Beslutningsprotokol

onsdag den 27. november 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Christian Panbo
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 27. november 2013

  Kl. 9.00

  Der inviteres til fælles temamøde for TMU og PTU den 27. november 2013, kl. 9.00 – 10.00 vedrørende kommunens klimatilpasningsplan.

  Baggrunden for planen er klimaændringer med ændret nedbørsmønster, som kan medføre oversvømmelser af by og land. Planen beskriver strategier og tiltag til at forhindre eller styre oversvømmelser.

  Klimatilpasningsplanen behandles af PTU den 28. november og af TMU den 4. december. Efter politisk godkendelse i byrådet den 18. december 2013 sendes planen i offentlig høring.

  Fra kl. 10.00 inviteres der til temamøde om spildevandsplanen med deltagelse af Arwos.

  Under temamødet besvarer Arwos de spørgsmål som Teknik- og Miljøudvalget stillede på TMU mødet den 9. oktober 2013, i forbindelse med behandling af forslag til spildevandsplanen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2013

  Orienteringen om klimatilpasningsplanen taget til efterretning.

  Afbud:

  Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24160, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på de spørgsmål, som TMU stillede på udvalgsmødet den 9. oktober 2013 i forbindelse med behandlingen af forslaget til spildevandsplanen.

  På mødet ønskede udvalget nærmere oplysninger om visse investeringer i spildevandsplanen. Især var der interesse for kalkulationerne af kloaksepareringerne.

  Udvalget spurgte bl.a. til:

  • Hvorfor foretager kommunen disse investeringer i separeringer?
  • Hvad er fordelene, herunder de økonomiske?
  • Kan besparelserne opveje investeringerne?
  • Fremmes de alternative metoder til at slippe af med regnvandet på anden vis tilstrækkeligt?
  • Synliggøres fordelene ved frivillig udtræden af ordningerne tilstrækkeligt?
  • Fremmes alternative løsninger, fx faskiner, tilstrækkeligt i planen?
  • En kommunikationsstrategi.

  Arwos deltager i mødet og svarer på spørgsmål.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2013

  Drøftet.

  Spildevandsplanen tilrettes med faldne bemærkninger i forhold til økonomisk kalkulationer, m.m. i forbindelse med implementering af planerne.

  Afbud:

  Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/37159, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker Fladstendalen fredet. Kommunen har tidligere behandlet ønsket. Senest med Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar af 20. august 2013 som var en klar afvisning, idet fredningen er et uhensigtsmæssigt og omkostningstungt instrument i f. t. nytteværdien.

  DN har revideret fredningsforslagets indhold og afgrænsning og fredningsnævnet har bedt om kommunens bemærkninger dertil.

  I det nye forslag er fredningsområdet reduceret med ca. 10 ha ved at udtage Haderslevvej, bebyggede arealer ved Dimen o. a.

  De fleste af fredningsbestemmelserne er fastholdt. Formålet er fortsat at sikre og bevare landskabelige værdier (åbent landskab med enkelte hegn og solitære træer), at sikre pleje og naturgenopretning til lys åbne arealer, at friholde området for bebyggelse, tekniske anlæg og udsigtshæmmende vegetation og at forbedre offentlighedens adgang.

  Ændret er at det bliver tilladt at dyrke f.eks. majs (dyrkningsforbuddet omfatter nu flerårig, udsigtshæmmende beplantning eller afgrøder), at private skove må drives som hidtil (kun statens og kommunens skove skal drives med naturnær drift), at vedligeholdelse af dræn og grøfter må ske som hidtil (forudsatte tidligere fredningsnævnets godkendelse), og at på arealer ejet af kommunen eller staten på fredningstidspunktet, er der uanset fremtidigt ejerforhold fri fladefærdsel overalt hele døgnet (gælder ikke omdriftsarealer).

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet forslag til høringssvar i overensstemmelse med tidligere høringssvar.

  Planmæssige forhold

  Langt hovedparten af området som DN ønsker fredet er landzone.

  Fladstendalen er i kommuneplan 2009 udpeget som Biologisk korridor, Naturområde og Værdifuldt landskab. Kommunen har derfor ønsker om at biologiske og landskabelige forhold tilgodeses.

  Ved temamøde den 2. december 2012 orienterede Kultur, Miljø & Erhverv, Plan- og Trafikudvalget og Teknik- og Miljøudvalget om fremtidig byudvikling og etablering af ny vej nord for Aabenraa. DN`s seneste forslag til fredningsgrænse ligger generelt ikke ovenfor kanten til Fladstendalen, og vurderes ikke at være i konflikt med byudvikling m.m.

  Når Fredningsnævnet har foretaget offentlig bekendtgørelse af fredningssagen, må der ikke foretages noget, som strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser.

  Økonomi og afledt drift

  Fredningsnævnet fastsætter erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme, for det tab som fredningen påfører dem. Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse. Staten afholder 75 % og kommunen 25 % af udgifterne.

  I tidligere budgetoverslag fra DN var den samlede erstatning til private ejere på 2.029.260 kr.

  Jf. fredningsforslaget skal plejemyndigheden - som er kommunen for langt de fleste arealer - senest 2 år efter fredningens gennemførelse have udarbejdet forslag til en plejeplan, som bl.a. beskriver arealdrift, adgangsforhold og stier. Der skal forhandles med lodsejere derom. Planen skal løbende revideres, og kommunen skal agere som plejemyndighed. Dette forudsætter både mandskab og økonomi – hvilket der ikke er budgetteret med i udvalgets driftsramme.

  Jf. fredningsforslaget skal der fortsat være adgang til offentligt ejede arealer, selvom disse sælges til private. Det vil begrænse salgsprisen.

  Høring/udtalelse

  Fredningsnævnet har inviteret til offentligt møde om det reviderede fredningsforslag den 6. december 2013 kl. 09.00.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til høringssvar godkendes, og

  at udvalget beslutter, hvem der repræsenterer kommunen ved offentligt møde den 6. december 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2013

  Forslaget til høringssvar godkendt med faldne bemærkninger.

  Jørgen Witte og Bent Sørensen repræsenterer kommunen den 6. december 2013.

  Afbud:

  Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/49010, Sagsinitialer: HHH

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering har Aabenraa Kommune modtaget en klage over vedligeholdelsen af kommunevandløbene Dyrbæk og Blå Bæk ved Bovrup og Varnæs. Sammen med klagen er vedlagt et erstatningskrav, der indtil videre er på 39.220 kr. plus moms. Erstatningen vedrører tab ved Dyrbæk af manglende høst i 2011 og tab i 2012 på grund af senere såning, samt ekstraudgifter til ukrudtskontrol og sneglebekæmpelse. Desuden har der været tab i form af slæt ved Blåbæk. Klager har indbragt sagen for Taksationskommissionen og vil klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

  Situationen går tilbage til august - september 2011, hvor der i Aabenraa - området regnede i 48 døgn og faldt 303 mm regn mod normalt 158 mm i de to måneder.

  Kultur, Miljø & Erhverv har overholdt vedligeholdelsesterminerne for grødeskæringen, men klageren har fundet grødeskæringen utilstrækkelig og krævet opgravning af bunden, især i Dyrbæk af hensyn til nogle dræn. Forvaltningen gav klager lov til at grave fri foran drænudløbene i september 2011.

  Bunden i Dyrbæk blev i februar 2013 afgravet med 20-30 cm på delstrækninger efter en detaljeret opmåling i efteråret 2012. På en ca. 200 m lang strækning, hvor regulativbunden har en unaturlig stor dybde, er bunden op til 1 meter for høj, men dette er vurderet til at være uden betydning for vandløbets vandafledningsevne i øvrigt. Bunden i Blåbæk blev afgravet på en kort strækning i efteråret 2011 efter en detaljeret opmåling.

  Der er stor forskel på de to vandløb, idet Dyrbæk løber med stort fald mellem bakker, under træer og gennem skov. Blåbæk ligger i et udrettet forløb i en stor åben lavning og har en strækning med ret ringe fald.

  Forvaltningen har lavet vurderinger af afvandingsforholdene omkring de to vandløb. Nogle af de delarealer, der er omfattet af erstatningskravet, ligger så højt, at deres afvanding ikke kan være afhængig af vandstandene i vandløbene. Andre arealer er så lavtliggende, at de ikke kan afvandes effektivt på noget tidspunkt.

  Forvaltningen har truffet afgørelse om, at erstatningskravene afvises, idet kommunen ikke har handlet ansvarspådragende i forbindelse med vandløbenes vedligeholdelse.

  Der er indkaldt til møde i Taksationskommissionen den 3. december 2013. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget deltager.

  Lovgrundlag

  Der er tale om 2 offentlige vandløb:

  • Dyrbæk, vandløb nr. 03 i Lundtoft Kommune
  • Blåbæk, vandløb nr. 6.01 i Lundtoft Kommune

  Vandløbene skal administreres af Aabenraa Kommune i henhold til Lov om vandløb.

  For vandløbene gælder følgende regulativer:

  • Fællesregulativ for kommunevandløb i Lundtoft Kommune af 24. september 1996.
  • Regulativ for Dyrbæk, godkendt af Lundtoft Kommune 15. juni 1971.
  • Regulativ for Blåbæk, godkendt af Lundtoft Kommune 15. juni 1971.

  Vandløbene vedligeholdes dels med maskine dels manuelt.

  I henhold til regulativerne er vedligeholdelse af private dræn kommunen uvedkommende.

  Begge vandløb er beskyttede i henhold til § 3 i Lov om Naturbeskyttelse. Dette indebærer, at der ikke kan foretages indgreb ud over den sædvanlige årlige vedligeholdelse uden godkendelse.

  Planmæssige forhold

  Så længe vandplanen ikke er godkendt, er begge vandløb målsatte i henhold til Sønderjyllands Amts Regionplan 2005-2016, nu Landsplandirektivet.

  Vandløbene skal vedligeholdes, så målsætningerne kan opnås.

  Målsætningen for Dyrbæk er sat til B0 (nul), som er et vandløb, der skal rumme et varieret dyre- og planteliv, men som er uegnet som levested for fisk.

  Trods målsætningen er Dyrbæk et gydevandløb for ørred.

  Målsætningen for Blåbæk er for den af sagen omfattede strækning sat til B3, karpefiskevand. Det er et vandløb, der skal kunne fungere som opholds- og opvækstområde for ål, aborre, gedde og karpefisk. Målsætningen tager sigte på at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og fauna, som naturligt har gode livsbetingelser i disse vandløb.

  Neden for Bovrup-Varnæsvejen er målætningen B1, gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk. Det er et vandløb, der skal kunne fungere som gyde og yngelopvækstområde for ørred og andre laksefisk. Målsætningen har samtidig til formål at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og rentvandsfauna, som naturligt er tilknyttet disse vandløb.

  Forholdene i begge vandløb er så dårlige, at målsætningerne er ikke opfyldt på nogen af strækningerne.

  Økonomi og afledt drift

  Vandløbene vedligeholdes inden for driftsbudgettet til vandløbsvedligeholdelse.

  Klager har indtil videre opgjort tabet til 39.220,00 kr. plus moms. Dertil kommer ikke-opgjorte udgifter til reparation/spuling af dræn, bistand fra konsulent og landmåler.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningens afgørelse har været udsendt i partshøring til klager fra den 15. august til den 2. september 2013.

  Der er afgivet høringssvar gennem klagers konsulent, men svaret har ikke ændret forvaltningens opfattelse af sagen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud:

  Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3609, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024 blev foreløbig godkendt af Byrådet den 28. august 2013.

  Forslaget har i perioden fra 29. august til 31. oktober 2013 været i høring.

  Der er ikke indkommet kommentarer eller ændringsforslag fra borgere/virksomheder.

  Arwos har dog fremsendt ønske om ændring af praksis ved afhentning af møbler og andre varer til salg i butik, samt til ændring af ordning for flishugning af større mængder grenaffald.

  Arwos vil overlade afhentning af møbler og andre varer til én eller flere af de øvrige genbrugsbutikker, som findes i kommunen og som tilbyder denne service.

  Flishugning af grene for borgerne udføres i dag af Entreprenørgården, men vil fremover blive ændret til afhentning af grenaffaldet med lastvogn og efterfølgende flishugning på en containerplads.

  De af Arwos foreslåede ændringer strider ikke mod forslaget til affaldsplan, hvorfor affaldsplanen kan bevares uændret.

  Den socialdemokratiske byrådsgruppe har endvidere fremsendt ændringsforslag.

  Byrådsgruppen foreslår planens navn ændret til Ressourceplan Aabenraa Kommune 2013-2024 og ønsker planen ændret til en forbedret og mere ambitiøs udgave.

  Efter kommunens førstebehandling af Affaldsplanen har Regeringen udmeldt sin Ressourcestrategi 2013, som er blevet benævnt ”Danmark uden affald”

  Forvaltningen har anmodet Arwos om at kommentere forslaget fra den socialdemokratiske byrådsgruppe.

  Forvaltningen og Arwos finder navnet affaldsplan mere betegnende end ressourceplan, da ressourcer kan omfatte meget andet, og da de omfattede ressourcer her alene gælder de ressourcer, der i Affaldsbekendtgørelsen er defineret som affald.

  Som der fremgår af kommentarerne fra Arwos, ligger Affaldsplanens visioner meget tæt op af byrådsgruppens forslag.

  En sortering i flere fraktioner ved husstandene vil medføre meget større omkostninger til indsamling, som slet ikke vil kunne modsvares af øgede indtægter fra de indsamlede materialer.

  Mange byggematerialer fra ombygning og nedrivning indeholder i dag giftstoffer, hvorfor disse gamle byggematerialer kun må deponeres. Der vil derfor også fremover være behov for kommunens deponi ved Sdr. Hostrup.

  Da der allerede i Affaldsplan 2013 – 2024 er åbnet mulighed for en separat indsamling og behandling af organisk bioaffald, er affaldsplanen i overensstemmelse med Regeringens ressourcestrategi 2013.

  På baggrund af ovennævnte bemærkninger finder forvaltningen ikke grundlag for at ændre Affaldsplan 2013 – 2024.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om affald, § 13: Kommunalbestyrelsen udarbejder og vedtager en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres hvert 6. år.

  Den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod denne.

  Affaldsplanen tager udgangspunkt i Regeringens Affaldsstrategi 2009 – 2012.

  Planmæssige forhold

  Affaldsplan 2013 – 2024 afløser kommunens tidligere Affaldsplan 2009 – 2020.

  Affaldsplanen strider ikke imod Kommuneplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Samtlige udgifter til drift og anlæg afholdes af Arwos, der finansierer udgifterne over de årlige gebyrer og salgsindtægter fra salg af genanvendeligt affald.

  Taksterne forventes at kunne nedsættes i 2014 og derefter forblive uændrede i perioden frem til 2018.

  Eventuel etablering af indsamlingsordning af bioaffald vil dog kunne medføre en mindre takststigning.

  Affaldsordningerne drives af Arwos efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at indtægter kun må anvendes indenfor affaldsområdet, og at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Affaldsplan 2013 – 2024 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2013

  Anbefales godkendt, med ændring af planens navn til: ”Affaldsplan 2013-2024 - restprodukter som ressource”.

  Afbud:

  Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21939, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I perioden foråret 2013 til efteråret 2013 har Kultur, Miljø & Erhverv udarbejdet et udbudsmateriale for delområde 3, baseret på udbudsformen partnering i henhold til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 6.marts 2013. Udbudsgrundlaget er udarbejdet i forhold til det serviceniveau, der hidtil er leveret.

  Den 3. oktober 2013 blev der afholdt licitation på udbuddet af driften på delområde 3.

  Ved licitationen var Entreprenørgårdens kontrolbud det laveste bud, med en bud sum på 5.979.052 ex. moms.

  Da licitationen blev afholdt som økonomisk mest fordelagtigt bud var både pris, opgaveløsning samt udvikling & optimering en del af parametrene ved udvælgelsen af den vindende entreprenør. Da forskellen prismæssigt mellem den laveste og den næstlavest var så stor som den var, er parametrene omkring opgaveløsning samt udvikling & optimering uinteressante i forbindelse med udvælgelsen af vinderen.

  Entreprenørgårdens kontrolbud er udarbejdet i henhold til indenrigsministeriets ”Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud”. Entreprenørgårdens bud var konditionsmæssigt i orden.

  Af vejledningen fremgår, at kommunen såfremt kontrolbuddet er billigst, kan vælge at annullere udbudsforretningen. Derved kan opgaven overgives til Entreprenørgården i henhold til udbudsmaterialet.

  Lovgrundlag

  Regler om EU-udbud.

  Indenrigsministeriets ”Vejledning om kommuners og regioners beregning om afgivelse af kontrol bud”.

  Økonomi og afledt drift

  En detaljeret beregning af samtlige licitationer i 2013 indenfor politikområdet ”Drift af Veje og Parker” vil blive forelagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde i december 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at licitationen annulleres og kontrakten overgår til Entreprenørgården.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud:

  Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31650, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I perioden november 2012 – oktober 2013 har forvaltningen i samarbejde med Tønder og Sønderborg Kommune udarbejdet et udbudsmateriale til driften på vejklasse 1 & 2 veje i alle tre kommuner. 

  Udgangspunktet for Aabenraa Kommune er det serviceniveau som hidtil har været gældende.  Der er dog sket en forøgelse af serviceniveauet på græsområdet i byområderne samt oversigtarealerne.  Derudover er der indarbejdet en option på vedligeholdelse af 2 nye toiletter samt et udekøkken, 7 dage om ugen, på Toldbehandlingsområdet i Padborg samt udvidelse af rengøring/vedligehold af det eksisterende toilet til også at gælde weekender.

  Driften er hidtil foretaget af Arkil Vejservice.

  Den 5. november 2013 blev der afholdt licitation på driften af vejklasse 1 & 2. Ved licitationen var entreprenørgårdens kontrolbud billigst med et tilbud på ca. 6,9 mio. kr.

  Entreprenørgårdens kontrolbud er udarbejdet i henhold til Indenrigsministeriets ”Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud”.

  Af vejledningen fremgår. at kommunen såfremt kontrolbuddet er det billigst, kan vælge at annullere udbudsforretningen.  Derved kan opgaven overgives til

  Entreprenørgården i henhold til udbudsmaterialet.

  Lovgrundlag

  Regler om EU-udbud.

  Indenrigsministeriets ”Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrol bud”.

  Økonomi og afledt drift

  En detaljeret beregning af samtlige licitationer i 2013 indenfor politikområdet ”Drift af Veje og Parker” vil blive forelagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde i december 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at licitationen annulleres og kontrakten overgår til Entreprenørgården.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2013

  Godkendt.

  Afbud:

  Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Ansøgning sammen med Project Zero til Energistyrelsens Grønne Superpulje for Kommuner

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud:

  Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-11-2013

  Drøftelse af kommunens vedligeholdelsespulje og energipulje.

  Afbud:

  Christian Panbo