Beslutningsprotokol

onsdag den 7. november 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 7. november 2012,

  kl. 9.00 – 12.00.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  Godkendt, idet punkt 164 blev behandlet efter punkt 166.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44946, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner, finansieret af andre udvalg/bevillingsområdet (beløb i 1.000 kr.).

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2012

  RK 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  Note

  Ønsker:

  -

  Tilsyn, vejdrift

  418

  424

  424

  424

  424

  1

  Brugerbetaling, miljøgodkendelse

  -400

  -400

  -400

  -400

  -400

  2

  Udbud på el og kontormøbler

  -3

  -8

  -13

  -15

  -15

  3

  Ønsker Teknik- og Miljøudvalg i alt

  15

  16

  11

  9

  9

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Økonomiudvalg

  -15

  -16

  -11

  -9

  -9

  Finansierende udvalg i alt

  -15

  -16

  -11

  -9

  -9

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  Punktet er uddybet nærmere i vedhæftede bilag (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgning om tillægsbevilling i 2012 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2013-2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44946, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljerede budgetkontrol i 2012 pr. 30. september.

  Teknik & Miljø har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17. januar 2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30. september 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Resultatet af budgetkontrollen viser et forventet merforbrug på politikområdet: Drift af veje og parker på 1,5 mio. kr. i forhold til det gældende budget. Det forventede merforbrug vil blive overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 jf. overførselsreglerne for puljer og projekter (kategori 2), hvor det forventes delvis at kunne kompenseres ved et forventet mindreforbrug efter udbud på delområde 2.

  Budgetomplaceringer mellem Teknik- og Miljøudvalgets politikområder:

  På politikområdet: Vintertjeneste foreslås der afsat yderligere 3,4 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på området.

  Merudgiften foreslås finansieret ved et forventet mindreforbrug på politikområdet: Vejtrafik: Sikkerhed, miljø og trafikafvikling på 0,4 mio. kr. , et forventet mindreforbrug på Entreprenørgårdens område på 2,7 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. fra politikområdet: Gis & Kort., jf. vedlagte noter.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at nærværende saggodkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44946, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, som påvirker kassebeholdningen.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på drift, samt hertil hørende note.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser et samlet mindreforbrug på Entreprenørgården på i alt 6,2 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. forventes overført til 2013 jf. reglerne for aftalestyrede enheder.

  Til medfinansiering af det forventede merforbrug på politikområdet: Vintertjeneste foreslås der overført 2,7 mio. kr. fra Entreprenørgården (jf. særskilt sag om budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde).

  Det resterende mindreforbrug på 2,3 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen.

  Entreprenørgårdens mindreforbrug er fremkommet på baggrund af en auktion på diverse maskiner som resulterede i et provenu på 2,3 mio. kr. samt en yderligere optimering af driften i virksomheden.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at det gives en negativ tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet: Entreprenørgården, på 2,3 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44946, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 15,823 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler i 2012 og en samlet positiv rammekorrektion på 12,311 mio. kr. i 2013 .

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2012 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Anlægsprojekt

  TB i 2012 *)

  Rammekorr. i 2013

  Notenr.

  Igangsatte anlæg:

  3 projekter der forventes afsluttet i 2012

  -562

  0

  1-3

  16 projekter der forventes afsluttet 2013 eller senere

  -10.311

  10.311

  4-19

  Ikke igangsatte anlæg

  Havnepakken 3

  -2.950

  0

  27

  Hastighedsplan i det åbne land

  -500

  500

  28

  Klimatilpasningsprojekter

  -1.500

  1.500

  29

  ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg

  -15.823

  12.311

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Samlet set udviser budgetkontrollen pr. 30. september 2012 en samlet mindreudgift for årene 2012 -2013 på i alt 3,512 mio. kr. som vedrører 3 projekter der forventes afsluttet i 2012 samt 1 projekt som ikke igangsættes.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger i 2012 på i alt 15,823 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler godkendes, og

  at ansøgningen om positiv rammekorrektion i 2013 på i alt 12,311 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  1. og 2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/28625, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Kommunen har modtaget en anmodning om ændring af vejnavn Korshøjvej, Padborg til Jens P. L. Petersens Vej.

  Anmodningen er modtaget fra den eneste med adresse på Korshøjvej, Padborg, hvorfor partshøring kan undlades.

  Anmodningen er vedlagt som bilag.

  Der vedlægges kort over området.

  Lovgrundlag

  BBR-lovens §3 a. "Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på offentlige veje jvf. §1 i Lov om offentlige veje".

  Planmæssige forhold

  Lokalplan L 026.

  Økonomi og afledt drift

  Skiltning anslås til 1.000-2.000 kr., og finansieres af Teknik & Miljø, Vej & Park.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at vejnavnet ændres til Jens P. L. Petersens Vej.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  Udsættes til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39342, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til Miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000 områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand.

  Staten har udmeldt det nødvendige indsatsprogram for 1. planperiode – dvs. fra 2010 til udgangen af 2015. Programmet er baggrund for kommunens handleplaner.

  På baggrund af handleplanerne gennemføres projekter i 2013-2015 – f. eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m..

  Efter Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets anbefalinger, godkendte Byrådet den 30. maj 2012, at kommunens udkast til handleplaner blev sendt i offentlig høring. Høringssvarene er nu vurderet i Teknik & Miljø, og forelægges sammen med tilrettede handleplaner til politisk godkendelse.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.2009.

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne afløser de tidligere regionplaner (ophævet til landsplandirektiver) med hensyn til målsætninger for recipienter m.m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Staten har udmeldt, at udgifter i forbindelse med Natura 2000-indsatsen bl.a. skal dækkes af de naturforvaltningsmidler, som kommunerne fik med fra amterne, samt af tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet.

  Mht. vandplan-arbejdet er der pt. kun endelig økonomisk klarhed over vådområdeindsatsen (vådområder som skal omsætte næringsstoffer i oplandet til østvendte fjorde) og P-ådalsindsatsen (oversvømmelsesprojekter som skal tilbageholde fosfor opstrøms søer). KL oplyser, at på baggrund af Grøn Vækst fra 2009 stiles mod yderligere 3 tilskudsordninger fra staten til vandløbsindsatsen:
  1. Planlægning og konsekvensvurdering i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse.

  2. Kompensation til lodsejere for ændret vandløbsvedligeholdelse.
  3. Anlægs- og kompensationsudgifter ved fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger samt restaurering.

  Disse ordninger forventes at dække udgifter til lodsejerkompensation, rådgiverydelser og anlægsarbejder.

  Staten mener, at størstedelen af den administrative indsats hører under det almindelige myndighedsarbejde. KL sondrer mellem tidligere aftalt myndighedsarbejde og nyt.

  Der ligger en stor administrativ og ressourcemæssig udfordring, som kommunen skal være opmærksom på, når Natur- og vandhandleplanerne skal gennemføres.

  Kommunen har i årene 2013-2015 modtaget 1,2 mio. kr./år i DUT-midler fra staten til implementering af natur- og vandplanerne. Jf. gældende investeringsoversigt er der afsat 0,75 mio. kr./år i 2013-2016 til implementering af planerne. Pengene forventes anvendt til ansættelse af projekt medarbejdere og konsulenter, gennemførelse af projekter m.m.

  Høring/udtalelse

  Kommunen har haft en dialog med Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen og Forsvaret vedrørende handleplanerne.

  Planerne har været forelagt Det Grønne Råd og der har været afholdt et offentligt møde.

  Byrådet godkendte den 30. maj 2012, at kommunens udkast til handleplaner blev sendt i offentlig høring i 10 uger til den 10. august 2012.

  Der indkom i høringsperioden 19 høringssvar vedrørende vandhandleplanen og 9 svar vedrørende naturhandleplanerne.

  Desuden har Kommunernes Landforening efter høringsfristens udløb anbefalet kommunerne visse ændringer af planudkastene.

  Teknik & Miljø har i vedlagte hvidbøger vurderet og kommenteret høringssvarene og anbefalingerne fra KL. Det vurderes, at hovedparten af svarene omhandler generelle forhold, som ikke giver anledning til ændringer af planudkastene. Det indstilles dog, at visse af svarene og anbefalingerne medfører ændringer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at indhold og indstilling i hvidbøger godkendes, og

  at natur- og vandhandleplanerne godkendes og offentliggøres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  Anbefales godkendt med tilføjelse af følgende, at projekter om ændret vandløbsvedligehold ikke igangsættes før administrationsgrundlaget herfor og konsekvenserne heraf er kendte.

  Der forelægges sag for Teknik- og Miljøudvalget, når alle redskaber til gennemførelse af vandløbsvedligehold foreligger, med henblik på endelig prioritering.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  Erwin Andresen orienterede om møde med Tinglev Rideklub og Banedanmark.

  Gert Nordklitgaard og Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  Kjell Stockfisch:

  • Forslag om fællesmøde med PTU om kommuneplantiltag den 9. januar 2013 mellem kl. 09.00 -12.00.
  • Henvendelse fra Løjtland Fællesråd om møde.

  Aase Østergaard:

  • Orienterede om møde med Danmarks Naturfredningsforening om fredningen nord for Aabenraa om arealafgrænsning.

  Merry Bundsgaard orienterede om:

  - DIADEM

  - Solcellestatus

  - Ejendom i Padborg

  - Besigtigelsestur 16. januar 2013

  - Politisk Forum foregår i Næstved 2. -3. maj 2013

  Orientering taget til efterretning.

  Gert Nordklitgaard og Jørgen Witte deltog ikke i dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  Intet.

  Gert Nordklitgaard og Jørgen Witte deltog ikke i dette punkt.