Beslutningsprotokol

onsdag den 23. januar 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 23. januar 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

  Godkendt.

  Der blev omdelt ekstra bilag til punkt 16.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20863, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 5. december 2012 følgende vedr. nynavngivning af Engmosevej:

  Sydlige vejstykke bibeholder vejnavn Engmosevej.

  Vejstykket fra Potterhusvej frem til Holmvej, som er ubebygget og uden egentlige adresser, nynavngives Kællingkrog.

  Vejstykket fra Holmvej mod syd, skulle i fornyet partshøring med henblik på, at nynavngive vejstykket Holmgård Skovvej.

  Partshøringen er foretaget, og der er ikke indgået indsigelser.

  Kort med de nye vejnavne er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  BBR-lovens § 3 a. "Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på offentlige veje jvf. § 1 i lov om offentlige veje".

  Økonomi og afledt drift

  Skiltning finansieres af Teknik & Miljø, Vej & Park.

  Høring/udtalelse

  Partshøring er foretaget, og der er ikke indgået indsigelser.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at vejstykket fra Holmvej mod syd, nynavngives Holmgård Skovvej.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48734, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til Miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

  Byrådet godkendte den 28. november 2012 Teknik & Miljøs vandhandleplan og naturhandleplaner, efter de havde været i offentlig høring. Også hvidbogen som behandlede indgåede høringssvar blev godkendt. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget havde forud anbefalet godkendelse under visse forudsætninger.  

  En meddelt anlægsbevilling på 1 mio. kr. til implementering af planerne blev frigivet af Byrådet den 29. august 2012 efter forudgående anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

  Teknik & Miljø arbejder nu videre med implementering af handleplanerne. Der skal bl.a. planlægges og gennemføres projekter – f.eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m.

  Natur- og Miljøklagenævnet har dog nylig afgjort, at vandplanerne er ugyldige, idet en af staten gennemført høringsperiode (forud for kommunens høringsperiode) var for kort. Det forventes, at vandplanerne vedtages på ny i løbet af 1. halvår 2013.

  Jf. Investeringsoversigten 2013-2016 er der afsat rådighedsbeløb til implementering af natur- og vandhandleplanerne.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven LBK nr. 932 af 24.09.09.

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne afløser de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2013 afsat en pulje på 1,25 mio. kr. til implementering af natur- og vandhandleplaner. Heraf er 0,5 mio. kr. til ekstra rydninger af træer langs vandløb. Der resterer således 0,75 mio. kr. til implementering af planerne.

  Beløbet søges frigivet til konsulenter, projektansættelser, nødvendige undersøgelser til at opkvalificere planerne, planlægning og gennemførelse af projekter som ikke dækkes af staten, mindre naturgenopretningsprojekter m.m..

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til implementering af natur- og vandhandleplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39585, Sagsinitialer: AMOE

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttet på mødet den 9. januar 2013 at udsætte punktet.

  Tjæreborg Industri A/S har for Padborg Fjernvarme Amba fremsendt projektforslag for konvertering af varmeforsyningen på Hjulmagervej i Bov fra naturgas- til fjernvarmeforsyning.

  Der er på Hjulmagervej 15 almene boliger, der ejes af Aabenraa Almene Boligselskab.

  Varmeplan 2009 for Aabenraa Kommune foreskriver, at Padborg Fjernvarme skal undersøge muligheden for at konvertere bl.a. Bov området fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Dette er en følge af en skriftlig opfordring af 27. januar 2009 til kommunerne fra klima- og energiministeren.

  Padborg Fjernvarme Amba har kraft-varmeforsyning fra Stadtwerke i Flensborg.

  Der forventes i området et samlet varmeforbrug på 146 MWh/år.

  Projektforslaget udviser en samfundsøkonomisk besparelse på 188.000 kr. over 20 år ved den ansøgte konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14/12 2011 – Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  Bekendtgørelse nr. 795 af 12/07 2012 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Der er projekteret med en samlet anlægsinvestering på 1.251.150 kr. excl. moms.

  Høring/udtalelse

  Efter foreløbig godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget har projektforslaget været fremsendt i høring hos DONG Gas Distribution A/S.

  DONG Gas Distribution A/S har fremsendt høringssvar, hvori selskabet oplyser, at det samlede årlige gasforbrug på Hjulmagervej udgør 13.300 m3.

  Gasselskabet vil derfor miste en tarifindtægt på 50.500 kr. årligt.

  Gasselskabet har på baggrund heraf beregnet et samlet kompensationsbeløb på 340.000 kr.

  I henhold til § 7 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen dog godkende projekter, som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og når dette kan ske uden, at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig.

  Teknik & Miljø vurderer,

  at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde den nuværende områdeafgrænsning, og

  at en nedgang i tarifindtægter på 50.500 kr. imod samlede tarifindtægter i 2012 på 597 mio. kr. ikke forrykker de økonomiske forhold væsentlig for DONG Gas Distribution A/S, idet beløbet kun udgør 0,008 %.

  Der er p.t. et udkast i høring til ny Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Denne bekendtgørelse skal træde i kraft fra 1. februar 2013 og vil indføre faste kompensationsbeløb pr. ejendom, der konverteres fra naturgas til fjernvarme indtil 1. januar 2021, hvor gasselskabernes gæld forudsættes afviklet.

  I fjernvarmebranchen forudser man, at dette vil udsætte de fleste konverteringer til efter 1. januar 2021.

  Alle ansøgninger modtaget før 1. februar 2013 skal dog behandles efter den tidligere bekendtgørelse.

  Udover eventuelt kompensationsbeløb kan gasselskabet kræve de faktiske omkostninger ved afbrydelse af stikledning betalt af forbrugeren. Kommunen kender ikke prisen herfor.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles endelig projektgodkendelse til konverteringen, og

  at denne konvertering ikke vurderes at forrykke gasselskabets økonomiske forhold væsentlig.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42501, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 10. oktober 2012 en ny renholdelses-ordning for Aabenraa midtby, som skulle gælde fra den 1. januar 2013.

  Teknik & Miljø har imidlertid efter byrådsbeslutningen, efter råd fra Vejdirektoratet udsendt et partshøringsbrev til alle grundejere som er omfattet af ordningen, som udsættes indtil der foreligger en konklusion på høringsfasen.

  Partshøringsbrevet blev afsendt den 17. december 2012 og havde svarfrist den 8. januar 2013.

  Efter svarfristens udløb er der kommet 30 høringssvar fra ligeså mange ejendomme.

  Teknik & Miljøs vurdering af de indkomne høringssvar fremgår af bilaget.

  Sammenfattende vurdere Teknik & Miljø, at den af byrådet vedtagne renholdelsesordning – med undtagelse af en enkelt ejendom – skal gælde alle CVR- og CPR registrerede ejendomme i Aabenraa bymidte.

  Teknik & Miljø foreslår, at ordningen træder i kraft den 1. februar 2013.

  Lovgrundlag

  Vejloven, Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3/11 – 2011

  Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lbk. 1103 af 16/9 - 2010

  Økonomi og afledt drift

  Ejendomsskattebilletterne for 2013 er udsendt, og da ordningen forventes igangsat pr. 1. februar 2013, skal ejendommene i den gamle Weekendordning have reguleret deres ejendomsskat med 1/12 af det opkrævede beløb.

  Dette forventes, at ske via ejendomsskattebilletten for 2014.

  Der kan dog være nogle få ejendomme som skal have reguleret deres ejendomsskattebillet allerede i år. Dette forventes, at kunne udføres af ejendomsskattekontoret i foråret 2013.

  Der kan desuden være mindre justeringer i indtægten fra resten af grundejerne.

  Høring/udtalelse

  Skema med oversigt på indsigelsessvar – renholdelsesordning, samt et eksempel på partshøringsbrevet fremgår bilagene.

  Der er tidligere gennemført 3 dialogmøder med grundejere i Aabenraa midtby.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at den af Byrådet vedtagne renholdelsesordning fastholdes i overensstemmelse med bilaget, og igangsættes pr. 1. februar 2013, og

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at besvare høringsbrevene i overensstemmelse hermed.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/390, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

  • Hans Peter Tietje: Forespørgsel vedr. mulighed for etablering af solceller i erhvervsområde i Padborg. Der gives tilbagemelding om den videre opfølgning på henvendelsen.
  • Jørgen Witte: Spurgte ind til artikel i Politikken omkring tilsyn med landbruget (krydsoverensstemmelseskontrol).
  • Gert Nordklitgaard: Spurgte ind til snerydning. Afdelingschef for Vej & Park Bent Johnsen orienterede om området, herunder problematikken med saltning på cykelstier.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering til Teknik- og Miljøudvalget.

  Miljø & Natur:

  · NaturErhvervsstyrelsens henvendelse om krydsoverensstemmelseskontrol

  · Orienterede om sagen vedr. KemiSafe.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

  Orientering til Teknik & Miljøudvalget

  Miljø & Natur:

  · NaturErhvervsstyrelsens henvendelse om krydsoverensstemmelseskontrol.

  · Orienterede om sagen vedr. KemiSafe.

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

  Intet.