Beslutningsprotokol

onsdag den 26. september 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14000, Sagsinitialer: tlh

  Sagsfremstilling

  Skarrev Camping søger om efterfølgende tilladelse til allerede opført bade- og bådebro ud for campingpladsen, matr. nr. 367 Skovby, Løjt.

  Skarrev Camping søger om lovliggørelse af broen som den nu fremstår, opbygget af træ på træpæle. Broen har en længde på ca. 22 m og en bredde på 100 cm og med et brohoved for enden, der er ca. 9 m langt og 100 cm bredt. Broen er til brug for campingpladsens gæster. Det fremgår af luftfotos, at der i 1975 var en mindre bro på stedet, men da den nuværende bro er dobbelt så lang og med et brohoved, vurderes det, at den er så meget ændret, at den forudsætter en tilladelse fra kommunen.

  Der er 80 m til den nærmeste lovlige bro mod nordvest.

  Mod øst er der over 200 m til den nærmeste bro, som ligger på den anden side af pynten.

  Problematik

  Teknik- og Miljøudvalget har den 29. juni 2011 vedtaget retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer i Aabenraa Kommune.

  I retningslinjerne står blandt andet:

  Der må som udgangspunkt kun meddeles tilladelse til mindre broer. Ved mindre broer forstås: Enkeltbroer uden brohoved og sidebroer, med en længde på op til 25 meter (dog kun ud til en vanddybde på 1,5 meter i forhold til daglig vandstand), en bredde på 1,2 meter inkl. pæle og en højde på max. 1,2 meter over højeste daglige vandstand.

  Det vil være i strid med de vedtagne retningslinjer at meddele tilladelse til den ansøgte bro med brohoved.

  Som sammenligningsgrundlag er det undersøgt, hvilke retningslinjer Aabenraa Kommunes nabokommuner har:

  Haderslev Kommune har i deres retningslinjer ikke beskrevet, om der kan gives tilladelse til et brohoved. Der er givet tilladelse til etablering af bade- og bådebroer med brohoved enkelte gange.

  Sønderborg Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af bade- og bådebroer med brohoved, men hvis der er noget, der taler for det, eksempelvis at andre i området har tilladelse til en bro med brohoved, eller at vandets strømning m.m. vanskeliggør at man kan lægge en båd til broen uden brohoved, så gives der tilladelse til en bro med brohoved.

  Tønder Kommune har indtil nu ikke givet tilladelser til etablering af bade- og bådebroer på deres kyststrækning.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1

  Kommunens retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer ændres, så der tillades et mindre brohoved på bade- og bådebroerne.

  Efterfølgende kan Miljø og Natur meddele tilladelse til det ansøgte.

  Som bilag vedlægges forslag til ændring af retningslinjerne.

  Løsningsforslag 2

  Der meddeles afslag på ansøgningen med den begrundelse, at det strider mod kommunens retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer.

  Samtidig meddeles det, at kommunen vil være positiv over for en ansøgning om en bade- og bådebro uden brohoved.

  Lovgrundlag

  Opsætning af en bade- og bådebro kræver tilladelse i henhold til Lov om kystbeskyttelse. I henhold til Bekendtgørelse om bade- og bådebroer, Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 kan kommunen meddele tilladelse til opsætning af bade- og bådebroer.


  Teknik og Miljøudvalget har den 29. juni 2011 vedtaget en revidering af retningslinjerne for etablering af bade- og bådebroer i Aabenraa Kommune. Udvalget har herunder bemyndiget Teknik og Miljø til at træffe afgørelser efter de reviderede retningslinjer samt Udvalgets hidtidige praksis.

  Det vil være i strid med de vedtagne retningslinjer at meddele tilladelse til broen, idet der i de nuværende retningslinjer ikke kan tillades et brohoved på broen.

  Planmæssige forhold

  Campingpladsen ligger delvist i landzone delvist i sommerhusområde. Der er 40 meter fra den ansøgte bro til strandbeskyttelseszonen.

  Området er ikke værdifuldt kystlandskab.

  Høring/udtalelse

  Sagen har endnu ikke været i nabohøring.

  Indstilling

  Teknik &  Miljø indstiller,
  at der jf. løsningsforslag 1 ændres i kommunens retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer, så Teknik & Miljø kan meddele tilladelse til et mindre brohoved på den ansøgte bade- og bådebro ved Skarrev Camping.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  Godkendt som indstillet.