Beslutningsprotokol

onsdag den 7. august 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 7. august 2013

  kl. 09.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9887, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ændringer i serviceramme og specielle bemærkninger:

  Efter samlet godkendelse af budget i Teknik- og Miljøudvalget den 29. maj 2013, er der indarbejdet ændringer i servicerammen, og dermed specielle bemærkninger, som følge af beslutninger i hhv. Byråd og økonomiudvalg samt ændringer i KL´s pris- og lønskøn 2012-2013. Korrektioner til serviceramme er følgende:

  Tabel 1: Ændringer i serviceramme for Teknik- og Miljøudvalget pr. 26. juni 2013:

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  Kommentar

  Ramme pr. 29.maj 2013

  128.625

  128.146

  128.143

  128.143

  Udbud kontorartikler

  -3

  -3

  -3

  -3

  BY 29.05 budget-

  kontrol, udbuds-

  effektivisering/ØU

  Udbud gadelys, driftsbesp.

  -1.735

  -4.032

  -4.491

  ØU 18.06.2013/174

  Energibesp. Foranstaltn.

  219

  219

  219

  219

  BY 12/6036

  Omplacering af

  besparelser til

  institutioner.

  Ændring p/l vedr. 2012/2013

  -222

  -221

  -221

  -221

  Bilag vedlagt

  Ramme pr. 21.juni 2013

  128.619

  126.406

  124.106

  123.647

  Endvidere er indarbejdet udfordringer/løsningsforslag i bemærkningerne, hvor takststigning på rottebekæmpelse på 180.000 kr. er indtægts- og udgiftsført. Der er dermed mærket midler til forebyggelse mod - og bekæmpelse af rotter. Ifølge kommunens handleplan omhandler dette bl.a. indkøb af IT-registreringssystem, informationskampagne og indkøb af giftfrie rottefælder.

  Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram:

  Årets lov- og cirkulære program med udmøntning i budget 2014-2017 indgår i budgetkontrollen pr. 30/9. For Teknik- og Miljøudvalget, er der indberettet følgende til regulering:

  Tabel 2: Indberettet regulering, Lov- og cirkulæreprogram

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier

  88

  87

  43

  43

  Jf. bekendtgørelse nr. 1217 af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier, kan Aabenraa Kommune få omkostningsdækket dele af udgifter til indsamlingsordninger for bærbare batterier. Aabenraa Kommune kompenseres over bloktilskuddet, som fordeles efter DUT-fordelingsnøglen. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens informationsbrev af 18. december 2009 om opgørelse, indberetning og dækning af udgifter til indsamling af bærbare batterier.

  Som følge af bagatelgrænse for reguleringer på over/under 50.000 kr. er følgende 2 lov implementeringer ikke medtaget i behandling af lov- og cirkulæreprogrammet:

  · BEK nr. 486 af 25. maj 2013 om godkendelse af listevirksomhed.

  · Implementering af IE-Direktivet samt ny tilsynsmodel.

  De to nye bekendtgørelser vil tilsammen betyde en væsentlig øget arbejdsbyrde vedrørende tilsyn for landbrug og industri. For landbrugsområdet betyder det 60 % flere tilsyn pr. år fra 2014. I dag er 2 medarbejdere fuldtidsbeskæftiget med de eksisterende 180 tilsyn. Der skal fremadrettet nås yderligere 108 flere tilsyn om året. Herudover skal der både for landbrugsområdet og for industriområdet laves en risikovurdering, miljøtilsynsplan, tilsynsberetninger, offentliggørelser af tilsynsrapporter samt tilsynskampagner. For industriområdet bliver der ligeledes væsentlig flere tilsyn, idet der er ca. 160 virksomheder, der skal have tilsyn hvert eller hvert 2. år i stedet for hvert 3. år. Samlet betyder det ekstraopgaver svarende til 2 årsværk.

  Høring/udtalelse

  Der har den 19. juni 2013 været høring af budget for Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 på Sektor MED for Kultur,  Miljø & Erhverv. Der var ingen bemærkninger til budgettet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om ændringer og status på budget 2014-2017 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16839, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til projektering og opstart af ekspropriationer af 1. etape af cykelstien langs Gammel Ribevej.

  Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra 2 lodsejere.

  Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag over de forventede udgifter ved cykelstiens etablering.

  Den ca. 1,3 km. sti forudsættes anlagt som dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Gammel Ribevej fra eksisterende cykelsti ved Kresten Philipsens Vej til første rundkørsel ved Egelund/ Forsyningsvejen.

  Projektering og ekspropriation forventes gennemført i efteråret 2013, således anlægsarbejder og udbud kan pågå i 2014 og færdiggøres i 2015.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  §43. Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlig vej- og stianlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften er skønsmæssigt beregnet til 4,470 mio. kr. med en forventet udgift på 0,270 mio. kr. i 2013 og 3,500 mio. kr. i 2014 og 0,700 mio. kr. i 2015.

  Udgiften til projektering og ekspropriation på 0,270 mio. kr.  foreslås finansieret af restbeløbet af rådighedsbeløbet til ”stier omkring akutsygehuset: cykelstier”.

  Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. maj 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2016, hvor der er afsat 3,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015 til projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de 2 lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler, og

  at der meddeles en anlægsbevilling til ”Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej” på 0,270 mio. kr. til gennemførelse af projektering og ekspropriation i efteråret 2013.

  Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2013 til ”stier omkring akutsygehus: cykelstier” .

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  1. at godkendt,
  2. og 3. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/24624, Sagsinitialer: nlh
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/25492, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  På baggrund af sortpletudpegningen foretaget i 2013 er der fundet 22 lokaliteter med en overrepræsentation af ulykker. Af de 22 sorte pletter er 6 strækninger og lokaliteter blevet undersøgt nærmere med henblik på at finde tiltag, som vil forbedre ulykkesbilledet. De 4 lokaliteter med forslag er følgende

  1. Tøndervej i Aabenraa

  Etablering og reetablering af 4 blå cykelfelter på strækningen, indsnævring af tilfarten ved Dr. Margrethes Vej, opsætning af cyklistsignal samt højresvingspil ved krydset ved Kystvejen.

  1. Haderslevvej og H. P. Hanssens Gade i Aabenraa

  Anlæg af støttehelle i sydlig vejgren i krydset Kilen/Madevej/H. P. Hanssens Gade samt reetablering af blå cykelfelter og tilpasse kantsten ved udsatte kryds og overkørsler

  1. Krydset Aabenraavej/Aabenraavej ved Kiskelund

  Udvidelse af eksisterende slips i svingbanen.

  1. Krydset Lejrvejen/Omfartsvejen i Padborg

  Etablering af separat venstresvingsfase i den nordlige vejgren.

  Tiltagene på Tøndervej og H. P. Hanssens Gade/Haderslevvej er primært til at forhindre ulykker med bløde trafikanter, mens de 2 andre lokaliteter forhindre ulykker med bilister og lastbiler.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at der udarbejdes detailprojekt for alle de nævnte projekter, og at der efterfølgende indhentes tilbud for alle projekter. Hvis de samlede udgifter overstiger anlægsbevillingen på 1,859 mio. kr. udsættes gennemførslen af projekter ved Lejrvejen/Omfatsvejen i Padborg

  Nærmere beskrivelse af ulykkesbilleder og tiltag er beskrevet i bilaget.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10.

  Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på det skattefinansierede område for Teknik- og Miljøudvalgets investeringsplan for 2013-2016 afsat en pulje på 1,859 mio. kr. til at forbedre ulykkesbelastede lokaliteter (sorte pletter) på Aabenraa Kommunes vejnet.

  Da der er tale om ombygninger forventes der ikke øgede udgifter til afledt drift af projekterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at gruppen af sortplet projekter på de 4 lokaliteter godkendes, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1,859 mio. kr. til udførelse af sortpletprojekterne.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  1. at godkendt,
  2. at anbefales godkendt.  
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/25725, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Som led i Vækstplan DK har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afsat en pulje på 400 mio. kr. i alt til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger i byer med under 3000 indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

  Puljen vil kunne finde anvendelse på landdistrikterne og alle byer/landsbyer i Aabenraa Kommune med undtagelse af Aabenraa, Rødekro og Bov/Padborg/Kruså.

  Puljen til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne i de kommende to år.

  Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60% og kommunernes andel 40%. Kommunerne vil få mulighed for at anvende midlerne indenfor en periode på 1½ år.

  Fristen for ansøgning om andel i puljen for 2014 var den 14. juni 2013. Aabenraa Kommune har inden fristens udløb administrativt søgt om 4,1 mio. kr. svarende til en samlet indsats i Aabenraa Kommune i 2014 på området på 6,8 mio. kr. - og en kommunal medfinansiering på 2,7 mio. kr.

  Der er senere mulighed for at ansøge om et tilsvarende beløb i 2015. Der vil således kunne blive tale om et samlet beløb på ca. 13,6 mio. kr. i 2014 og 2015 ved en kommunal medfinansiering på 5,4 mio. kr.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler at der i forbindelse med budgetseminaret primo september findes midler i 2014 og 2015 til kommunal medfinansiering og at der efterfølgende iværksættes et projekt til fastlæggelse af en politik for anvendelse af den nye pulje til Landsbyfornyelse.

  Udarbejdelsen af et forslag til en ny politik for ”Landsbyfornyelse 2014 – 2016” foreslås at tage udgangspunkt i en afrapportering i efteråret 2013 til Plan- og Trafikudvalget om anvendelsen af de nuværende puljer og erfaringer andre steder fra med efterfølgende udarbejdelse af forslag til politik, projektbeskrivelse og principper for anvendelse af midlerne til politisk godkendelse i foråret 2014.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2013 er der til Plan- og Trafikudvalget i investeringsoversigt 2013 – 2016 i begge årene 2014 og 2015 afsat et bruttobeløb på 0,6 mio. kr. (netto 0,3 mio. kr.) og i 2016 afsat 1,0 mio. kr. til forskønnelse i lokalbyer og landsbyer. I Plan- og Trafikudvalgets forslag til investeringsoversigt 2014 – 2017 er der i 2017 afsat 3 mio. kr. til forskønnelse i lokalbyer og landsbyer.

  Dette giver ikke umiddelbart mulighed for en kommunal medfinansiering i 2014 og 2015 på i alt 5,4 mio. kr. med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Plan- og Trafikudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, idet Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at i der i forbindelse med budgetseminaret primo september findes midler i 2014, 2015 og 2016 til kommunal medfinansiering.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3609, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Forslag til Affaldsplan 2013 – 2024 er udarbejdet i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Arwos, da dens visioner og initiativer i overvejende grad skal udføres af Arwos.

  Affaldsplanen består af 2 dele.

  Del 1 er den korte version, der giver et overblik over visioner og initiativer i affaldsplanen samt kortlægning af affaldsmængder og -ordninger i kommunen.

  Del 2 er den lange version, der indeholder detaljer og oplysninger om f.eks. lovgivningsmæssige rammer, direktiver, affaldshierarki, prognoser og kapacitet.

  Aabenraa Kommunens Affaldsplan 2013 – 2024 er kommunens plan for, hvordan vi frem til 2024 på én gang udnytter ressourcerne i vores affald bedst muligt og sikrer, at affaldshåndteringen ikke belaster vores fælles miljø mere end højst nødvendigt.

  Affaldsplanen indeholder desuden konkrete initiativer for perioden 2013 – 2018.

  Borgere, boligforeninger og virksomheder har ved deltagelse i workshops været inddraget i affaldsplanens tilblivelse.

  Affaldsplanens fokus er på ordninger for private, da erhvervsordningerne med den nuværende lovgivning med nogle få undtagelser er blevet udsat for fri konkurrence, hvilket betyder, at kommunerne ikke har indflydelse på affaldsvejene for det genanvendelige erhvervsaffald.

  Med de eksisterende affaldsordninger opfylder Aabenraa Kommune allerede i dag regeringens og kommunens egne målsætninger for genanvendelse, og det er derfor ikke planlagt at indføre nye affaldsordninger.

  Der er dog stort nationalt og internationalt fokus på genanvendelsen af fosfor i organisk affald. Dette skyldes bl.a., at fosfor forventes at blive en knap og dermed eftertragtet ressource i fremtiden. Det vurderes derfor, at der indenfor få år vil ske en regulering af lovgivningen med det formål, at fremme bioforgasning af den organiske del af dagrenovationen og genanvendelse af det afgassede restprodukt som gødning på landbrugsjord.

  Der kan derfor i planperioden blive indført en indsamlingsordning for bioaffald.

  Affaldsplanen har 3 visioner:

  1. Miljø – Vores affaldsordninger skal belaste miljøet mindst muligt.
  2. Service – Vores affaldsordninger skal være lette at bruge og have et højt serviceniveau.
  3. Ressourcer – Vores affaldsordninger skal udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt.

  For at realisere disse visioner er der udvalgt nogle konkrete initiativer indenfor 6 forskellige temaer:

  1. Etageboliger
  2. Øget bevidsthed
  3. Farligt affald
  4. Erhvervsaffald
  5. Genbrugspladser
  6. Bioaffald

  Med øget fokus på disse temaer vil kommunen være i stand til at øge indsamlingen af genanvendeligt og farligt affald. På genbrugspladserne skal der ske en afklaring af renoveringsbehov og efterfølgende foretages en renovering af flere af genbrugspladserne.

  Der er i affaldsplanen redegjort for de økonomiske konsekvenser og gebyrstørrelser i perioden 2013 – 2018.

  Affaldsplanen indeholder tillige en opgørelse over indsamlede affaldsmængder og fordelingen deraf i 2011 samt udviklingen af affaldsmængder fra private i perioden 2009 - 2011.

  Sidst i affaldsplanen er en oversigt over de forskellige affaldsordninger i Aabenraa Kommune.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12 2012 – Bekendtgørelse om affald. § 13: Kommunalbestyrelsen udarbejder og vedtager en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres hvert 6. år.

  Den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod denne.

  Affaldsplanen tager udgangspunkt i Regeringens Affaldsstrategi 2009 – 2012.

  Planmæssige forhold

  Affaldsplan 2013 – 2024 afløser kommunens tidligere Affaldsplan 2009 – 2020.

  Affaldsplanen må ikke stride imod Kommuneplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Samtlige udgifter til drift og anlæg afholdes af Arwos, der finansierer udgifterne over de årlige gebyrer og salgsindtægter fra salg af genanvendeligt affald.

  Taksterne forventes at kunne nedsættes i 2014 og derefter forblive uændrede i perioden frem til 2018.

  Eventuel etablering af indsamlingsordning af bioaffald vil dog kunne medføre en mindre takststigning.

  Affaldsordningerne drives af Arwos efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at indtægter kun må anvendes indenfor affaldsområdet, og at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

  Høring/udtalelse

  Udkastet til Affaldsplan 2013 – 2024 skal efter en godkendelse af Byrådet fremlægges i offentlig høring i en 8 ugers periode fra 29. august til 31. oktober 2013.

  Under høringsperioden afholdes et borgermøde om planen.

  Efter høringsperiodens afslutning skal ændringsforslag vurderes og eventuelt indarbejdes i affaldsplanen, der efterfølgende på ny skal gennemgå en politisk behandling og godkendelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Affaldsplan 2013 – 2024 godkendes, og

  at der fastsættes dato og tid for afholdelse af borgermøde i byrådssalen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  1. at forslag til affaldsplan anbefales godkendt og sendes i høring.

  Der afholdes borgermøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/26110, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba søger om godkendelse af projektforslag for udskiftning af 1 stk. oliekedel med 1 stk. træpillekedel på spids- og reservecentralen i Stubbæk, Lundsbjerg Industrivej 151, 6200 Aabenraa.

  Der udskiftes 1 stk. 3,6 MW gasoliefyret kedel med 1 stk. ny 5 MW træpillefyret kedel. 1 stk. 2,3 MW gasoliefyret kedel bibeholdes.

  Den træpillefyrede kedel kan rummes i eksisterende bygning, men der opstilles udvendigt 2 stk. lagersiloer for træpiller.

  Projektet ønskes fremmet, da Enstedværket stopper produktionen til november 2013. Varmeproduktionen kan i den kommende fyringssæson primært dækkes af det flisfyrede 30 MW kedelanlæg på Egelund og sekundært af de eksisterende oliefyrede spids- og reservecentraler.

  Først ved starten på næste fyringssæson (2014/15) idriftsættes den planlagte og varmeplangodkendte nye halmfyrede varmecentral i Stubbæk.

  I fyringssæsonnen 2013/14 forventes 20.000 MWh at kunne produceres på den nye træpillekedel.

  Den samlede investering til etablering af træpillekedel er kalkuleret til 7,0 mio. kr.

  Der er gennemført en selskabsøkonomisk beregning, der viser en besparelse på ca. 9,8 mio. kr. i det første år.

  Den samfundsøkonomiske beregning viser over 20 år en besparelse på 0,665 mio. kr.

  Miljømæssigt giver udskiftningen af den gasoliefyrede kedel til træpillekedel en CO2-reduktion på ca. 5.780 ton/år.

  Udskiftningen vil dog give en ganske lille stigning i udledningen af NOX og SO2.

  Lovgrundlag

  Projektet godkendes i henhold til § 4 i Lov om Varmeforsyning, LBK nr. 1184 af 14. december 2011, og § 14 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013.

  Planmæssige forhold

  Projektet strider ikke mod kommunens varmeplan.

  Høring/udtalelse

  Høring af beboerne i området vil ske i forbindelse med miljøgodkendelsen.

  Derudover er der ingen høringsparter i forbindelse med projektgodkendelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/26108, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba søger om godkendelse af projektforslag for udskiftning af 2 stk. oliekedler med 1 stk. træpillekedel på spids- og reservecentralen Rådmandsløkken, Stegholt 30 i Aabenraa.

  Der udskiftes 1 stk. 4,65 MW og 1 stk. 9,30 MW fueloliefyrede kedler med 1 stk. ny 5 MW træpillefyret kedel. 1 stk. 10 MW fueloliefyret kedel bibeholdes.

  Den træpillefyrede kedel kan rummes i eksisterende bygning, men der opstilles udvendigt 2 stk. lagersiloer for træpiller.

  Projektet ønskes fremmet, da Enstedværket stopper produktionen til november 2013. Varmeproduktionen kan i den kommende fyringssæson primært dækkes af det flisfyrede 30 MW kedelanlæg på Egelund og sekundært de eksisterende oliefyrede spids- og reservecentraler.

  Først ved starten på næste fyringssæson (2014/15) idriftsættes den planlagte og varmeplangodkendte nye halmfyrede varmecentral i Stubbæk.

  I fyringssæsonnen 2013/14 forventes 15.000 MWh at kunne produceres på den nye træpillekedel.

  Den samlede investering til etablering af træpillekedel er kalkuleret til 7,5 mio. kr.

  Der er gennemført en selskabsøkonomisk beregning, der viser en besparelse på ca. 7,4 mio. kr. i det første år.

  Den samfundsøkonomiske beregning viser over 20 år en besparelse på 2,2 mio. kr.

  Miljømæssigt giver udskiftningen af de fueloliefyrede kedler til træpillekedel en CO2-reduktion på ca. 4.300 ton/år.

  Udskiftningen vil dog give en ganske lille stigning i udledningen af NOX og SO2.

  Lovgrundlag

  Projektet godkendes i henhold til § 4 i Lov om Varmeforsyning, LBK nr. 1184 af 14. december 2011, og § 14 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013.

  Planmæssige forhold

  Projektet godkendes i henhold til § 4 i Lov om Varmeforsyning, LBK nr. 1184 af 14. december 2011, og § 14 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013.

  Høring/udtalelse

  Høring af beboerne i området vil ske i forbindelse med miljøgodkendelsen.

  Derudover er der ingen høringsparter i forbindelse med projektgodkendelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5273, Sagsinitialer: AMOE

  Sagsfremstilling

  DONG Gas Distribution A/S har påklaget kommunens godkendelse af projekt for konvertering af Frøslev fra naturgasopvarmning til fjernvarme til energiklagenævnet.

  Padborg Fjernvarme Amba har efterfølgende kommenteret påklagen.

  Påklagen er tillige med kommentarerne fra Padborg Fjernvarme og sagens akter fremsendt til Energiklagenævnet.

  Padborg Fjernvarme anfører bl.a., at fjernvarmesystemet har en levetid på 40 – 50 år, hvorfor det vil være forkert at indregne hele investeringen over kun 20 år.

  Forvaltningen er enig i, at der bør tages hensyn til fjernvarmesystemets levetid, som med præisolerede fjernvarmerør med PEH-kappe efter forvaltningens mening dog har en levetid på 80 – 100 år.

  40 år gamle fjernvarmerør af denne type er hos Padborg Fjernvarme stadig som nye og uden tegn på tæring, hvilket er konstateret ved tilslutning af stikledninger og ved fjernelse af fastspændinger og kompensatorer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at påklagen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46444, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen og kommuneplantillæg nr. 36 fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at der kan opføres en ny skole – Lyreskovskolen – nord for den nuværende Bov skole. Lokalplanens bestemmelser vedrørende skolen tager udgangspunkt i det forslag til en ny skole som vandt arkitektkonkurrencen. Bestemmelserne skal i øvrigt sikre mulighed for de nødvendige tilpasninger samt sikre fremtidige udvidelsesmuligheder.

  Endvidere åbner lokalplanen mulighed for at etablere et mindre boligområde nord for skolen som 1. etape af et større boligområde ved Lyreskoven. Boligområdet rummer mulighed for 17 åben lave boliger på grunde mellem 900 og 1.200 m²  samt 8 boliger som en tæt lav bebyggelse på én storparcel, der dog også kan udstykkes i små grunde på cirka 700 m².

  Lokalplanen skal sikre udlæg af en ny hovedsti gennem skolens område fra Kirkevej til de fremtidige boligområder ved Lyreskoven samt sikre arealer til et tilstrækkeligt antal parkeringspladser.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 – Lov om planlægning

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan området er omfattet af rammeområderne 3.1.063.D , 3.1.064.B, 3.1.73.N, 3.062.B i Kommuneplan 2009.

  I forbindelse med lokalplanlægningen er det fundet hensigtsmæssigt at foretage justeringer af rammeafgrænsningerne. Rammeområde 3.1.063.D som er udlagt til offentlige formål udvides mod nord ind i rammeområde 3.1.064.B. Endvidere foretages end mindre justering af rammeafgrænsningen mellem rammeområde 3.1.062.B og 3.1.063.D, idet ejerne af boligbebyggelsen nord for den nuværende Bov skole har indvilget i at afgive areal til skolen for at der sikres en bedre arealmæssig sammenhæng mellem den nuværende skolebebyggelse ved Kirkevej og den planlagte nye skole. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 36 til kommuneplan 2009. Der ændres ikke på anvendelsesbestemmelser eller de bygningsregulerende bestemmelser i kommuneplanrammerne.

  En mindre del af området er beliggende i landzone. Området overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

  Da området er delvist beliggende inden for naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje i forhold til Bov Kirke, må skolebyggeriet ikke opføres i en højde, der overstiger 8,5 m.

  Planerne er screenet i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er redegjort herfor i lokalplanen på baggrund af det udarbejdede miljøscreeningsskema.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen, Bov tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 36 til Kommuneplan 2009 samt forslag til lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen, Bov vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 60, idet det er vurderet at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Lokalplanforslag taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11813, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan nr. 67 – Centerområde ved Tøndervej og Langebro, Aabenraa.

  Lokalplanområdet omfatter en del af centerområdet ved Tøndervej og Langebro. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at kunne udvide en eksisterende dagligvarebutik.

  Formålet med lokalplanen er, at sikre at området fortsat kan anvendes til centerområde men med ændrede butiksstørrelser samt at udvide anvendelsesmulighederne således at området også kan anvendes til offentlige formål, kulturelle formål og erhverv, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

  I forhold til lokalplangrundlaget er mulighederne for boliger ikke medtaget i lokalplanforslaget, idet det er vurderet at afskærmningsforanstaltningerne vil være meget omfattende i forhold til de mange autoværksteder, der stadig er i de tilstødende områder.

  Gældende lokalplan M106 giver kun mulighed for dagligvarebutikker på til 850 m². Med lokalplan nr. 67 ændres det maksimale bruttoetageareal for både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker til 1.500 m². Det samlede maksimale bruttoetageareal til butikker i lokalplanområdet fastsættes til 3.000 m².

  Endvidere ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser således at der kan opføres bebyggelse i 3 etager mod de nuværende maksimalt 2 etager.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 – Lov om planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.041.C – centerområde – i Kommuneplan 2009. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

  Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan M106. Lokalplan M106 aflyses inden for området i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 67.

  Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til lokalplan nr. 67 – centerområde ved Tøndervej og Langebro, Aabenraa tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til lokalplan nr. 67 – centerområde ved Tøndervej og Langebro, Aabenraa vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Lokalplanforslag taget til efterretning.

  Forvaltningen undersøger faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/390, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Orientering om afgørelse i Taksationskommissionen vedrørende en cykelsti.

  Henvendelse om bedre forhold for hundeejere vedrørende luftning af hunde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der henvises til punkt 134

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Der blev orienteret om følgende:

  Byg, Natur & Miljø

  1. NaturErhvervstyrelsens undersøgelse af kommunernes kontrol med krydsoverensstemmelse 2008 – 2011.
  1. Afsagt dom i sag vedr. opfyldning af grusgravsø ved Uge.

  Drift & Anlæg

  1. Renovering af vejbelysning: Udformning af udbud
  1. Udenlandske chaufførers ophold og aktiviteter på Toldbehandlingsområdet (Vejlovens § 102)
  1. 2-timers parkering i den nordlige del af Aabenraa bymidte ændres i en forsøgsperiode til 4 timer

  4. Udbudsformer for asfaltvedligeholdelse: Foreløbig orientering

  5. Vejdirektorater har afgjort klage over Midtbyordningen (kommunens overtagelse af renholdelsen): Det var lovligt, at kommunen overtog grundejernes forpligtelser, men udgiftsfordelingen er ikke lovlig.

  Orientering taget til efterretning.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Intet.