker sig mod både øst og vest langs Sønderåen. Arealet er derfor, af naturbeskyttelseshensyn, af særlig interesse.
  Aabenraa Kommune ønsker at prioritere beskyttelsen af naturarealer i ådale højt, idet ådalene fungerer, som vigtige spredningskorridorer for dyre og planteliv, og som en vigtig bufferzone mellem vandmiljøet og intensivt landbrugsland.

  - Området er international naturbeskyttelsesområde F63 Sønder Ådal, hvor større sammenhængende naturarealer er vigtige for flere af fuglearterne på udpegningsgrundlaget. Inddragelse af arealet i almindelig omdrift vurderes derfor at være til ugunst for udpegningsgrundlaget.

  - Det vurderes at der ikke ville være givet dispensation til det ansøgte, såfremt der var søgt inden arealet havde modtaget gylle, idet der ikke er præcedens for at give dispensation, og at en dispensation vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for administrationen af § 3 beskyttelsen.

  - Det vurderes at naturarealet kan genskabes uden væsentlige tab af naturværdi, ved at fjerne tilførte næringsstoffer ved gentagne høslet med fjernelse af afslået materiale, og at naturværdien derved kan fastholdes på arealet, på trods af høj baggrundsbelastning af kvælstof, via den rette naturpleje og afgræsning. Baggrundsbelastningen må desuden over tid forventes at falde, dels via den generelle samfundsudvikling og via tiltag i husdyrgodkendelsesloven.

  - Det vurderes at genskabelse af naturarealet ikke er forbundet med uforholdsmæssige store udgifter, idet genskabelse kan foregå med fjernelse af tilførte næringsstoffer via høslet og efterfølgende afgræsning. Desuden oversvømmes hede/overdrevsarealet ikke af Sønderåen.

  - At der udlægges et erstatningsareal, som er væsentlig større, er ifølge bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven ikke et forhold, der kan føre til, at der meddeles dispensation. I den konkrete sag vurderes, dels at der kan ske en genoprettelse af det oprindelige hede/overdrevsareal, og dels at det ud fra en naturmæssig synsvinkel foretrækkes, at det oprindelige naturområde bibeholdes, fordi det indgår som en del at et større netværk af naturområder langs Sønder Åen og den biologiske korridor.

  - Natur og Miljøklagenævnet har tidligere i tilsvarende sager omgjort dispensationer givet af Aabenraa Kommune, til afslag. NKN-131-00209 og NKN-131-00176.

  Løsningsforslag


  Løsningsforslag 1
  Der meddeles afslag på det ansøgte, på baggrund af ovenstående begrundelse.

  Løsningsforslag 2
  Der meddeles dispensation til det ansøgte, mod at der etableres erstatningsnatur, jf. ansøgningen.

  Lovgrundlag

  Arealet er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2, nr. 1 og 4.

  Kommunen kan, jf. § 65, stk. 3, i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i lovens § 3.

  Det følger af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at opretholde de pågældende naturtyper som sådanne, idet reglerne er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en dispensation.

  Der må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, tillige være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3-beskyttelsen i området.

  Det følger videre af lovbemærkningerne, at etablering af erstatningsbiotop almindeligvis ikke udgør et forhold, som i sig selv kan føre til, at der meddeles dispensation fra forbuddet, da det ud fra en naturmæssig synsvinkel normalt vil være at foretrække, at det oprindelige naturområde bibeholdes.

  Natur og Miljøklagenævnet har normalt ikke praksis for at meddele dispensation til at ændre tilstanden i beskyttede naturtyper, og har i tidligere sager omgjort dispensationer givet af Aabenraa Kommune, til afslag. NKN-131-00209 og NKN-131-00176.

  Høring/udtalelse

  Et afslag på ansøgningen har været i partshøring hos ansøgere.

  Ansøger er ikke kommet med bemærkninger til sagen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at løsningsforslag 1 vælges – afslag.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  Sagen udsættes med henblik på nærmere belysning af ansøgning om erstatningsarealer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  • Orientering om møde i udvalg med lodsejerrepræsentanter om bl.a. vandløbsvedligeholdelsen i Terkelsbøl og Ulvemosen.
  • Orientering om forvaltningens arbejde med vedligeholdelsesforpligtigelsen i forbindelse med gågaden i Aabenraa.
  • Orientering om sag om krav om faldunderlag i forbindelse med areal med kondiredskaber.
  • Orientering om klage i forbindelse med planer om råstofindvinding. Orientering om status på næste møde.
  • Vedligeholdelse af parkeringsplads ved Felsted-hallen.
  • Orientering om sag ved SI Centret.
  • Spørgsmål vedr. skovrejsning.
  • Spørgsmål om projekter vedr. landdistriktsmidler.

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  Der blev orienteret om følgende:

  Vej & Park

  1. Orientering om sti ved Hærvejsskolen.
  2. Skolevej ved Rise Hjarup.
  3. Orientering om retssag i forbindelse med erstatningskrav.
  4. National transportkorridor for vindmøller.

  Miljø & Natur

  1. Status miljøgodkendelse af husdyrbug.

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  Intet.