Beslutningsprotokol

onsdag den 24. oktober 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Afbud: Hans Philip Tietje
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: hc

  Sagsfremstilling

  Dagsorden til Teknik & Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44510, Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Udbygningen af akutsygehuset samt etableringen af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa betyder, at der kommer 1600 nye arbejdspladser til kommunen. Det giver nye muligheder for Aabenraa Kommune.

  For at udnytte mulighederne vil Aabenraa Kommune være vækstparate frem mod 2018, når de nye sygehuse står færdigbygget. Vækstparat kræver, at vi tænker ambitiøst i forhold til hvilke indsatser, der vil skabe:

  · Vækst i bosætning ved at flere vælger at flytte til kommunen

  · Vækst i handel og oplevelsesmuligheder ved flere besøgende i byen

  · Vækst i erhvervsudviklingen for virksomheder i kommunen.

  De indsatser, der vil gøre Aabenraa Kommune vækstparat, samles i Vækstplan 2018.

  Vækstplan 2018

  Vækstplan 2018 er byrådets plan indeholdende indsatser, som de stående udvalg byder ind med, der kan gennemføres frem mod 2018. Indsatserne i Vækstplan 2018 skal understøtte og udnytte den vækstmotor, som sygehusene bliver i forhold til flere arbejdspladser i kommunen, flere potentielle tilflyttere, flere højtudannede på arbejdsmarkedet og flere besøgende til byen.

  Fælles for indsatserne i Vækstplan 2018 er, at:

  - Indsatserne bidrager hver især til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat frem mod 2018

  - Indsatserne er konkrete

  - Indsatserne skal afholdes inden for udvalgets eget budget eller mulighed for fundraising

  - Indsatserne skal være forpligtende for udvalget at gennemføre frem til 2018.

  Indsatserne forventes at have en positiv effekt på kommunens bosætning, erhvervsudvikling og image.

  Udarbejdelse af Vækstplan 2018

  Indsatserne i Vækstplan 2018 tager udgangspunkt i en række forslag til indsatser. Forslag til indsatser drøftes i de stående udvalg fra ultimo september til ultimo oktober 2012. På baggrund af drøftelsen prioriterer hvert stående udvalg 2-4 indsatser, som indgår i Vækstplan 2018.

  Vækstsekretariatet samler de stående udvalgs indsatser i et udkast til Vækstplan 2018. Udkastet drøftes i økonomiudvalget ud fra et helhedsperspektiv den 20. november 2012.

  På baggrund af økonomiudvalgets indstilling kan den enkelte udvalgsformand beslutte, at Vækstplan 2018 sendes i 2. behandling i eget udvalg. Fokus i en eventuel 2. behandling vil være en kvalitetssikring af udvalgets egne indsatser i Vækstplan 2018 i forhold til de øvrige indsatser, der indgår i Vækstplan 2018.

  Vækstplan 2018 indstilles til godkendelse den 19. december 2012 i byrådet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget prioriterer 2-4 indsatser til Vækstplan 2018 inden for udvalgets egen budgetramme, og

  at udvalget anbefaler de anførte tidsfrister for gennemførelse af indsatserne.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2012

  Indsatsens indhold under overskriften Fremtidens købstad ændres til: Understøttelse af projektet fremtidens købstad gennem etablering af den nødvendige fysiske infrastruktur, herunder

  Strandpromenaden, gasværksvej, midtbyparkering, belysning og lokalisering af detailhandel.

  Herefter prioriterede udvalget indsatserne:

  1. Supercykelstier

  2. Trafiksikker kommune 

  3. Adgang til bynære områder, og

  4. Fremtidens købstad.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46861, Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Efter politisk ønske ligger der forslag om ændring af vejnavnet Nørreskovvej, 6200 Aabenraa til Camma Larsen-Ledets Vej.

  Nørreskovvej er fødevej til flere af Aabenraa’s store boligområder i den nordlige del af byen. Vejen er gennemgående fra Haderslevvej i øst til Gammel Ribevej i vest og er etableret i daværende borgmester Camma Larsen-Ledets tid.

  Der er knyttet 3 adresser til Nørreskovvej, nemlig nr. 9, nr. 11A og nr. 11B.

  Forinden ændringen af vejnavnet, skal ejerne til disse adresser parthøres.

  Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget forinden partshøringen iværksættes.

  Lovgrundlag

  Lov om bygnings- og boligregistrering og forvaltningsloven.

  Økonomi og afledt drift

  Skiltning anslås til 1 – 2.000 kr. og finansieres af udvalgets driftsbudget, Vej & Park.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Nørreskovvej ændres til Camma Larsen-Ledets Vej, og

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage det videre, såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser ved partshøringen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/34996, Sagsinitialer: KJOHA

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af matr. nr. 52 Sdr. Ønlev, Hjordkær – Arnehøjvej 13, 6230 Rødekro.

  Advokatgården, 6200 Aabenraa har på vegne af ejer og ansøger søgt om at udstykke et areal på 5000 m² med bestående maskinhus på 280 m².

  Ansøger har gennem 3 år haft base i maskinhuset og anvender ca. halvdelen heraf til ”Kalles Smedje”.

  Ansøger ønsker samtidig at opføre et enfamiliehus på 280 m²  på det udstykkede areal, der har adressen Arnhøjvej 13, 6230 Rødekro.

  Ejendommen der ønskes udstykket, er en landbrugsejendom på 16,7 ha. hvor selve beboelsen til ejendommen er beliggende på adressen Gl. Kirkevej 1, 6230 Rødekro medens resten af landbrugsjorden er bortforpagtet.

  Ansøger har desuden følgende argumenter for at give en tilladelse:

  · At det vil være en god placering for en sådan mindre erhvervsvirksomhed

  · At det ikke skal være nogen hindring at ejendommen får landbrugsstatus

  · At der er gode tilkørselsforhold

  · At det bør tælle, at der er en god chance for at bibeholde en aktiv ung familie i et landdistriktsområde

  Det er ud fra en faglig betragtning Teknik & Miljøs vurdering, at det vil være i strid med formålet med landzonebestemmelserne i planloven og i strid med planlovens intention om at oprette nye boliger i det åbne land i stedet for at udnytte de udlæg af byzone som er sket gennem planlægning.

  I områderne omkring de eksisterende byzoner bør kommunalbestyrelsen således være yderst tilbageholdende med at give tilladelser til udstykning og bebyggelse.

  Ifølge planlovens § 37 kan bygninger der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter § 35, stk. 1; tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, på betingelse af:

  • At virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger der ikke om- og tilbygges i væsentligt omfang, og
  • At bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.

  Lovgrundlag

  Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter § 35 i Lov om planlægning.

  Formålet med landzonebestemmelserne er, at friholde det åbne land for anden bebyggelse mv. end den, der er nødvendig for driften af landbrugs- skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er beliggende i landzone, det åbne land.

  Høring/udtalelse

  Ansøgningen har været forelagt Jordbrugskommissionen til udtalelse og de udtaler:

  ” vedr. ansøgning efter planloven om udstykning af en parcel på 5.000 m² til opførelse af ny uplanlagt helårsbeboelse i landzone sammen med eks. maskinlade fra landbrugsejendommen matr.nr. 52 m.fl. Sdr. Ønlev, Hjordkær, Arnhøjvej 13, Rødekro.

  Kommunen har den 2. oktober 2012 fremsendt kopi af sagen til jordbrugskommissionens udtalelse.

  Det ansøgte forudsætter ikke jordbrugskommissionens tilladelse, såfremt der gives tilladelse efter planloven ”.

  Jordbrugskommissionens udtalelse

  Ud fra den vurdering, at der ikke er krav til driftsbygninger på en landbrugsejendom ,og da landbrugsejendommens beboelsesbygning fortsat ligger i direkte tilknytning til ejendommens jorder, har jordbrugskommissionen ingen bemærkninger til det ansøgte.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles afslag under henvisning til planlovens bestemmelser.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2012

  Til afstemning sattes indstillingen:

  For stemte Erwin Andresen.

  Imod stemte Jørgen Witte, Chr. Panbo, Helga Nørgaard, Bent Sørensen og Gert Nordklitgaard.

  Herefter sattes forslag om tilladelse til afstemning:

  For stemte Jørgen Witte, Chr. Panbo, Helga Nørgaard, Bent Sørensen og Gert Nordklitgaard.

  Imod stemte Erwin Andresen.

  Et flertal af udvalget besluttede herefter at imødekomme ansøgningen.

  Afbud: Hans Philip Tietje