Beslutningsprotokol

onsdag den 9. oktober 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Jørgen Witte
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 9. oktober 2013

  Kl. 9.00 – 11.00

  Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 11.00 – 15.00 er der temadag om vandløb for Teknik- og Miljøudvalget.

  Der er afgang fra rådhuset med bus kl. 11.00. Detaljeret program udleveres senere.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/36976, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Som led i hastighedsplanen for Aabenraa Kommune er hastighedsplan for byer udarbejdet. De besluttede tiltag er udført.

  Ligeledes er der behov for en hastighedsplan i åbent land.

  Planen skal udarbejdes med henblik på at foretage en systematisk afstemning af den skiltede hastighed, vejens udformning, funktion, omgivelserne og de trafikanter der færdes på vejene.

  Hastighedsplanen i åbent land vil sammen med hastighedsplan for byer danne grundlag for hvilke ensartede ændringer, der eventuelt skal foretages på de enkelte strækninger.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10

  Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2012 er der i investeringsoversigten afsat 500.000 kr. til Hastighedsplan for det åbne land. Der er i 2013 overført 500.000 kr. fra 2012.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget godkender udarbejdelse af en hastighedsplan for det åbne land i Aabenraa Kommune, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af en hastighedsplan for det åbne land og efterfølgende 1. etape af gennemførelsen. Bevillingen finansieres af det overførte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 til Hastighedsplan for det åbne land.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  1. at godkendt.
  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33395, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv anmoder om frigivelse af en anlægsbevilling til toiletbygning og udekøkken i Toldbehandlingsområdet i Padborg.

  Der har i efteråret 2011 og foråret 2013 været gennemført tryghedsvandringer i Padborg Internationale Transportcenter.

  Tryghedsvandringerne er blevet gennemført af transportørerne, Erhvervenes hus, politiet, politikere og Kultur, Miljø & Erhverv. En af konklusionerne på vandringerne har været, at der i området på toldbehandlingsområdet mangler toilet- og køkkenfaciliteter til de lastbilchauffører der er nødsaget til at tage ophold på området.

  Toldbehandlingsområdet i Padborg benyttes af mange lastbilchauffører, især chauffører der kommer langvejs fra. Lastbilerne og chaufførerne tager ophold på området, indtil de får gods som de kan køre videre med.

  Det er opfattelsen i Kultur, Miljø & Erhverv, at disse ophold på toldbehandlingsområdet er af forskellig varighed – og kan vare op til en uge. I den periode hvor chaufførerne opholder sig på området, har disse brug for både toilet- og køkkenfaciliteter. Der er tale om chauffører, der ikke har midler til at benytte sig af de omkringliggende faciliteter så som cafeteriaerne med toiletmuligheder.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at der etableres en bygning med toiletter og et udekøkken (under halvtag) – i vandalsikret udgave.

  Der er i projektet regnet med en toiletbygning indeholdende 2 toiletter og et udekøkken, som forventes at indeholde en bordplade i stål med indbygget vask – samt 3 stikudtag.

  Erfaringerne har vist, at området og især toilettet på toldbehandlingsområdet er hjemsøgt af hærværk. I den afledte drift er der på baggrund af nævnte indregnet en årlig erstatning af inventar i bygningen.

  Etableringen af den kombinerede toilet- og køkkenbygning søges gennemført i år.

  I forbindelse med Tryghedsvandringerne i Padborg Transportcenter er der desuden fremsat ønske om bedre rengøring af toilettet.

  I dag rengøres toilettet 5 dage om ugen for en årlig udgift på ca. 0,105 mio. kr. kr.. Hvis de tre toiletter i fremtiden skal rengøres alle ugens dage vil der udover en udgift til afledt drift på 0,21 mio. kr. skulle afsættes yderligere 0,12 mio. kr. pr. år, svarende til en forøgelse af driftsudgifterne på 0,33 mio. kr. pr. år.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at toiletterne fremover rengøres alle ugens dage.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til etablering af toilet- og køkkenbygningen, som søges gennemført i indeværende år, forventes at blive ca. 1,1 mio. kr., som foreslås finansieret ved forventet mindre forbrug på følgende anlægsprojekter: Cykelsti langs Bjerndrupvej: 0,917 mio. kr. og Gasværksvej 1B: 0,183 mio. kr.

  Den afledte drift i 2014 og fremover er beregnet til 0,33 mio. kr. pr. år, idet der forudsættes en årlig erstatning af al inventar i bygningen samt rengøring af toilettet alle ugens dage.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget godkender opførelse af en kombineret toilet- og køkkenbygning i 2013 på Toldbehandlingsområdet,

  at der gives en anlægsbevilling samt et rådighedsbeløb til toiletbygning og udekøkken i Toldbehandlingsområdet, som finansieres af Cykelsti langs Bjerndrupvej med 0,917 mio. kr. og Gasværksvej 1B med 0,183 mio. kr.,

  at der gives en tilsvarende negativ anlægsbevilling til de to projekter,

  at Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet Drift af veje og parker i 2014 og årene fremover tilføres 0,21 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget, når bygningen tages i brug, og

  at der gives en rammekorrektion i 2014 – 2016 på 0,12 til politikområdet: Drift af veje og parker til udvidelse af rengøring fra 5 til 7 dage om ugen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  1. at godkendt.
  2. 5. at anbefales godkendt.

  For stemte: Erwin Andresen (S), Helga Nørgaard (A), Bent Sørensen (V), Hans Phillip Tietje (V) og Christian Panbo (A)

  Gert Nordklitgaard (UP) undlod at stemme.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20242, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har den 3. juni 2013 modtaget ansøgning om nedlæggelse af en del af den private fællesvej Åvejen i Rødekro. Ansøgningen er indgivet af ejerne af Nybrovej 2, Åvejen 1-3 og Østerbro 12. Vejstykket ejes af Østerbro 12.

  Ansøgningen er vedlagt. Der vedlægges desuden underskrifter om vejens nedlæggelse samt et notat om tidligere sagsforløb, nedlæggelsesprocedure og beslutnings­­alternativer.

  De forskellige alternativer der fremhæves i notatet er følgende:

  · Hel nedlæggelse af vejstykket

  · Nedlæggelse til en privat fællessti, tildeling af vejrettigheder og fordeling af vedligeholdelsespligt

  · Optagelse som offentlig sti

  Rødekro Kommune har to gange tidligere behandlet en ansøgning om nedlæggelse af samme vejstykke, og begge gange krævet vejen opretholdt. Forvaltningen finder dog grundlag for at behandle sagen igen, og argumenterer i notatet for en anden beslutning om vejen.

  Der er det særlige ved vejretsforholdene, at de ejendomme der har vejret til vejen ikke er forpligtet til at vedligeholde den.

  Lovgrundlag

  Nedlæggelse af en privat fællesvej i byzone skal følge proceduren i privatvejslovens kap. 11. Kommunen skal tage stilling til nedlæggelsen hvis en grundejer med den fornødne interesse i sagen anmoder om det.

  Vejen skal opretholdes som privat fællesvej hvis den er eneste eller vigtigste adgang til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

  Vejmyndighedens hensigter om en nedlæggelse skal offentliggøres og meddeles de berørte ejendomme. Disse har herefter en mulighed for at gøre indsigelse, inden vejmyndigheden træffer endelig afgørelse om vejens fremtid. Hvis afgørelsen er i konflikt med den eksisterende deklaration ophæves denne, og der skal tinglyses en ny deklaration og træffes beslutning om nye vejrettigheder.

  En vejberettiget grundejer kan kræve afgørelsen sendt til taksation.

  Udgifterne ved sagens behandling, herunder til tinglysning af en eventuel ny deklaration, kan pålægges de grundejere der har interesse i nedlæggelsen, jf. §76 stk. 1. Eventuelle udgifter til taksation kan fordeles til både kommune og grundejere.

  Økonomi og afledt drift

  Den økonomiske virkning af at behandle selve nedlæggelsessagen er nul.

  Den økonomiske virkning af den efterfølgende afgørelse om bevarelse, nedlæggelse eller optagelse som offentlig vej vil fremgå af en sagsfremstilling efter høringsperioden, men er også skønnet herunder.

  Hvis vejen nedlægges helt får kommunen ingen udgifter. Disse vil blive pålagt de grundejere, der har interesse i at få vejen nedlagt.

  Hvis vejen nedlægges til privat fællessti, og hvis kommunen vil sikre at den motorkørende færdsel på vejen ikke skal blive så stor at vejen skal optages som offentlig, så skal kommunen betale for opsætning af trafikregulering (formentligt et forbud mod motorkørsel) i begge ender af vejen. Skønnet engangsudgift: 4.000 kr.

  Da der ikke er søgt om nedlæggelse af vejen til en sti, er det Aabenraa Kommune der kommer til at betale udgifterne til aflysning af deklarationen, tinglysning af en ny samt ændring af matrikelkortet.

  Hvis vejstykket på 32 meter optages som offentlig sti, skal Drift & Anlæg fremover betale for vedligeholdet. Stien henligger i grus, og der skal slås græs i siderne. Skønnet årlig udgift: 500 kr.

  De nævnte beløb findes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget til vejdrift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget sender følgende to alternativer i høring:

  1) Vejforløbet på matr. nr. 1228 Brunde, Rise nedlægges helt og alle vejrettigheder bortfalder.

  2) Vejforløbet udlægges som en 2,5 meter bred cykel- og gangsti i grus, hvoraf i alt 1 meter kan være græsrabatter. Der tinglyses en ny deklaration om privat fællessti, hvorefter ejendommene på Østerbro får ret til færdsel til fods og på cykel. Pligten til istandsættelse og vedligehold pålægges disse ejendomme. Endelig trafikreguleres Åvejen, så motoriseret kørsel alene er tilladt for beboere.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44484, Sagsinitialer: HMM

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget en evaluering af vintertjenesten 2012/2013.

  Kultur, Miljø & Erhverv har i forbindelse med evalueringen af vintertjenesten 2012/2013 foretaget en evaluering af kommunens gældende Vinterregulativ.

  I hovedtræk foreslås intet ændret, men forvaltningen har i den forgangne vinter oplevet en del klager på cykelstierne.

  Derfor foreslår forvaltningen, at der i vinterperioden 2013/2014 laves en forsøgsordning med ”A+ - cykelstier” mellem Aabenraa og de tilstødende byer i henhold til vedhæftet kortbilag.

  Etableringen af forsøgsordningen koster kommunen ca. 80.000 kr. ekstra pr. år.

  Såfremt forsøgsordningen etableres, skal der laves en tilføjelse i vinterregulativet og et enkelt bilag.

  Justeringen af tekst og bilag kan ses i medfølgende bilag.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lbk. 1103 af 16/9 september 2010.

  Aabenraa Kommunes vinterregulativ.

  Økonomi og afledt drift

  Etableringen af forsøgsordningen koster kommunen ca. 80.000 kr., som tages fra den løbende drift fra Vintertjenesten.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at evalueringen tages til efterretning,

  at forsøgsordningen med ”A+ - cykelstier” i vinterperioden 2013/2014 godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at rette vinterregulativet i overensstemmelse hermed.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24160, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Planen angiver, hvorledes spildevand generelt håndteres i kommunen, herunder hvilke områder der er og vil blive offentligt kloakeret. Områder uden offentlig kloak, betegnet som det åbne land, er ligeledes omfattet af planen. I planen indgår også Arwos planer for udbygning og sanering af de offentlige renseanlæg og kloakledninger.

  Planen er i overensstemmelse med de strukturelle planer, for det samlede anlægs- og afløbssystem. Målet med spildevandshåndteringen er bl.a., at de målsætninger, som er fastlagt for vores søer, vandløb og kystområder, kan overholdes.

  Det indgår i planen, at Arwos i perioden 2014-2016 med tv vil inspicere og registrere data om alle de større hoved­ledninger. Med baggrund heri kan der opstilles overordnede hydrauliske modeller for afløbssystemerne, som kan an­vendes til at prioritere kloaksaneringen, samt forudsige de forureningsmæssige konsekvenser af udvidelser eller ændringer af kloaksystemerne.

  For den almindelige borger er den væsentligste ændring af planen i henhold til den gældende, at visse områder nykloakeres og andre områder separatkloakeres. Følgende landsbybebyggelser ny­kloakeres: Søst, Nørre Ønlev, Bjolderup, Fogderup og Klovtoft samt vejene Årupgade og Nybøl Nygade. I følgende områder vil den eksisterende kloak blive omlagt til separat­kloak: Kliplev, Bovrup, Bjerndrup, Fårhus, Vejbæk, Genner og Felsted. Herudover vil ejen­domme generelt i det åbne land blive tilbudt at tilslutte sig en offentlig kloak­ledning, hvis den føres forbi i umiddelbar nærhed.

  I det åbne land vil ca. 160 ejendomme, der ligger i oplandene til forureningsfølsomme vandområder, og som i BBR er registreret med udledning, blive påbudt at forbedre rensningen af deres spildevand. De tilbydes samtidig, at Arwos kan overtage driften af deres anlæg mod betaling af et almindeligt tilslutningsbidrag. Når de nye vandplaner er vedtaget, må det forventes, at yderligere 50 ejendomme, der i BBR er registreret med direkte udledninger, skal have forbedret rensning.

  Spildevandsplanen er afstemt med kommuneplanens rammer, således at en række nye bolig- og erhvervsområder kan kloakeres og byggemodnes. Udvidelser af områderne vil formelt kræve nye udledningstilladelser for de tilhørende renseanlæg.

  Endelig skal det nævnes, at den nye spildevandsplan er væsentligt omskrevet, idet mange emner nu er beskrevet mere indgående. Spildevandsplanen indeholder således retnings­linjer eller administrationspraksis for håndtering af afløbsområdet.

  Lovgrundlag

  Planen er udarbejdet efter bestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.

  Planmæssige forhold

  Spildevandsplanen er en særskilt sektorplan, som er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Den offentlige del af investeringer i henhold til spildevandsplanen finansieres af Arwos.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til spildevandsplan sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  Anbefales godkendt.

  At der som led i kommunikationsplanen gives direkte orientering til ejendomsejere i de nye kloakoplande.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  • Orientering om den nye opstribning af rundkørslerne ved motorvejen ved afkørsel 70 Rødekro.
  • Orientering om udbud ad delområde 3.

  Afbud: Jørgen Witte

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  / -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2013

  Intet.

  Afbud: Jørgen Witte