Beslutningsprotokol

onsdag den 22. maj 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 22. maj 2013

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-05-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9887, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 16. april 2013 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2014-2017.

  Økonomiudvalgets foreløbige rammeudmelding for Teknik- og Miljøudvalget fremgår af nedenstående oversigt.

  Foreløbig driftsramme:

  2014

  2015

  2016

  2017

  Oprindelig serviceramme

  126.669

  126.668

  126.038

  126.038

  Byrådsbeslut-ninger

  -9

  -10

  -10

  -10

  Tekn. Ændringer Gevinstreali-seringsmodel

  320

  -159

  480

  480

  P/L

  1.645

  1.647

  1.635

  1.635

  Ny serviceram-me

  128.625

  128.146

  128.143

  128.143

  På Økonomiudvalgets møde blev det besluttet, at udmønte en samlet reduktion for serviceudgifter på 32,45 mio. kr. hvoraf Teknik- og Miljøudvalget skal bidrage med 1,920 mio. kr.

  I henhold til den vedtagne procedure skal udvalget udarbejde 2 besparelseskataloger på henholdsvis 1% og 0,5% der er prioriteret.

  Besparelseskataloger Teknik- og Miljøudvalg:

  2014

  2015

  2016

  2017

  Katalog 1%

  -1.280

  -1.280

  -1.280

  -1.280

  Katalog 0,5%

  -640

  -640

  -640

  -640

  Samlet Katalogbidrag

  -1.920

  -1.920

  -1.920

  -1.920

  I henhold til den reviderede tidsplan for udvalgets budgetarbejde vil besparelsesforslagene blive 1. og 2. behandlet på udvalgsmøderne den 22. maj og den 29. maj.

  Anlægsramme:

  Iflg. den vedtagne budgetprocedure er der ikke udmeldt anlægsrammer, idet den vedtagne investeringsoversigt for 2014-2016 i budget 2013 er udtryk for en flerårsbudgettering.

  Der er mulighed for at ”bytte” anlægsbeløb på tværs af årene mellem udvalgene samt at udvalget indenfor de enkelte år kan justere mellem forskellige anlægsprojekter, så længe rammebeløbet holdes.

  Såfremt der ”byttes” anlægsbeløb mellem udvalgene skal der foreligge en aftale udvalgene i mellem.

  Med hensyn til 2017 kan der vurderes, hvorvidt der ønskes en prioritering af anlægsønskerne, og om forvaltningen skal udarbejde dette til 2. behandling.

  Iflg. udvalgets tidsplan bliver anlægsbudgettet behandlet på udvalgsmøderne den 22. maj 2013 og den 29.maj 2013.

  Til brug for Teknik- og Miljøudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 har Kultur, Miljø & Erhverv udarbejdet følgende budgetmateriale:

  • Bemærkninger til politikområder
  • Takster
  • Drift
  • Anlæg
  • Besparelseskataloger

  Budgetoplægget tager afsæt i udvalgets indledende behandling af budget 2014-2017 på mødet den 8. maj 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter budgetoplæg 2014-2017

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-05-2013

  Besparelseskataloget blev godkendt, idet der ikke spares på kontingent til Gronet i 2014. Der indlægges en besparelse i 2014 på Naturforvaltningsprojekter på 150.000 kr.

  Forslaget til investeringsoversigt 2014 – 2017 blev godkendt med ændringer i relation til klimatilpasningsprojekter og ”Fremtidens Købstad” samt tilføjelse af et projekt om toilet på Toldbehandlingsområdet

  Taksterne genforelægges, idet taksten for rottebekæmpelse hæves med ca. 10%.

  Teknik- og Miljøudvalget vil gerne have fremmet digitalisering af byggesagsarkivet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2527, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget har den 6. maj 2013 besluttet at sende udkast til ældre- og handicappolitik for Aabenraa Kommune i høring i de relevante fagudvalg.

  Udkastet til ’Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre’ er udarbejdet på baggrund af input fra dels en fælles workshop den 26. februar 2013 for Socialudvalget og Sundhedsudvalget, dels et kick-off møde den 4. marts 2013 for interessenter og medlemmer af de to udvalg.

  Politikken har ikke en slutdato, idet den skal være langtidsholdbar og omsætningen af politikken til handling vil ske efterfølgende i dialog med borgere og interessenter. Udmøntningen af politikken forventes endvidere at skulle ske med involvering af de relevante fagudvalg.

  Udkastet indeholder en vision for ældre- og handicappolitikken, der er:

  ’Alle ældre borgere og borgere med handicap i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv, hvor de

  · deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde

  · tager ansvar for eget liv i den udstrækning de kan

  · har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse

  · har mulighed for at være noget for andre

  · oplever at blive opfattet som en ressource.’

  Der ud over indeholder det en række målsætninger, der er grupperet i indsatsområder, der igen er grupperet i følgende temaer:

  · ’Den aktive borger og fællesskabet’

  · ’Hjemmet’

  · ’Tilgængelighed’

  · ’Sundhed og rehabilitering’

  · ’Uddannelse og beskæftigelse’

  · ’Dialog og kommunikation’.

  Såvel visionen som politikkens målsætninger har til formål at bidrage til, at Aabenraa Kommune bevæger sig i den rigtige retning, forstået som et samfund, hvor borgerne i høj grad tager ansvar for sig selv og for deres livskvalitet og medansvar for deres nære og dem i nærmiljøet. Det er også et samfund, hvor kommunens vigtigste rolle er at skabe rammer, understøtte og hjælpe på vej, mere end at levere service og ydelser.

  Udkastet sendes i høring i sin helhed, men fagudvalgene kan have større interesse for forskellige temaer og indsatsområder.

  For Arbejdsmarkedsudvalget er det særligt relevant at forholde sig til målsætningerne inden for temaet ’Uddannelse og beskæftigelse’, der sigter på, at det gode og aktive hverdagsliv også skal være et produktivt liv.

  For Skole- og Dagtilbudsudvalget kan det være relevant at overveje, om det indenfor udvalgets område vil være muligt at bidrage til, at målsætningen om at flere, også yngre mennesker, engageres i frivilligt arbejde.

  Opfyldelsen af målsætninger inden for Indsatsområdet ’Fysisk tilgængelighed’ vil være afhængig af handlinger og beslutninger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets og Plan- og Trafikudvalgets ressortområder.

  For Børn- og familieudvalget er det særligt relevant at forholde sig til målsætningerne indenfor indsatsområdet ’Uddannelse for borgere med handicap’. Hele politikken er relevant i forhold til Børn- og familieudvalgets ansvar for indsatsen overfor handicappede børn, der senere vil blive en af politikkens målgrupper.

  Målsætningerne indenfor temaet ’Den aktive borger og fællesskabet’ samt indsatsområdet ’Social tilgængelighed’ kan have relevans for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde.

  Sundhedsudvalget har en stor og væsentlig aktie i hele ældre- og handicappolitikken, hvilket også er afspejlet i Sundhedsudvalgets rolle i processen indtil nu.

  Det skal bemærkes, at layout, billeder mv. er foreløbigt og vil blive bearbejdet yderligere efter høringsrunden.

  Lovgrundlag

  Serviceloven, §§ 79-122, dvs afsnit V (Voksne) og afsnit VI (Hjælpemidler m.v.)

  Sundhedsloven, bl.a. § 140 om genoptræning

  Lov om hjemmesygeplejerskeordninger

  Høring/udtalelse

  Udkast til ældre- og handicappolitik forelægges til høring i fagudvalg før endelig godkendelse i Socialudvalget og Byrådet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at udkastet ”Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre” drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar til brug for Socialudvalgets færdiggørelse af politikken.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Ingen bemærkninger til forslaget.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 14-05-2013

  Et flertal i udvalget havde ingen bemærkninger. Gert Nordklitgaard mener, der er en sammenblanding af ældre og handicappolitik.

  Afbud: Kurt Andresen

  Beslutning Sundhedsudvalget den 14-05-2013

  Udkast til politik anbefales godkendt.

  Supplerende bemærkning

  Kultur, Miljø & Erhverv har ingen bemærkninger til forslaget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-05-2013

  Teknik- og Miljøudvalget har ingen bemærkninger til forslaget.

  Gert Nordklitgaard stemmer imod forslaget, idet han mener at der er en sammenblanding af ældre- og handicappolitik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/390, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-05-2013

  Møde med Landbosyd om Vand- og Naturplaner i juni 2013.

  Henvendelse om manglende oprensning af vandløb.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der henvises til punkt 92.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-05-2013

  Der blev orienteret om følgende

  Byg, Natur & Miljø

  1. Status for miljøgodkendelser for husdyrbrug blev omdelt.
  2. Fælles ekskursion med det Grønne Råd.
  3. Beregninger om fosforforurening.
  4. Konkret sag om anmeldelse om skift i dyretype.
  5. Kommunale bygninger i dårlig stand i nærheden af rensningsanlægget.
  6. Eventuel anvendelse af indsatspuljen på ejendomme i Bajstrup.

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-05-2013

  Intet.