Beslutningsprotokol

onsdag den 26. september 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  Godkendt, herunder godkendelse af tillægsdagsorden, der behandles efter punkt 146.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/56719, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget og Byrådet har fastsat egne møder for 2013, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Teknik- og Miljøudvalgets møder holdes onsdage kl. 9.00 – 12.00.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Forslag til TMU mødedatoer er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets mødekalender for 2013 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  Udsættes til næste møde.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42501, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Der forelægges forslag til ny renholdelsesordning i Aabenraa midtby.

  I forbindelse med udbud af delområde 2 har Teknik & Miljø vurderet den nuværende Gågadeordning og Weekendordning for Aabenraa midt by og foreslår en revision af de eksisterende ordninger, se bilag.

  Den eks. Gågadeordning er fra 1971 og er brugerfinansieret Weekendordningen fra medio 1990´erne er skatte-finansieret.

  Formanden for Teknik- Miljøudvalget, og Teknik & Miljø har i løbet af sommeren afholdt 3 dialogmøder. Det første med grundejerne i området, det andet med repræsentanter for værtshusene, grundejere og Shop i City og det tredje med grundejere, lejere og politiet. Teknik & Miljø har på baggrund af disse møder udarbejdet 3 forslag til en ny ordning for renholdelse af Aabenraa midtby.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1

  Kommunen overtager alle grundejernes forpligtigelser vedr. renholdelse og vintertjeneste på alle veje som er markeret med gult og grønt på kortet – kortbilag 2.

  Vejene vedligeholdelse som den nuværende gågade. Vedligeholdelsesbeskrivelse kan ses i vedlagte bilag.

  Forslaget betyder, at renholdelsesstandarden i hele midtbyen er ens. Alle CVR- og CPR- registrerede ejere betaler den samme takst. De private grundejere friholdes. Eksisterende gågadefond opløses og egenkapitalen betales tilbage til bidragsyderne.

  Løsningsforslag 2

  Gågadeordningen udvides til at gælde til og med Store Torv.

  Renholdelsesstandarden er den samme som på gågaden dags dato, og alle grundejere betaler til ordning ud fra én takst. Eksisterende gågade fond opløses og tilbagebetales til nuværende bidragsydere og der etableres en ny.

  Weekendordning bibeholdes og udvides med Humlehaven og Skibbroen samt udvides til også at gælde om lørdagen i vinterperioden.

  Fremover skal alle CVR – og CPR- registrerede ejere betale et vederlag til ordningen. De private friholdes. Der oprettes en weekendfond som buffer til pludselig opståede vedligeholdelsesudgifter.

  Forslaget kan ses på vedlagte bilag.

  Ordningerne i forslag 1 og 2 skal økonomisk hvile i sig selv.

  Løsningsforslag 3

  Ordningerne opløses og grundejerne overtager alle forpligtigelser og opgaver i henhold til lovgivningen. Der opkræves ingen takst. Forslaget kræver dog konsensus blandt gågade ejerne om standarden og borgere og turister vil opleve at der en mindre rent i weekenderne end der er i dag. Gågadefonden opløses og egenkapitalen tilbage betales til bidragsyderne.

  På høringsmøderne blev det foreslået at nuværende skraldespande udskiftes med nye større skraldespande som kan indeholde bl.a. Pizzabakker o. lign. Udgiften til denne ændring skønnes at blive i størrelsesordnen ca. 200.000 kr., som vil kunne finansieres af driften i regnskabsåret 2012.

  Lovgrundlag

  Vejloven, Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3711-2011.

  Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Lbk. 1103 af 16/9-2010.

  Økonomi og afledt drift

  I dag opkræves en takst på 315 kr. pr. facademeter i gågaden og kommunen bidrager selv som grundejere med ca. 64.000 kr. hvert år for den nuværende renholdelse i gågaden.

  Kommunen betaler for hele den nuværende weekendordning.

  Både kommunens andel af gågadeudgifterne samt weekendordningen afholdes af driftsbudgettet på politikområdet Drift af veje og parker.

  I dag koster gågadeordningen og weekendordningen kommunen i alt ca. 347.000 kr.(i 2011 priser) inkl. vandafledningsudgifterne til springvandene.

  Kommunens andel af udgifterne for renholdelse af midtbyen vil falde ca. 250.000 kr. uanset hvilke løsningsforslag der vælges.

  Løsningsforslag 1

  Med en takst på 380 kr. pr. facademeter forventes der en indtægt på ca. 1.007.000 kr. hvor kommunen som ejer en del facademeter forventes, at skulle erlægge ca. 105.000 kr. til ordningen som finansieres af driftsbudgettet.

  Løsningsforslag 2

  Med en takst på 385 kr. til alle grundejerne på gågaden inkl. udvidelsen af gågaden til Storetorv forventes det at give kommunen en indtægt på ca. 500.000 kr., heraf skal kommunen som grundejer selv erlægge ca. 25.000 kr.

  På weekendordningens vejstrækninger opkræves der i dag ingen afgift, dette gøres fremover.

  De CVR – og CPR- registrerede ejere opkræves en takst på 225 kr. pr. facademeter og med denne takst forventes der at blive opkrævet i alt ca. 300.000 kr. hvoraf kommunen selv som grundejer skal betale ca. 48.000 kr. som finansieres af driftsbudgettet.

  Løsningsforslag 3

  Der opkræves ingen takst og enhver betaler selv sine udgifter.

  Det forventes, at kommunens renholdelsesudgift på gågaden vil blive uændret, men at kommunens administrative udgifter til myndighedsbehandlingen vil blive væsentligt større. Udgiften til weekendordningen vil falde i forhold til entreprenørudgifterne, men udgiften til myndighedsbehandlingen vil blive en del større end i dag. Det forventes ikke, at forslaget vil give nogen besparelse for kommunen på årsbasis, idet affaldsmængden om mandagen vil være større end den er i dag.

  Høring/udtalelse

  Der har været afholdt dialogmøder med grundejere, lejere og politiet.

  Teknik & Miljø foreslår, at der ikke derudover afholdes en offentlighedsfase før gennemførelse af forslaget.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at kommunen overtager alle grundejernes forpligtigelser vedr. renholdelse og vintertjeneste på alle veje, som er markeret med gult og grønt på kortbilag 2 (Løsningsforslag 1),

  at der for 2013 opkræves en facadetakst på 380 kr. af de CVR- og CPR- registrerede ejere, dog max. 20.000 kr. pr. ejendom,

  at nuværende gågade ordning opløses og formuen tilbagebetales ligeligt ud fra facademeterne. Der betales penge tilbage til dem som ejer ejendommen pr. 1. november 2012, og

  at der oprettes en ny midtbyfond som har til formål at skabe en bufferzone for pludseligt opståede øgede vedligeholdelsesudgifter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  Anbefales godkendt, dog for så vidt 3. at, at dette er foreneligt med fondsbestemmelserne. Dette undersøges til den videre behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44484, Sagsinitialer: HMM

  Sagsfremstilling

  Evaluering af vintertjenesten 2011 – 2012, samt retningslinjer og procedure for privates supplerende vintertjeneste på kommunale boligveje. Der henvises til de vedlagte bilag.

  Lovgrundlag

  Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 1103 af 16/9 september 2010.

  Aabenraa Kommunes vinterregulativ.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med overtagelsen af Ldv.319, Sønderborgvejen, er der fra og med 2013 bevilget 260.000 kr. til driften for så vidt angår vintertjeneste. Den drift der kommer til at foregå i 2012 vil derfor påvirke 2012 budgettet negativt.

  Under forudsætning af en mild vinter forventes et underskud for 2012 på ca. 1,5 mio. kr., i det der er tale om faste udgifter som f.eks. beredskabs- og monteringshonorarer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at evalueringen 2011- 2012 tages til efterretning, og  

  at forslaget til supplering af den kommunale vintertjeneste, med egen indsats iværksættes fra og med den kommende vintersæson 2012- 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/22715, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 5. september 2012 at udsætte beslutningen i sagen med henblik på nærmere belysning af ansøgning om erstatningsarealer.

  Kopi af ansøgningen om dispensation og udlæg af erstatningsarealer er sendt til udvalgsmedlemmerne.

  Aabenraa Kommune har i afgørelse af 29. juli 2011 afgjort at et areal er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, nr. 1 hede, eller nr. 4 som værende biologisk overdrev. Arealet er beliggende mellem Hovmosevej og Sønderå, lidt øst for ejendommen Hovmosevej 11, 6372 Bylderup-Bov

  Arealet er en del af ådalskanten for Sønderåen og er en del af Natura 2000 område nr. 101, fuglebeskyttelsesområde F63.

  Tilførsel af gylle siden år 2000 har medført en ændring af tilstanden og botanikken på arealet, idet de fundne arter i 1994 ikke tåler gødskning, eller kun meget begrænset gødskning, hvilket også kunne konstateres ved besigtigelsen den 25. maj 2011. Her fandtes ikke længere hedelyng på arealet og bølget bunke og lyngsnerre kunne kun findes meget sporadisk og arealet fremstod næringsberiget med et mere næringspåvirket plantesamfund, slået og med spor efter nedfældning af gylle. Tilførsel af gylle er jf. ovenstående ikke en del af den sædvanlige drift for naturarealet, og er derfor i strid med beskyttelsen.

  Der er i brev af 26. september 2011 søgt om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, til fortsat at give arealet husdyrgødning og inddrage arealet som normal omdriftsjord uden beskyttelse, mod at etablere erstatningsnatur på et andet areal. Erstatningsnaturen ønskes placeret op til et moseareal ca. 800 meter syd for ejendommen, som vist på bilag 2.

  Teknik & Miljø vurderer at der ikke er basis for at give dispensation til det ansøgte med følgende begrundelse:

  - Det beskyttede hede/overdrevsareal ligger vandløbsnært og er en del af ådalen, og ådalsskrænten langs Sønderåen. Det ligger som en del af en biologisk korridor og af et større netværk af beskyttede naturarealer, der strækker sig mod både øst og vest langs Sønderåen. Arealet er derfor, af naturbeskyttelseshensyn, af særlig interesse.
  Aabenraa Kommune ønsker at prioritere beskyttelsen af naturarealer i ådale højt, idet ådalene fungerer, som vigtige spredningskorridorer for dyre og planteliv, og som en vigtig bufferzone mellem vandmiljøet og intensivt landbrugsland.

  - Området er international naturbeskyttelsesområde F63 Sønder Ådal, hvor større sammenhængende naturarealer er vigtige for flere af fuglearterne på udpegningsgrundlaget. Inddragelse af arealet i almindelig omdrift vurderes derfor at være til ugunst for udpegningsgrundlaget.

  - Det vurderes at der ikke ville være givet dispensation til det ansøgte, såfremt der var søgt inden arealet havde modtaget gylle, idet der ikke er præcedens for at give dispensation, og at en dispensation vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for administrationen af § 3 beskyttelsen.

  - Det vurderes at naturarealet kan genskabes uden væsentlige tab af naturværdi, ved at fjerne tilførte næringsstoffer ved gentagne høslet med fjernelse af afslået materiale, og at naturværdien derved kan fastholdes på arealet, på trods af høj baggrundsbelastning af kvælstof, via den rette naturpleje og afgræsning. Baggrundsbelastningen må desuden over tid forventes at falde, dels via den generelle samfundsudvikling og via tiltag i husdyrgodkendelsesloven.

  - Det vurderes at genskabelse af naturarealet ikke er forbundet med uforholdsmæssige store udgifter, idet genskabelse kan foregå med fjernelse af tilførte næringsstoffer via høslet og efterfølgende afgræsning. Desuden oversvømmes hede/overdrevsarealet ikke af Sønderåen.

  - At der udlægges et erstatningsareal, som er væsentlig større, er ifølge bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven ikke et forhold, der kan føre til, at der meddeles dispensation. I den konkrete sag vurderes, dels at der kan ske en genoprettelse af det oprindelige hede/overdrevsareal, og dels at det ud fra en naturmæssig synsvinkel foretrækkes, at det oprindelige naturområde bibeholdes, fordi det indgår som en del at et større netværk af naturområder langs Sønder Åen og den biologiske korridor.

  - Natur og Miljøklagenævnet har tidligere i tilsvarende sager omgjort dispensationer givet af Aabenraa Kommune, til afslag. NKN-131-00209 og NKN-131-00176.

  Løsningsforslag


  Løsningsforslag 1
  Der meddeles afslag på det ansøgte, på baggrund af ovenstående begrundelse.

  Løsningsforslag 2
  Der meddeles dispensation til det ansøgte, mod at der etableres erstatningsnatur, jf. ansøgningen.

  Lovgrundlag

  Arealet er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2, nr. 1 og 4.

  Kommunen kan, jf. § 65, stk. 3, i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i lovens § 3.

  Det følger af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at opretholde de pågældende naturtyper som sådanne, idet reglerne er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en dispensation.

  Der må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, tillige være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3-beskyttelsen i området.

  Det følger videre af lovbemærkningerne, at etablering af erstatningsbiotop almindeligvis ikke udgør et forhold, som i sig selv kan føre til, at der meddeles dispensation fra forbuddet, da det ud fra en naturmæssig synsvinkel normalt vil være at foretrække, at det oprindelige naturområde bibeholdes.

  Natur og Miljøklagenævnet har normalt ikke praksis for at meddele dispensation til at ændre tilstanden i beskyttede naturtyper, og har i tidligere sager omgjort dispensationer givet af Aabenraa Kommune, til afslag. NKN-131-00209 og NKN-131-00176.

  Høring/udtalelse

  Et afslag på ansøgningen har været i partshøring hos ansøgere.

  Ansøger er ikke kommet med bemærkninger til sagen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at løsningsforslag 1 vælges – afslag.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  Godkendt som indstillet.

  Herefter behandledes tillægsdagsordenen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  · Formanden orienterede om budgetforligets konsekvenser for Teknik- & Miljøudvalgets område.

  · Pressemeddelelse ud om Fladhøjvejs lukning.

  · Byplanmøde.

  · Årsmøde i Green Cities den 30. oktober 2012.

  · Helga Nørgaard spurgte ind til procedurer ifm. høring af Handicapråd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  · Byplanmødet den 4. – 5. oktober 2012. Der foreslås fælleskørsel privat.

  · Orientering om status for ændring af vejnavn.

  · Orientering om forhold vedr. 2 ejendomme i hhv. Padborg og Tumbøl.

  · Orientering om Padborg Park.

  Vej & Park orienterede:

  · Projekt for dobbeltrettet cykelsti i Løjt: 3 af lodsejerne har klaget over projektet til Vejdirektoratet. Det vil forsinke projektet.

  · Tinglev Rideklub har henvendt sig om udvidelse af rideklubbens bygninger mv. og bedt om et formøde i relation til et møde med Banedanmark.

  · Vejdirektoratet og Aabenraa Kommune er enige om, at der kan etableres en venstresvingsbane på Tinglev Hovedgade indenfor det nuværende vejareal.

  · Vejdirektoratet har udarbejdet forskellige forslag til udbedring af rundkørslen øst for Tinglev og bedt om en hurtig tilbagemelding.

  · Vejdirektoratet har planer om signalanlæg mellem de to rundkørsler ved motorvejen mellem Aabenraa og Rødekro til styring/reduktion af kødannelse på ramperne/motorvejen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  Intet.