Beslutningsprotokol

onsdag den 18. december 2013 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Erwin Andresen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Bent Sørensen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punkterne 207 - 215
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 18. december 2013

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33395, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. oktober 2013 søgt om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af toiletbygning og udekøkken i Toldbehandlingsområdet i Padborg. Udvalget bevilligede anlægsbevillingen, samt den afledte drift på 0,21 mio. kr.

  Økonomiudvalget fulgte Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om at give en anlægsbevilling til etablering af toilettet og udekøkkenet. 

  Derimod kunne Økonomiudvalget ikke anbefale at tilføre politikområdet ”Drift af Veje og Parker” de 0,21 mio. kr. til den afledte drift, som forvaltningen ønskede finansieret af puljen vedr. afledt drift, når bygningen blev taget i brug. 

  Derudover ønskede Økonomiudvalget heller ikke at give en rammekorrektion på 0,12 mio. kr. til udvidelse af rengøringen af det eksisterende toilet fra 5 til 7 dage. 

  Økonomiudvalget ønskede ikke at tage stilling til driftsomkostningerne før licitationsresultatet forelå.

  Derfor blev der indarbejdet en option i udbuddet af driften på dels vedligeholdelse af det nye toilet, dels udvidelsen af vedligeholdelsen af det eksisterende toilet fra 5 til 7 dage.

  Licitationen blev afholdt den 5. november 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Ved licitationen vandt kommunens Entreprenørgård med deres kontrolbud.

  I henhold til tilbudslisten skal Entreprenøren have 134.680 kr. for at vedligeholde de 2 nye toiletter samt udekøkkenet i 7 dage.

  Såfremt kommunen ændrer vedligeholdelsen af det eksisterende toilet fra 5 til 7 dage om ugen vil det koste 36.688 kr.

  Hertil skal der lægges 15% til uforudsete udgifter samt hærværksomkostninger.  Hærværksomkostningerne skal kun lægges på det nye toilet. idet evt. hærværksomkostninger på det gamle toilet er indarbejdet i driftsbudgettet.

  Tilbuds sum:

  kr.

  Uforudsete udgifter: kr.

  Hærværk: kr.

  I alt, kr.

  Nyt toilet & udekøkken

  134.680

  20.202

  40.000

  194.882

  Udvidelse fra 5 – 7 dage af eks. toilet.

  36.688

  5.503

  0

  42.191

  237.073

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der i 2014 og årene fremover tilføres 0,19 mio. kr. til politikområdet: ”Drift af Veje og Parker til den afledte drift, som finansieres af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget, når bygningen tages i brug,

  at der gives en tillægsbevilling i 2014 på 0,04 mio. kr. til politikområdet: Drift af Veje og Parker til udvidelse af rengøring fra 5 til 7 dage om ugen for det eksisterende toilet, som finansieres af kassebeholdningen, og

  at der gives en rammekorrektion i 2015 – 2017 på 0,04 mio. kr. til politikområdet: Drift af Veje og Parker til udvidelse af rengøring fra 5 til 7 dage om ugen for det eksisterende toilet, som finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  1. at anbefales godkendt.
  2. at medtages i 1. budgetkontrol 2014.
  3. at anbefales godkendt uden tilføjelsen: ”som finansieres af kassebeholdningen”.

  Jørgen Witte stemte imod.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8718, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til stiplan for Aabenraa Kommune forelægges her til godkendelse og efterfølgende offentlig høring.

  Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet. Inden for de valgte rammer skal planen være dynamisk, så der kan foretages en løbende prioritering af de forskellige tiltag, ligesom nye projekter og ideer skal kunne inddrages i planen.

  Stiplanen retter sig mod at forbedre forholdene for de lette trafikanter, dvs. fodgængere, cyklister og knallertkørere (30 km/t knallert), og der er særligt fokus på skolevejene.

  For stier i det åbne land er den langsigtede målsætning at etablere et hovedstinet som, så direkte som muligt, sammenbinder kommunens bysamfund med oplandsbyerne.

  For stier i byområder er det tilsvarende et mål at sikre stiforbindelser mellem boligområder og områder med uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, børneinstitutioner, fritidsanlæg m.m.

  Forslaget til stiplanen har et forstærket fokus på udpegning af stiruter langs mindre befærdede veje, hvor der eventuelt kan suppleres med fartdæmpende foranstaltninger.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10, hvorefter det påhviler vejbestyrelserne at holde deres veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Planmæssige forhold

  Stiplanens målsætninger søges også realiseret gennem den øvrige, fysiske planlægning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til stiplan godkendes til udsendelse i offentlig høring, med høringsfrist 14. februar 2014.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Godkendt til udsendelse i offentlig høring, idet skoler, idrætsanlæg mv. indarbejdes i kortbilagene og stikort for landområder samtegnes med rekreativt stinet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/10887, Sagsinitialer: JTV

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har ønsket at få genoptaget behandling af sagen om lerafgravning på matr. 172b, Hokkerup Holbøl, beliggende Keldbjergvej, 6340 Kruså.

  Sagen blev første gang behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 17. april 2013, hvor udvalget besluttede, at der kunne gives tilladelse med et vilkår om at der skulle etableres en alternativ vejforbindelse mellem matr. 172b og Sønderborgvej.

  Den 24. april 2013 indsendte Lerstranskøb et forslag om ensrettet kørsel for lastbilerne på Keldbjergvej (Fra Hokkerup og mod Øst).

  Forslaget var ikke i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af den 17. april 2013.

  Den 12. juni 2013 fik Teknik- og Miljøudvalgt en mundtlig orientering om status på sagen.

  Den 18. september 2013 fik Teknik- og Miljøudvalget en skriftlig orientering om sagen, på baggrund af en mail fra udvalget. Udvalget tager orienteringen til efterretningen.

  Efter henvendelser fra lodsejeren og Lertranskøb til forvaltningen aftales det, at Lertranskøb inviteres til et møde med forvaltningen om sagen.

  Den 21. november 2013 afholdes mødet mellem forvaltningen og Lertranskøb. På mødet bliver sagen gennemgået, og der bliver udvekslet forskellige synspunkter. Der bliver også drøftet alternative vejforbindelser i både nordlig og sydlig retning fra matr. 172b Hokkerup, Holbøl.

  Efter mødet meddeler Lertranskøb, at ingen af de kontaktede lodsejere, hverken nord eller syd for matr. 172b er interesseret i at indgå en aftale med Lertranskøb om en vejforbindelse over deres arealer.

  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, som vil kunne ændre det forhold, at Keldbjergvej ikke er dimensioneret til det store antal transporter pr. år. Ifølge Lertranskøbs oplysninger vil der blive kørt med forvogn og kærre (ca. 571 læs á 17 m3 i en periode på 8-10 arbejdsdage pr. år). Dertil kommer de gener som transporten vil have for beboerne langs Keldbjergvej. Keldbjergvej benyttes i øvrigt også som en skolevej for områdets skolesøgende børn.

  Det er meget udbredt, at der findes alternative vejforbindelser i forbindelse med råstofindvinding både her i kommunen, men også andre steder i landet. Forvaltningen har pt. en sag fra Kliplev under behandling, hvor den ønskede vejforbindelse ikke er egnet. Entreprenøren arbejder således på en alternativ vejforbindelse. Det samme er gældende for en tredje sag vest for Rødekro.

  Forvaltningen har i denne sag foretaget en helhedsvurdering af de konsekvenser, som en tilladelse vil kunne medføre for Keldbjergvej samt generne for beboerne omkring Keldbjergvej.

  Forvaltningen har udarbejdet to løsningsforslag til UTM og på baggrund af en samlet vurdering anbefaler forvaltningen løsningsforslag 1.

  Løsningsforslag:

  Løsningsforslag 1

  At der meddeles afslag på ansøgningen. Kommunens afgørelse kan påklages til Natur & Miljøklagenævnet.

  Løsningsforslag 2

  At der igangsættes en vejteknisk undersøgelse af Keldbjegvej samt en fornyet partshøring af berørte parter langs Keldbjergvej. Udgifterne afholdes af kommunen.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 (Råstofloven)

  Planmæssige forhold

  Ifølge Råstofplan 2012 for Region Syddanmark ligger arealet ikke indenfor de regionale graveområder for ler. Det vil sige, at regionen skal give samtykke til ansøgningen, inden kommunen kan meddele den endelige indvindingstilladelse. Ansøgningen er ikke blevet behandlet af regionen endnu, da ansøgningen skal være fuldt oplyst og færdigbehandlet af kommunen, inden regionen vil tage stilling i sagen.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunen har anmodet Cowi om bæreevneundersøgelse for Keldbjergvej.

  Undersøgelsen konkluderer, at Keldbjegvej ikke er dimensioneret til de ønskede lertransporter, og det medfører økonomiske udgifter for kommunen at genoprette skaderne på Keldbjergvej. Cowis undersøgelse er vedhæftet som bilag til sagen.

  Cowi vurderer, at Keldbjergvej skal forstærkes med op til 7 cm asfalt og udgiften er estimeret til at ligge mellem 0,4 mio. kr. og 1,2 mio. kr. afhængigt af forstærkningsmetoden. Ifølge Cowis notat vil en foreløbig undersøgelse af Keldbjergvej koste ca. 0,02 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Der skal foretages en fornyet partshøring af berørte parter primært langs Keldbjergvej, hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter sig for at Keldbjergvej skal undersøges som adgangsvej til matr. 172b Hokkerup, Holbøl.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag 1 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Godkendt som indstillet.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46021, Sagsinitialer: AMOE

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 26. juni 2013, at der blev iværksat en række tiltag for at nedbringe ventelisten for miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Følgende tiltage blev besluttet og er efterfølgende iværksat:

  • Forlængelse af projektansættelse af midlertidig ansat i 4 måneder
  • Gennemgang af sagsgange med proceskonsulent med henblik på effektivisering
  • Møde med de landbrugsfaglige rådgivere om pipeline og kvalitet af ansøgningsmateriale med hensyn til miljøgodkendelser og byggeansøgninger
  • Opstramning af muligheder for ændringer i sagsforløbet, så det overfor rådgivere og ansøgere oplyses, at der ikke kan laves væsentlige ændringer undervejs, når sagsbehandlinger først er startet op
  • Fremadrettet sendes alle generelle spørgsmål fra rådgivere skriftligt, så der ikke skal udarbejdes telefonnotater, og så der ikke er tvivl om, hvad der er spurgt om, og hvad der er svaret
  • Opdatering af sagsbehandlingstiderne og en mere præcis tidsplan for påbegyndelse af ansøgningerne, og mere uddybende svar til rådgivere og ansøgere med hensyn til tidspunkt for påbegyndelse
  • Tilkøb af konsulentbistand for 0,3 mio. kr. for at nedbringe ventelisten med yderligere 6 ansøgninger

  Som det fremgår af bilaget om procestjek af husdyrgodkendelserne, er der kun fundet et mindre antal muligheder for yderligere effektivisering, bl.a. ansættelse af en yderligere medarbejder frem for anvendelse af konsulenter og supplere med en koordinator for gruppen.

  De forskellige tiltag har betydet en væsentlig øget færdiggørelse af antal sager i perioden fra 1. juli, således er der 21 §§ 11 og 12 ansøgninger, der er afgjorte i perioden.

  Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 bevilliget 1 mio. kr. til planlægning og miljøgodkendelser. Forvaltningen har besluttet at ansætte en medarbejder i foreløbig 2014 til hjælp til yderligere afvikling af ventelisten for miljøgodkendelser.

  Pr. 1. juni 2013 var der 4 nye godkendelser (§§ 11 og 12) og 6 tillæg til §§ 11 og 12 på ventelisten. Der er siden indkommet 14 nye sager, heraf 5 nye §§ 11og 12 og 6 nye tillæg til §§ 11 og 12, så der nu stadig er 4 nye § 11 og 12 godkendelser og 6 tillæg på ventelisten pr. 1. december 2013. Det betyder, at der nu er en ventetid på ca. 6 måneder for opstart af en ny ansøgning. Det er en halvering af ventetiden i forhold til tidligere, og forvaltningen forventer at komme ned på en ventetid på ca. 3 måneder i løbet af 2014.

  Lovgrundlag

  Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller.

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Taget til efterretning, idet forvaltningen løbende informerer udvalget.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8919, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  En indsats i Vækstplan 2018 er udstykning af attraktive parcelhusgrunde i Aabenraa. Udstykningen bidrager til et varieret boligudbud i Aabenraa, der gør det mere attraktivt at flytte til og bo i Aabenraa kommune. 

  Parcelhusgrundene udbydes til salg i henhold til lokalplan nr. 27: Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Parcelhusgrundene ligger på Høje Kolstrup og indgår i helhedsplanen for en sund og bæredygtig bydel, hvor muligheden for en aktiv og sund livsstil er integreret. De første 10 parcelhusgrunde forventes at blive udbudt offentligt til salg i starten af 2014. Udbuddet af de resterende parcelhusgrunde vil afhænge af efterspørgslen på grundene (oversigt over parcelhusgrundene findes i bilag).

  Hvad skal parcelhuskvarteret hedde?

  Parcelhuskvarteret skal have et vejnavn. I den forbindelse er der afholdt en navnekonkurrence i perioden fra den 3. december 2013 til den 9. december 2013, hvor interesserede, herunder personer på ventelisten til parcelhusgrundene, har afgivet deres forslag til vejnavn. I vedlagte bilag er vist de forslag, der overholder kriterierne for vejnavn.

  Anbefaling:

  • At der vælges mellem nr. 1-22 på listen over forslag, der overholder kriterierne for vejnavne, således
  • At allerede eksisterende vejnavne ikke vælges
  • At personnavne på forslagsstiller ikke vælges
  • At vejnavn der indeholder ”skov” i første stavelse ikke vælges, da der findes 29 vejnavne i Aabenraa Kommune, der indeholder ”skov” i første stavelse

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget med afsæt i forslagene udvælger vejnavn til parcelhuskvarteret på Høje Kolstrup, Aabenraa. 

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Udvalget valgte vejnavnet: Langhus.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16702, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev.

  Lokalplanområdet er beliggende ved Skarrev.

  Lokalplanområdet afgrænses mod øst af det udbyggede sommerhusområde ved Skarkær samt fredskov. Mod nord og vest afgrænses lokalplanområdet af vejen Østerkrogsforte og åbent land, mens det mod syd afgrænses af Skarrevvej langs kysten.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for, at udstykke og opføre 25 sommerhuse.

  Forslaget til lokalplanen indeholder blandt andet bestemmelser, som skal sikre, at ny bebyggelse opføres med et ensartet udtryk.

  På grund af kystnærhed er der udarbejdet visualiseringer af, hvordan kystlandskabet vil blive påvirket visuelt.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune udlagt til sommerhusområde, rammeområde 1.7.004.S, Skarrev.

  Området må anvendes til sommerhusbebyggelse, feriekoloni, vandrerhjem, teltplads, restaurant, kiosk (maks. 200 m²), parkering, servicevirksomheder til områdets betjening samt fællesanlæg.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

  Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde.

  Zoneforholdene ændres ikke med lokalplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev, vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger.

  Kultur Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev, tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 12-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Taget til efterretning.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31685, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 73 – Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby.

  Lokalplanområdet ligger ved Skovbyvej i den sydøstlige udkant af Løjt Kirkeby. Mod nord grænser området op til en tidligere erhvervsejendom, som anvendes til bolig (beliggende i erhvervsområde). Øst for området er kirkegården med tilhørende areal til udvidelser, der på nuværende tidspunkt fremstår skovtilplantet. Mod syd og vest grænser området op mod det åbne land, herunder et mindre område med fredskov (Præsteskoven).

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at udvide fjernvarmeværket mod vest med yderligere en biomassekedel samt tilhørende anlæg som akkumulatortank og halmlager.

  Lokalplanen overfører areal fra landzone til byzone.

  Plan- og Trafikudvalget godkendte den 7. november 2013, punkt 150, at der blev gennemført en forudgående idéhøring til den videre planlægning af udvidelsen af fjernvarmeværket.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan N 5 – Fjernvarmeværk ved Skovbyvej i Løjt-Kirkeby, vedtaget af Aabenraa Byråd d. 25. april1989.

  Lokalplanen fastlægger anvendelsen i området til fjernvarmeværk med tilhørende lager, mandskabsrum, administrationslokaler m.v.

  Lokalplan N 5 ophæves i sin helhed ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 73.

  Dele af lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.3.015.E - Skovbyvej. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Virksomheder må have miljøklasse 2-3.

  Lokalplanens anvendelse bestemmelser ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet der i lokalplanen gives mulighed for tekniske anlæg. Lokalplanens områdeafgrænsning stemmer ligeledes ikke overens med rammeområdet. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2009.

  Planområdet ligger delvis i byzone og landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen overføres ca. 1,2 ha landzone til byzone.

  Planforslagene er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring/udtalelse

  Der er i forbindelse med den forudgående idéhøring kommet et høringssvar.

  Forslaget er resumeret og kommenteret i Indsigelsesnotat af 29. november 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 73 – Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby og forslag til kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2009, vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger,

  at forslagene fra idéhøringen tages til efterretning,

  at der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse for udvidelsen af fjernvarmeværket, idet det er vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik & Miljøudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 73 – Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby og forslag til kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2009, tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 12-12-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Taget til efterretning.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/393, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  1. Pålægning af byggelinjer langs Gasværksvej: Offentliggøres primo 2014. 
  1. Q8 har indsendt et alternativt oprensningsforslag som høringssvar. Forslaget omfatter en opgravning af den øverstliggende forurening. Forureningen i og under lerlaget skal renses ved biologisk nedbrydning, stimuleret ved tilsætning af iltrigt vand. Q8 er indstillet på at gennemføre den foreslåede oprensning, såfremt der kan opnås enighed om omfang og slutkriterier. Q8 har foreslået, at der gennemføres yderligere undersøgelser, som kan belyse metodens effekt under de givne forhold. Forvaltningen har forlænget høringsfristen til 1. maj 2014 med henblik på at de opnåede undersøgelsesresultater kan danne grundlag for fastlæggelsen af den endelige oprensningspåbud.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Taget til efterretning.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/395, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Intet.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/377, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Tillægsdagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 18. december 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39045, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Der har i 2013 været afholdt 4 licitationer vedr. drift på politikområdet ”Drift af Vej & Parker”. Det forventede mindre forbrug ved licitationerne kan ses af nedenstående tabel.

  Tal i 1000 kr.

  Forventet mindre forbrug 2014

  Forventet mindre forbrug 2015 -

  Delområde 3

  1.057

  1.057

  Driftspakken (Vejklasse 1 & 2)

  1.999

  2.499

  Gadelys, drift

     240

     240

  Signalanlæg

       15

       15

  I alt

  3.311

  3.811

  Der er samlet fremkommet en besparelse på ca. 3,3 mio. kr. i 2014 og en besparelse på ca. 3,8 mio. kr. i 2015 og årene derefter som følge af de for kommunen gode priser.

  I henhold til Aabenraa Kommunes indkøbs – og udbudspolitik skal 75% af en nettogevinst ved et udbud tilgå effektiviseringsstrategien og de 25% må udvalget beholde. I budget 2014-2017 er afsat en pulje til tværgående besparelser under Økonomiudvalget på 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015-2017, som skal udmøntes i forbindelse med udbud. Dette betyder følgende i henhold til nettogevinsterne i de 4 år:

  Tal i 1000 kr.

  2014

  2015-

  Besparelse

  -3.311

  -3.811

  75% til tværgående besparelser, ØU

  2.483

  2.858

  25% bibeholdes på udvalgets budget

  828

  953

  Sagen har været behandlet i Direktionen den 13. december 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Besparelsen fordeles  efter gældende indkøbs- og udbudspolitik hvor Teknik- og Miljøudvalget bibeholder 25% af besparelsen. 75% tilføres puljen for tværgående besparelser under Økonomiudvalget, som blev afsat i budget 2014-2017.  Det betyder, at tilføres økonomiudvalget 2,483 mio. kr. 2014 og 2,858 mio. kr. i 2015 - 2017. I teknik- og Miljøudvalget bibeholdes gevinstrealiseringen på 0,828 mio. kr. i 2014 og 0,953 mio. kr. i 2015 -2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling på 2,483 mio. kr. i 2014 til ”Tværgående besparelsespulje”, økonomiudvalget finansieret af Teknik- og Miljøudvalget politikområdet ”Drift af Veje og Parker”, og

  at der gives en rammekorrektion fra 2015-2017 på 2,858 mio. kr. til ”Tværgående besparelsespulje”, økonomiudvalget finansieret af Teknik- og Miljøudvalget politikområdet ”Drift af Veje og Parker”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-12-2013

  Anbefales godkendt.

  For at styrke bygherretilsynet indenfor drift af veje, parker, grønne områder og idrætsanlæg, ønsker udvalget ansat yderligere en tilsynsassistent i Kultur, Miljø & Erhverv.  

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af punktet.