Beslutningsprotokol

onsdag den 6. marts 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Jørgen Witte
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Dagsorden til

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 6. marts 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2013

  Godkendt, idet punkt 34 behandles efter punkt 36.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2707, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2012 for Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2012 er opdelt på Sektorbeskrivelser for hhv. drift og anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2012 til 2013, overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2012 til 2013 samt anlægsregnskaber for afsluttede anlæg.

  Anlægsregnskaber for afsluttede anlæg over 2 mio. kr. forelægges udvalget til godkendelse i særskilt sag.

  Sektorbeskrivelserne for Teknik- og Miljøudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Regnskab 2012 – Teknik- og Miljøudvalget, drift

  Det samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 0,015 mio. kr. efter overførsel til 2013.

  Byrådet godkendte på mødet den 30. januar 2008 at overførsler opdeles i 3 kategorier – henholdsvis Institutioner (kategori 1), Puljer og Projekter (kategori 2) samt Øvrige områder (kategori 3).

  Overførslen vedr. Institutioner (Entreprenørgården) med mindreforbrug max. 4% (kategori 1) er opgjort til i alt 2,594 mio. kr.

  Overførslen vedr. Puljer og Projekter (kategori 2) er opgjort til i alt – 4,283 mio. kr. (merforbrug). Heraf kan et merforbrug på -0,622 mio. kr. henføres til en særligt afsat driftsindtægtspulje vedr. energibesparende investeringer hvor projekterne er planlagt og igangsat men først afsluttes i 2013.

  Der er ingen overførsler vedr. Øvrige områder (kategori 3).

  Regnskab 2012 – Teknik- og Miljøudvalget, anlæg

  Det samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 0,069 mio. kr. efter overførsel til 2013.

  Der er afsluttet i alt 5 projekter som resulterer i et samlet mindreforbrug på 0,071 mio. kr. i forhold til de godkendte anlægsbevillinger.

  For igangværende anlæg er overførslen af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 opgjort til i alt 9,136 mio. kr.

  Herudover er der forslag til overførsel af rådighedsbeløb til projekter som indgik i udvalgets investeringsplan for 2012 men som ikke blev frigivet og påbegyndt i 2012. Det drejer sig om projekterne:

  - Hastighedsplan i det åbne land (0,5 mio. kr.)

  - Klimatilpasningsprojekt (1,5 mio. kr.)

  De afsatte rådighedsbeløb på i alt 2,0 mio. kr. blev ved budgetkontrollen pr. 30. september 2012 tilført kassebeholdningen.

  På byrådsmødet den 28. november 2012 blev det besluttet, at overførsler til 2013 af ikke igangsatte anlæg skulle afvente regnskabsafslutningen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at regnskab 2012 for Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2013

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2707, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Der er i 2012 afsluttet i alt 3 anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På Teknik- og Miljøudvalget er der i 2012 afsluttet 3 anlægsprojekter med en bruttoudgift over 2 mio. kr.

  Projekterne er:

  Signalanlæg Hermesvej/Thorsvej

  Energibesparende investeringer (10 mio. kr. puljen)

  Bygningsvedligeholdelse (2,5 mio. kr. puljen)

  I forhold til de godkendte anlægsbevillinger er der på projekterne et samlet merforbrug på 0,004 mio. kr.

  Merforbruget er finansieret ved mindreforbrug på øvrige afsluttede anlægsprojekter (under 2 mio. kr.).

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at følgende afsluttede anlægsprojekter i 2012 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes

  - Signalanlæg Hermesvej/Thorsvej

  - Energibesparende investeringer (10 mio. kr. puljen)

  - Bygningsvedligeholdelse (2,5 mio. kr. puljen)

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3242, Sagsinitialer: pmu

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har den 17. januar 2013 modtaget ansøgning om landzonetilladelse til etablering af solcellepark på matr. nr. 1058a Felsted Ejerlav, Felsted tilhørende ejendommen Gråstenvej 33, 6200 Aabenraa.

  Solcellerne ønskes placeret på et ca. 7000 m² stort grundstykke hvor der i dag er juletræskultur.

  Ansøger oplyser følgende i ansøgningen:

  ”Arealets placering og niveauforskelle betyder, at de bymæssige bebyggelser ikke vil komme til at se anlægget, dog vil det kunne ses når man kører ind til Felsted by fra Gråsten, men vores umiddelbare vurdering er, at det vil falde naturligt ind i bakkens skråning og det vil ikke komme til at syne af meget. Endvidere oplyser ansøger at det er planlagt, at der etableres en lav beplantning omkring anlægget og under panelerne påtænkes at etablere græs.”

  Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det ansøgte solcelleanlæg, der karakteriseres som erhverv, ikke strider mod de generelle hensyn som landzonebestemmelserne og planloven i øvrigt varetager, da placeringen ikke medvirker til uplanlagt spredning af bebyggelse og anlæg i det åbne land, i det anlægget ønskes placeret inden for rammerne af Kommuneplan 2009, 1.2.005.B.

  Teknik & Miljø vurderer, at anlægget ikke vil være markant synligt og ikke vil medføre særlige genskinsgener for de omkringliggende boligbebyggelser. Der er i denne vurdering lagt særlig vægt på, at anlægget ønskes placeret på et skrånende terræn der primært vender væk fra byen samt, at den eksisterende og kommende afskærmende beplantning vil medvirke til en delvis sløring af anlægget.

  Endvidere lægges vægt på, at solcelleanlægget placeres tæt på eksisterende bebyggelse i udkanten af Felsted by.

  Lovgrundlag

  Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter § 35 i Lov om planlægning.

  Formålet med landzonebestemmelserne er, at friholde det åbne land for anden bebyggelse mv. end den, der er nødvendig for driften af landbrugs- skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er beliggende i landzone, inden for Kommuneplanramme 1.2.005.B som er udlagt til Boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner og lign. eller nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området.

  Høring/udtalelse

  Ansøgningen har været sendt i naboorientering, hvorfra der er indkommet bemærkninger vedrørende risikoen for genskinsgener.

  Ansøgningen har været sendt til udtalelse i Plan & Udvikling som udtaler, at det ikke er nødvendigt med et kommuneplantillæg, da området ligger i landzone og det fortsat vil være muligt at opfører bebyggelse inden for den gældende kommuneplanramme. Plan & Udvikling udtaler endvidere at det vurderes, at der ikke er lokalplanpligt for det ønskede projekt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte på vilkår,

  1. at der på ejendommen tinglyses, at der skal etableres en blivende skærmende beplantning på solcelleanlæggets nord, øst og vest side.
  2. at der på ejendommen tinglyses, at solcelleanlægget i sit hele fjernes uden udgifter for det offentlige når solcelleanlægget har været ude af drift i 1 år.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7697, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd tog den 25. marts 2009 beslutning om konkurrenceudsættelse af drift og vedligeholdelsesopgaver indenfor Vej & Park.

  Tidligere er udbudt drifts- og vedligeholdelsesopgaver indenfor:

  - Drift pakken: Vejklasse 1 og 2

  - Delområde 1: Vejklasse 3 og 4 samt grønne områder

  - Delområde 2: Vejklasse 3 og 4 samt grønne områder

  I løbet af 2013 udbydes drifts- vedligeholdelsesopgaverne for delområde 3 og der er genudbud af drift pakken for vejklasse 1 og 2, begge med start fra 1. januar 2014.

  Teknik og Miljøudvalget ønskede på mødet den 1.februar 2012 at få uddybet forskellige udbudsformer som kan være med til at udvikle og effektivisere samarbejdet mellem Aabenraa Kommune som bygherre og entreprenør samt sikre nytænkning og nyudvikling af tilsynsfunktionen uden at bruge unødvendige ressourcer på kontrol.

  I notatet, som er vedlagt som bilag til dagsordenteksten, er beskrevet 5 udbudsformer.

  Teknik & Miljø foreslår, at udbud for delområde 3 tager udgangspunkt i én af nedenstående 3 udbudsformer:

  Model 1: Begrænset udbud

  Begrænset udbud er den udbudsform som benyttes i dag. Udbudsformen fastlægger de ydelser som entreprenøren skal levere og til hvilken kvalitet. Bygherren kontrollerer om entreprenøren leverer varen. Entreprenøren vinder på lavest mulig pris.

  Model 2: Funktionsudbud

  Funktionsudbud er en udbudsform som er meget benyttet til udbud af asfalt for en længere tidsperiode, og som i høj grad har fokus på funktionskrav og mindre fokus på kvalitetsbeskrivelsen.

  Vinder: Økonomisk mest fordelagtige udbud.

  Model 3: Partnering

  Partnering er en udbudsform som bygger på en åben kravspecifikation, der fastlægger de overordnede krav til ydelser og resultater med en åben kalkulation fra entreprenørens side og åbenhed fra bygherres side om budget for opgaven. Der lægges op til en økonomisk incitament struktur således at samarbejdsformen er økonomisk attraktiv for begge parter. Vinder er den som giver det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

  Teknik & Miljø foreslår, at udarbejdelsen af udbudsmaterialet for delområde 3 baserer sig på model 3: Partnering, hvor der er større fokus både på udvikling af opgaveløsninger og på samarbejdet mellem kommunen og entreprenøren.

  Teknik & Miljø foreslår endvidere, at genudbud af driftspakken: Vejklasse 1 og 2, som udbydes i samarbejde med Tønder og Sønderborg Kommuner, fortsat tager udgangspunkt i model 1: Begrænset udbud.

  Lovgrundlag

  Tilbudsloven

  Loven om EU- udbud

  Økonomi og afledt drift

  Drifts- og vedligeholdelsesopgaverne for delområde 3: Vejklasse 3 og 4 samt grønne områder og driftspakken for vejklasse 1 og 2 udbydes med start fra 1. januar 2014. Det forventes, at udgifterne til løsning af opgaverne afholdes indenfor driftsbudget 2014.

  Model 1: Her er ca. 85% af tilbudssummen lagt fast i 3-5 år uden mulighed for yderligere reduktion.

  Model 2: Her er 100% af kontraktsum lagt fast i 4-6 år, uden mulighed for reduktion i kontraktperioden.

  Model 3: Her er ca. 85% lagt fast i 4-6 år uden mulighed for yderligere reduktion, dog skal der, med hensyn til de sidste 15%, tages hensyn til incitament strukturen, som af hensyn til det fremtidige samarbejder, kun varsomt bør reduceres i.

  Indstilling

  Teknik- og Miljøudvalget kan med udgangspunkt i byrådsbeslutningen fra marts 2009 træffe beslutning om valg af udbudsform.

  Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget tager notatet:” Udbudsformer for drift af Veje og Parker” , dateret februar 2013 til efterretning som grundlag for beslutning om den fremtidige udbudsform for drift og vedligehold af veje og grønne områder,

  at udvalget vælger model 3: Partnering som grundlag for udarbejdelse af udbudsmaterialet for delområde 3, og

  at udvalget vælger model 1: Begrænset udbud som grundlag for udarbejdelse af udbudsmaterialet for vejklasse 1 og 2.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5273, Sagsinitialer: AMOE

  Sagsfremstilling

  Tjæreborg Industri A/S har for Padborg Fjernvarme Amba fremsendt projektforslag for konvertering af varmeforsyningen for et område i Frøslev fra naturgas- til fjernvarmeforsyning.

  Der er i området i Frøslev 110 husstande med naturgasforsyning, som på sigt vil kunne konverteres til fjernvarme.

  I projektet er dog forudsat, at kun 90 husstande konverteres til fjernvarme.

  Varmeplan 2009 for Aabenraa Kommune foreskriver, at Padborg Fjernvarme skal undersøge muligheden for at konvertere bl.a. Frøslev-området fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Dette er en følge af en skriftlig opfordring af 27. januar 2009 til kommunerne fra klima- og energiministeren.

  Padborg Fjernvarme Amba har kraft-varmeforsyning fra Stadtwerke i Flensborg.

  Der forventes i området et samlet varmeforbrug på 1.629 MWh/år.

  Projektforslaget udviser en samfundsøkonomisk besparelse på 1.687.000 kr. over 20 år ved den ansøgte konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning.

  Såfremt myndighedsbehandlingen giver mulighed derfor, vil første del af området blive konverteret til fjernvarme inden udgangen af 2013.

  Padborg Fjernvarme bliver forsynet med sit fjernvarmeforbrug fra Stadtwerke Flensburg GmbH.

  Stadtwerke fremstiller el og varme på grundlag af kul, svær olie, let olie og biomasseaffald. Endvidere vil Stadtwerke i 2013 – 2014 etablere et gasturbineanlæg og skrotte 2 kulfyrede kedler. Gasturbineanlægget bliver i stand til at fremstille en større mængde el i forhold til varmeproduktionen end de nuværende kulfyrede kedler.

  Gasturbineanlægget skal derfor primært benyttes i perioder med høje elpriser.

  Høje elpriser fremkommer bl.a. i perioder med vindstille vejr. I disse perioder er Danmark blevet afhængig af elimport fra udlandet, hvorfor Stadtwerkes etablering af gasturbine også vil medvirke til den potentielle danske elforsyningssikkerhed.

  Konverteringen til fjernvarme vil på grund af varmetab i det lange ledningsnet medføre større emmisioner med fjernvarme end med direkte naturgasfyr, men samproduktionen af el og varme udligner dog hovedparten af denne forskel.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14/12 2011 – Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  Bekendtgørelse nr. 795 af 12/07 2012 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, da ansøgningen er indgået inden 1. februar 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Der er projekteret med en samlet anlægsinvestering for Padborg Fjernvarme på 6.437.000 kr. excl. moms, hvortil kommer 3.910.500 kr. for forbrugerne til omkobling og stikledninger på eget grundstykke.

  Høring/udtalelse

  Efter foreløbig godkendelse af projektforslaget fremsendes dette i høring hos berørte forsyningsselskaber, der i dette tilfælde er DONG Gas Distribution A/S, i 4 uger.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles foreløbig projektgodkendelse til konverteringen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6134, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  DONG Gas Distribution A/S har fremsendt projektforslag 580.16.001 for naturgasforsyning af nyt boligområde ved Nørrekær i Bovrup – lokalplanområde 51 - til godkendelse.

  Projektet består af ca. 560 meter distributionsnet, der tilsluttes det eksisterende net i Nørrekær.

  Den samlede anlægsinvestering andrager ca. 610.600 kr.

  Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at bygherren inden anlægsstart indbetaler et investeringsbidrag på 167.000 kr. ekskl. moms til DONG.

  Bygningsreglementet BR2010 er med virkning fra 1. januar 2013 ændret. I henhold til § 60, stk. 6 må der til bygningsopvarmning ikke installeres centralvarmekedler beregnet for fyring med naturgas eller olie.

  Dette gælder dog ikke for områder med projektgodkendelse inden 1. januar 2013.

  Der kan endvidere meddeles dispensation fra stk. 6, hvis der efter en konkret vurdering er forhold, der gør alternativer til fyring med naturgas uegnet ved det konkrete byggeri.

  Aabenraa Almene Boligselskab har for en del af området ansøgt om byggetilladelse til opførelse af tæt lavt byggeri.

  Teknik & Miljø vurderer, at grundstørrelserne ved tæt lavt byggeri er for små til at kunne etablere jordvarmeanlæg og at varmepumper luft til vand tillige vil være uhensigtsmæssige af nabohensyn.

  Teknik & Miljø vurderer derfor, at der bør meddeles en generel dispensation til fyring med naturgas i lokalplanområde 51.

  Under forudsætning af, at ovennævnte dispensation meddeles, kan projektforslaget godkendes.

  Lovgrundlag

  Projektet godkendes i henhold til bekendtgørelse nr. 795 - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Planmæssige forhold

  Udstykningsområdet er omfattet af lokalplan nr. 51, hvori tilslutningspligt til naturgas er vedtaget.

  Området er beliggende indenfor varmeplanens plandistrikt 2004 og fastlagt med kollektiv varmeforsyning med naturgas.

  Økonomi og afledt drift

  Der skal af bygherren indbetales et investeringsbidrag til DONG på 167.000 kr. inden anlægsstart.

  Denne udgift vil skulle indgå som en del af byggemodningsomkostningerne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles dispensation fra Bygningsreglementets § 60, stk. 6 til opvarmning med naturgas,

  at projektforslaget fra DONG godkendes, og

  at investeringsbidraget på 167.000 kr. godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/390, Sagsinitialer: hc

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2013

  Forespørgsel til Midtbyordningen og renholdelse. Der er indkommet 1 indsigelse til Vejdirektoratet. Der blev givet en kort orientering om processen ved ordningens indførelse.

  Erwin Andresen forespurgte til spildevandsplanen. Den forventes for i 2. kvartal og må gerne fremmes mest muligt.

  Christian Panbo forespurgte til resumé af redegørelsen omkring Padborg Park.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: hc

  Sagsfremstilling

  Orientering til Teknik- og Miljøudvalget

  Politisk Forum i Næstved den 2. og 3. maj 2013. Tilmelding til sekretariatet Janni N. Enemark senest den 15. marts 2013.

  Programmet for konferencen bliver udleveret på mødet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2013

  Der blev orienteret om følgende

  Orientering om forvaltningens ny navn: Kultur, Miljø & Erhverv.

  Infrastrukturen er ikke ændret, men der forventes at ligge et overordnet forslag til strukturen og 1. maj 2013 forventes organisationen at ligge klar.

  Orientering om arbejdet med solceller på visse kommunal bygninger.

  Politisk Forum i Næstved den 2. og 3. maj 2013.

  Tilmelding til sekretariatet Janni N. Enemark.

  Programmet for konferencen blev udleveret på mødet.

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jørgen Witte

  .

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: hc

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2013

  Intet.

  Afbud: Jørgen Witte