Beslutningsprotokol

onsdag den 4. september 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 4. september 2013

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58355, Sagsinitialer: jbl

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune modtog den 11. december 2012 en ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af et fritstående solcelleanlæg på matrikel 368, Bjerndrup, Kliplev, tilhørende ejendommen Kærvej 8, 6200 Aabenraa.

  Ansøger ønsker at opføre et fritstående solcelleanlæg på 55 m2, placeret på markareal ca. 45 m fra ejendommens øvrige bebyggelse.

  Ansøger har oplyst, at han ønsker denne placering, da ejendommens målerskab er placeret på dette areal, og at han ikke mener, at det vil være økonomisk rentabelt for ham, at skulle flytte målerskabet, da der ligger en jernbane mellem hans ejendom og målerskabets placering.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1

  Der meddeles afslag på ansøgningen om landzonetilladelse.

  I henhold til Vejledning om Landzoneadministration er praksis, at ny bebyggelse skal placeres maksimalt 20 m fra de eksisterende bygninger, for at tilknytningskravet kan anses for opfyldt.

  Den af ansøger ønskede placering af solcelleanlægget, ca. 45 m fra eksisterende bygninger, opfylder således ikke tilknytningskravet.

  Det er derfor forvaltningens vurdering, at det vil være i strid med formålet med planloven at meddele tilladelse til solcelleanlægget.

  Forvaltningen har i sin vurdering lagt vægt på, at en tilladelse vil være i strid med planlovens intention om, at friholde landzonen for bebyggelse, som ikke er nødvendigt for enten landbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhvervet. Endvidere er der på ejendommen mulighed for, at anlægget kan placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og dermed kan opstilles i henhold til planlovens bestemmelser.

  I overvejelserne indgår ligeledes vurderingen af, hvilken betydning sagen vil kunne få for fremtidige lignende sager.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at projektet revideres i overensstemmelse med ovenstående og at der indsendes fornyet ansøgning.

  Løsningsforslag 2

  Der meddeles landzonetilladelse som ansøgt.

  Lovgrundlag

  Ifølge Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, med senere ændringer, Planlovens § 36, stk. 2, må der i landzonen ikke opføres ny bebyggelse uden tilknytning til landbrugsejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

  Planlovens landzonebestemmelser har bl.a. til formål, at varetage planlægningsmæssige hensyn ved at hindre uplanlagt byggeri i det åbne land, samt at beskytte de landskabelige og jordbrugsmæssige værdier i landzonen.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen ligger i landzonen og er en landbrugsejendom med landbrugspligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles afslag til det ansøgte under henvisning til løsningsforslag 1.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Afstemning løsningsforsalg 1

  For stemte: Gert Nordklitgaard

  Imod stemte: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Bent Sørensen og Hans Philip Tietje

  Afstemning løsningsforslag 2

  For stemte: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Bent Sørensen og Hans Philip Tietje

  Imod stemte: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39475, Sagsinitialer: pmu

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune modtog den 7. september 2012 en ansøgning om lovliggørelse af opført mandskabsbygning på 60 m², skur på 7 m² og maskinhal 126 m².

  Bygningerne er opført i perioden 2008 – 2011 uden landzonetilladelse og byggetilladelse.

  Ansøger er i 2008 blevet skriftligt oplyst om, at opførelse af ny bebyggelse på ejendommen ville kræve byggetilladelse og landzonetilladelse.

  Der har tidligere være forskellige erhvervsaktiviteter på ejendommen. Der har senest været foretaget råstofindvinding. Der er i dag ikke tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen og den erhvervsmæssige aktivitet, der foregår på arealet, er efterbehandling efter endt grusgravning herunder tilførsel af jord.

  Ejendommen ligger indenfor fredningen Bjergskov og Hostrup Krat. Fredningsnævnet for Sydjylland Sydlig del meddelte den 24. maj 2012 undtagelsesvis dispensation fra fredningsbestemmelserne til det ansøgte.

  Fredningsnævnets dispensation er gældende indtil 1. måned efter endt efterbehandling af arealet. Det er ikke afklaret, hvornår efterbehandling af arealerne kan forventes afsluttet, fordi mængden af tilkørt jord varierer.

  Der har tidligere, senest i 2008, været erhvervsmæssig bebyggelse nær ejendommens adgangsvej fra Flensborgvej og nærmere naboejendommens eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse af erhvervsmæssig karakter skal, i forhold til planlovens bestemmelser, søges hensigtsmæssigt placeret i tilknytning til de oprindelige erhvervsbygninger og nær adgangsvej.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1

  Der meddeles afslag på ansøgningen om landzonetilladelse.

  Det er forvaltningens vurdering, at det vil være i strid med de generelle hensyn som landzonebestemmelserne og planloven i øvrigt varetager at meddele landzonetilladelse til det ansøgte, da placeringen af bygningerne medvirker til uplanlagt spredning af bebyggelse og anlæg i det åbne land.

  De ansøgte bygninger ville, såfremt der forud for opførelsen var søgt om landzonetilladelse, være blevet henvist placeret på det seneste bebyggelsesareal på ejendommen, for derigennem at imødekomme planlovens landzonebestemmelser til ikke at medvirke til uplanlagt spredning af bebyggelse og anlæg i det åbne land.

  Det er forvaltningens vurdering – ligesom Fredningsnævnet - at mandskabsbygningen ved placering, materialevalg og konstruktioner er opført og anvendes til fritidsformål idet der er veranda, havemøbler, grill, børnemøbler m.v., ligesom ansøger har oplyst, at ”hytten anvendes i forbindelse med jagt og fiskeri”.

  Med henvisning til lignende sager om opførelse af fritids- og jagthytter samt Byrådets beslutning af 24. februar 2010 og efterfølgende praksis, er det forvaltningens vurdering, at (dette) også er i strid med landzonebestemmelserne og de generelle hensyn som planloven varetager.

  Løsningsforslag 2

  Der meddeles landzonetilladelse som ansøgt.

  Lovgrundlag

  Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter § 35 i Lov om planlægning.

  Formålet med landzonebestemmelserne er at friholde det åbne land for anden bebyggelse mv. end den, der er nødvendig for driften af landbrugs- skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er beliggende i landzone.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgningen om landzonetilladelse under henvisning til løsningsforslag 1.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19963, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 26. juni 2013 at sende et forslag til tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2012 i offentlig høring i 8 uger.

  Der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden.

  Plantillægget blev udarbejdet for at gøre det muligt at ændre et eksisterende fælleskloakeret kloakopland i Hovslund Stationsby til et separatkloakeret  kloakopland.

  Ifølge den gældende spildevandsplan skal Hovslund Renseanlæg på længere sigt nedlægges og spildevandet overpumpes til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa. For at imødekomme dette og for ikke at skulle overpumpe regnvand til Stegholt Renseanlæg, ønskes der en fremskyndelse af en separatkloakering af den del af Hovslund, der i dag er fælleskloakeret.

  Den eksisterende spildevandsledning, der er i god stand, vil fremover blive brugt til afledning af vand fra veje og tagflader. I forbindelse med projektet vil der blive lavet et nyt bassin til forsinkelse og rensning af regnvandet. Den forureningsmæssige belastning af det lokale vandløb vil mindskes, idet det ikke længere belastes med overløbsvand eller med dårligt renset spildevand, når det regner. Tidspunktet for hvornår Hovslund renseanlæg bør nedlægges, kan formentlig herved forlænges.

  Ejendomme, der vil blive berørt af anlæggets hovedledninger eller bassiner, vil blive særskilt kontaktet af Arwos med henblik på at opnå enighed om anlæggets placering.

  Lovgrundlag

  Spildevandsplanen 2009 – 2012, der er godkendt af Byrådet, åbner mulighed for, at der i planperioden kan udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Der henvises til Spildevandsplanens tekstdel side 29, der siger: "I planperioden vil separering af fællessystem blive annonceret som tillæg til spildevandsplanen".

  Planen er udarbejdet efter bestemmelser i spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12/2007) og jf. miljøbeskyttelseslovens kap 4, § 32 (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010).

  Det fremgår af "Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4", at der ved ændringer i kloakoplandes inddeling eller afledningsforhold skal ske revision af spildevandsplanen.

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2009 - 2012 for Aabenraa Kommune.

  Planmæssige forhold

  Der er ved at blive udarbejdet en ny spildevandsplan, der omfatter hele kommunen. Denne plan kan tidligst godkendes primo 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Planen har ingen afledte effekter på det skattefinansierede område.

  Høring/udtalelse

  Tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen 2009 - 2012 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger frem til og med den 25. august 2013. Der er i offentlighedsfasen ikke fremkommet bemærkninger til planforslaget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009 - 2012 godkendes endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17685, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Naturstyrelsen Sønderjylland har den 7. maj 2013 fremsendt anmeldelse af 12,2 ha skovrejsning på den tidligere planteskole, del af matr. 40 Kollund, Bov.

  Aabenraa Kommune har den 14. maj 2013 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2009 (negativområder). Baggrunden for, at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

  Anmeldelsen behandles herefter som en ansøgning om tilladelse til skovrejsning i negativområder.

  Det ansøgte kræver tilladelse efter § 9, stk. 2 i ”Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur”. Kommunen kan tillade skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og overfladevand, som kan begrunde en tilladelse. Skovrejsningen vil være en effektiv beskyttelse af grundvandsressourcen, idet arealet ikke overgår til intensiv landbrugsdrift. Samtidig vil skovrejsningen skabe en god naturmæssig og sammenhængende korridor mellem skov- og mosearealer ved Kollund Bjerg via Dubjerg til Sønderhav.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet i forvejen er omkranset og opdelt af talrige levende hegn samt skov og krat.

  Behandlingen af skovrejsningssager sker i henhold til ”Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur”. Forvaltningen kan jf. bemyndigelsesplanen afgøre disse sager med undtagelse af sager vedrørende skovrejsning i områder, hvor skovrejsning i henhold til kommuneplanen er uønsket. Disse skal pt. forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

  Der er siden kommunalreformen behandlet 78 skovrejsningssager vedrørende i alt 666 ha. Der er kun meddelt afslag på ansøgning om skovrejsning i 10 sager for ca. 50 ha i negativområder.

  Med henblik på en hurtigere og enklere sagsbehandling foreslår forvaltningen, at denne bemyndiges til også at afgøre skovrejsningssager i negativområder.

  Lovgrundlag

  I henhold til Bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010, om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, kan kommunen tillade skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis særlige forhold taler for det.

  Planmæssige forhold

  Arealet ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket jf. Kommuneplan 2009. Området er endvidere udpeget som almindelig drikkevandsområde.

  Økonomi og afledt drift

  Naturstyrelsen forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Høring/udtalelse

  Skovrejsningen har været i 4 ugers høring ved de nærmeste naboer.

  En nabo har gjort indsigelse mod afstanden fra naboskel til skoven. Det er efter møde med naboen og Naturstyrelsen aftalt, at der etableres et 20 m lysåbent areal op til nabobebyggelsen. Samtidig etableres de første 10 m af skoven med lavtvoksende buske og træer.

  En forpagter af en naboejendom har gjort opmærksom på, at afvandingen af naboarealer ikke må forringes. Det fremgår af tilladelsen, at skovtilplantningen ikke må hindre vandets naturlige afløb fra højere liggende arealer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 12,2 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket, og

  at forvaltningen bemyndiges til at afgøre skovrejsningssager i områder, hvor skovrejsning jf. kommuneplanen er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  1. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42501, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har i deres afgørelse af den 23. januar 2013 fastholdt Byrådets vedtagne renholdelsesordning af 10. oktober 2012 for Aabenraa bymidte.

  Kommunens afgørelse blev påklaget til Vejdirektoratet, som den 5. juli 2013 traf deres afgørelse. Det fremgår af afgørelsen, at ordningen for så vidt angår overtagelsen af grundejernes forpligtigelser er lovlig, men at opkrævningen af vederlaget, herunder udgiftsfordelingen, skal genoptages.

  Forvaltningen mener ud fra de erfaringer, der er gjort med ordningen indtil dato, at ordningen, som den er i dag, bør fortsætte for så vidt angår ordningens indhold og serviceniveau. Ordningen betyder en renere oplevelse af midtbyen i Aabenraa, og forvaltningen har, i den periode ordningen har kørt, haft meget få henvendelser vedr. manglende vedligehold.

  I forhold til Vejdirektoratets afgørelse om en genoptagelse af udgiftsfordelingen har forvaltningen udarbejdet et forslag til fremtidig finansiering af ordningen.

  Udgangspunktet for takstforslaget er, at den beregnede udgift ved ordningen ser ud til at holde, og dermed bør den samlede indtægt, som taksterne giver, ikke ændres. Et endeligt overblik over indtægter og udgifter foreligger dog ikke, før det endelige regnskab foreligger i starten af 2014.

  Forvaltningen foreslår derfor, at den samlede takstindtægt først evt. justeres for regnskabsåret 2015, som allerede foreslået ved den politiske behandling i efteråret 2012.

  Forslaget til fremtidig takst går ud på at:

  Alle der er omfattet at ordningen, skal betale den samme takst pr. løbende facademeter.

  Lovgrundlag

  Vejloven, Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3/11-2011

  Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Lbk. 1103 af 16/9-2010

  Økonomi og afledt drift

  I 2013 opkræves 380 kr. ex. moms pr. facademeter af de CVR/CPR – registrerede ejere, og kommunen bidrager selv til ordningen. Kommunens bidrag finansieres af driftsbudgettet. De private betaler ikke til ordningen i 2013.

  Såfremt takstforslaget godkendes, vil de private grundejere opleve, at de fra 1. januar 2014 vil blive pålignet en udgift for kommunens renholdelse af midtbyen, mens de erhvervsdrivende vil opleve, at de sparer en del penge pr. facademeter i forhold til den udgift, de er blevet pålignet i 2013.

  Forslag :

  Alle betaler samme takst til ordningen.

  Taksten foreslås fastsat til:

  255 kr. ex. moms pr. facademeter.

  Takstforslaget betyder, at kommunens samlede indtægt ved ordningen vil være ca. 1,2 mio. kr. ex. moms.

  Ordningen skal over en årrække gå i nul.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til ny takst godkendes til udsendelse til høring blandt de berørte lodsejere, og

  at når høringsfasen er overstået, forelægges sagen til vedtagelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Forslaget tilbagesendes til yderligere bearbejdelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/16352, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 50 – Boligområde ved Bygmarken, Rødekro.

  Planlægningsudvalget godkendte den 8. maj 2008, at der udarbejdes et lokalplanforslag for området ved Bygmarken.

  Lokalplanområdet er beliggende i Rødekro, umiddelbart syd for Bygmarken. Området omfatter en del af det grønne område, der grænser op mod eksisterende boligområder ved Søparken og Søvænget.

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejer om, at udstykke tre parcelhusgrunde på et areal som i den gældende lokalplan for området er udlagt til boliger og rekreative formål.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Hele lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan R.2.2 - området syd for Hvedemarken/Bygmarken i Rødekro, rammeplan. Vedtaget af Rødekro Kommune den 9. september 1982.

  Lokalplan R.2.2 udlægger lokalplanområdet til friarealer.

  Lokalplan R.2.2 ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 50 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne.

  Den del af lokalplanområdet som må bebygges er omfattet af Lokalplan R 2.23 - for et område til boligformål ved Bygmarken i Rødekro. Vedtaget af Rødekro Kommune den 18. december 2001.

  Lokalplan R 2.23 fastlægger anvendelsen i området til boligformål og rekreative formål.

  Lokalplan R 2.23 ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 50.

  Mindre dele af lokalplanområdet er omfattet af lokalplanerne R.2.10. – Boligområde Søparken – Rødekro, vedtaget af Rødekro Kommune den 26. januar 1988 og R.2.13 – Boligområde Søparken – Rødekro, vedtaget den 25. september 1990.

  Både lokalplan R.2.10. og R.2.13 udlægger lokalplanområdet til boligformål.

  Lokalplan R.2.10 og R.2.13 ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 50 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne.

  Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 2.1.013.B, Søparken, Søvænget. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til boliger med tilhørende fællesareal og offentlige institutioner. I området kan derudover placeres erhverv, som uden genépåvirkninger kan indpasses i et boligområde.

  Planområdet ligger i byzone.

  Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 50 – Boligområde ved Bygmarken, Rødekro, vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 50 – Boligområde ved Bygmarken, Rødekro tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 29-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Lokalplanforslag nr. 50 taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/13247, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., Aabenraa.

  Lokalplanområdet er placeret nord for Løgumklostervej i Aabenraa. Området er mod nord afgrænset af Nørreskov og Bjerggade, mod øst af Bjerggade og mod vest af Hjarupvej.

  I august 2012 modtog Aabenraa Kommune en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Bjerggade 1. Bebyggelsen er SAVE-registreret med en bevaringsværdi på 3, hvorfor der skulle søges om tilladelse til nedrivning. Tilladelsen blev nægtet af Plan- og Trafikudvalget den 7. november 2012, og der blev i den forbindelse nedlagt et §14-forbud mod nedrivning med hjemmel i Planloven. Dette medfører, at kommunen er forpligtet til at vedtage et nyt lokalplanforslag for ejendommen inden for 1 år efter at forbuddet er givet.

  I området omkring Bjerggade 1, findes der flere bevaringsværdige bygninger, som ønskes bevaret og beskyttet mod uhensigtsmæssige ændringer, derfor er lokalplanområdet udbredt mod vest for Bjerggade.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.1.107.B, Bjerggade - Hjarupvej.

  Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, offentlige formål til områdets forsyning og anlæg til områdets forsyning, samt erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.

  Planområdet ligger i byzone.

  Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., Aabenraa, vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 29-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Lokalplanforslag nr. 63 taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Orientering om statens puljer vedrørende initativer på transportområdet.  

  Orientering om initativer vedrørende rottebekæmpelse.

  Orientering om status vedrørende sagsbehandling på miljøområdet.

  Orientering om afholdelse af temamøde om vandløb.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Intet.