Beslutningsprotokol

onsdag den 19. december 2012 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/118, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 19. december 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57607, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Arwos har den 4. december 2012, fremsendt takstblade for 2013 til godkendelse.

  De fremsendte forslag til takster for 2013 er fastlagt på baggrund af de af bestyrelsen godkendte budgetter for 2013 og er enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Arwos.

  Taksterne fremgår af det vedhæftede bilag.

  Taksterne for renovationsområdet er for hovedpartens vedkommende uændrede som i 2010, 2011 og 2012 med undtagelse af indførelse af en ny takst for ombytning af renovationsbeholdere. Den nye takst dækker udskiftning af renovationsbeholdere, såfremt borgeren selv transporterer beholderen til Genbrugsplads Aabenraa.

  Der vil således fremover være penge at spare for de borgere, der selv transporterer beholdere til ombytning.

  Genbrugstaksten nedsættes med 240 kr. ekskl. moms. Takstnedsættelsen skyldes effektiviseringer og bedre økonomi forbundet med afsætning af affald generelt.

  Taksterne for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladserne sænkes med 25 %, og aflevering af pap, metal, papir og plastfolie vil blive fritaget for betaling. Ændringerne skyldes i lighed med nedsættelsen af genbrugstaksten for private effektiviseringer og en bedre økonomi forbundet med afsætning af affald generelt.

  Taksten for brændbart affald direkte til forbrændingsanlægget sænkes med 60 kr. pr. ton ekskl. moms.  Ændringen skyldes, at Sønderborg Kraftvarmeværk nedsætter forbrændingsprisen tilsvarende.

  Vandforsyning og spildevand er omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om prisloft, hvor de maksimale primære indtægter for 2013 bliver udmeldt af Forsyningssekretariatet.

  En godkendelse af takster på disse områder vil derfor være under forudsætning af overholdelse af de af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter for 2013.

  På vandforsyningsområdet er driftstaksterne uændrede som i 2010, 2011 og 2012, medens tilslutningsbidragene er reguleret med 3,1 % og afrundet ned til hele 100 kr.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, medens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

  På spildevandsområdet er tilslutningsbidragene fastsat i Betalingsloven for spildevand. Der skal således fra år til år alene foretages en regulering efter et prisindeks baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

  Vandafledningsbidrag og fast afregningsafgift på spildevand fastholdes uændret som i 2012 på 31,00 kr. pr. m3 henholdsvis 250 kr.

  Den faste afgift kan i henhold til Betalingsloven for Spildevand kun opkræves pr. stikledning frem til en ejendoms grundgrænse.

  Taksten for tømning af septiktanke fastholdes uændret som i 2009, 2010 og 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at de af Arwos fremsendte forslag til takster for 2013 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-12-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/119, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-12-2012

  Formanden Erwin Andresen orienterede om:

  • Mødet med lodsejerne om Terkelsbøl Mose og Ulvemose.  
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/120, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering til Teknik- og Miljøudvalget.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-12-2012

  Der blev orienteret om følgende:

  • Sagen om flytning af havnesediment i Aabenraa Havn.
  • Ny høring om Statens vandplaner.
  • Oplysninger om kommunens vedligeholdelses- og energioptimeringsopgaver på hjemmesiden.   

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-12-2012

  Intet.