Beslutningsprotokol

onsdag den 6. februar 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Chr. Panbo.

Helga Nørgaard deltog ikke i punkterne 25 - 29.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 6. februar 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2013

  Godkendt.

  Afbud: Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43465, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø forelægger forslag til Årshjul 2013 for Teknik- og Miljøudvalget.

  Årshjulet indeholder både årligt tilbagevendende sager og begivenheder samt store enkeltsager, -planer og lignende.

  De med (*) markerede sager er årligt tilbagevendende sager og begivenheder, eksempelvis budgetkontroller og det årlige KL-seminar på teknik- og miljøområdet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Årshjul 2013 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2013

  Godkendt.

  Afbud: Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2877, Sagsinitialer: aamoe

  Sagsfremstilling

  Til projektet Energibesparende foranstaltninger blev der i årene 2012 til 2015 afsat 5 mio. kr. i hvert af årene.

  Byrådet frigav den 29. august 2012, 5 mio. kr. for 2012.

  Projektet videreføres nu med frigivelse af 5 mio. kr. for 2013.

  Kriteriet for puljen er, at investeringen på 5 mio. kr. hvert år skal afstedkomme en driftsbesparelse, for 2013 er det 632.000 kr. (inkl. fremskrivelse), som er placeret på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget. Besparelsen vil løbende blive omplaceret til de konkrete institutioner i takt med færdiggørelsen af projekterne.

  Dette forudsætter en tilbagebetalingstid på gennemsnitlig 7,9 år.

  Projekterne sendes på baggrund af et overslag på investering og besparelse i udbud. Der laves en efterkalkulation, og hvis projektet under de givne forudsætninger stadig kan overholde kriterierne igangsættes projektet.

  Den berørte institution orienteres i god tid inden igangsættelse. Det er en forudsætning, at beslutning om accept af projekter ligger hos Teknik & Miljø.

  Projekterne

  Kort gennemgang af de emneområder, hvor energibesparende foranstaltninger kan gennemføres.

  Varmeinstallationer.

  Der vil fortsat blive gennemført udskiftning af pumper og isolering af rør samt etablering af styringer.

  Ventilation.

  En del ventilationsanlæg er af ældre dato, eller der er områder, hvor kravene til ventilering ikke er opfyldt. Disse projekter vil blive søgt gennemført i et samspil mellem drifts-, anlægs- og energikroner.

  Klimaskærm.

  Der vil blive gennemført energiforbedringer omkring klimaskærmen. Nogle af disse vil blive gennemført i et samspil mellem drifts-, anlægs- og energikroner.

  Belysning.

  Der pågår p.t. en del udvikling omkring belysning. Den udvikling følges og der vil så småt begynde at vise sig projekter, hvor besparelsen kan begynde at matche investeringerne. Det er steder med lange driftstider og høj effekt.

  Lovgrundlag

  Lov om fremme af energibesparelser af 2005.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten 2013 afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til energibesparende foranstaltninger.

  Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en driftsbesparelsespulje på i alt 1,264 mio. kr., som følge af videreførelse af projektet.

  Efterhånden som projekterne gennemføres i samarbejde med institutionerne, nedsættes institutionens driftsbudget hvert år herefter med et beløb svarende til den årlige resulterende besparelse.

  Det første år beregnes driftsbesparelsen for førstkommende kvartal efter projektets afslutning.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, som finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013 under Teknik- og Miljøudvalget,

  at beslutningskompetencen vedrørende projekter og disses gennemførelse henlægges til Teknik & Miljø,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til årligt at reducere institutionernes driftsbudget med et beløb svarende til den beregnede besparelse, og

  at den afsatte driftsbesparelsespulje under Teknik- og Miljøudvalget samtidig nedskrives med tilsvarende beløb.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3338, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har ultimo 2012 fået opdateret rapporten fra 2007 vedr. den fremtidige vedligeholdelse af asfalt-

  belægninger i Aabenraa Kommune, punktet blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. september 2007.

  Den nye rapport er udarbejdet på baggrund af tilstands-vurderinger, foretaget af rådgiver i 2012 på en stor del af kommunens belægninger. Formålet med den nye rapport er, at få et overblik over asfaltvejenes nuværende tilstand, her 5 år efter den forrige rapports udarbejdelse.

  Rapporten beskriver det økonomiske efterslæb for asfaltbelægninger ved 3 scenarier:

  • Et fremtidigt budget svarende til 2013 –budgettet.
  • En vedligeholdelsesstandard svarende til 2013-niveau.
  • En vedligeholdelsesstandard svarende til niveauet i 2007.

  Lovgrundlag

  Vejloven, Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3/11 2011 §10.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at rapporten tages til efterretning, og

  at rapporten fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2013

  Taget til efterretning, idet udvalget bemærker, at såfremt der ønskes tiltag, der ikke er begrundet i udviklingen i skadespoint, vil dette kræve ekstra midler.

  Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

  Helga Nørgaard deltog ikke under dette punkt.

  Afbud fra Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/26277, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 27 - Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009.

  Lokalplanområdet omfatter den nordvestlige del af Lergårdområdet syd for Camma Larsen-Ledets Vej og øst for Gl. Ribevej.

  Baggrunden for lokalplanen er ønsket om, at skabe et varieret og attraktivt boligområde, der blandt andet skal give mulighed for bosætning i forbindelse med udbygningen af sygehuset.

  Lokalplanforslaget udgør den første del af helhedsplanen for Lergård – den bæredygtige bydel – hvor det er intentionen, at bydelen udbygges ud fra bæredygtige principper omkring sundhed og rekreative muligheder, klimatiske hensyn og energieffektivitet samt naturmæssige og landskabelige hensyn.

  Området er opdelt i 5 delområder. Delområde 1-3 er udlagt til boligformål. Delområde 4 og 5 er henholdsvis grønt, rekreativt område og naturområde med skov. Planen rummer mulighed for 53 parcelhuse eller som alternativ 35 parcelhuse og op til cirka 60 tæt lave boliger og etageboliger. Etageboliger kan kun etableres i delområde 3.

  Hovedparten af lokalplanområdet er ejet af Aabenraa Kommune, mens den vestlige del er privatejet.

  I forhold til lokalplangrundlaget, der blev godkendt af Plan- og Trafikudvalget den 7. november 2012, punkt 151, er der foretaget enkelte justeringer af vej- og stiforløb. Antallet af vejadgange til området er blandt andet reduceret til 1 adgangsgivende vej fra Camma Larsen-Ledets Vej.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er hovedsagligt beliggende i byzone, idet en mindre del af fredskovsarealerne i den sydlige del af området er beliggende i landzone. Zoneforholdene ændres ikke med lokalplanens endelige vedtagelse.

  Lokalplanområdet er ikke omfattet af andre lokalplaner og byplanvedtægter.

  Området er beliggende i rammeområde 1.1.112.B – Lergård i Kommuneplan 2009. I rammerne er fastsat, at området kan planlægges til etage-, tæt lave og åbne lave boliger, samt offentlige formål og anlæg til områdets forsyning.

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 30, bygningshøjden til maks. 12,5 meter og etageantal til maks. 3. Mindste grundstørrelse er fastsat til 700 m².

  Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet lokalplanen giver mulighed for udstykning af grunde til tæt lav bebyggelse med grunde på mindst 350 m². Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009.

  Planforslagene er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 27 - Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009 tages til efterretning.

  Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 27 - Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2013

  Taget til efterretning.

  Helga Nørgaard deltog ikke under dette punkt.

  Afbud fra Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/390, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2013

  Intet.

  Helga Nørgaard deltog ikke under dette punkt.

  Afbud fra Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering til Teknik- og Miljøudvalget

  Miljø & Natur:

  • Orientering om Barsø vandværk.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2013

  Miljø & Natur:

  • Orientering om Barsø vandværk.

  Taget til efterretning.

  Helga Nørgaard deltog ikke under dette punkt.

  Afbud fra Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2013

  • Jørgen Witte forespurgte til afgørelse om cykelsti ved Bodumvej, og hvornår vi i givet fald kan komme i gang.

  Afdelingschef for Vej & Park Bent Johnsen oplyste at kommunen forventer i april måned.

  Helga Nørgaard deltog ikke under dette punkt.

  Afbud fra Chr. Panbo