Beslutningsprotokol

onsdag den 12. juni 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 12. juni 2013

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 12. juni 2013

  Godkendt, idet 106 behandles før 105

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9546, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 24. april 2013 godkendt:

  ”At drift og vedligehold af gadebelysning gennemføres som et traditionelt udbud suppleret med en renovering/udskiftning af gadebelysningen, som finansieres ved hjælp af lån til energibesparende renoveringer.”

  ”At finansieringen via låneoptagelse indarbejdes i budget 2014 i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2014-2017.”

  ”At forvaltningen bemyndiges til at igangsætte arbejdet med udbudsmaterialet, således at kontrakt med et privat selskab kan indgås pr. 1. januar 2014.”

  Låneoptagelsen på 85,7 mio. kr. skal finansieres ved udskiftningen af kviksølvslamper, lysrør og højtryknatrium lamper, i alt ca.12.300 lamper. Udskiftningen omfatter ikke lyskilder/armaturer på træmaster og gittermaster som forudsættes finansieret på anden vis.

  Ved gennemførelse af projektet vil kommunens borgere opleve en mere moderne og ensartet gadebelysning, som desuden lever op til vejreglerne. Det vil på nogle gader, betyde en bedre vejbelysning end i dag.

  Gennemførelse af projektet vil samtidig give miljøet en besparelse på ca. 1350 tons CO2.

  Opsætningen vil ske ud fra den politisk vedtagne belysningspolitik og belysningsplan.

  Lovgrundlag

  Vejreglerne.

  Reglerne om EU-udbud

  Lånebekendtgørelsen, bek. 68 af 25-01-2013 om kommunernes låntagning og meddelelses af garantier m.v. §2, stk. 1.

  Økonomi og afledt drift

  Der er tale om en låneoptagelse af et så stort omfang, at det vil kunne ses på nøgletallet ”Langfristet gæld pr. indbygger”, idet denne låneoptagelse isoleret set i optagelsesåret vil påvirke nøgletallet i stigende retning med (85,7 mio. kr./59.300 indbyggere) = 1.450 kr./indbyggere.

  Staben har udarbejdet et notat vedr. belåningen og tilbagebetalingen, som er vedhæftet dagsorden.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår at finansieringen sker via optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger og at anlægsudgifterne i 2014-2017 ikke er omfattet af kommunens samlede anlægsudgifter på 120 mio. kr. pr. år.

  Tabel 1, Anlæg

  Budgetpåvirkning

  TMU (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Investering

  20.000

  40.000

  20.000

  5.700

  0

  Tabel 2, Drift

  Budgetpåvirkning

  TMU (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Årlig driftsbesparelse (2014 P/L)

  0

  -1.735

  -4.032

  -4.491

  -4.593

  Tabel 3, Samlet ydelse

  Budgetpåvirkning

  Økonomiudvalg

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Renter

  202

  803

  1.385

  1.591

  1.581

  Afdrag

  -

  833

  2.500

  3.333

  3.571

  Ydelse i alt

  v/2,0% rente p.a.

  202

  1.636

  3.885

  4.924

  5.152

  Tabel 4, Påvirkning af kommunekassen

  Budgetpåvirkning

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Nettoeffekt v/ 2,0% rente

  (+ = underskud)

  Kassefinansiering

  202

  1-

  2-

  -120

  -244

  269

  334

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at anlægsudgifterne i 2014-2017 ikke er omfattet af kommunens samlede anlægsramme på 120 mio. kr.,

  at forvaltningens forslag til investeringsplan godkendes jf. tabel 1, som finansieres ved lånoptagelse,

  at den budgetterede lånoptagelse i årene 2014-2017 øges svarende til investeringerne,

  at der gives en negativ rammekorrektion til Teknik- og Miljøudvalget, politikområde Drift af veje og parker jf. tabel 2,

  at der gives en rammekorrektion til Økonomiudvalget til renter og afdrag jf. tabel 3, og

  at nettoeffekten jf. tabel 4 finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Godkendt 2. at.

  1., 3., 4., 5. og 6 at anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16823, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

   Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af den manglende cykelforbindelse på ca. 750 meter fra eksisterende fortov ved Bylderup Bov Friskole til Åløkke i Bylderup-Bov.

  I forbindelse med etableringen af stien vil det være nødvendigt at ekspropriere i de tilgrænsende marker og haver.

  Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra 6 lodsejere.

  Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag over de forventede udgifter ved stiens etablering.

  Stien, forudsættes anlagt som dobbeltrettet cykelsti fra afslutning af eksisterende fortov ved Bylderup Bov Friskole og frem til bygrænsen. Fra bygrænsen etableres der cykelbaner, i sydsiden frem til Åløkke, i nordsiden etableres kantbanen frem til eksisterende kantbane.

  Ved bygrænsen etableres krydsning vha. byport med bump.

  Ekspropriationen forventes foretaget henover sommeren.

  Anlægsprojektet forventes udført i efteråret med færdiggørelse i foråret 2014.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  §43. Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlig vej- og stianlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften er skønsmæssigt beregnet til 1,7 mio. kr. med en forventet udgift i 2013 på 1,0 mio.kr. og 0,7 mio. kr. i 2014.

  I budget 2013 er der i investeringsoversigten 2013-2017 afsat 1,7 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af ”sti langs Burkal Skolevej”.

  Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. maj 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2016, hvor der er taget højde for flytningen af ”cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov”.

  Der søges om frigivelse af anlægsudgiften i 2013.

  Anlægsudgiften på 1,0 mio. kr. i 2013 foreslås finanseret af rådighedsbeløbet til ”Stier omkring akutsygehuset: cykelstier” på 1,27 mio. kr. i 2013.

  Den afledte drift er beregnet til 0,03 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Berørte lodsejere.

  Åstedsforretning gennemføres primo juli 2013 under forudsætning af byrådets godkendelse den 26. juni 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projekt og overslag godkendes,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de 6 lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

  at der meddeles en anlægsbevilling til ”cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup Bov” på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af projektering, ekspropriation, licitation samt opstart i marken i 2013. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2013 til ”stier omkring akutsygehus: cykelstier”, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet Drift af veje og parker årlig tilføres 0,03 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget, når projektet afsluttes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Godkender 1. og 2. at.

  3., 4. og 5. at anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5273, Sagsinitialer: AMOE

  Sagsfremstilling

  Tjæreborg Industri A/S har for Padborg Fjernvarme Amba fremsendt projektforslag for konvertering af varmeforsyningen for et område i Frøslev fra naturgas- til fjernvarmeforsyning.

  Der er i området i Frøslev 110 husstande med naturgasforsyning, som på sigt vil kunne konverteres til fjernvarme.

  I projektet er dog forudsat, at kun 90 husstande konverteres til fjernvarme.

  Varmeplan 2009 for Aabenraa Kommune foreskriver, at Padborg Fjernvarme skal undersøge muligheden for at konvertere bl.a. Frøslev-området fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Dette er en følge af en skriftlig opfordring af 27. januar 2009 til kommunerne fra klima- og energiministeren.

  Padborg Fjernvarme Amba har kraft-varmeforsyning fra Stadtwerke i Flensborg.

  Der forventes i området et samlet varmeforbrug på 1.629 MWh/år.

  Projektforslaget udviser en samfundsøkonomisk besparelse på 1.687.000 kr. over 20 år ved den ansøgte konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning.

  Såfremt myndighedsbehandlingen giver mulighed derfor, vil første del af området blive konverteret til fjernvarme inden udgangen af 2013.

  Stadtwerke fremstiller el og varme på grundlag af kul, svær olie, let olie og biomasseaffald. Endvidere vil Stadtwerke i 2013 – 2014 etablere et gasturbineanlæg og skrotte 2 kulfyrede kedler. Gasturbineanlægget bliver i stand til at fremstille en større mængde el i forhold til varmeproduktionen end de nuværende kulfyrede kedler.

  Gasturbineanlægget skal derfor primært benyttes i perioder med høje elpriser.

  Høje elpriser fremkommer bl.a. i perioder med vindstille vejr. I disse perioder er Danmark blevet afhængig af elimport fra udlandet, hvorfor Stadtwerkes etablering af gasturbine også vil medvirke til den potentielle danske elforsyningssikkerhed.

  Konverteringen til fjernvarme vil på grund af varmetab i det lange ledningsnet medføre større emmisioner med fjernvarme end med direkte naturgasfyr, men samproduktionen af el og varme udligner dog hovedparten af denne forskel.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14/12 2011 – Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  Bekendtgørelse nr. 795 af 12/07 2012 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, da ansøgningen er indgået inden 1. februar 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Der er projekteret med en samlet anlægsinvestering for Padborg Fjernvarme på 6.437.000 kr. excl. moms, hvortil kommer 3.910.500 kr. for forbrugerne til omkobling og stikledninger på eget grundstykke.

  Høring/udtalelse

  Efter foreløbig godkendelse af projektforslaget i Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2013 har projektforslaget været fremsendt i høring hos berørte forsyningsselskaber, der i dette tilfælde er DONG Gas Distribution A/S, i 4 uger.

  DONG Gas Distribution A/S har fremsendt høringssvar, hvori selskabet oplyser, at det samlede årlige gasforbrug i projektområdet udgør 138.100 m3.

  Gasselskabet vil derfor miste en tarifindtægt på ca. 190.000 kr. årligt.

  Gasselskabet har på baggrund heraf beregnet et samlet kompensationsbeløb på 1.700.000 kr. ved konvertering af alle kunder i 2014. I praksis vil konverteringen dog strække sig over mange år.

  DONG Gas Distribution A/S bemærker tillige, at gennemførelsen af projektet vil reducere mulighederne for fortsat forsyning af området med naturgas og begrænse mulighederne for at føde biogas ind i gasdistributionssystemet.

  Tjæreborg Industri A/S har for Padborg Fjernvarme udarbejdet en vurdering af høringssvaret fra DONG Gas Distribution A/S.

  Kopi af høringssvar fra DONG Gas Distribution A/S er vedlagt tillige med fjernvarmeselskabets kommentarer til høringssvaret samt en rettet udgave af brugerøkonomisk beregning på baggrund af høringssvaret.

  I henhold til § 7 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen godkende projekter, som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og når dette kan ske uden, at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig.

  Ved ny bekendtgørelse fra 1. februar 2013 er der indført faste kompensationsbeløb pr. ejendom, der konverteres fra naturgas til fjernvarme indtil 1. januar 2021, hvor gasselskabernes gæld forudsættes afviklet.

  I fjernvarmebranchen forudser man, at dette vil udsætte de fleste konverteringer til efter 1. januar 2021.

  Alle ansøgninger modtaget før 1. februar 2013 skal dog behandles efter den tidligere bekendtgørelse, hvilket derfor også er tilfældet for dette projekt.

  Udover eventuelt kompensationsbeløb kan gasselskabet kræve de faktiske omkostninger ved afbrydelse af stikledning betalt af forbrugeren. Kommunen kender ikke prisen herfor.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer,

  at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde den nuværende områdeafgrænsning, og

  at en nedgang i tarifindtægter på 190.000 kr. imod samlede tarifindtægter i 2013 på 619 mio. kr. ikke forrykker de økonomiske forhold væsentlig for DONG Gas Distribution A/S, idet beløbet kun udgør 0,03 %.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles endelig projektgodkendelse til konverteringen, og

  at denne konvertering ikke vurderes at forrykke gasselskabets økonomiske forhold væsentlig.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Godkendt som indstillet.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19963, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2012 er udarbejdet for at ændre et eksisterende fælleskloakeret kloakopland i Hovslund Stationsby til et separatkloakeret  kloakopland.

  Ifølge den gældende spildevandsplan skal Hovslund Renseanlæg på lidt længere sigt nedlægges og spildevandet overpumpes til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa. For at imødegå dette og for ikke at skulle overpumpe regnvand til Stegholt Renseanlæg, ønskes der en fremskyndelse af en separatkloakering af den del af Hovslund, der i dag er fælleskloakeret.

  Den eksisterende spildevandsledning, der er i god stand, vil fremover blive brugt til afledning af vand fra veje og tagflader. I forbindelse med projektet vil der blive lavet et nyt bassin til forsinkelse og rensning af regnvandet. Den forureningsmæssige belastning af det lokale vandløb vil mindskes, idet det ikke længere belastes med overløbsvand eller med dårligt renset spildevand, når det regner. Tidspunktet, for hvornår Hovslund renseanlæg bør nedlægges, kan formentlig herved forlænges.

  Ejendomme, der vil blive berørt af anlæggets hovedledninger eller bassiner, er opført bagerst i bilag til delspildevandsplanen. Disse vil blive særskilt kontaktet af Arwos med henblik på at opnå enighed om anlæggets placering.

  Lovgrundlag

  Spildevandsplanen 2009 – 2012, der er godkendt af Byrådet, åbner mulighed for, at der i planperioden kan udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Der henvises til Spildevandsplanens tekstdel side 29, der siger: "I planperioden vil separering af fællessystem blive annonceret som tillæg til spildevandsplanen".

  Planen er udarbejdet efter bestemmelser i spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12/2007) og jf. miljøbeskyttelseslovens kap 4, § 32 (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010).

  Det fremgår af "Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4", at der ved ændringer i kloakoplandes inddeling eller afledningsforhold skal ske revision af spildevandsplanen.

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2009 - 2012 for Aabenraa Kommune.

  Planmæssige forhold

  Der er ved at blive udarbejdet en ny spildevandsplan, der omfatter hele kommunen. Denne plan godkendes ultimo 2013.

  Høring/udtalelse

  Tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen 2009 - 2012 skal fremlægges til offentlig høring i 8 uger, jf. § 6 i Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser. Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.

  Byrådet vedtager herefter tillægget endeligt til gældende spildevandsplan for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009 - 2012 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Anbefales godkendt til udsendelse i høring.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17190, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Første behandling af kortgrundlaget til klimatilpasningsplanen. Kortene skal i offentlig høring jf. lovgivningen minimum 14 dage. Jævnfør tidsplanen foreslås kortene fremlagt i en 4 ugers periode.

  Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem staten og KL, samt ny lovgivning, skal kommunen inden udgangen af i år udarbejde en klimatilpasningsplan.

  Planen er en del af kommuneplansarbejdet og kan enten integreres i kommuneplanen eller udarbejdes som et tillæg til denne.

  Planen skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats.

  Første trin af Klimatilpasningsplanen består af udarbejdelse af oversvømmelseskort, sandsynlighedskort og værdikort. Sandsynlighedskortet viser oversvømmelser og med hvilken sandsynlighed oversvømmelsen opstår. Værdikortet viser områderne værdisætning og bygger primært på BBR oplysninger. Ud fra disse kort udarbejdes et risikokort. Andet trin er at lave en prioritering og en plan for klimatilpasningen, se bilagene med eksempler på kortene

  Siden 2009 har forvaltningen arbejdet med klimaspørgsmålet indenfor underemnet ”vand”. Arbejdet begyndte i forbindelse med nogle oversvømmelser omkring Brundlundskolen og fritidsklubben. Der blev dengang besluttet af lave en screening af hele kommunen omkring oversvømmelser i forbindelse med 1) lavninger i terræn (”Blue Spots”) og strømningsretninger 2) havvand på land og 3) stigende grundvand. Der blev opstillet en detaljeret analyse og model for Aabenraa by indenfor Mølleåens opland.

  Arbejdet blev afsluttet med to rapporter og en række kort samt et opsamlingsnotat, hvori forvaltningen skitserende nogle hovedtendenser, 8 forslag til politikker, samt 12 projektforslag. Et af projekterne er ombygning af øvre Slotsmølledam, som gennemføres sommeren 2013.

  Den største trussel mod Aabenraa by er vurderet til at være Aabenraa fjord. Da statens arbejde med oversvømmelsesdirektivet i 2011 medførte, at Aabenraa by som et af 10 områder i Danmark blev udpeget som risikoområde, valgte kommunen i 2012 at søge om midler fra staten til et projekt ”Sikring af Aabenraa by og havne”, hvortil kommunen modtog et tilskud på op til 0,4 mio. kr. Arbejdet afventer Kystdirektoratets igangværende riskoanalyse for Aabenraa området.

  Klimatilpasningsplanen giver kommunen mulighed for lave en opsamling og en prioritering af klimaarbejdet indtil nu.

  Klimastrategi – vand har været drøftet på temamøde for Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Trafikudvalget den 27. oktober 2011 samt på temamøde for Byrådet den 30. maj 2012.

  Jævnfør den nye lovgivning har kommunen mulighed for at bestille oversvømmelseskort hos forsyningsselskabet, der viser oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg, jf. bek. nr. 1222 af 19. december 2012.

  Staten har stillet en række oversvømmelseskort til rådighed, se www.klimatilpasning.dk. Forvaltningen har vurderet, at der er væsentlige mangler ved disse kort, og har valgt at lade rådgiver lave supplerende beregninger på statens kort og kommunens tidligere udførte kort.

  Der har siden 2009 været en aftale med Arwos om at kommunen betaler 2/3 dele af omkostninger og Arwos den sidste 1/3 del af omkostningerne til klimaarbejdet – vand. Det er valgt, at denne fordeling forsætter i planarbejdet.

  Lovgrundlag

  EU’s oversvømmelsesdirektiv (Directive 2007/60/EC)

  Lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

  Lov nr. 1149 af 11. december 2012 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer.

  Lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb.

  Bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

  Bekendtgørelse nr. 1222 af 14. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 (oversvømmelseskort)

  Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.

  Bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2013 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 (projekter til håndtering af tag- og overfladevand i spildevandsplanen).

  Vejledning nr. 2 af 2013 – Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner.

  Planmæssige forhold

  Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til rådgiver, kortudarbejdelsen mv. finansieres fra budgetområdet - alsidig natur med den aftalte fordeling mellem kommune og Arwos.

  Høring/udtalelse

  Sædvanlige høringsberettige vil blive hørt i den offentlige høringsperiode, jævnfør tidsplanen.

  Kortene vil samtidig blive offentliggjort i digital form med adgang via kommunens hjemmeside.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tidsplanen godkendes, og

  at sandsynlighedskort/oversvømmelseskort, værdikort og risikokort udsendes i offentlig høring jævnfør tidsplanen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Tidsplanen godkendt, idet høringen forlænges til 6 uger.

  2. at anbefales godkendt til udsendelse i offentlig høring i 6 uger.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19457, Sagsinitialer: IHOE

  Sagsfremstilling

  I henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, der trådte i kraft d. 1. juli 2012, skal kommunen bl.a. udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal revurdere handlingsplanen minimum hvert. 3. år.

  Handlingsplanen skal som minimum indeholde

  • Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen

  • Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen

  • Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen

  • Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af de   beskrevne mål

  Et af kravene fra bekendtgørelsen er, at der skal opsættes rottespærrer. Kommunalbestyrelsen skal som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.

  Et andet krav i bekendtgørelsen er, at kommunen skal lade alle faste ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone undersøge for rotter.

  Yderligere skal kommunen 2 gange årligt sørge for, at borgerne får orientering om, at man skal anmelde forekomst af rotter til kommunen.

  Kommunen skal én gang årligt indsende beretninger om de foranstaltninger, som kommunen har foretaget til bekæmpelse af rotter.

  Handlingsplanens formål

  Formålet med handlingsplanen er at sikre, at Aabenraa Kommune i overensstemmelse med retningslinjerne udarbejdet af Naturstyrelsen foretager en effektiv og målrettet forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa Kommune

  • Færre rotter overjordisk i kommunen

  • Reduktion af giftforbrug ved bekæmpelse af rotter overjordisk

  • Information til borgerne og virksomheder om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

  • Fortsat giftfri bekæmpelse i kloaksystemet

  Målelige succeskriterier og konkrete tiltag for rottebekæmpelsen

  Mål 1. Der skal være færre rotter i Aabenraa kommune.

  Mål 2. Indkøb af IT-system til at skabe overblik over forekomsten af rotter og derved effektivisere bekæmpelsen.

  Mål 3. Udarbejde informationsmateriale til borgere og virksomheder om forebyggelse af rotter.

  Mål 4. Begrænse brug af gift overjordisk.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven og Bekendtgørelse nr. 696 af 26.6.2012 om bekæmpelse og forebyggelse af rotter.

  Økonomi og afledt drift

  I 2013 opkræves der over ejendomsskatten 0,0035 % af ejendomsværdien til rottebekæmpelse i Aabenraa Kommune.

  I forbindelse med forslag til budget 2014 er det i Teknik- og Miljøudvalget besluttet at foreslå beløbet forhøjet til 0,0040 % for at udbygge kommunens rottebekæmpelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Handlingsplan for bekæmpelse af rotter godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Godkendt som indstillet.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/15183, Sagsinitialer: tlh

  Sagsfremstilling

  På baggrund af et spørgsmål rejst i Teknik- og Miljøudvalget og en henvendelse fra LandboSyd i forbindelse med en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af et husdyrbrug, hvor der ansøges om at ophæve nogle vilkår omhandlende fosfor, indstilles denne sag for udvalget til diskussion af, om det nedenfor anførte forslag til retningslinjer skal benyttes til vurdering i sager, hvor husdyrbruget er beliggende i opland til målsat sø (herunder også råstofsø) beliggende udenfor Natura 2000 område.

  Den konkrete sag, der danner baggrund for, at retningslinjerne for sagsbehandlingen i forhold til målsatte søer/råstofsøer uden for fosforfølsomme Natura 2000 områder er udarbejdet, fik i 2010 en miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsen var der stillet vilkår til fosfor, som ansøger nu i ansøgning om tillæg søger om at få slettet.

  Der er i mellemtiden (2010-2013) kommet nogle præciseringer i forhold til, hvilke vilkår kommunerne har kunnet stille i forhold til fosfor, og Miljøstyrelsen har desuden også tilrettet teksten i fosforafsnittet i den digitale husdyrvejledning.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til retningslinjer, som skal danne udgangspunkt for vurderinger i sager, hvor husdyrbruget ligger i opland til målsatte søer/råstofsøer.

  Lovgrundlag

  Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

  Nr. 1572 af 20. december 2006

  Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

  Nr. 294 af 31. marts 2009

  Miljøstyrelsens husdyrvejledning

  http://www2.mst.dk/Wiki/Default.aspx?NS=Husdyrvejledning&AspxAutoDetectCookieSupport=1

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til retningslinjer for fosforvurdering i husdyrgodkendelsessager i forhold til målsatte søer/råstofsøer uden for fosforfølsomme Natura 2000 områder godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19341, Sagsinitialer: AMOE
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43917, Sagsinitialer: AJJ

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 66 – Udvidelse af Ældrecenter Lergården, Aabenraa vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 66 – Udvidelse af Ældrecenter Lergården, Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 06-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Gert Larsen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Taget til efterretning.

  Afbud: Hans Philip Tietje

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 66 – Udvidelse af Ældrecenter Lergården, Aabenraa.

  Lokalplanområdet er placeret ved Lergård, i det nordvestlige Aabenraa. Området afgrænses mod øst af Lergård og et større boligområde bestående af tæt-lav bebyggelse. Mod syd og nord afgrænses området af grønne naturområder bestående af skov og mose, mod vest afgrænses området af en mark, som i fremtiden skal danne ramme om en større udstykning.

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at udvide Ældrecenter Lergården med 43 boliger og et nyt serviceareal. Udvidelsen af centeret har en sådan størrelse, at der er lokalplanpligt.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  En stor del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 91, for et boligområde og et ældrecenter – Lergård 1. etape, vedtaget af Aabenraa Kommune i marts 2003.

  Lokalplanen fastlægger anvendelsen i området til offentlige formål i form af ældre- og plejeboliger med et tilhørende ældrecenter. I den sydlige del af område D må der endvidere indrettes et område til fritidsformål – Spejderområde.

  Lokalplan M 91 ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 66 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne.

  Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.1.112.B, Lergård. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, offentlige formål til områdets forsyning og anlæg til områdets forsyning, samt erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde

  Planområdet ligger i byzone.

  Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/390, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orienteret om:

  - Taksation i forbindelse med cykelsti langs Bodumvej.

  - Alternativ vejforbindelse i forbindelse med lergravning

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Orienteret om:

  - Taksation i forbindelse med cykelsti langs Bodumvej.

  - Alternativ vejforbindelse i forbindelse med lergravning

  Taget til efterretning.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der henvises til punkt 112

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Byg, Natur & Miljø

  1) Kultur, Miljø & Erhverv har givet tilsagn til Region Syddanmark om at indgå i en fælles ansøgning til Energistyrelsens pulje til tilskud til strategisk energiplanlægning i kommunerne. Region Syddanmark søger puljen sammen med alle de 13 syddanske kommuner, 4 energi- og forsyningsselskaber og erhvervslivet. Erhvervslivet er repræsenteret ved Lean Energy Cluster – klyngen for virksomheder inden for energieffektivisering.

  Vejdirektoratets henvendelse til Aabenraa Kommune om rundkørslerne ved motorvejen på vejen mellem Aabenraa og Rødekro.

  Muligheden for at opsætte ”brune skilte” på motorvejen i Aabenraa Kommune.

  Afbud: Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Intet.

  Afbud: Hans Philip Tietje