Beslutningsprotokol

onsdag den 26. juni 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Hans Philip Tietje og Bent Sørensen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 26. juni 2013

  kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46021, Sagsinitialer: AMOE

  Sagsfremstilling

  I fortsættelse af notat vedrørende status og udfordringer for miljøgodkendelser for husdyrbrug og orientering til Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 29. maj 2013 præsenterer Kultur, Miljø & Erhverv yderligere forslag til effektivisering af sagsgangen med det formål hurtigere at kunne nedbringe ventelisten for husdyrbrug.

  Ventelisten for miljøgodkendelser fra ultimo 2012 til juni 2013 er øget fra 4 ansøgninger til 10 vedrørende §§11 og 12 ansøgninger foruden 5 revurderinger. Ventelisten er kommet under pres på grund af krav om arealgodkendelser (§16) af aftalearealer samt krav om tillægsgodkendelser af ændrede ejede og forpagtede arealer senest et år efter, at Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet afgørelsen, hvorfor disse er taget ind i sagsbehandlingen udenom køen. Desuden er der en række lovliggørelsessager, og der er fra rådgivere og ansøgere løbende kommet ændringer til de allerede indsendte ansøgninger.

  Som supplement til notatet fra Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 29. maj 2013 kan oplyses, at den overarbejdspukkel, der blev oparbejdet i løbet af 2010 i forbindelse med afvikling af den meget store sagspukkel, nu er afviklet, så der i 2013 er en fuld bemanding.

  Med henblik på, at nedbringe ventelisten anbefaler forvaltningen følgende forslag iværksat:

  • Forlængelse af projektansættelse af midlertidig ansat i 4 måneder
  • Gennemgang af sagsgange med proceskonsulent med henblik på effektivisering
  • Møde med de landbrugsfaglige rådgivere om pipeline og kvalitet af ansøgningsmateriale med hensyn til miljøgodkendelser og byggeansøgninger
  • Opstramning af muligheder for ændringer i sagsforløbet, så det overfor rådgivere og ansøgere oplyses, at der ikke kan laves væsentlige ændringer undervejs, når sagsbehandlingen først er startet op
  • Fremadrettet sendes alle generelle spørgsmål fra rådgivere skriftligt, så der ikke skal udarbejdes telefonnotater, og så der er ikke tvivl om, hvad der er spurgt om, og hvad der er svaret.

  Desuden vil der ske en opdatering af sagsbehandlingstiderne og en mere præcis tidsplan for påbegyndelse af ansøgningerne. Der vil også blive givet mere uddybende svar til rådgiverne og ansøgerne med hensyn til tidspunkt for påbegyndelse af deres ansøgning og begrundelse for ventetiden.

  Forvaltningen forventer, at disse tiltag vil forkorte sagsbehandlingstiderne og give ansøgere en mere præcis tidsplan for endelig behandling af ansøgningerne.

  Skal den aktuelle pukkel reduceres yderligere, er der dog behov for yderligere tiltag, også set i forhold til de opgaver, der ligger forude med hensyn til blandt andet de forestående revurderinger.

  Ved at tilkøbe konsulentbistand for 0,300 mio. kr. vil kommunen kunne nedbringe ventelisten med yderligere 4-6 ansøgninger. Brugerbetalingen vil udgøre ca. 0,150 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1486 ag 4. december 2009 om lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

  Økonomi og afledt drift

  De ekstra midler til tilkøb af konsulentydelser for 0,300 mio. kr. kan finansieres indenfor budgettet for Natur- og Miljøområdet ved omprioritering af opgaverne indenfor sikring af alsidig natur. Halvdelen af dette beløb vil blive dækket af brugerfinansiering.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til effektivisering af sagsgangen iværksættes, og

  at der anvendes et nettobeløb på 0,150 mio. kr. til finansiering af ekstern konsulent finansieret inden for sikring af alsidig natur.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2013

  1. at godkendt.
  2. at: For stemte Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard og Christian Panbo. Imod stemte Gert Nordklitgaard, idet han ønskede ansat en medarbejder i stedet for ansættelse af en konsulent.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/10779, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  På mødet den 3. april 2013 tog Teknik– og Miljøudvalget den foreløbige miljøtilsynsplan for virksomheder og landbrug til efterretning. Der blev informeret om formålet med at implementere de nye regler for tilsynene, hvad den nye tilsynsmodel kommer til at indeholde, hvilken betydning de nye regler i bekendtgørelsen får for tilsynsfrekvenserne og redegjort for de konsekvenser, planen vil få for det fremtidige tilsynsarbejde på de virksomheder og landbrug, som Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed på. Da bekendtgørelsen endnu ikke var trådt i kraft på det tidspunkt, informerede forvaltningen udvalget om, at udvalget ville blive orienteret, når bekendtgørelsen forelå og forslaget til miljøtilsynsplanen var færdig.

  Forslag til miljøtilsynsplanen er nu færdig og ligger klar til 4 ugers høringsperiode for borgerne, jævnfør paragraf 3 stk. 2 i bekendtgørelsen.

  Ifølge paragraf 3 stk. 3 skal kommunen indarbejde eventuelle ændringer efter høringsperioden og miljøtilsynsplanen skal stilles digitalt til rådighed for offentligheden senest den 31. juli 2013, jævnfør paragraf 18.

  Det kan afslutningsvist nævnes, at Miljøstyrelsen har tilsynsforpligtelsen med nogle af kommunernes virksomheder, og at Miljøstyrelsen selv udarbejder en miljøtilsynsplan for disse virksomheder.

  Såfremt der skulle indkomme bemærkninger til miljøtilsynsplanen i høringsperioden, vil disse blive indarbejdet i en ny version af miljøtilsynsplanen. Forvaltningen forventer, at disse bemærkninger vil have underordnet betydning for selve miljøtilsynsplanen, og indstiller derfor, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde disse.

  Forvaltningen vil løbende opdatere tilsynsplanen, når der sker ændringer – for eksempel i forbindelse med opstart/nedlukning af virksomheder, ændringer i adresse, cvr.nr. m.m.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn.

  https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=144345

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til den endelige miljøtilsynsplan for virksomheder og landbrug vedtages, og

  at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde eventuelle indkomne bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/390, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Mødet på Folkehjem om fredning af Fladstendalen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2013

  Taget til efterretning.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering til Teknik- og Miljøudvalget

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2013

  Der blev orienteret om følgende:

  • Eventuel skiltning til Frøslevlejren med brune skilte på motorvejen
  • Orientering om notat med vurdering af ombygning af fodgængerfelt på H. P. Hanssens Gade
  • Anvendelse af puljen på 5 mio. kr. i 2013 til energibesparende foranstaltninger
  • Eventuel opsætning af velkomstskilt ved Kruså Grænse

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2013

  Intet.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen