Beslutningsprotokol

onsdag den 18. september 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Christian Panbo deltog ikke i punkterne 146, 147 og 148.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 18. september 2013

  kl. 9.00  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24160, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Den kommunale spildevandsplan står foran en fornyelse.

  Inden et forslag til en ny spildevandsplan forelægges på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 9. oktober 2013, drøftes planens hovedlinjer på fælles temamøde mellem udvalget og bestyrelsen for Arwos.

  På mødet vil kommunens rådgiver – Envidan – præsentere planen, som er er blevet til i et samarbejde med Arwos.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelseslovens § 32 og § 32a.

  Planmæssige forhold

  Arwos har tidligere på året udarbejdet en strukturplan, hvis grundlag er indarbejdet i den kommunale spildevandsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Vil fremgå af den endelige plan

  Høring/udtalelse

  Spildevandsplanen skal sendes i offentlig høring inden den kan vedtages endeligt af Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at spildevandsplanens hovedlinjer drøftes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Orienteringen om spildevandsplan 2013 - 2017 taget til efterretning.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/29801, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Motas I/S, som afhenter farligt affald i Aabenraa Kommune, anmoder om godkendelse af budget og takster for 2014.

  Det fremsendte budget og takster er godkendt af selskabets bestyrelse og repræsentantskab.

  For driftsordningen budgetteres der med, at Motas afhenter stort set uændret affaldsmængde i forhold til 2012, men lavere end budgetteret for 2013. Der budgetteres med uændrede gebyrer i forhold til 2013. Dette opnås ved reducerede omkostninger og et budgetteret underskud på 0,053 mio. kr. i 2014.

  For OBU-ordningen der står for tømning af olie- og benzinudskillere, reduceres antallet af OBU’ere og sandfang, som Motas skal kontrollere som følge af Assens Kommunes udtræden.

  Der budgetteres med uændrede gebyrer for OBU-ordningen for 2014.

  For klinisk risikoordningen budgetteres der med reduceret mængde ligeledes som følge af Assens Kommunes udtræden.

  For denne ordning gælder tillige, at den reducerede mængde medfører reduceret ressourcebehov og dermed mindre andel af kapacitetsomkostninger, som medgår til ordningen.

  Der budgetteres også med uændrede gebyrer for denne ordning.

  I alt budgetteres der ekskl. forventede afskrivninger med et underskud på 0,115 mio. kr. og inkl. forventede afskrivninger med et underskud på driften på 0,415 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012.

  Miljøbeskyttelsesloven nr. 1757 af 22. december 2006 med senere ændringer, § 48 vedrørende opkrævning af gebyrer.

  Økonomi og afledt drift

  Motas I/S opkræver i 2014 et samlet administrationsbeløb hos hver kommune, der finansierer dette over et administrationsgebyr for farligt affald hos virksomhederne.

  Dette gebyr opkræves af Arwos og godkendes sammen med øvrige takster for Arwos.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at budget og takster 2014 for MOTAS I/S godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/10887, Sagsinitialer: JTV

  Sagsfremstilling

  Der er blevet anmodet om at få genoptaget sagen med henvisning til forvaltningens statusnotat om lerafgravningen af 8. august 2013.

  Ansøgningen om lerafgravningen på matr. 172b Hokkerup, Holbøl har været behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 17. april 2013. På mødet besluttede udvalget, at der kunne gives tilladelse til lerafgravningen med et vilkår om, at der etableres en ny alternativ vejforbindelse fra matr. 172b Hokkerup, Holbøl.

  Lertranskøb I/S har efterfølgende indsendt et alternativt forslag, hvor den vestligste del af Keldbjergvej benyttes som til- og frakørselsvej i forbindelse med lerafgravningen (Fra Hokkerup side). Forvaltningen har afvist forslaget overfor Lertranskøb I/S, idet udvalget besluttede, at der skal etableres en ny vejforbindelse. Forslaget fra Lertranskøb var således ikke i overensstemmelse med udvalgsbeslutningen af 17. april 2013. Det alternativ forslag fra Lertranskøb I/S vil berører langt flere ejendomme i Hokkerup og en længere strækning af Keldbjergvej end i den oprindelige ansøgning.

  Lertranskøb I/S har overfor forvaltningen tilkendegivet, at de pt. ikke ønsker at etablere en alternativ vejforbindelse til matr. 172b som besluttet af udvalget den 17. april 2013.

  I forvaltningens indstilling den 17. april 2013 blev der redegjort for antallet af transporter til og fra området. Ud fra forvaltningens erfaringer blev der taget udgangspunkt i en kapacitet på ca. 10 m3 (ca. 18 tons) pr. lastbil, hvilket er realistisk i forhold til Keldbjergvej. Lodsejeren har overfor forvaltningen udtrykt, at lasteevnen er betydelig større, ca. 18 m3 (33-35 tons). Denne lasteevne opnås kun ved brug af en 4 akslet forvogn og en kærre. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk at bruge et vogntog bestående af en 4 akslet forvogn og en kærre på Keldbjergvej.

  Vedlagte fotos af Keldbjergvej viser vejens beskaffenhed og de dårlige oversigtsforhold langs vejen.

  Det bemærkes, at ansøgningen har været 12 måneder undervejs. Lertranskøb I/S indsendte 5 ansøgninger om lerafgravning samtidig. Tre af de fire ansøgninger er behandlet og meddelt. Den fjerde ansøgning er fortsat under behandling. Alle fire ansøgninger er dog uproblematiske på trods af, at arealerne ligger udenfor de regionale graveområder. Det betyder, at Regionen skal meddele samtykke i hver enkelt sag.

  Lertranskøb I/S har dog ikke taget de meddelte tilladelser i brug endnu pga. nedgang i teglværksproduktionen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42501, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. september 2013 blev forslaget tilbagesendt til forvaltningen.

  Udgiftsfordelingen af Midtbyordningen genforlægges.

  Forvaltningen vil, på Power point, præsentere flere forslag som tager højde for de bemærkninger der faldt på mødet den 4. september 2013.

  Lovgrundlag

  Vejloven, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3/11-2011

  Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lbk. 1103 af 16/9-2010

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at et eller flere af forslagene som præsenteres godkendes til udsendelse til høring blandt de berørte lodsejere, og

  at når høringsfasen er overstået, genforelægges sagen til vedtagelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  På mødet blev omdelt – Forvaltningens notat af 17. september 2013, dokument nr. 177 med 3 alternative takstforslag.

  Udvalget godkendte forvaltningens indstilling:

  at forslag 3 med tilhørende takster godkendes og udsendes i høring blandt de berørte lodsejere, og

  at sagen forelægges på ny, når høringsfasen er gennemført.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11815, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 68 – Område ved Mølleåen, fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Plan- og Trafikudvalget besluttede på mødet den 6. juni 2013, punkt 89, at godkende igangsættelse af en lokalplan for området mellem Gammelhavn og Mølleåen, idet der parallelt udarbejdes en særskilt lokalplan for den fremtidige byhavn.

  Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at sikre mulighed for at der kan etableres en ny byhavn ved Mølleåen.

  Lokalplanen er udarbejdet parallelt med en lokalplan for Erhvervshavnen mellem Gammelhavn og Mølleåen – Lokalplan nr. 69.

  Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af skitser for en ny byhavn på et areal, der delvist omfatter opmarchareal ved ro-ro lejet og arealet mellem Søndre Havnevej, Kystvejen og Mølleåen. Lokalplanen giver mulighed for, at etablere et byhavnsbassin til mindre både. I tilknytning til byhavnen kan der etableres forskellige maritime faciliteter og havnen vil kunne indgå i den planlagte promenade mellem Styrtom og Nørreport. Endvidere sikres areal til anlæg af en højvandssikring ved Mølleåens udløb.

  Det er i lokalplanen sikret, at landarealet vest for ro-ro lejet fortsat kan anvendes som opmarchareal for lastvogne, projektlaster og råstoffer. Det vil sige, såfremt byhavnen ikke etableres, vil den nuværende lovlige anvendelse kunne fortsætte.

  Der er udarbejdet en samlet miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 68 og forslag til Lokalplan nr. 69. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med lokalplanforslagene.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 – Lov om planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.024.E i Kommuneplan 2009.

  I henhold til rammebestemmelserne i 1.1.024.E må området anvendes til erhvervsformål.

  Lokalplan nr. 68 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1.1.024.E. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 39 til Kommuneplan 2009. Lokalplanområdet inddrages i rammeområde 1.1.043.F – Lystbådehavn. Rammeområde 1.1.043.F må anvendes til fritids- og ferieformål.

  Området er delvist omfattet af Lokalplan M41. Lokalplan M41 aflyses inden for området i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 68.

  Anlægsprojekter på søterritoriet, herunder udgravning til nye havnebassiner, forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet. Det er ligeledes Kystdirektoratet, der foretager screening af om der for anlægsprojekter skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 68 – område ved Mølleåen og forslag til kommuneplantillæg nr. 39 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøvurdering af forslagene til Lokalplan nr. 68 og 69 offentliggøres.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 68 – område ved Mølleåen og forslag til kommuneplantillæg nr. 39 tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at §3.2 ændres til, at der tillades flere detailhandelsbutikker.

  Afbud: Poul Solberg Hansen og Hans Henrik Philippsen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Afstemning om indstillingen:

  For stemte: Erwin Andresen (S), Helga Nørgaard (A), Jørgen Witte (A), Hans Philip Tietje (V) og Bent Sørensen (V).

  Imod stemte: Christian Panbo (A) og Gert Nordklitgaard (UP).

  Christian Panbo med bemærkning, på grund af manglende økonomisk bæredygtighed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21695, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 69 – Område mellem Gammelhavn og Mølleåen, fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Plan- og Trafikudvalget besluttede på mødet den 6. juni 2013, punkt 89, at godkende igangsættelse af lokalplan for området mellem Gammelhavn og Mølleåen, idet der parallelt udarbejdes en særskilt lokalplan for den fremtidige byhavn.

  Endvidere besluttede Plan- og Trafikudvalget, at havnen får mulighed for at opføre bebyggelse på de opfyldte arealer, der var forudsat etableret til projektlaster og råstoffer.

  Lokalplanen er udarbejdet med henblik på, at Aabenraa Havn kan tilvejebringe nye kajer og tilhørende baglandsarealer, idet havnen ønsker større disponible arealer til projektlaster og råstoffer. Endvidere ønskes sikret udvidelsesmuligheder for virksomheder på denne del af havneområdet.

  Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af Helhedsplanen for Aabenraa Havn vedtaget i 2011. I helhedsplanen er området omkring Sydhavn og Sønderjyllandskajen udpeget som omdrejningspunkt for udviklingen af Aabenraa Havn.

  Lokalplanen giver mulighed for, ved opfyldning af Sydhavn og nye kajanlæg ved Sønderjyllandskajen, at tilvejebringe cirka 29.000 m² nyt landareal til havnen.

  Lokalplanen indskrænker byggemulighederne i forhold til gældende Lokalplan M41 – både i højden og i omfang. Bygningshøjden og bebyggelsesprocenten aftrappes fra nord mod syd. Lokalplanen giver dog samtidig nye byggemuligheder ved opfyldning.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer derfor, at der er behov for yderligere at indskrænke den mulige bygningshøjde for byggefelterne A og B. Der er udarbejdet visualisering af både de eksisterende mulige bygningshøjder og lokalplanforslagets ramme, samt et forslag til en yderligere indskrænket bygningshøjde.

  Der er sideløbende med Forslag til Lokalplan nr. 69, udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 68 for et område ved Mølleåen, som giver mulighed for at etablere en ny byhavn.

  Forslag til Lokalplan nr. 69 skal i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer miljøvurderes, idet lokalplanen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og projekter, der er omfattet af lovens bilag 3, pkt. 8b Søhandelshavne og anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med anlæg til lands og til vands, der anløbes af fartøjer over 1.350 t. Der er derfor udarbejdet en samlet miljøvurdering for forslag til Lokalplan nr. 69 samt forslag til Lokalplan nr. 68. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med lokalplanforslagene.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 – Lov om planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om vurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.024.E i Kommuneplan 2009.

  I henhold til rammebestemmelserne i rammeområde 1.1.24.E må området anvendes til erhvervsformål - miljøklasse 2-5 jf. Håndbog om miljø og planlægning. Der må opføres bebyggelse med en bygningshøjde på op til 50 meter. Den del af erhvervsområdet, hvor der kan etableres miljøklasse 5 virksomheder, er omgivet af en 150 meter bred miljøkonsekvenszone.

  Forslag til Lokalplan nr. 69 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009.

  Udlagte landarealer på søterritoriet overføres til byzone, når der sker opfyldning.

  Området er omfattet af Lokalplan M41 og M82. Begge lokalplaner aflyses inden for området i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 69.

  Anlægsprojekter på søterritoriet forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet. Det er ligeledes Kystdirektoratet, der foretager screening af, om der for anlægsprojektet skal udarbejdes en VVM redegørelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 69 – område mellem Gammelhavn og Mølleåen vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøvurdering af forslagene til Lokalplan nr. 68 og 69 offentliggøres.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 69 – område mellem Gammelhavn og Mølleåen, samt miljøvurdering af forslagene til Lokalplan nr. 68 og 69 tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt med den ændring, at afgrænsningen af lokalplanen ikke omfatter Mølleåens udløb og der tilføjes yderlig en visualisering set fra byen.

  Afbud: Poul Solberg Hansen og Hans Henrik Philippsen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Afstemning om indstillingen:

  For stemte: Erwin Andresen (S), Helga Nørgaard (A), Jørgen Witte (A), Hans Philip Tietje (V) og Bent Sørensen (V).

  Imod stemte: Christian Panbo (A) og Gert Nordklitgaard (UP).

  Christian Panbo med bemærkning, på grund af manglende økonomisk bæredygtighed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Formanden overgav som en del af budgetlægningen to nye cykelstiprojekter til forvaltningen.

  Et udvalgsmedlem stillede forslag til forbedring af Gendarmstien.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Intet.