Beslutningsprotokol

onsdag den 3. april 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punkterne 43 - 56
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 3. april 2013

  Kl. 9.00

  Lokale 412, stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9887, Sagsinitialer: ESCHMI

  Sagsfremstilling

  Orientering om budgetprocedure, tidsplan og budgetrammer for budgetlægningen 2014-2017 for Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at budgetprocedure, tidsplan og budgetrammer drøftes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14619, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Forelæggelse af årsberetning vedrørende byggesagsbehandling og relaterede sagsområder inkl. årsstatistik for 2012.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at årsberetningen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Taget til efterretning.

  Forvaltningen orienterer efterfølgende om nationale initiativer mv.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2877, Sagsinitialer: aamoe

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i Lov om fremme af energibesparelser af 2005 samt aftale mellem KL og Transport- og Energiministeriet af 2007, er der i de kommunale ejendomme igangsat en række energibesparende foranstaltninger.

  Kultur, Miljø & Erhverv har realiseret energibesparende projekter for 10 mio. kr. i 2011 (pulje 1) og arbejder p.t. med at realisere projekter for 4 x 5 mio. kr. i 2012 – 2015 (pulje 2).

  Endelig status for anvendelse af pulje 1

  Der er gennemført 157 projekter på 77 lokaliteter.

  Den samlede investering er opgjort til 9.995.223 kr. ekskl. moms.

  Den samlede besparelse er opgjort til 2.544.065 kr. ekskl. moms pr. år.

  Den samlede simple tilbagebetalingstid er således ca. 4 år.

  Den samlede energibesparelse andrager 3.074.225 kWh pr. år.

  Den samlede CO2 udledning er reduceret med ca. 687 ton pr. år, hvilket svarer til ca. 7 % af den samlede CO2 udledning fra Aabenraa kommunes bygninger, og de institutioner kommunen har driftsoverenskomst med.

  Energiprojekterne er gennemført i hele kommunen og fordelingen inden for de enkelte udvalg kan ses af nedenstående tabel, hvoraf det fremgår at den største investering er sket i Skole- og Dagtilbudsudvalgets regi.

  Udvalg 2012

  Antal

  enheder

  Antal

  Proj.

  Investering

  Besparelse

  Kr.

  Besparelse

  kWh

  Besparelse

  T CO2

  Økonomi

  12

  11

  1.108.087

  326.230

  341.162

  95

  Teknik – Miljø

  53

  14

  510.496

  157.204

  222.337

  48

  Plan – Trafik

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole - Dagtilbud

  102

  93

  6.044.638

  1.423.615

  1.840.971

  416

  Børn – Familie

  10

  3

  13.260

  5.072

  4.148

  2

  Kultur – Fritid

  36

  17

  1.109.129

  230.991

  275.046

  69

  Social

  61

  16

  933.506

  321.670

  351.630

  104

  Sundheds

  5

  3

  276.107

  79.283

  38.931

  22

  Arbejdsmarkeds

  4

  0

  0

  0

  0

  0

  Total

  283

  157

  9.995.223

  2.544.065

  3.074.225

  756

  Oplistning af de enkelte projekter under de enkelte udvalg fremgår af bilagene til denne rapport, ligesom der er lavet oplistninger på forvaltnings-, afdelings- og ejendomsniveau. Bilagene kan rekvireres efter ønske.

  Status for anvendelse af pulje 2

  Der er gennemført, ordret og planlagt 36 projekter på 19 lokaliteter.

  Den samlede investering er opgjort til 5.000.000 kr. ekskl. moms.

  Den samlede besparelse er opgjort til 641.428 kr. ekskl. moms pr. år.

  Den samlede simple tilbagebetalingstid er således ca. 7,8 år.

  Den samlede energibesparelse andrager 592.037 kWh pr. år.

  Den samlede CO2 udledning er reduceret med ca. 205 ton pr. år, hvilket svarer til ca. 2 % af den samlede CO2 udledning fra Aabenraa kommunes bygninger, og de institutioner kommunen har driftsoverenskomst med.

  Energiprojekterne er gennemført i hele kommunen og fordelingen inden for de enkelte udvalg kan ses af nedenstående tabel, hvoraf det fremgår at den største investering er sket i Skole- og Dagtilbudsudvalgets regi.

  Udvalg 2012

  Antal aktuelle

  enheder

  Antal

  Proj.

  Investering

  Besparelse

  Kr.

  Besparelse

  kWh

  Besparelse

  T CO2

  Økonomi

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik – Miljø

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Plan – Trafik

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole - Dagtilbud

  11

  21

  2.855.790

  364.854

  265.360

  119

  Børn – Familie

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur – Fritid

  3

  4

  466.250

  60.163

  18.650

  16

  Social

  4

  10

  1.659.090

  214.564

  304.179

  69

  Sundheds

  1

  1

  18.870

  1.847

  3.848

  1

  Arbejdsmarkeds

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Total

  23

  36

  5.000.000

  641.428

  592.037

  205

  Oplistning af de enkelte projekter under de enkelte udvalg fremgår af bilagene til denne rapport, ligesom der er lavet oplistninger på forvaltnings-, afdelings- og ejendomsniveau. Bilagene kan rekvireres efter ønske.

  Lovgrundlag

  Lov om fremme af energibesparelser af 2005 samt aftale mellem KL og Transport- og Energiministeriet af 2007.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at afrapporteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Taget til efterretning.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2877, Sagsinitialer: aamoe

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i Lov om fremme af energibesparelser af 2005 samt aftale mellem KL og Transport- og Energiministeriet af 2007, er der i de kommunale ejendomme igangsat en række energibesparende foranstaltninger.

  Forvaltningen arbejder med at realisere energibesparende projekter 4 x 5 mio. kr. i 2012 – 2015 (pulje 2), og der er i notat af 19. marts 2013 – Status på energibesparende foranstaltninger redegjort for resultaterne af de tiltag der er gennemført tidligere.

  Formålet med dette notat er at orientere om de nye tiltag, som der i øjeblikket planlægges gennemført inden for området energibesparende foranstaltninger og som umiddelbart opfylder de besluttede kriterier for anvendelsen af de resterende 5 mio. kr. pr. år i (2013), 2014 og 2015.

  Der er således redegjort for:

  • Hvilke emner er interessante?
  • Projekter 2013
  • Projekter 2014
  • Projekter 2015
  • Opnåelse af besparelsen

  Der arbejdes i øjeblikket målrettet med beregninger på opsætning af solceller på kommunale bygninger med et rimeligt konstant elforbrug og forudsætningen for at projekterne kan gennemføres er:

  1. Udbud af store mængder betyder lavere priser.

  2.    Definitionen på fællesanlæg og selskabsdannelse falder positivt på plads.

  3. Konstruktionerne på de enkelte lokaliteter er egnede.

  4. Plangrundlag og myndighedsforhold er i orden.

  For at opnå den ønskede årlige driftsbesparelse er det nødvendigt at projekterne gennemføres så tidligt som muligt, og gerne året før.

  Det vil sige, at frigivelsen af anlægsmidler fremrykkes mest muligt.

  2014 anlægsbevillingen frigives i 2013, 2015 frigives i 2014.

  Lykkes det således ikke at lave en kombination af investeringer i solceller samt andre energibesparende til (kedler, pumper, ventilationsanlæg, styringer m.v.) og herved generere den ønskede driftsbesparelse er situationen den samme, som blev beskrevet i notat af 31. juli 2012 Budgetudfordringer 2012, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 08. august 2012.

  Heraf fremgår det, at investeringen på 5 mio. kr. i 2012 og 2013 vil kunne generere en driftsbesparelse på ca. 1 -1,2 mio. kr.

  Investeringen på 5 mio. kr. i 2014 og 2015 ville derimod alene kunne generere en driftsbesparelse på 0,8 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Lov om fremme af energibesparelser af 2005.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Projektplanen tages til orientering, med henblik på at indgå i udvalgets overvejelser til budget 2014 – 2017.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Taget til efterretning, idet selvejende institutioner tages med i overvejelserne.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46572, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Der er i 2012 udarbejdet og godkendt en helhedsplan for Tinglev bymidte. Formålet med helhedsplanen er at forbedre vilkårene for de handlende i Tinglev med hensyn til tilgængelighed, parkering og etableringsmuligheder for nye detailhandelsbutikker.

  Der er i øjeblikket ved at blive opført en ny Fakta-butik på Centerpladsen i Tinglev. I den forbindelse etablerer bygherren en ny adgangsvej fra Hovedgaden til Centerpladsen, en parkeringsplads og fortovsarealer. Når anlægsarbejdet er afsluttet overtager Aabenraa Kommune drift og vedligeholdelse af adgangsvej, parkeringsplads og fortovsarealer.

  Helhedsplanen indeholder forslag til, at etablere en bedre trafikstruktur og tilgængelighed for alle former for trafik i bymidten.

  Forvaltningen har udarbejdet et skitseprojekt for en venstresvingsbane på Hovedgaden ud for adgangsvejen til Centerpladsen. Skitseprojektet er pt. sendt til godkendelse hos Vejdirektoratet der er vejbestyrelse for Hovedgaden. Udgiften til projektering og anlæg af venstresvingsbanen er anslået til 1 mio. kr., som foreslås afholdt af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på 1 mio. kr. til Centerpladsen i Tinglev.

  Vejdirektoratet er principielt positiv overfor etablering af en venstresvingsbane på Hovedgaden, idet Vejdirektoratet forudsætter, at alle udgifter i forbindelse med etablering er Vejdirektoratet uvedkommende.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje, §10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Planmæssige forhold

  Helhedsplan for Tinglev bymidte.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2013-2016 afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2013.

  Der er foretaget en konkret vurdering af de fremtidige driftsomkostninger for nyanlagt adgangsvej til Centerpladsen, parkeringsplads og fortovsarealer. Der søges på den baggrund en årlig rammekorrektion af Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park på 0,03 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune etablerer en venstresvingsbane på statens vej Hovedgaden i Tinglev ved indkørslen til Centerpladsen,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2013 finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsplanen for 2013, til etablering og finansiering af venstresvingsbane på statens vej Hovedgaden i Tinglev ved indkørselen til Centerpladsen, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park, årligt tilføres 0,03 mio. kr. til den afledte drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  1. at godkendt,

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9546, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 13. juni 2012, at forlænge den nuværende kontrakt samt udsætte behandlingen af sagen vedr. udbudsformen for det fremtidige udbud af gadelys til 1. kvartal 2013.

  Aabenraa Kommunes nuværende leasingkontrakt med et privat selskab, vedrørende levering af lys, udløber med udgangen af 2013 og kan IKKE forlænges mere.

  Forvaltningen har fået udarbejdet et notat der beskriver de forskellige udbudsformer der findes indenfor området, således man på bedst mulig måde kan træffe beslutning om hvilken udbuds-form Aabenraa Kommune skal arbejde videre med i fremtiden, herunder hvilken lyskilde kommunen vil satse på.

  Lyskilder til gadelys er i disse år i rivende udvikling og er nu på højde med lyskvaliteten i de mere traditionelle lyskilder. De børnesygdomme som LED lyskilderne har haft, er stærkt på vej retur, hvorfor lyskilderne bliver mere og mere attraktive at skifte til, samtidig med at de traditionelle lyskilder er på vej ud af produktion.

  I 2010 er lysrørene udgået af produktion hvorfor disse lyskilder ikke mere kan skaffes når producenternes lager er afviklet. Det samme vil ske med kviksølvslamperne som i 2015 udgår af produktionen og dermed ikke mere kan købes når producenternes lager udgår.

  Lyskilde

  Antal

  Udgår

  Pris i kr.

  Kviksølv

  4700

  2015

  25.000.000

  Lysrør

  4200

  2010

  10.700.000

  Højtryksnatrium

  4900

  Udgår ikke

  50.000.000

  Kompaktlysrør

  2600

  Udgår ikke

  13.000.000

  Metalhalogen

  22

  Udgår ikke

  200.000

  Træmaster

  1500

  Klasse 0

  21.000.000

  Gittermaster

  900

  Klasse 1

  12.600.000

  I alt

  132.500.000

  Aabenraa Kommune har p.t. ca. 610 LED armatur ud af i alt ca. 16.400 lyskilder.

  Kviksølvlamper og lysstofrør er begge lyskilder som er på vej ud af markedet og som rent energimæssigt er meget dyre i drift. Hertil kommer, at mange af lamperne er placeret på gamle træmaster samt utidssvarende gittermaster.

  Kommunen bruger årligt ca. 4 mio. kWh svarende til ca. 8. mio. kr. i el om året. Såfremt kommunen udskifter alle gl. armatur til nyt LED armatur kan kommunen forvente at kunne opnå en årlig besparelse på 5. mio. kr., hvis lamperne natslukkes som de gør i dag.

  Såfremt kommunen vælger ikke at natslukke og ikke foretage en dæmpning af lys vil kommunen kunne forvente at spare ca. 4 mio. kr. årligt i strømudgift.

  Ud fra notatet og rådgivers anbefalinger er der 3 gangbare løsningsmodeller for den fremtidige drift og vedligehold af gadebelysningen i Aabenraa Kommune.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1 - Udbud af drift og vedligehold

  Et traditionelt udbud hvor kommunen udarbejder en kontrakt med et privat selskab om drift og vedligeholdelse af armatur og master. Kommunen har udover udgiften til drift og vedligehold, udgifter til el samt de løbende renoveringer eller udskiftninger af gadebelysningsanlægget.

  Renovering og udskiftninger kan dog indarbejdes som anlægsoptioner i kontrakten, således at kommunen har mulighed for at få udskiftet belysningsanlægget over en given periode.

  Denne udbudsmodel betyder, at Aabenraa Kommune har fuld råderet over sit belysningsanlæg, fuld kontrol over hvor og hvilke lamper der skal skiftes og hvilke lamper der ønskes opsat og frem for alt i hvilken udskiftningstakt kommunen kan få foretaget i henhold til kommunens økonomiske formåen.

  Ulempen er, at der skal skaffes økonomi udover den daglige økonomi til renoveringer og udskiftning af anlæggene.

  Et traditionelt udbud kan udarbejdes internt af kommunens medarbejdere.

  En drift og vedligeholdelseskontrakt løber typisk i 4 år med option på forlængelse med 1 år ad gangen i op til 2 år.

  Der bør i denne løsningsmodel afsættes et beløb til renovering og udskiftning af såvel armaturer og lyskilder samt træmaster og gittermaster.

  Budgetbeløbet, der skal indarbejdes, afhænger af hvilken udskiftningsrate man ønsker.

  Løsningsforslag 2 - Udbud af drift og vedligehold samt lånefinansiering

  Et traditionelt udbud hvor kommunen udarbejder en kontrakt med et privat selskab om drift og vedligeholdelse af armatur og master.

  Kommunen har udover udgiften til drift og vedligehold, udgifter til el samt de løbende renoveringer eller udskiftninger af gadebelysningsanlægget.

  Renoveringerne og udskiftningerne af de gamle utidssvarende gadelamper kan ske ved hjælp af lån iht. Lånebekendtgørelsen hvor kommunen i henhold til §2, stk. 1, nr. 6 kan låne til energibesparende renoveringer, her under udskiftning af lyskilder/anlæg m.v. Det betyder at Aabenraa Kommune kan låne til udskiftning af lyskilderne, men ikke til udskiftning af masterne.

  Lånet skal betales tilbage over en låneperiode på højest 25 år. Lånebehovet til udskiftning af kviksølvslamper, lysrør samt højtryksnatriums lamper er 85,7. mio. kr. som lånes, med en tilbagebetalingstid på 25. år. Dette betyder at der årligt skal bruges, iflg. beregninger fra Aabenraa Kommunes Stab, ca. 5 mio. kr. til tilbagebetaling af lånet.

  Udskiftningen af de 3 typer armaturer forventes at give kommunen en årlig energibesparelse på ca. 4,5 mio. kr., når udskiftningen er fuldt implementeret. Aabenraa Kommunes årlige nettoudgift bliver således 0,5 mio. kr. eller en nettoudgift på 13 – 20 mio. kr. over 25 år ved en investering på ca. 86 mio. kr.

  Denne udbudsmodel betyder, at Aabenraa Kommune har fuld råderet over sit belysningsanlæg, fuld kontrol over hvor og hvilke lamper der skal skiftes og hvilke lamper der ønskes opsat og frem for alt i hvilken udskiftningstakt kommunen kan få foretaget iht. kommunens lånemulighed samt budget til masterne m.m.

  Ulempen er, at der skal skaffes økonomi udover den daglige økonomi til tilbagebetaling af lånet, samt økonomi til udskiftning af master inkl. kabellægningen.

  Dette udbud kan udarbejdes internt af kommunens medarbejdere.

  En drift og vedligeholdelseskontrakt løber typisk i 4 år med option på forlængelse med 1 år ad gangen i op til 2 år.

  Der bør i denne løsningsmodel afsættes et beløb til udskiftning af træmaster og gittermaster med armatur.

  Løsningsforslag 3 - ESCO udbud

  Der kan også vælges et ESCO udbud. Et ESCO udbud er en udbud hvor kommunen indgår en kontrakt med et privat selskab som driver kommunens belysningsanlæg samt foretager energibesparende renoveringer af kommunes belysningsanlæg. Det private selskabs finansieringer af renoveringsomkostningerne finansieres helt eller delvis af de driftsbesparelser der opnås ved udskiftning af de eksisterende anlæg.

  Fordelen ved en ESCO aftale er, at kommunen får renoveret og opdateret sit belysningsanlæg og finansieringen af renoveringen foretages af det private selskab. Derudover ved kommunen, hvilken udgift man har til gadebelysning de næste mange år og når anlægget overdrages efter kontraktperioden er belysningsanlægget kendt og veldokumenteret.

  Ved en ESCO aftale overdrager kommunen sit gadelys anlæg til den private entreprenør og kan kun komme med ønsker til det private selskab vedr. opsætning af mastetyper, armatur m.m.. Det kan betyde, at kommunen kan være nødt til at gå på kompromis med kvalitet, æstetik, design og dermed i sidste ende ikke vil have indflydelse på valg af vejbelysningen på torve, pladser og gågade.

  Det private selskab vil typisk opsætte lamper og master som er energirigtige til en god pris og som giver dem den størst mulige energibesparelse som derigennem kan finansiere deres anlægsudgift.

  Et ESCO udbud er ofte et stort og meget åbent udbud hvor der kan være uklarheder omkring udbuddet, anlægget og løsningsmulighederne i udbudsfasen. Aabenraa Kommune er inden udbuddet nød til at kende det eksisterende belysningsanlægs værdi, både ved indgåelsen af kontrakten og ved kontraktens ophør for at sikre, at anlæggets værdi ikke bliver forringet i kontraktperioden.

  Da et ESCO udbud er et meget komplekst udbud er det en opgave som ikke kan løses inden for forvaltningens rammer, hvorfor der skal indgås en kontrakt med en ekstern rådgiver til løsningen af denne opgave.

  En ESCO kontrakt løber typisk i 10-15 år, hvor kommunen binder sig for et fast årligt vederlag som indeksreguleres en gang årligt.

  Der bør formentlig i denne løsningsmodel afsættes et beløb til udskiftning af træmaster og gittermaster med armatur.

  Lovgrundlag

  Vejreglerne.

  Reglerne om EU udbud.

  Lånebekendtgørelsen, bek. 68 af 25-01-2013 om kommunernes låntagning og meddelelses af garantier m.v. §2, stk.1.

  Økonomi og afledt drift

  I 2013 er de forventede udgifter til den løbende drift af gadelys inkl. energi ca. 13,2 mio. kr.

  De forventede udgifter til udskiftning af kviksølvlamper, lysrør samt højtryksnatriums lamper er 85,7. mio. kr. og der vil kunne forventes en årlig energibesparelse svarende til 4,5 mio. kr., når alle armaturerne er udskiftet.

  Der er p.t. ikke afsat budget til den forventede udgift til udskiftning af træmaster og gittermaster inkl. armatur på 33, 6 mio. kr. Denne udgift må forventes at skulle afholdes, uanset om der vælges den ene eller anden udbudsmodel.

  Løsningsforslag 1

  Under forudsætning af at udskiftning af armaturer skal være afsluttet indenfor 10 år, vil der i denne model til udskiftning af armaturer være behov for en driftsforøgelse over 10 år på ca. 8,6 mio. kr. Den forventede besparelse på energien vil så være fuldt implementeret i 2025.

  Løsningsmodel 2

  Optagelse af lån på 87,5 mio. kr. vil muliggøre udskiftning af armaturer i 2014 og de første år derefter med heraf følgende energibesparelse på ca. 4,5 mio. kr. Tilbagebetalingen af lånet skal ske i de efterfølgende år med en årlig tilbagebetaling på ca. 5 mio. kr.

  Når alle forventede kviksølvlamper, lysrør samt højtryksnatriums lamper er udskiftet vil der være en årlig merudgift på 5 mio. kr. til tilbagebetaling af lånet og en energibesparelse på 4,5 mio. kr. eller en årlig netto merudgift på 0,5 mio. kr. i disse 25 år.

  Kommunens nettoudgift over 25 år bliver således af størrelsesordenen 13- 20 mio. kr. ved at lånefinansiere en anlægsudgift på 87,5 mio. kr.

  Når lånet er tilbagebetalt efter 25 år vil der være en nettobesparelse pr. år på 4,5 mio. kr. svarende til energibesparelsen.

  Der er tale om en låneoptagelse af så stort et omfang, at det vil kunne ses på nøgletallet ”Langfristet gæld pr. indbygger”, idet denne låneoptagelse isoleret set i optagelsesåret vil påvirke nøgletallet i stigende retning med (85,7 mio. kr. / 59.300 indbyggere) = ca. 1.450 kr./indbygger.

  En så stor låntagning vil være en udfordring for målsætningen i den økonomiske politik om, at kommunen skal have en langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) der målt pr. indbygger er under landsgennemsnittet.

  Løsningsmodel 3

  En ESCO model er bygget op således, at kommunen årligt betaler det samme beløb til entreprenøren som så forventer at få en el-besparelse.

  I et udbud efter ESCO modellen indgår den daglige drift og vedligeholdelse af gadelys-anlæggene inkl. energi, p.t. svarende til ca. 13,2 mio. kr.

  Herudover skal indgå udskiftning af kviksølvlamper, lysrør samt højtryksnatriums lamper til en forventet samlet udgift på 87,5 mio. kr.

  ESCO -modellen forventes, at løbe over en 15 årig periode og det er først efter afholdelse af licitationen, at de fremtidige udgifter bliver kendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 2 vælges,

  at finansiering via forøget låneoptagelse indarbejdes i budget 2014 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 – 17, og

  at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte arbejdet med udbudsmaterialet i overensstemmelse hermed, således at en kontrakt med et privat selskab kan indgås pr. 1. januar 2014.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22022, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. maj 2012 besluttet, at arealerhvervelse til dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej skal ske ved ekspropriation, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.

  Den 8. august 2012 træffer Byrådet beslutning om, at ekspropriationsbeslutningen som angivet i protokol over åstedsforretningerne godkendes.

  Tre lodsejere valgte efterfølgende i august 2012 at klage til Vejdirektoratet over Aabenraa Kommunes beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

  Klagerne skriver bl.a., at:

  • der i stedet for den dobbeltrettede cykelsti på Bodumvej bør etableres en enkeltrettet cykelsti på vejen med et spor i hver side af vejen.
  • kommunens projekt ikke er trafiksikkert, da skolebørnene først skal krydse Bodumvej og dernæst Østervang (for at komme til/fra skolen)
  • der er problemer med den ”skjulende bakke” på Bodumvej.
  • en krydsning alene bør ske ved Lykkevej.
  • kommunens ekspropriation er i strid med ministeriets cirkulære nr. 95 om etablering af dobbeltrettede cykelstier på grund af placering og trafikmål.
  • sikkerheden i projektet har vejet for lidt.
  • projektet er i strid med kommunens egen stiplan fra 2008, der opererer med, at der på den pågældende strækning skal etableres enkeltrettede cykelstier på hver side af vejen.

  Vejdirektoratet har vurderet de indsendte klager og skriver følgende i deres afgørelse:

  ”Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere”.

  Vejdirektoratet skriver endvidere til de tre lodsejere:

  ”Frist for anlæg af sag ved domstolene. Hvis I ønsker Vejdirektoratets afgørelse prøvet ved domstolene, skal I anlægge sag inden 6 måneder efter, at denne afgørelse er modtaget. Det fremgår af Vejlovens §65, stk. 1,2 pkt.”

  Vejdirektoratet foretager sig ikke mere i sagen.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje,

  §10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  § 43. Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg.

  Planmæssige forhold

  I udkast til stiplan er der forudsat en forlængelse af den dobbeltrettede sti på Bodumvej – mod nord til Løjt Kirkeby.

  Den dobbeltrettede sti langs Bodumvej udgør en del af denne sti.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udførelse af projektet ”dobbeltrettet cykelsti langs del af Bodumvej” igangsættes snarest mulig her i foråret 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7444, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  Kultur, Miljø og Erhverv orienterer om pålægning af byggelinjer langs Gasværksvej.

  I den politiske behandling af sagen ”Anlægsbevilling til omprofilering af Gasværksvej, etape 1A”, blev det besluttet følgende,

  at der tinglyses eller på anden måde sikres en byggelinje på østsiden af Gasværksvej for at muliggøre en udbygning af Gasværksvej til en trafikvej.

  Sagen blev godkendt af Byrådet den 24. februar 2010.

  Økonomiske konsekvenser:

  Forvaltningen har anmodet rådgiver, om en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved pålæg af byggelinjer langs Gasværksvej. LandSyd har været inde og vurdere den konkrete situation.

  Følgende er vurderet:

  ”Der vil som udgangspunkt ikke skulle betales erstatning ved byggelinjepålæg, såfremt den hidtidige brug af arealet/ejendommen kan fortsætte uændret.

  Hver ejendom der er pålagt byggelinjepålæg, kan indbringe sagen for taksationskommissionen, m.fl. til vurdering og spørgsmål om overtagelse og erstatningens størrelse. Afgørelserne herfra er ikke mulige at forudsige, det afhænger helt af den konkrete situation.”

  Forventet vejprofil for fremtidig trafikvej:

  Vejprofilet forventes at være 17 m.

  Profilet forventes fordelt som følger:

  0,5 m rabat i begge sider

  2,0 m fortov i begge sider

  4,5 m kørespor i hver retning

  3,0 m areal i midten af vejen udlagt til svingbane/midterrabat

  Følgende arealer/ejendomme vil blive berørt:

  Samtlige arealer/ejendomme på Gasværksvejs østlige side i hele vejens udstrækning, fra Reberbanen til vejens udmunding i Opnørplads.

  Fremadrettet:

  Med baggrund i ovenstående udarbejder forvaltningen i samarbejde med rådgiver, et konkret forslag til pålæg af byggelinjer langs Gasværksvejs østside som forventes iværksat i 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Taget til efterretning.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11971, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Tinglev Rideklub har siden maj 2011 korresponderet med Aabenraa Kommune om planer for udvidelse af deres staldbygninger, herunder køb af en del af det lejede areal for at kunne stille sikkerhed i jorden ved optagelse af lån til staldbyggeri.

  Banedanmark gør indsigelse mod salg af arealet med henvisning til, at en planlagt ringvej forventes etableret hen over arealet og anfører i september 2011 bl.a. ”at eventuelle ansøgninger om nye bygninger på området kan ikke forventes godkendt.”

  Der har efterfølgende været drøftet forskellige muligheder for udvidelse af staldene, herunder flytning af Tinglev Rideklub til andre arealer.

  Tinglev Rideklub fremsender i september 2012 skitser bl.a. for en 1. etape med udvidelser syd for eksisterende bygninger.

  I november 2012 blev der afholdt et møde mellem Banedanmark, Tinglev Rideklub og Aabenraa Kommune, hvor der blev drøftet forskellige muligheder for placering af omfartsvejen i forhold til rideklubbens ønsker om udvidelse.

  Aabenraa Kommune fortalte på mødet, at kommunen så vidt mulig vil støtte op om rideklubbens planer under skyldig hensyntagen til naturbeskyttelsesområdet og en rimelig udformning af omfartsvejen.

  I en mail, fremsendt efter mødet, anbefaler Banedanmark, at rideklubben henvises til at bygge vest eller nord for eksisterende bygninger. Banedanmark forbeholder sig ret til at kræve erstatning af Aabenraa Kommune, hvis der gives byggetilladelse til bygninger, der ikke respekterer det arealbehov, der er en nødvendig følge af anlægsloven om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg.

  På opfordring fra Aabenraa Kommune har Tinglev Rideklub efterfølgende fremsendt forslag til alternative placeringer for udbygningen med tilhørende beskrivelser.

  Forvaltningen vurderer, at der vil kunne dispenseres fra Lokalplan 1.06.d ved valg af model 2 og 5c, idet en sådan dispensation ikke vil være i strid med lokalplanens principper, herunder de principielle byggefelter.

  Tinglev Rideklub vil ved valg af forslag 3 og 4 skulle udarbejde en ny lokalplan for området. Det samme gælder ved ønsker om, at opføre en ny ridehal nord for eksisterende bebyggelse, idet en sådan dispensation vil være i strid med lokalplanens principper, herunder de principielle byggefelter.

  Forslag 1 vurderes, at afvige så meget fra lokalplanens byggefelt, at der ikke vil kunne dispenseres hertil og forvaltningen vurderer endvidere, at det ikke er hensigtsmæssigt at tillade bebyggelse så tæt på den fremtidige omfartsvej i en eventuel ny lokalplan.

  Omfartsvejen må forventes at komme i berøring med Natura 2000-området i dettes nordvestlige hjørne uanset hvilket forslag rideklubben gennemfører.

  Forvaltningen vurderer, at en fremtidig omfartsvej kan placeres uden at det medfører indgreb overfor fremtidige bygninger ved de foreslåede placeringer af stalde i forslag 2, 3, 4 og 5c.

  Forvaltningen har således ingen bemærkninger ved gennemførelse af et af disse forslag, idet det forudsættes at der ved den videre detailplanlægning og projektering tages skyldig hensyn til gældende love og regler vedr. byggeri, brandforhold, tilgængelighed mv.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 1.06.d, som giver mulighed for opførelse af bebyggelse til offentlige formål bl.a. i form af ridehaller eller lignende, der efter byrådets skøn kan indpasses i området. Lokalplanens §7.3 fastsætter at ny bebyggelse og anlæg skal godkendes af teknisk forvaltning og i øvrigt være i overensstemmelse med principperne for det retningsgivende byggefelt angivet på bilag 2 i lokalplanen.

  Høring/udtalelse

  Banedanmark er blevet anmodet om en udtalelse på baggrund af de foreliggende skitser til bygningsplaceringer med tilhørende beskrivelse og har genfremsendt følgende:

  ”I forlængelse af mødet d. 1. november skal Banedanmark bemærke at traceet til omfartsvejen bliver "trængt" fra to sider - Natura 2000-området mod syd og rideklubben mod nord. Det foreslåede trace skærer allerede nu ind over Natura 2000-området og rideklubbens tilbygninger med den foreslåede placering ligger helt ind til kommunens tolerancekrav.

  Som oplyst på mødet kan Banedanmark ikke oplyse detaljer om beliggenhed, højde etc. for vejen, netop fordi den ikke er detailplanlagt. Rideklubbens ønsker om udbygning efterlader ingen disposisitionsfrihed til udformningen af vejtraceet.

  Banedanmark anbefaler, at rideklubben henvises til at bygge vest eller nord for eksisterende bygninger.

  Banedanmark forbeholder sig ret til at kræve erstatning af kommunen, hvis der gives byggetilladelse til bygninger, der ikke respekterer det arealbehov, der er en nødvendig følge af anlægsloven, jf. lov nr. 281 af 28. april 1993 om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg, jf. herved, at kommunen efter planlovgivningen er forpligtet til at respektere bl.a. vedtagne anlægslove og indarbejde disse i kommunalplanlægningen.”

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget tager Tinglev Rideklubs planer om udvidelse af staldene til efterretning under forudsætning af at rideklubben tager udgangspunkt i enten forslag 2, 3, 4 eller 5c, og

  at Tinglev Rideklub ved valg af forslag 3 og 4 skal udarbejde en ny lokalplan for området. Det samme gælder ved opførelse af en ny ridehal nord for eksisterende bebyggelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Godkendt som indstillet.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/24439, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  Landbrug

  Forvaltningen har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn. I 2012 blev der således udført 184 tilsyn og opkrævet 218.534 kr. - i perioden fra 1. november 2011 – 31. oktober 2012. Forvaltningen har endvidere overholdt sine forpligtigelser med hensyn til krydsoverensstemmelseskontroller. Dog var kommunen blandt de 17 kommuner, der lå under landsgennemsnittet for indberetninger af overtrædelser. Dette har blandt andet medført, at kommunen har lavet en redegørelse til NaturErhvervstyrelsen. Udfaldet af denne redegørelse kendes endnu ikke.

  Med hensyn til miljøgodkendelser har forvaltningen overvejende arbejdet med tillæg til miljøgodkendelser med forlængelse af udnyttelsesfristen. Årsagen har i langt de fleste tilfælde været på grund af landbrugets problemer med finansieringen, og deraf følgende projekttilpasninger. Herudover har vi oplevet en stor succes med anmelderordningen, der gør, at der kan opføres halmlader, kornsiloer, maskinhuse, gyllebeholdere, ensilagepladser, bygning af stalde på grund af dyrevelfærd og skift i dyretyper m.v. uden en miljøgodkendelse.

  Virksomheder

  Forvaltningen har i 2012 opnået de mål, der blev sat ved tilsynsårets start, og overholdt minimumsfrekvensen for tilsyn, idet der i frekvensperioderne i alt er ført flere samlede tilsyn end antallet af virksomheder i kommunen. Antallet af aktive virksomheder i frekvensperioderne vil ofte være højere end antallet af tilsyn i samme periode, idet der er en del virksomheder der lukker indenfor perioden. Der er i 2012 foretaget 89 samlede tilsyn på virksomhederne og opkrævet 59.230 kr. i brugerbetaling - i perioden fra 1. november 2011 – 31. oktober 2012. Derudover er der opkrævet 20.980 kr. i forbindelse med udarbejdelserne af de 4 tillæg til miljøgodkendelser. Der er ført ca. 40 tilsyn på baggrund af klager over røg, støj og affald. For at kunne opfylde minimumsfrekvensen for tilsyn blev der benyttet en konsulent til primært at foretage tilsyn på autoværkstederne. Ud over tilsynene er der givet 4 tillæg/revurderinger til miljøgodkendelser. Der er desuden benyttet en konsulent til at foretage tilsyn på baggrund af klager over røggener fra brændeovne, og der er benyttet en rådgiver til at foretage støjmålinger/afrapportering i sager vedrørende støjklager fra virksomheder. Brugen af konsulent/rådgiver, har givet en mere smidig sagsgang og resulteret i en bedre faglig løsning af sagen.

  Generelt

  En af de store udfordringer som forvaltningen står overfor i 2013, er blandt andet implementering af den nye tilsynsbekendtgørelse, hvor forvaltningen skal lave en tilsynsplan og heri en risikovurdering af alle virksomheder og landbrug. Risikovurderingen skal blandt andet danne grundlaget for det fremtidige tilsyn. Tilsynsplanen forventes at foreligge i løbet af foråret 2013, og vil være tilgængelig for borgerne på kommunens hjemmeside.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 99 af 20. februar 2008 om indberetning om miljøtilsyn og godkendelse m.v.

  Miljøstyrelsens ”Notat med forslag til minimumsfrekvenser for kommunernes virksomhedstilsyn” af 17. januar 2005.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tilsynsberetningen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Taget til efterretning.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/10779, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  Miljøstyrelsen har udarbejdet en miljøtilsynsbekendtgørelse, hvis formål er at implementere reglerne om tilsyn i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet) i Danmark. Derudover er formålet at fastlægge krav om tilsynsindsatsen for øvrige virksomheder og husdyrbrug i overensstemmelse med Virksomhedsudvalg II’s og Husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger. Samlet set kaldes de nye rammer for tilsynsindsatsen for ”den nye tilsynsmodel”.

  Den nye tilsynsmodel vil omfatte de virksomheder og husdyrbrug, som i dag er omfattet af aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn. Den nye tilsynsmodel indeholder blandt andet regler for, at tilsynsmyndigheden skal udarbejde en overordnet tilsynsplan, og at der skal foretages en risikovurdering af de omfattede virksomheder og husdyrbrug. På baggrund heraf skal der fastsættes tilsynsfrekvenser for hver enkelt virksomhed og husdyrbrug. Fremadrettet skal tilsynene foretages som basistilsyn (samlede tilsyn) og prioriterede tilsyn (målrettede tilsyn). Desuden skal tilsynsmyndigheden gennemføre to årlige tilsynskampagner og tilsynsrapporterne skal offentliggøres efter udsendelse.

  Bekendtgørelsen er endnu ikke trådt i kraft, og er indtil videre i høring. Når den nye miljøtilsynsbekendtgørelse træder i kraft, vil aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn for virksomheder og husdyrbrug bortfalde.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en tilsynsplan for virksomheder og landbrug, og tilsynsplanen er udarbejdet på baggrund af den kommende miljøtilsynsbekendtgørelse.

  Forvaltningen har ikke tidligere lavet en egentlig tilsynsplan, men da den nye tilsynsbekendtgørelse snart træder i kraft, har vi valgt at sætte arbejdet i gang allerede nu.

  Miljøstyrelsen har endvidere varslet, at planen skal være endelig vedtaget i kommunerne pr. 31. maj 2013. Før planen kan træde i kraft, skal borgerne desuden have haft mulighed for at kunne kommentere den i en periode på 4 uger.

  Forvaltningen har lavet en opgørelse over de virksomheder og landbrug, hvor der skal laves en risikovurdering. De foreløbige parametre, som skal indgå i risikovurderingen, vil være forskellige fra, om det er en virksomhed eller et landbrug. Risikovurderingen indeholder vægtede parametre dels for sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels for alvoren af en potentiel miljøforurening. Selve vurderingen af de forskellige virksomheder og landbrug er endnu ikke afsluttet. Der vil derfor ske en orientering af udvalget igen, når vurderingen af virksomhederne og langbrugene er afsluttet, og den endelige tilsynsplan er færdig.

  Lovgrundlag

  Udkast til bekendtgørelse om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om forurenet jord (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tilsynsplan for virksomheder og landbrug tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Taget til efterretning.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43544, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 59, Område til erhverv og offentlige formål mellem Nygade og Lavgade og kommuneplantillæg nr. 35 fremlægges med henblik på offentlig høring.

  Lokalplanområdet udgør et cirka 6.600 m² stort område mellem Nygade mod øst, Lavgade mod vest og Højgade mod syd. Mod nord støder området op til boligområde ved Lavgade og en erhvervsvirksomhed ved Nygade.

  Området rummer i dag en afdeling af VUC Sønderjylland, en kommunal park samt en byggetomt.

  Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra VUC om, at udvide deres nuværende undervisningsbygning.

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at den nuværende undervisningsbygning kan udvides mod vest ind i den nuværende kommunale park og samtidigt sikre, at parken kan udvides med tilsvarende areal ind i den nuværende byggetomt mod nord.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 – bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.1.018 Klinkbjerg – Højgade i Kommuneplan 2009. området er udlagt til centerområder, herunder bl.a. offentlige formål og erhvervsformål.

  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100 og bebyggelse må opføres i op til 3 etager, 12,5 meters højde.

  Lokalplan giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 110, at der må opføres bebyggelse i op til 4 etager og 16 meters højde. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 35 til Kommuneplan 2009.

  Der har været indkaldt ideer og forslag i henhold til Planlovens §23c.

  En del af området er omfattet af Lokalplan M71 for et område øst for Lavgade. Den del af Lokalplan M71 der er beliggende inden for område omfattet af Lokalplan nr. 59 aflyses i forbindelse med dennes endelige vedtagelse.

  Planerne er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med foroffentlighedsfasen indkom der 5 ideer og forslag.

  Forvaltningens bemærkninger og forslag til beslutning til de indkomne forslag og ideer fremgår af indsigelsesnotat.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at indstillingsnotat vedrørende foroffentlighed godkendes,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt forslag til Lokalplan nr. 59 for et område til erhverv og offentlige formål mellem Lavgade og Nygade, Aabenraa, vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 35 og Lokalplan nr. 59, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 59 for et område til erhverv og offentlige formål mellem Lavgade og Nygade, Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Taget til efterretning.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/390, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Henvendelse fra Sønderjyske Vandløb.

  Orientering taget til efterretning.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Der henvises til punkt 55.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Der blev orienteret om:

  Vej & Park

  1. Fjernelse af info-tavler

  Nogle steder langs vejnettet er der opsat info-tavler med et kort, hvor der er angivet attraktioner og turistmål.

  Kortene på disse info-tavler er ikke blevet revideret siden kommunesammenlægningen.

  Det er forholdsvis dyrt at revidere disse kort og nogle af oplysningerne på kortet bliver forholdsvis hurtigt forældede: Nogle attraktioner forsvinder og nye kommer til.

  Langt de fleste trafikanter anvender i dag GPS eller smartphones og nytten af disse info-tavler er derfor blevet meget begrænset.

  Kultur, Miljø & Erhverv vil derfor ikke forny disse info-tavler, men fjerne dem.

  2. Nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

  I 2011 nedsatte en række midtjyske borgmestre en styregruppe på embedsmandsniveau med henblik på at belyse konsekvenserne af de mange særtranporter med vindmøllekomponenter samt komme med forslag til vejmæssige forbedringer for at forbedre forholdene både for vindmølletransporterne og de øvrige trafikanter.

  Styregruppen kom til at bestå af:

  - Vindmølleindustrien

  - Vestas Wind Systems

  - Siemens Wind Power

  - Politiets Særtransportkontor (Padborg)

  - Region Midtjylland

  - Region Syddanmark

  - Region Nordjylland

  - Vejdirektoratet (deltaget som observatør)

  - Aarhus Kommune

  - Esbjerg Kommune

  - Ikast-Brande Kommune

  - Ringkøbing-Skjern Kommune

  - Aabenraa Kommune v/ Vej- og Parkchef Bent Johnsen

  - Norddjurs Kommune

  Bent Johnsen indgik derudover i en undergruppe: Redaktionsgruppen, som rettede materialet til i den afsluttende fase.

  På mødet den 1. februar 2013 i styregruppen blev bl.a. besluttet, at det foreliggende materiale skulle godkendes politisk i de respektive kommuner og regioner i løbet af marts/april 2013 forud for en henvendelse til staten v/ transportministeren samt erhvervs- og vækstministeren.

  Med henvisning til at der måske er mulighed for hos staten at komme i betragtning med et beløb til forbedring af ruterne er tidsplanen imidlertid rykket frem, så henvendelsen til staten er sket her i starten af marts 2013 uden reel mulighed for at forelægge materialet politisk i kommuner og regioner.

  På mødet den 3. april 2013 vil den sammenfattende rapport: ”Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter” blive omdelt til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget til orientering og på et efterfølgende møde blive fulgt op af en detaljeret gennemgang af forslag til ændringer på Aabenraa Kommunes vejnet efter en forudgående drøftelse med DSSM og Aabenraa Havn.

  I det netop indgåede trafikforlig er der afsat følgende beløb med (mulig) forbindelse til Aabenraa Kommune:

  · Udvidelse af Padborg Terminal: 40 mio. kr.

  · Modulvogntog, rute 8, Tønder – Tinglev: 1 mio. kr.

  · Forbedrede muligheder for transport af vindmøller på

  statsvejnettet: 45 mio. kr.

  · Pulje til initiativer, der forbedrer adgangen til havnene: 112

  mio. kr.

  · Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker på

  statsvejnettet: 100 mio. kr.

  Miljø & Natur

  1. Aabenraa Kommunes vurdering af fosfor i sager om godkendelse af husdyrbrug - opfølgning på spørgsmål under Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. marts 2013.

  2.       Orientering om undersøgelse af webløsninger til indberetning af rotter.

  3. Skiftning af skilte langs cykelruter

  4. Vandløbsvedligeholdelse

  5. Forbedring af Gendarmstien

  Orienteringen taget til efterretning.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: jne
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Intet.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.