Beslutningsprotokol

onsdag den 5. december 2012 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 5. december 2012,

  kl. 9.00 – 12.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6767, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforliget for budget 2013-2016 blev der aftalt yderlige reduktioner på budgettet for 2013 og 2014 (alene Arbejdsmarkedsudvalg).

  Der gennemføres i 2013 engangsbesparelser på 5 mio. kr. ud over de 45 mio. kr., der allerede er indlagt i budgettet. Engangsbesparelserne opnås ved at pålægge Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget engangsbesparelser på l.5 mio. kr. hver og Socialudvalget 0,5 mio. kr.

  Det er op til de enkelte udvalg at udmønte besparelserne inden 1. januar 2013. fx ved brug af de såkaldte forslag 2 fra sparekataloget.

  Økonomi og afledt drift

  Ved Økonomiudvalgets foreløbige rammeudmelding på servicedriften 2013-2016 blev der udmeldt en rammereduktion på i alt 45 mio. kr. ligeligt fordelt mellem alle udvalg.

  Teknik- og Miljøudvalgets andel udgør 2,423 mio. kr.

  Ifølge budgetproceduren skal hvert udvalg udarbejde besparelsesforslag svarende til det dobbelte af den besparelse der er udmeldt.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 6. juni 2012 besparelsesforslag svarende til det dobbelte af den udmeldte besparelse (forslag 1 og forslag 2).

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget udmønter den pålagte engangsbesparelse (drift) på 1,5 mio. kr. for budget 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede at udmønte engangsbesparelsen på 1,5 mio. kr. som følger:

  Ejendomme, Udvendig bygningsvedligeholdelse:      0,194 mio. kr.

  Natur & Vandløb, naturprojekter:                            0,112 mio. kr.

  Belægning & Bygværker, Yderligere reducering af

  Udlægning af nye asfaltbelægninger:                       1,132 mio. kr.

  Sikring af alsidig natur:                                           0,062 mio. kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/28625, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. november 2012 at udsætte sagen til næste møde.

  Teknik & Miljø har efterfølgende udarbejdet et notat vedr. offentlige-, private- og interne veje. Notatet er vedlagt som bilag.

  Kommunen har modtaget en anmodning om ændring af vejnavn Korshøjvej, Padborg til Jens P. L. Petersens Vej.

  Anmodningen er modtaget fra den eneste med adresse på Korshøjvej, Padborg, hvorfor partshøring kan undlades.

  Korshøjvej er en privat fællesvej ejet af Aabenraa Kommune.

  Anmodningen er vedlagt som bilag.

  Der vedlægges kort over området.

  Lovgrundlag

  BBR-lovens §3 a. "Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på offentlige veje jvf. §1 i Lov om offentlige veje".

  Planmæssige forhold

  Lokalplan L 026.

  Økonomi og afledt drift

  Skiltning anslås til 1.000 - 2.000 kr., og finansieres af Teknik & Miljø, Vej & Park.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at vejnavnet ændres til Jens P. L. Petersens Vej.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20863, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Engmosevej, som går fra Kliplev mod vest til Holmvej, er blevet gennemskåret af den nye Sønderborgmotorvej.

  I henhold til bestemmelser i adressebekendtgørelsens § 5 stk. 1 (EB vejledning side 28-29) skal et vejnavn betegne et nærmere bestemt sammenhængende færdselsareal. Denne betingelse opfylder Engmosevej ikke længere, og det er derfor nødvendigt at tildele ét af de to vejafsnit nyt vejnavn.

  Notat af 15.11.2012 med løsningsforslag og overblik over sagsforløb er vedlagt som bilag.

  Kort over området er endvidere vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  BBR-lovens §3 a. "Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på offentlige veje jvf. § 1 i lov om offentlige veje".

  Økonomi og afledt drift

  Skiltning anslås til 2.000 - 3.000 kr., og finansieres af Teknik & Miljø, Vej & Park.

  Høring/udtalelse

  Modtagne bemærkninger i forbindelse med partshøringer fremgår af notatet af 15.11.2012, endvidere er  bemærkningerne vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at det sydlige vejstykke bibeholder vejnavnet Engmosevej,

  at vejstykket fra Potterhusvej frem til Holmvej, som er ubebygget og uden egentlige adresser, nynavngives Kællingkrog, og

  at vejstykket fra Holmvej mod syd nynavngives Skovkrogen eller Mosekrogen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  1. og  2. at godkendt som indstillet.
  1. at ændres til Holmgård Skovvej. Vejnavnet sendes i partshøring hos de berørte lodsejere.
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43512, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune fører tilsyn med badevandskvaliteten. Kommunen har i alt 26 badevandsstationer og 9 forureningskontrolstationer.

  Af de 26 badevandsstationer er de 11 såkaldte Blå Flag stationer. Der måles for E. Coli bakterier og Enterococcer på alle badevandsstationerne. Bakteriegrupperne, der analyseres for, er indikatorer for, om forholdene i badeområdet er i orden, eller om der er en risiko for, at der findes sygdomsfremkaldende organismer i vandet.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 21. december 2011, at kommunen ønskede følgende aktiviteter i sæsonen 2012:

  at der søges om Blå Flag til de 8 strande samt dispensation til de tre øvrige strande,

  at forureningsproblematikken drøftes igen mht. Sønderstrand, og

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at fastlægge prøveudtagningsprogrammet for 2012.

  I sæsonen 2010 blev antallet af prøver nedsat fra 10 til 6 prøver på 10 stationer. Endvidere er frekvensen nedsat på to kontrolstationer fra 20 til 10 prøver.

  I sæsonen 2012 er der ikke sket yderligere reduktioner i prøveantallet. På stranden ved Enstedværket er der to nærliggende udtagningssteder. Det foreslås, at disse sammenlægges i sæsonen 2013.

  Årets badevandsanalyser:

  Badevandet klassificeres som værende "udmærket", "godt", "tilfredsstillende" eller "ringe" jf. badevandsbekendtgørelsens § 8. Kommunen har vha programmet ”Mermaid” lavet en statistisk kontrolberegning efter badevandsbekendtgørelsens regler, som giver følgende fordeling:

  Generelt har målinger af badevandskvaliteten været fine i 2012 og bedre end 2011. Tre strande har rykket op i kategorier. 19 badevandsstationer får betegnelse "Udmærket" (heraf 10 Blå Flag strande), 5 badevandstationer får betegnelsen "God" (heraf 1 Blå Flag strand, Sønderstrand Nord), 1 badevandsstation får betegnelsen "Tilfredsstillende” badevandskvalitet og 1 får betegnelsen ”Ringe”. Årsagen til de forringede badevandskvaliteter vurderes til at kunne være udløb af spildevand via Farversmølle bæk (Sønderstrand Syd).

  På kontrolstationerne (fx kontrol af spildevandsudledning) ses ofte et højere niveau af E. Coli bakterier. Kontrolstationen ”Mølleåens udløb” viser således fortsat høje niveauer med tendens til stigende niveauer.

  Fra i år offentliggøres alle kommunens badevandsdata løbende på kommunens hjemmeside. I oversigten er der også en liste over alle strande samt kriterier for de enkelte kategorier. Oversigten kan ses på følgende link:

  http://gis.aabenraa.dk/link/MILNAT/Badevandskvalitet/Badevandskvalitet%202012.pdf

  Blå flag:

  I 2012 blev der tilkendt blå Flag til i alt 8 badevandsstationer.

  Der blev søgt om dispensation for øvrige tre strande. På de to af strandene var der tale om en prøvetagningsfejl og på den sidste – Sønderstrand Nord var årsagen for højt bakterieindhold i badevandet.

  Der blev ikke opnået dispensation til Blå Flag på de tre strande. Ved Sønderstrand blev flaget også nedtaget i sæsonen 2010, men det lykkedes alligevel at opnå Blå Flag for sæsonen 2011.

  I 2013 vil der kunne søges om Blå flag til i alt 10 badevandsstationer. Det drejer sig om alle Blå Flag strandene undtagen Sønderstrand Nord

  Sønderstrand Nord overholder igen i år ikke kvalitetskravet for Blå Flag strande mht. bakterieniveauet.

  Der er i gl. Aabenraa Kommune gennemført en række undersøgelser af årsagerne til bakterielle forureninger i badevandet. Mulige kilder betragtes som kendte (oplandet til Mølleåen og Farversmølle Bæk, udløbsledningen samt øvrige spredte tilløb til fjorden). Det er dog endnu ikke på nuværende tidspunkt fastslået, hvilke af de mulige kilder, der er årsagen til det forhøjede niveau ved Sønderstrand Nord.

  Undersøgelserne vil i samarbejde med Arwos blive fortsat og intensiveret i 2013.

  I 2012 er det via den TV fotografering og spuling af kloaksystemet i Aabenraa by, som Arwos har igangsat, blevet konstateret at der har været store aflejringer i mange ledninger. I forbindelse med overfaldsbygværker kan dette have give anledning til hyppige og større aflastning end forventet.

  Det er endvidere i 2012 blevet konstateret, at en spildevandsledning ophængt i ”Bolbrokanalen”, som har udløb i lystbådehavnen, var gået i stykker. Dette har også givet anledning til en forurening, der kan påvirke badevandskontrollens resultater på Sønderstrand Nord.

  Vedrørende Blå Flag behandles ansøgningen af Friluftsrådet. Ansøgningsfristen er januar 2013, dato ikke endeligt offentliggjort. Udover krav til badevandskvaliteten stilles der i Blå Flag kampagnen også krav til indretningen af strandene (bl.a. informationstavler, affaldssortering, toilet, vand, adgangsforhold, telefonadgang, redningspost, formidling).

  I dag har kommunen 11 ”Blå Flag” strande, dvs strande som forvaltningen har vurderet har kvaliteter til at opfylde kriterierne for Blå Flag, og som der kan ansøges om Blå Flag til, såfremt bakteriekriteriet er opfyldt den foregående sæson.

  Forvaltningen har tidligere vurderet strandene ved Kalvø, Naldtang og Rønshoved, men fandt ikke, at de overordnet er egnede.

  Enstedsværkets strand vil være en mulig kandidat, men der skal investeres en del midler i strandens indretning. Stranden er i dag i kategorien ”privat”

  Nye tiltag jf. lovgivningen:

  I 2012 har kommunen udarbejdet badevandsprofiler med en række oplysninger om de enkelte strandes forhold bl.a. beskrivelse af stranden, udløb, forureningsrisiko, alger, strømforhold mv for alle badevandsstationerne og offentliggjort dem på kommunens hjemmeside.

  Der er endvidere opsat informationstavler ved alle strande, som er klar til brug fra sæsonen 2013.

  Endelig skal der opbygges et varslingssystem om akutte forureningsrisikoer. Det kan være lige fra, at der hejses et advarselsflag på de enkelte strande, hvilket kræver, at en eller flere personer har godt kendskab til de 26 strande og deres opland samt får besked, hvis der sker forureninger i oplandet (f. eks har Sønderborg kommune valgt noget tilsvarende) til en computer simuleret og internetbaseret varsling, som. f. eks de Nordsjællandske kommuner har valgt. Et internet baseret varslingssystem fra DHI koster overslagsmæssigt ca. 100.000 kr. som engangsbeløb og ca. 60.000 kr. årligt.

  Teknik & Miljø har endnu ikke besluttet, hvilket varslingssystem, der skal vælges.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1

  at der søges om Blå Flag til de 10 strande,

  at der ikke søges om dispensation til Blå Flag på Sønderstrand, og

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at fastlægge prøveudtagningsprogrammet for 2013.

  Løsningsforslag 2

  at der ikke søges om Blå Flag, og

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at fastlægge prøveudtagningsprogrammet for 2013.

  Lovgrundlag

  Nr. 165 af 23/02 2009. Bek. om badevand og badeområder.

  Vejledning til den nye badevandsbekendtgørelse er under udarbejdelse.

  Nr. 9628 af 12/11 2010. Vejledning om badevandsprofiler.

  Den nye badevandsbekendtgørelse implementerer EU´s badevandsdirektiv. Fra 2011 skal kravene i bekendtgørelsen overholdes og alle badevandsstationer skal have kvaliteten "tilfredsstillende" senest i 2015. Det betyder, at badevandsanalyserne efter en statistisk behandling skal opfylde kravene i bekendtgørelsens bilag 1 og 2.

  Generelt betyder bekendtgørelsen mht. prøveantallet, at antallet kan nedsættes til minimum 4 prøver. Dette gælder dog ikke Blå Flag stationer. Der er reglerne fortsat minimum 10 prøver pr. station.

  Retningslinjer for Blå Flag jf. Friluftsrådets hjemmeside (www.blaaflag.dk).

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til bakterieanalyserne er afsat på budgettet for miljøbeskyttelse. Hvor der ønskes Blå Flag stiller Friluftsrådet endvidere krav om min. 10 prøver pr. station pr. sæson.

  Det sidste der mangler for at opfylde direktivet er at opbygge et varslingssystem, som også blev drøftet på mødet den 21. december 2011.

  Selve de Blå Flag koster 5.000 kr. pr. strand pr. sæson. Dertil kommer udgifter til analyser, informationstavler, arrangementer med mere. Ved nye Blå Flag strande er der engangsudgifter til 1) Flagstang, 2) renovationsbeholder, 3) Livredningsudstyr/nødhjælpskasse, 4) telefonadgang, 5) toilet/vand, 6) opslagstavle mv. - anslået fra 20.000 kr. til 40.000 kr. pr. strand. Udgifterne afholdes politikområdet ”Sikring af alsidig natur”.

  Kultur & Fritid financierer renholdelse mv. af de offentligt drevne strande.

  Ved de 4 private strande betaler kommunen også for det Blå Flag samt for badevandsanalyserne. Udgifter til de øvrige krav i forbindelse med Blå Flag påhviler strandenes ejer.

  På private strande søges der alene om Blå Flag efter ejerens accept.

  Høring/udtalelse

  Kultur & Fritid som står for driften af de offentlige strande udtaler:

  Sønderstrand Nord er kommunens eneste bystrand, og det er der kommunen bruger væsentlige ressourcer på såvel oprydning, vedligehold og rengøring. Stranden er kommunens absolut højest prioriterede strand, hvorfor det er uheldigt, at faktorer gør, at der ikke kan opnås Blå Flag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at løsningsforslag 1 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  Godkendt som indstillet.

  Teknik- og Miljøudvalget ønsker forelagt en sag vedr. handlingsplan for at opnå blåt flag på Sønderstrand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/13390, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har konstateret, at der på matrikel nr. 87 og 108 Nolde, Burkal er sket opfyldning med jord uden kommunens nødvendige dispensation.

  Ejeren har oplyst, at han ønsker at etablere en ny bro over Grønå – ca. 40 meter øst for en eksisterende bro – idet sidstnævnte ikke længere kan bære tunge maskiner. Det er nødvendigt at etablere ny og hævet vej til broen i engarealer, og der er derfor i efteråret 2010 udlagt jord dertil. Han har ikke været opmærksom på, at udlægningen forudsatte kommunens dispensation.

  Opfyldningen er sket på engarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16. Ca. 2000 m2 beskyttet eng er opfyldt med op til 1 meter jord. Opfyldningen ligger indenfor åbeskyttelseslinjen – både nord og syd for Grønå.

  Naturbeskyttelseslovens § 3 skal sikre biologiske værdier og beskytter en række ”natur-typer” (enge, overdrev, heder, moser, vandhuller m. fl.), når visse kriterier er opfyldt (omlægningshyppighed, naturindhold, fugtighed m. m.). Tilstanden af beskyttede naturtyper må ikke ændres ved opdyrkning, opfyldning, tilplantning, afvanding e. a. uden kommunens forudgående dispensation.

  Naturbeskyttelseslovens § 16 – åbeskyttelseslinjen - beskytter mod terrænændringer o. l. Formålet med denne bestemmelse er at sikre landskabelige og biologiske værdier.

  Kommunen skal som myndighed sørge for, at der sker lovliggørelse af opfyldningen. Ifølge lovens § 65 kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne, ved at meddele dispensation. Biologiske og landskabelige forhold skal tilgodeses.

  Ejeren har søgt om dispensation til at bevare og udbygge opfyldningen. Det er således nødvendigt at lægge yderligere jord og sand på arealerne, idet dels den allerede udlagte jord har sat sig, dels traceet skal hæves for at passe til den nye bro.

  Det bemærkes, at opsætning af en ny bro også forudsætter kommunens tilladelse jf. vandløbslovens bestemmelser. Det planlægges at hæve broen over vandfladen i forhold til nuværende bro, hvor kommunen i f. m. vandløbsvedligeholdelsen har problemer med at passere med grødeskærer båd.

  I en sammenlignelig sag (08/87) indstillede Teknik & Miljø at udvalget meddelte afslag på en ansøgning om etablering af vej (og ny bro) i beskyttet eng indenfor åbeskyttelseslinjen i f. m. Bjerndrup Mølleå. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. april 2009, at sagen skulle genforelægges, når Teknik & Miljø i samråd med ansøger havde undersøgt, om der var mulighed for at udpege en erstatningsbiotop i forhold til det ansøgte projekt.

  På baggrund af Teknik & Miljøs efterfølgende indstilling, meddelte Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2009 dispensation til at etablere vej i ådalen. Erstatningsbiotopen havde et areal mere end 6 gange større end det areal som vejen optog i engen - og lå udenfor beskyttet natur og beskyttelseslinjer.

  Teknik & Miljø vurdere, at nærværende sag ikke kan betragtes som et særligt tilfælde, og at opfyldningen i ådalen derfor bør fjernes.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1
  Der meddeles afslag på det ansøgte.

  Løsningsforslag 2
  Teknik & Miljø i samråd med ejeren undersøger, om der er mulighed for at udpege en erstatningsbiotop i forhold til det ansøgte projekt. Det er et krav, at erstatningsbiotopen har et areal mere end 2 gange det areal som vejen i engen optager og ligger udenfor beskyttet natur og beskyttelseslinjer. Teknik- og Miljøudvalget får efterfølgende forelagt sagen til beslutning.

  Lovgrundlag

  Det opfyldte areal er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3 som eng.

  Kommunen kan, jf. § 65, stk. 3, i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsesbestemmelserne i lovens § 3.

  Det følger således af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at opretholde de pågældende naturtyper som sådanne, idet reglerne er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.

  En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en dispensation.

  Der må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, tillige være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området.

  Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3-beskyttelsen i området.

  Det følger videre af lovbemærkningerne, at etablering af erstatningsbiotop almindeligvis ikke udgør et forhold, som i sig selv kan føre til, at der meddeles dispensation fra forbuddet, da det ud fra en naturmæssig synsvinkel normalt vil være at foretrække, at det oprindelige naturområde bibeholdes.

  Natur- og Miljøklagenævnet har normalt ikke praksis for at meddele dispensation til at ændre tilstanden i beskyttede naturtyper, og har i tidligere sager omgjort dispensationer givet af Aabenraa Kommune, til afslag. NKN-131-00209 og NKN-131-00176.

  Arealet er også omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 16. Kommunen kan, jf. § 65, stk. 2 dispensere fra beskyttelsesbestemmelserne i lovens § 16. Også denne lovbestemmelse administreres restriktivt.

  Planmæssige forhold

  Ådalen er i kommuneplanen udpeget som naturområde, biologisk korridor samt værdifuldt og uforstyrret landskab. Jf. planernes retningslinjer skal der derfor tages afgørende hensyn til natur- og landskabsværdierne, og dyre- og plantelivets spredningsmuligheder må ikke forringes i afgørende grad.

  Høring/udtalelse

  Teknik & Miljø har holdt flere møder med ejeren.

  Forhold vedrørende den nye bro er drøftet.

  Desuden er drøftet muligheder for etablering af erstatningsbiotop såfremt kommunen meddeler dispensation til opfyldninger i engen og indenfor åbeskyttelseslinjen.

  Ejeren har oplyst, at han gerne etablerer et vandhul eller lignende i ådalen, og har konkret foreslået etablering i en lavning på matrikel nr. 3 Nolde, Burkal. Denne lokalitet kan betegnes som en sumpet terrænlavning beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen ca. 250 meter sydvest for broen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at løsningsforslag 1 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  Løsningsforslag 2 godkendt.

  Teknik- og Miljøudvalget får efterfølgende forelagt sagen til beslutning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6347, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Der er nu 40 almene vandværker i Aabenraa.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53 skal Kommunalbestyrelsen godkende vandværkernes årlige anlægs- og driftsbidrag.

  Aabenraa Kommunes Byråd godkendte den 30. maj 2012, at Teknik & Miljø fremover bemyndiges til at godkende vandværkstakster og fremlægge disse til orientering i Udvalg og Byråd.

  Primo juni 2012 var takstblade for 17 vandværker godkendt i Byrådet.

  Herefter har Teknik & Miljø godkendt takstblade for yderligere 21 vandværker.

  Der har været sendt skriftlig anmodning om indsendelse af takstblade til godkendelse ud til 17 vandværker. Heraf mangler kommunen at modtage takstblade for 2 vandværker.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Lov om vandforsyning m.v., nr. 635 af 7. juni 2010

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  Tages til efterretning, og fremsendes til Byrådet til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  • Skiltning til rastepladser fra motorvejen.
  • Orientering om møde med Tinglev Rideklub.
  • Spørgsmål til toiletforhold på rasteplads i Padborg.
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering til Teknik- og Miljøudvalget:

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  Der blev orienteret om følgende

  Vej & Park

  1. Retssag vedr. vejsalt.

  Miljø & Natur

  1. Vandplaner – Miljøklagenævnets beslutning om at underkende vandplanerne.
  2. Padborg Park – Teknik- og Miljøudvalget ønsker at Teknik & Miljø udarbejder et kort resumé af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

  Orientering taget til efterretning.     

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  Intet.