Beslutningsprotokol

onsdag den 4. december 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 4. december 2013

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/37159, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Det fremlagte fredningsforslag har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og byrådet.

  Fredningsnævnet for Sydjylland har nu fremsendt revideret fredningsforslag. Forslaget blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. november 2013. 

  Udvalget ønskede udarbejdet en instruks til medlem af Fredningsnævnet valgt af byrådet i Aabenraa Kommune.

  Som medlem af Fredningsnævnet for Sydjylland har byrådet i Aabenraa valgt: Jan Riber Jakobsen.

  Instruks

  Det forventes, at medlemmet arbejder for følgende indstilling:

  Kommunen fastholder, at fredningen ikke bør gennemføres, idet det er et uhensigtsmæssigt og omkostningstungt instrument i forhold til nytteværdien.

  Aabenraa Kommune er enig med Danmarks Naturfredningsforening i, at Fladstendalen rummer betydelige værdier i f. t. landskab, friluftsliv og natur, men finder at disse værdier også uden fredningen er tilgodeset på et passende niveau via gældende lovgivning og planlægning – herunder naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur og beskyttelseslinjer, planlovens bestemmelser om byudvikling samt kommuneplanens bestemmelser om værdifulde landskaber, biologiske korridorer og bynære landskabskiler. 

  Kommunen har bemærket, at der i det reviderede forslag er ændret bestemmelser vedrørende bl.a. landbrugsmæssig drift og skovdrift (herunder dræning).

  Det bemærkes, at det af Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger til skriftlige høringssvar fremgår, at kommunen har oplyst, at der pt. er en revision af §3-arealer i gang, som vil være på plads omkring efteråret 2013/vinteren 2014, og således kan indgå i den endelige erstatningsberegning. Det er ikke ganske korrekt.

  Jævnfør kommunens brev af den 20. august 2013 er registreringen af beskyttet natur vejledende, idet der for hovedparten af arealerne ikke er foretaget egentlige afgørelser af, om de er beskyttet eller ej. Det er en temmelig ressourcekrævende opgave at afgøre dette. Kommunen vil dog forsøge at finde ressourcer til at afgøre beskyttelses status for visse af arealerne i Fladstendalen. Kommunen kan oplyse, at arbejdet forventes at ske i l. a. foråret 2014.

  Lovgrundlag

  Fredningsnævnet er tillagt en selvstændig kompetence og nævnets afgørelser kan indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til instruks godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/50334, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes ”Trafiksikkerhedsplan” har dannet grundlag for de seneste års trafiksikkerhedsmæssige tiltag.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et forslag til en trafiksikkerhedsplan for 2013-2020 som opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen gældende for perioden 2008–2012.

  Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan er et indsatsområde under profilen ”byer i bevægelse” i Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018.

  Den hidtidige plan har fulgt målsætningen fra færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2007, pålydende at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40% inden udgangen af 2012 .

  Der er i perioden opnået en reduktion i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne med 59% på Aabenraa Kommunes vejnet.

  Forslaget til trafiksikkerhedsplan 2013-2020  for Aabenraa Kommune  følger igen færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, med en målsætning, hvor antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne denne gang skal halveres ved udgangen af 2020.

  Der tages udgangspunkt i fokusområderne i den nye nationale handlingsplan fra færdselssikkerheds-kommissionen.

  Der er udvalgt 5 fokusområder, hvor analyser af diverse ulykkestyper viser et særligt behov for en indsats i Aabenraa Kommune. De 5 valgte indsatsområder er:

  - For høj fart

  - Ulykker med bløde trafikanter

  - Ulykker med unge bilister (18-24 år)

  - Ulykker på overordnede veje i åbent land

  - Ulykker i byer

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2013–2020 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 6 uger forud for en godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16713, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Hjernecenter Syd på Mads Clausens Vej 130 i Tinglev har søgt om at kunne disponere frit over et kort og blindt stykke offentlig vej der fører ind til centeret. Vejstykket er 28 meter langt. Se vedlagte kort.

  Imødekommelse af ansøgningen forudsætter at vejstykket nedlægges som offentlig vej.

  Aabenraa Kommune ejer grunden med Hjernecenter Syd. Der er kun én anden nabo til vejstykket – Dantrafik Sønderjylland A/S.

  Vejarealet er den 1. maj 2013 besigtiget med repræsentanter fra Hjernecenter Syd, Dantrafik, Drift & Anlæg samt landinspektører fra LandSyd. Der blev i den forbindelse aftalt en fremtidig skellinje til afskæring af det korte vejstykke.

  Nedlæggelse af offentlig vej skal ske efter vejlovens procedureregler. Nedlæggelsen betyder at det korte vejareal overgår til privat vej for kommunens ejendom med Hjernecenteret.

  For at beskytte borgere mod kommuners nedlæggelse af offentlig vej til private fællesveje, blev der ved sidste revision af vejloven tilføjet procedureregler om, at nedlæggelse skal varsles fire år forinden, samt at grundejerne skal modtage en tilstandsrapport for vejen. Reglerne giver grundejerne mulighed for at spare op til fremtidigt vejvedligehold, og de sikrer at vejen ikke er for dårlig når den overgår til privat.

  I denne situation overgår vejen til kommunen selv. Kultur, Miljø & Erhverv finder det derfor ubetænkeligt at fravige lovens procedureregler på disse to punkter.

  Der vil fortsat skulle foretages en skriftlig høring af naboen, samt en offentliggørelse af beslutningen om at nedlægge vejen. Der gives en høringsfrist på 8 uger. Derefter kan Teknik- og Miljøudvalget træffe endelig afgørelse om nedlæggelsen.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kapitel 9, §§90-91 om nedlæggelse af offentlige veje.

  Økonomi og afledt drift

  Der er hverken belysning, fortov eller beplantning på vejen. Den årlige driftsudgift for vejstykket på 28 meter anslås derfor til 20 kr./m., eller i alt ca. 600 kr.

  Beløbets størrelse betragtes som en bagatel, hvorfor der ikke laves indstilling om negativ tillægsbevilling og ramme­korrektion.

  Høring/udtalelse

  Ved den fælles besigtigelse af vejstykket den 1. maj 2013 viste Dantrafik og Hjernecenter Syd sig indstillet på at acceptere den skelplacering som fremgår af kortbilaget.

  På den baggrund målte landinspektøren op, og de nye skel er klar til endelig godkendelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de 28 meter offentlig vej nedlægges til privat vej for ejendommen Mads Clausens Vej 130, som ejes af Aabenraa Kommune,

  at Hjernecenter Syd betaler landinspektør og øvrige omkostninger i forbindelse med nedlæggelsen, og

  at vejlovens procedureregler om 4 års varsel og tilstandsrapport fraviges i denne situation, idet vejen modtages af kommunen selv.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/37697, Sagsinitialer: nlh
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16839, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af 1. etape af cykelsti langs Gammel Ribevej i 2014 med færdiggørelser i 2015.

  Der er gennemført ekspropriationer.

  Den ca. 1,3 km sti forudsættes anlagt som dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Gammel Ribevej.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften er skønsmæssigt beregnet til 4,470 mio. kr. med en forventet udgift på 0,270 mio.kr. i 2013 og 3,5 mio.kr. i 2014 og 0,7 mio.kr. i 2015.

  Aabenraa Byråd har på mødet den 9. oktober 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2017, hvor der er afsat 3,5 mio.kr. i 2014 og 0,7 mio.kr. i 2015 til projektet.

  Afledt drift er beregnet til 0,063 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Ekspropriation er gennemført og projektering opstartet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø- & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling til ”Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej” på 4,2 mio.kr. til etablering af cykelstien i 2014 og færdiggørelse i 2015.

  Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbene på investeringsoversigten for 2014 med 3,5 mio.kr. og 2015 med 0,7 mio.kr. til ”Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej”, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet Drift af veje og parker årligt tilføres 0,063 mio.kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget, når projektet afsluttes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16823, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelser af cykelforbindelsen fra eksisterende fortov ved Bylderup-Bov Friskole til Åløkke i Bylderup-Bov.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §§10 og 43 lbk.nr. 1048 af 3. november 2011.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften er beregnet til de budgetterede 1,7 mio. kr.

  Aabenraa Byråd har på mødet den 9. oktober 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2017, hvor der er afsat 0,7 mio.kr. i 2014.

  Der søges om frigivelse af anlægsudgiften i 2014 på 0,7 mio.kr.

  Aabenraa Byråd har den 26. juni 2013 meddelt en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø- & Erhverv indstiller.

  at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling til ”Cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup Bov” på 0,7 mio. kr. i 2014  til færdiggørelse af arbejderne.

  Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2014 til ”Sti langs Burkal Skolevej”.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39052, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til udlægning af asfalt slidlag på kommunens veje i 2014.

  Den frigivne bevilling vil indgå i årets slidlagsarbejder på lige vilkår som driftsmidlerne til asfalt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i Investeringsoversigten i budget 2014 afsat 2,0 mio. kr. til asfaltudlægning.

  Der er ingen afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2014 til udlægning af asfalt på kommunens veje.  Beløbet indgår sammen med de afsatte driftsmidler.  Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på Investeringsoversigten for 2014 til ”Asfalt”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17190, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Fortsættelse af punkt nr. 117 på Byrådets møde den 26. juni 2013, hvor kortgrundlaget bag klimatilpasningsplanen blev besluttet udsendt i offentlig høring.

  Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem Staten og KL, samt ny lovgivning, skal kommunen inden udgangen af 2013 udarbejde en klimatilpasningsplan for at imødegå oversvømmelser. Planen skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats.

  Første trin var høring af kortgrundlaget. Andet trin er en plan for klimatilpasningen med mål og retningslinjer samt prioritering af handlemuligheder.

  Planen foreslår nye veje for håndtering af overflade- og grundvand, bl.a. at oversvømmelser styres på overfladen og hen hvor vandet skader mindst eller slet ikke, og ikke i rør under jorden, som har en begrænset kapacitet. Det foreslås endvidere, at vand indgår som et positivt, rekreativt og naturforbedrende element både i byer og på landet.

  Bebyggelse, arealer mm. beskyttes mod oversvømmelse via diger, pumper, byggekoter o. a.

  Den største trussel mod Aabenraa by er vurderet til, at være vand fra Aabenraa fjord. Et af projekterne til at mindske oversvømmelsesrisikoen er ombygning af øvre mølledam ved Brundlund Slot, som blev gennemført efteråret 2013.

  Statens arbejde med oversvømmelsesdirektivet har medført, at Aabenraa by som et af 10 områder i Danmark er udpeget som risikoområde. Kystdirektoratet har fremsendt deres risikoanalyse for Aabenraa området og vil i foråret 2014 indkalde kommunen til møde om det videre arbejde.

  Staten har stillet en række oversvømmelseskort til rådighed, der kan ses på www.klimatilpasning.dk. Kultur, Miljø & Erhverv har vurderet, at der er væsentlige mangler ved disse kort, og har ladet rådgiver udarbejde supplerende beregninger på kortene.

  Der redegøres for sagen vedrørende den tekniske, planlægningsmæssige og fremadrettede del på et temamøde for Teknik- og Miljøudvalget samt Plan- og Trafikudvalget den 27. november 2013. Sagen behandles i Plan- og Trafikudvalget den 28. november 2013 og i Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2013.

  Lovgrundlag

  EU’s oversvømmelsesdirektiv (Directive 2007/60/EC).

  Vejledning nr. 2 af 2013 – Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner.

  Lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer.

  Lov nr. 1149 af 11. december 2012 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer.

  Bekendtgørelse nr. 1222 af 14. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 (oversvømmelseskort).

  Bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.

  Planloven, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013.

  Planmæssige forhold

  Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen 2009.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen (rådgiver, kortudarbejdelsen mv.) finansieres af kommunen og Arwos.

  Høring/udtalelse

  Forslag til klimatilpasningsplan skal efter godkendelse i byrådet sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Udarbejdelsen af planforslaget har været screenet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Der er fremsendt scopingsbrev til nabokommuner, offentlige myndigheder og organisationer ved brev af 1. november 2013.

  Samtidigt med annonceringen af forslaget  annonceres den udarbejdede miljøvurdering af planen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at  forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 28-11-2013

  Godkendt med følgende bemærkninger:

  -at bufferzonen, jf. afsnit 3.3.1, udvides til at omfatte flere fremtidige byudviklingsområder som f.eks. kommuneplanens perspektivområder og alle kommuneplanrammer

  -at retningslinjerne A og G ændres

  A Maksimale befæstelsesgrader

  Befæstelsesgrad for parker og grønne områder ændres fra 0 til mere end 0 % for at sikre mulighed for belægning af legeplads, skaterbane eller lignende anlæg.

  G Afledning af regnvand – LAR 2 ændres til

  Ved renovering af de udpegede veje og belægninger samt ved byggemodning i nye lavtliggende områder i de 8 byer, skal der tages hensyn til at sikre tilstrækkelig afledning af regnvand ved kontrolleret afledning til bassin, gennem f.eks. høje kantsten, grøftekanter, regnbede og lignende.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt, idet udvalget tilslutter sig bemærkningerne fra Plan- og Trafikudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39132, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Der er 40 almene vandværker i Aabenraa Kommune.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53 skal Kommunalbestyrelsen godkende vandværkernes årlige anlægs- og driftsbidrag (takstblade).

  Aabenraa Byråd godkendte den 30. maj 2012, at forvaltningen fremover bemyndiges til at godkende vandværkstakster og fremlægge disse til orientering i udvalg og byråd.

  Medio september 2013 havde Kultur, Miljø & Erhverv godkendt takstblade for 25 vandværker.

  Der har været sendt skriftlig anmodning om indsendelse af takstblade til godkendelse ud til 15 vandværker.

  Primo november 2013 var takstblade for samtlige vandværker i Aabenraa Kommune godkendt.

  Takstblad for Arwos er godkendt særskilt af Byrådet den 19. december 2012.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Lov om vandforsyning m.v., nr. 1199 af 30. september 2013

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36982, Sagsinitialer: akpe

  Sagsfremstilling

  Efter kommunalreformen i 2007 har Aabenraa Kommune 24 amtsregulativer og ca. 600 kommunale vandløbsregulativer. Dertil 4 fællesregulativer fra henholdsvis Lundtoft, Rødekro, Bov og Tinglev kommuner. Gl. Aabenraa Kommune havde intet fællesregulativ.

  Fællesregulativerne danner grundlag for vandløbsadministrationen for generelle vedligeholdelsesbestemmelser som f.eks. grødeskæringsterminer, arbejdsbredder og bevoksninger langs vandløbet. Derudover har hvert enkelt vandløb også et regulativ, hvor specifikke forhold, som f.eks. vandløbets dimensionering, er beskrevet. Bestemmelserne i fællesregulativerne, såvel som enkeltregulativerne, er ikke enslydende, og dette besværliggør administrationen, og er samtidig uhensigtsmæssigt i forhold til bestræbelserne for en ensartet vandløbsvedligeholdelse i kommunen. En samskrivning af de 4 fællesregulativer til èt fællesregulativ for alle kommunens vandløb, herunder også de 24 tidligere amtsvandløb, vil være en åbenlys fordel i forhold til at lette administrationen.

  I henhold til Aabenraa Kommunes bemyndigelsesplan 2010 er det Teknik- og Miljøudvalget, der kan træffe afgørelse vedrørende revision af regulativer.

  Et nyt fællesregulativ vil bl.a. have følgende konsekvenser:

  • Inddragelsen af regulativerne i sagsbehandlingen lettes.
  • Risiko for fejl ved vandløbsvedligeholdelsen, og deraf følgende klager, reduceres.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til vandløbsvedligeholdelse lettes.
  • Fællesregulativet bliver lettere tilgængeligt og forståeligt for alle berørte parter, herunder også borgerne.
  • Borgere over hele kommunen vil opleve ensartet procedure i forhold til vandløbsvedligeholdelse.

  Problematikken omkring ikke-opdaterede regulativer er velkendt i stort set alle landets kommuner, og mange kommuner er begyndt på arbejdet med at forny regulativerne, eller som minimum sammenskrive fællesregulativerne. I Aabenraa Kommune trænger mange enkeltregulativer også til en opdatering, men da dette er en meget stor opgave, er det oplagt at begynde med et nyt fællesregulativ, som er en økonomisk overkommelig opgave.

  Udarbejdelse af et fællesregulativ er tidskrævende, og hvis arbejdet skal udføres af Kultur, Miljø & Erhverv, vil det kræve, at andre vigtige opgaver bliver nedprioriteret. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at en konsulent løser opgaven. Flere rådgivningsfirmaer har stor erfaring med regulativrevision.

  Lovgrundlag

  Vandløbsloven, LBK 1208 af 30.09.2013

  Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, BEK nr. 1437 af 11.12.2007

  Økonomi og afledt drift

  Der er indhentet tilbud fra to rådgivningsfirmaer, der begge tilbyder at udføre opgaven for ca. 100.000 kr. Udgiften dækkes af politikområdet ”alsidig natur.”

  Høring/udtalelse

  Udarbejdelsen af forslag til nyt fællesregulativ kan påbegyndes inden udgangen af 2013, og arbejdet forventes at strække sig over 3-4 måneder.

  Forslaget til nyt fællesregulativ sendes derefter i 8 ugers høring, hvorefter evt. høringssvar indarbejdes i det endelige fællesregulativ. Herefter er der 4 ugers klagefrist.

  Det nye fællesregulativ forventes dermed at være klar i juli/august 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udarbejdelsen af et nyt fællesregulativ gennemføres som beskrevet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/60340, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om Blå Flag og badevandskvalitet.

  Kommunens 26 badevandsstationer og 9 forureningskontrolstationer er også i 2013 blevet undersøgt for bakterier.

  Generelt har badevandskvaliteten været fin i 2013. Der er dog sket en mindre tilbagegang i f. t. sidste år. 14 badevandsstationer får i år betegnelse "Udmærket" (heraf 10 Blå Flag strande), 10 får betegnelsen "God" (heraf 1 Blå Flag strand, Sønderstrand Nord), 0 får betegnelsen "Tilfredsstillende” og 2 får betegnelsen ”Ringe”. Årsagen til forringede badevandskvaliteter er typisk udløb af spildevand. På kontrolstationerne (fx ved udløb af spildevandsudledning) ses ofte højt bakterieniveau.

  I dag har kommunen 11 potentielle Blå Flag-strande, dvs. strande der forventeligt kan opfylde kriterierne for Blå Flag i f. t. badevandskvalitet, informationstavler, affaldssortering, toilet, vand, adgangsforhold, telefonadgang, redningspost, formidling m.m.

  Badevandsdata og beskrivelse af de enkelte strande er offentliggjort på kommunens hjemmeside http://www.aabenraa.dk/borger/natur+-+milj%c3%b8/milj%c3%b8/badevand/badevandskvalitet

  I 2013 tilkendte Friluftsrådet Blå Flag til 10 badevandsstationer i kommunen. Sønderstrand Nord opnåede ikke flaget pga. periodevis høje bakterie tal.

  Sønderstrand Nord er kommunens eneste by-strand, og der anvendes væsentlige ressourcer på vedligehold m. m.. Stranden er kommunens højest prioriterede, hvorfor det er uheldigt, at der heller ikke i 2014 kan opnås Blå Flag. Kultur, Miljø & Erhverv har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde for at strandens og badevandets kvalitet højnes, så flaget kan opnås i 2015.

  Kultur, Miljø & Erhverv ansøger om Blå Flag ved 10 strande i 2014 og fastlægger prøveudtagningsprogrammet.

  Lovgrundlag

  Bek. nr. 939 af 18.09.12 om badevand og badeområder.

  Vejledning til den nye badevandsbekendtgørelse er under udarbejdelse.

  Nr. 9628 af 12/11 2010. Vejledning om badevandsprofiler.

  Den nye badevandsbekendtgørelse implementerer EU´s badevandsdirektiv. Fra 2011 skal kravene i bekendtgørelsen overholdes og alle badevandsstationer skal have kvaliteten "tilfredsstillende" senest ved udgangen af sæsonen 2015.

  Retningslinjer for Blå Flag fremgår af Friluftsrådets hjemmeside www.blaaflag.dk

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til badevandsanalyser finansieres under politikområdet ”miljøbeskyttelse”. Udgifter til Blå Flag (flag, informationstavler, arrangementer, livredningsudstyr m.m.) afholdes under politikområdet ”Sikring af alsidig natur”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/60936, Sagsinitialer: JTV

  Planmæssige forhold

  Ifølge kommuneplanen kan kommunen give tilladelse til grundvandskøling, såfremt en række betingelser er opfyldt, blandt andet at grundvandskølingen ikke påvirker andre indvindingsboringer, samt at indvindingen ikke må ske fra dybtliggende og velbeskyttede grundvandsmagasiner. De nævnte betingelser er ikke opfyldt, og ansøgningen om grundvandskøling er dermed i strid med kommuneplanens retningslinjer.

  Høring/udtalelse

  Ansøgningen har været i høring hos Arwos (tidl. Forsyningen), idet Arwos står for driften af vandforsyningen i Aabenraa by.

  Arwos har haft Grontmij til at gennemgå ansøgningen, og på den baggrund har Arwos vurderet, at indvindingen til grundvandskølingen vil udgøre en trussel mod indvindingen ved Farversmølle Vandværk.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Sydbank ansøgte den 19. oktober 2007 kommunen om tilladelse til at etablere et grundvandskøleanlæg på deres egen grund. Den 24. januar 2008 blev sagen første gang behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Punktet blev ikke behandlet, da der blev fundet et kompromis mellem ansøger og kommunen, i forhold til en alternativ boringsplacering.

  I juli 2008 udførte Sydbank henholdsvis en prøveboring og en pejleboring på kommunens engareal, syd for Rugkobbelvej. Prøveboringen viste ikke et tilfredsstillende resultat for Sydbank, og den 3. november 2009 genfremsendte Sydbank derfor den oprindelige ansøgning, hvor 2 af boringerne var placeret tæt på indvindingsfanen for Farversmølle Vandværk.

  Den 10. februar 2010 meddelte Teknik- og Miljøudvalget afslag til Sydbanks ansøgning om etablering af boringer og grundvandskøleanlæg, tæt ved Farversmølle Vandværks indvindingsopland.

  Sydbank påklagede kommunens afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet.

  Den 8. november 2013 har Natur og Miljøklagenævnet stadfæstet kommunens afgørelse.

  Sydbank har mulighed for at anlægge en retssag mod Natur og Miljøklagenævnet indenfor en given tidsfrist.

  Kommunen vil i den nærmeste fremtid kontakte Sydbank med henblik på at få sløjfet de to boringer på kommunens engareal.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 757 af 22/12/2006

  Vandforsyningsloven, LBK nr. 935 af 24/09/2009

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) BEK. nr. 1335 af 06/12/2006

  Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg, BEK. nr. 1206 af 24/11/2006

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33652, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Parallelkonkurrencen Aabenraa - Fremtidens Købstad, blev sat i gang den 15. maj 2013. Forinden vedtog byrådet den 24. april 2013, konkurrenceprogrammet og udpegede politiske medlemmer til bedømmelseskomiteen.

  Under konkurrenceperioden frem til den 16. september 2013, har der været afholdt 2 workshops mellem bedømmelseskomité, tekniske rådgivere og de tre teams.

  En enig bedømmelseskomité udpegede den 10. oktober 2013 tre vindere af konkurrencen. Den gode udviklingsplan for Aabenraa findes på tværs af det tre vinderprojekter.

  Anbefalinger til viderebearbejdning

  Kultur, Miljø & Erhverv orienterer hermed om anbefalinger til det videre arbejde frem mod en endelig udviklingsplan. Anbefalingerne er på vegne af projektets styregruppe fremsendt til politisk behandling i Byrådet via Plan- og Trafikudvalget.

  Anbefalingerne tager afsæt i de tre vinderforslag, bedømmelseskomitéens dommerbetænkning, den administrative projektgruppes bemærkninger og den offentlige høring. Anbefalingerne er vedlagt som bilag.

  Den videre proces

  Efter byrådets behandling af styregruppens anbefalinger til viderebearbejdning igangsættes et parallelt arbejde på tværs af forvaltningen og de tre teams.

  Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv varetager arbejdet med at samle den endelige udviklingsplan for Aabenraa. Udviklingsplanen sammensættes på tværs af de tre projekter fra konkurrencen og ud fra byrådets beslutning om anbefalinger om viderebearbejdning.

  De tre teams modtager hver en arbejdsopgave svarende til deres vinderhonorar og viderebearbejder udvalgte delelementer i deres projekter. Opgaverne til de tre teams er beskrevet i styregruppens anbefalinger til det videre arbejde.

  Kultur, Miljø & Erhverv samler afslutningsvist op på det viderebearbejdede materiale og sikrer overensstemmelse mellem delopgaver og den samlende udviklingsplan.

  Endelig udviklingsplan for Aabenraa, forventes politisk behandlet i fagudvalg og byråd i marts 2014.

  Ved samme møde forventes politisk behandling af Program for Områdefornyelse Aabenraa Midtby. Områdefornyelse Aabenraa Midtby skal til dels være med til at realisere planerne for Fremtidens Købstad. Realisering forventes påbegyndt sensommeren 2014.

  Bilag

  3 sider i ”Anbefalinger til viderebearbejdning” er foreløbigt lukket på grund af forhandling med arkitektteams frem til en aftale er på plads.

  Økonomi og afledt drift

  Idet bedømmelseskomitéen har udpeget tre vindere frem for én, er der i dialog med Realdania aftalt, at det samlede projektbudget udvides sådan, at der bliver vinderhonorar (honoreret arbejdsopgave) til alle tre teams.

  Viderebearbejdningen giver Aabenraa Kommune mulighed for at komme et spadestik dybere i retning mod en realisering af planerne for Fremtidens Købstad.

  Projektet skal pga. honorar til de 3 vindere tilføres yderligere midler, der fordeles ligeligt mellem Realdania og Aabenraa Kommune.

  Dette indebærer en merudgift for Aabenraa Kommune på anslået 150.000 kr. i forhold til oprindeligt budget.

  Jf. budgetkontrol i PTU finansieres merudgiften af Planlægning indenfor Plan- og Trafikudvalgets budget.

  Høring/udtalelse

  Fra den 10. oktober 2013 til 3. november 2013, har de tre vinderprojekter været fremlagt for offentligheden, og det har været muligt for offentligheden at afgive høringsbemærkninger til projekterne.

  Der er indkommet 8 høringssvar.

  Resumé af høringsbemærkninger samt forvaltningens bemærkninger hertil, er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Orientering fra Drift & Anlæg:

  1. Licitation for Strandpromenaden 1. etape
  2. Licitation for signalanlæg
  3. Licitation for vejbelysning
  4. Renholdelsesordning for Aabenraa Bymidte: Vejdirektoratet har modtaget klage over kommunens afgørelse
  5. Olieforurening i Padborg

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Tillægsdagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 4. december 2013

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40544, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til ny Betalingsvedtægt for spildevand januar 2014.

  Betalingsvedtægten skal afløse tidligere betalingsvedtægt for spildevand februar 2010.

  Ændringerne i forslaget til ny betalingsvedtægt skyldes hovedsagligt vedtagelsen af Lov nr. 902 af 4. juni 2013 – Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Denne lov indfører en rabatordning for virksomheder med vandforbrug over 500 m3 om året. Denne rabatordning er benævnt ”trappebetalingsmodel”.

  Ændringerne i forhold til tidligere betalingsvedtægt vedrører Kapitel 7 – Vandafledningsbidrag, punkt 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4.

  Ændringen betyder desuden redaktionelle ændringer i punkt 9.1 og 9.2.

  Derudover er der foretaget mindre præciseringer i afsnit 7.5, 9.4 og 11.1.

  Ændringerne skal i henhold til loven træde i kraft pr. 1. januar 2014 og er derfor allerede indarbejdet i de af Arwos fremsendte takster for 2014.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 – Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Lov nr. 902 af 4. juli 2013 – Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Betalingsvedtægten for spildevand januar 2014 indstilles til Byrådets godkendelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2013

  Anbefales godkendt.