Beslutningsprotokol

onsdag den 29. maj 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Gert Nordklitgaard
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 29. maj 2013

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2013

  Godkendt.

  Bilagsmateriale til punkt 95 udleveret.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9887, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget drøftede på møderne den 8. maj og den 22. maj 2013 udvalgets budgetbidrag for 2014-2017 og de udfordringer der er forbundet hermed.

  Trafik- og Miljøudvalget skal på mødet færdiggøre udvalgets samlede budgetbidrag. Forslag til prioritering af anlægsinvesteringer i 2017 eftersendes.

  Til brug for udvalgets behandling har Kultur, Miljø & Erhverv udarbejdet følgende reviderede budgetmateriale:

  · Bemærkninger til politikområder(drift)

  · Forslag til rammereduktion (besparelseskatalog)

  · Investeringsoversigt anlæg

  · Takster

  Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

  Til opdatering af budgetmappen er sendt

  • Side til udskiftning af 2.10
  •  Nyt sæt til rammereduktion
  •  Nyt sæt til Anlæg
  •  Side til udskiftning af 5.1

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag for 2014-2017 godkendes, og

  at budgetmaterialet tilrettes i forhold til de trufne beslutninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2013

  Prioritering af investeringsoversigt 2014-2017 anbefales godkendt med følgende ændring:

  at prioritet 19, cykelstiforbindelse via Tøndervej fra Fårhus-Kruså ændres beløbsmæssigt fra 6 mio. kr. til 4 mio. kr. og at projektet prioriteres som nr. 5.,

  at prioritet 5, gadelys bliver prioritet 6,

  at prioritet 6, belægninger og bygværker bliver prioritet 7,

  at prioritet 7, toiletbygning bliver til prioritet 8,

  at prioritet 8, klimatilpasningsprojekter, bliver prioritet 9,

  at prioritet 9, cykelsti 2. etape, Gl. Ribevej, bliver prioritet 11,

  at prioritet 11, stiplan realisering, bliver prioritet 12,

  at prioritet 12, bystrækninger foran skoler, bliver prioritet 13,

  at prioritet 13, rydning af træer langs vandløb, bliver prioritet 14,

  at projektet vedrørende Gasværksvej prioritet 14 opdeles i to etaper og prioriteres som henholdsvis prioritet 15 (etape 2) og 16 (Cimbriagrunden),

  at prioritet 15, ombygning af kryds, bliver prioritet 17,

  at prioritet 16, modulvogntog, pulje, bliver prioritet 18,

  at prioritet 17, modulvogntog, Brunde og Egelund, bliver prioritet 19, og

  at prioritet 18, energibesparende projekter, bliver prioritet 20.

  Takstforhøjelse vedrørende rottebekæmpelse anbefales godkendt.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/390, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2013

  Intet.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der henvises til punkt 98.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2013

  Der blev orienteret om følgende

  Det 63. danske Byplanmøde afholdes den 26. – 27. september 2013 på Frederiksberg. Program blev udleveret på mødet.

  Tilmelding til sekretariatet Tove M. Pedersen senest den 7. juni 2013.

  Byg, Natur & Miljø

  1. Deltagelse i et møde vedrørende fredning af Fladstensdalen i Aabenraa Kommune, fredag den 21. juni 2013 kl. 10.00 på Folkehjem.
  1. Orientering om miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Drift & Anlæg

  3. Orientering om ny bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget bliver bekendt med muligheden i den nye lov.

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2013

  Intet.

  Afbud: Gert Nordklitgaard