Beslutningsprotokol

tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Jørgen Witte og Hans Philip Tietje
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 22. oktober 2013

  Kl. 14.30

  Mødelokale 425, stuen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-10-2013

  Godkendt.

  Afbud:

  Jørgen Witte og Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42501, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Forslaget til ny renholdelsesordning for Aabenraa Midtby indeholdende en ny udgiftsfordeling, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. september 2013, har været i høring blandt ca. 220 forskellige ejere.

  I grøn ordning overtager kommunen alle grundejernes forpligtigelser, mens man kun overtager renholdelsen i blå ordning.

  Brevet blev afsendt den 20. september 2013 med høringsfrist den 7. oktober 2013.

  Efter svarfristens udløb er der kommet 12 skriftlige og 1 telefonisk høringssvar fra i alt 10 forskellige grundejere. Høringssvarene fremgår af bilaget.

  Sammenfattende vurderer Kultur, Miljø & Erhverv, at de indkommende høringssvar ikke giver anledning til at justere Teknik- og Miljøudvalgets forslag til ny renholdelsesordning.

  Idet udgiftsfordelingen for året 2013 ikke var lovlig, foreslår Kultur, Miljø & Erhverv derfor, at der laves en ny udgiftsfordeling gældende fra den 1. februar 2013 og fremad med en takst pr. facademeter på 250 kr. ex. moms i grøn ordning og 50 kr. ex. moms i blå ordning, se kortbilag. Afgiften er et årligt beløb, som opkræves via ejendomsskatten.

  Dette får den betydning, at en evt. difference mellem det som er blevet opkrævet i indeværende år, og det som vil blive opkrævet i 2014 skal tilbageføres til de berørte lodsejere. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at differencebeløbet modregnes i beløbene for 2014.

  I forbindelse med Aabenraa Byråds vedtagelse af den nye renholdelsesordning i Aabenraa Midtby, blev det vedtaget at oprette en ny midtbyfond, som har til formål at skabe en bufferzone for pludseligt opståede øgede vedligeholdelsesudgifter.

  Lovgrundlag

  Vejloven

  Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

  Økonomi og afledt drift

  I dag opkræves der 380 kr. ex. moms pr. facademeter hos alle de CVR- og CPR- registrerede i ordningen. Kommunen bidrager selv med ca. 100.000 kr.

  Med en takst på 250 kr. ex. moms pr. facademeter på de grønne veje og 50 kr. ex. moms pr. facademeter på de blå veje forventes det, at det giver kommunen en indtægt på i alt ca. 750.000 kr. ex. moms, hvor kommunen, som ejer en del facademeter, forventes, at skulle erlægge ca. 35.000 kr. til ordningen som finansieres af driftsbudgettet. Ordningen forventes i øvrigt at være udgiftsneutral for kommunen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunen overtager alle grundejernes forpligtigelser på de grønne veje, og kun renholdelsen på de blå veje,

  at der fra den 1. februar 2013 og fremover pr. facademeter opkræves en facadetakst på 250 kr. ex. moms på de grønne veje og 50 kr. ex. moms på de blå, dog max. 20.000 kr. pr. ejendom, og

  at midtbyfonden bibeholdes for at skabe en bufferzone for pludseligt opståede øgede vedligeholdelsesudgifter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt,

  idet Midtbyfonden oprettes den 1. januar 2014.

  Afbud:

  Jørgen Witte og Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-10-2013

  Intet.

  Afbud:

  Jørgen Witte og Hans Philip Tietje

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-10-2013

  Intet.

  Afbud:

  Jørgen Witte og Hans Philip Tietje