Beslutningsprotokol

onsdag den 5. februar 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Helga Nørgaard, Christian Panbo, Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Kurt Andresen
Bemærkninger: Der var afbud fra Jens Wistoft
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 5. februar 2014

  Kl. 9.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2302, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet

  Der er i 2013 afsluttet et anlægsprojektet ”klimatilpasningsprojekter” hvor bruttoudgiften er 2,5 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På Teknik- og Miljøudvalget er der i 2013 afsluttet anlægsprojektet ”Klimatilpasningsprojekter” indenfor bevillingen og uden afvigelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at anlægsprojektet ”Klimatilpasningsprojekter” der er afsluttet inden for bevillingen uden afvigelse godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9546, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Den 24. april 2013 vedtog Aabenraa Byråd, at Aabenraa Kommune må optage et lån på 85,7 mio. kr. til udskiftning af de mest energislugende gadelysarmaturer i perioden 2014 – 2017.  Den forventede besparelse, når udskiftningen er fuldt implementeret, vil ligge på ca. 5 mio. kr. som skal finansiere tilbagebetalingen af lånet over 25 år.

  I perioden april – oktober 2013 har forvaltningen udarbejdet et udbudsmateriale i overensstemmelse med byrådets beslutning fra den 24. april 2013.

  Ved licitationen den 30. oktober 2013 blev licitationsresultatet kendt og kommunens behov for lånoptagelsen er nu reduceret til 78,7 mio. kr. i forhold til de oprindelige udmeldinger.

  Investeringsoversigten for perioden 2014 - 2017foreslår forvaltningen ændret, ud fra licitationen, med i alt 7 mio. kr. set over perioden 2014 – 2017.

  Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsudgifterne på 78,7 mio. kr. for hele perioden 2014 – 2017, idet energirenoveringen af gadelys er et samlet budget som forventes at være afsluttet ved udgangen af 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigt 2014-2017 afsat et rådighedsbeløb på 85,7 mio. kr. til udskiftning af gadebelysning, som er 100% lånefinansieret. Det samlede lånebehov kan på baggrund af ovenstående fastsættes til 78,7 mio. kr. Som følge heraf ændres nuværende investeringsoversigt jf. tabel 1.1 og den budgetterede låneoptagelse korrigeres i forhold til ændringerne.

  Tabel 1.1:Ændring af investeringsplan ”udskiftning af gadelys”

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  I alt

  Investeringsplan

  2014 - 2017

  10.000

  50.000

  20.000

  5.700

  85.700

  Ny investeringsplan

  Jf. udbud

  10.000

  40.000

  20.000

  8.700

  78.700

  Korrektion af

  investeringsplan

  -

  -10.000

  -

  3.000

  -7.000

  Energirenoveringen af gadelys er et samlet 4 årigt budget som forventes at være afsluttet ved udgangen af 2017.  Der søges derfor om frigivelse af anlægsudgifterne for hele perioden 2014-2017.

  Ovenstående ændring i rådighedsbeløbet vil betyde, at den budgetterede låneoptagelse skal korrigeres og dermed vil der også ske ændringer i renter og afdrag, som skal korrigeres i Økonomiudvalget.

  I forbindelse med 2. behandling af budget 2014-2017 blev der flyttet 10 mio. kr. fra 2014 til 2015 i forhold til godkendt investeringsplan i Økonomiudvalget den 18. juni 2013, punkt 101 ”Fremtidig udbud af gadelys – finansiering”. Dette får konsekvenser i forhold til den forventede beregnede afledte driftsbesparelse som var beregnet på en forventet investering i 2014 på 20 mio. kr. i stedet for 10 mio. kr., idet der vil ske en forskydning af opsætning af 1.850 lamper fra 2014 til 2015. Den mindre driftsbesparelse skal korrigeres i Teknik- og Miljøudvalget.

  I tabel 1.2 kan ses den samlede opgørelse af ændringerne i renter/afdrag, afledt driftsbesparelse, P/L samt kassebeholdningen.

  Tabel 1.2: Budgetpåvirkning i alt

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Korrektion af renter og afdrag, ØU

      -101

  -616

  -609

  -569

  -407

  Korrektion af driftsbesparelse, TMU

  815

  -132

  0

  0

  ændring i P/L besparelse

  10

  -4

  0

  0

  Nettoeffekt kassebeholdning.

       -101

  209

  -745

  -569

  -407

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til ændring af investeringsplan 2014-2017 jf. tabel 1.1 godkendes,

  at budgettet låneoptagelse i årene 2014-2017 korrigeres til ændringer i investeringsplan jf. tabel 1.1,

  at der meddeles en anlægsbevilling for årene 2014-2017 på samlet 78,7 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på godkendte investeringsoversigt jf. tabel 1.1,

  at der gives en negativ rammekorrektion 2015-2018 til Økonomiudvalget til korrektion af renter og afdrag jf. tabel 1.2,

  at der gives en rammekorrektion 2015-2016 til Teknik- og Miljøudvalget til korrektion af afledt drift jf. tabel 2.1, og

  at der foretages rammekorrektion 2015-2018 for nettoeffekten jf. tabel 3.1 af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/20270, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Den 9. januar 2013 godkendte Teknik- og Miljøudvalget at sende ”Plan for ikke-signalregulerede fodgængerfelter” i høring. De grundlæggende erfaringer og principper i planen var følgende:

  Høringen blev afsluttet 1. marts og der var 87 høringssvar i perioden. Høringssvarene kan ses på hjemmesiden www.aabenraa.dk/fodfelter. Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med politiet på ny vurderet hvert enkelt fodgængerfelt med udgangspunkt i høringssvarene og vil foreslå ændringerne beskrevet i bilaget.

  På udvalgsmødet den 17. april 2013 blev yderligere ændringer forelagt, som også er beskrevet i bilagene.

  Forvaltningen foreslår, at den offentliggjorte plan for ikke-signalregulerede fodgængerfelter godkendes med de ændringer, der er beskrevet i bilag 1, som også kan ses i den samlede liste i bilag 2.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10.

  Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, med mindre andet er bestemt.

  Bekendtgørelse af anvendelse af vejmarkering §184.

  Stk. 1. Fodgængerfelt uden signalregulering må ikke etableres, hvor den tilladte hastighed er større end 60 km/t

  Stk. 2. Fodgængerfelt uden signalregulering må ikke etableres, hvor oversigten er begrænset. Dette gælder dog ikke fodgængerfelter efter en vige- eller stoplinje. Fodgængerfelter uden signalregulering må i øvrigt kun etableres, hvor både den kørende og gående færdsel er så tæt, at fodgængerfeltet er nødvendigt for en rimelig afvikling af den gående trafik. Der skal her tages hensyn til, om der er mange børn eller ældre, der skal krydse kørebanen.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til udførelsen af planen finansieres via driftsbudgettet.

  Høring/udtalelse

  Forslaget har været til høring i perioden fra 9. januar til 1. marts 2013.

  I høringsperioden har der været artikler i Jyske Vestkysten, Aabenraa Ugeavis og Der Nordschleswiger. Derudover har der været annoncer i både Jyske Vestkysten samt Aabenraa Ugeavis og høringen er beskrevet i ”Aabenraa Informerer”. Klistermærker har været påsat alle berørte fodgængerfelter med henvisning til hjemmesiden www.aabenraa.dk/fodfelter.

  Der er i perioden indgået 87 høringssvar på hjemmesiden og der har været afholdt møder med Handicaprådet, Seniorrådet og lokale landsbyforeninger her på rådhuset.

  På baggrund af møderne har Seniorrådet, Handicaprådet og alle repræsenterede byer kommet med høringssvar. Derudover har der været afholdt besigtigelser på følgende lokaliteter:

  • Løjt (Løjt Skolegade og Løjt Storegade
  • Kollund (Skolevej)
  • Aabenraa (Haderslevvej)

  Besigtigelsen i Kollund og Løjt foregik sammen med lokale repræsentanter. Besigtigelsen på Haderslevvej blev foretaget forud for et orienteringsmøde for 6 interesserede på Gl. Kongevej

  Høringssvarene kan ses på hjemmesiden www.aabenraa.dk/fodfelter/giv+os+dine+kommentarer. Ændringerne beskrevet i bilaget er blandt andet sket på baggrund af de indkomne høringssvar.

  Politiet har givet sit samtykke til foreliggende forslag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den offentliggjorte plan for ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger godkendes med de ændringer, der fremgår af bilag 1 og 2.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/35782, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Beboerne på Barsø har ønsket flere afgange med Barsøfærgen.

  Det drejer sig dels om en ekstra færge hverdage kl. 16.00, dels på sigt om en ekstra færge om formiddagen. Antallet af afgange på hverdage vil så stige fra 8 til 10 (hver anden dag er der en ekstra afgang med overførsel af en mælkebil).

  Af de 8 færgeafgange er den ene: kl. 12.30, betalt af postvæsenet.

  Beboerne begrunder forslaget med en ekstra færge kl. 16.00 med, at ventetiden er for lang mellem 15.15 færgen og 17.15 færgen, når man kommer træt hjem fra skole, arbejde eller indkøbstur.

  Det er beboernes umiddelbare opfattelse, at det ikke vil indebære større omkostninger med en ekstra afgang, idet alle ture kun sejles efter bestilling og der jævnligt er afgange, der ikke sejles.

  Beboerne forventer desuden, at der vil komme ændringer i sejladsen om formiddagen på grund af øget mælkemængde fra landmanden på Barsø.

  Forvaltningen skønner, at en ekstra sejltur t/r vil medføre en forøgelse af de årlige udgifter til Barsøfærgen for Aabenraa Kommune på ca. 60.000 kr.

  Forøgelsen skyldes dels en forøgelse af de direkte udgifter til en ekstra afgang, dels øgede udgifter til løn, idet medarbejderne på Barsøfærgen indenfor normal arbejdstid har mindre tid til renholdelse, smøring m.v. og småreparationer, som så delvis må forventes gennemført som overtimer.

  Driftsbudgettet for Barsøfærgen er meget stramt og giver ingen mulighed for at finansiere ekstraudgifter i forbindelse med ekstra afgange.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag1
  Det nuværende antal afgange med Barsøfærgen fastholdes.

  Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til – indenfor rammerne af det nuværende budget - at forhandle med beboerne om en eventuel ændring af de eksisterende afgange, så afgangstiderne tilgodeser beboernes ønske bedst mulig.

  Løsningsforslag 2

  Det nuværende antal afgange med Barsøfærgen suppleres med en afgang kl. 16.00 fra Barsø Landing. Driftsbudgettet for Barsøfærgen øges med 60.000 kr. pr. år.

  Forvaltningen vurderer, at en sejlplan med 8 daglige afgange på hverdage er et udmærket serviceniveau. Til sammenligning kan oplyses, at der i vintersejlplanen for færgen til Bogø er angivet 4 afgange på hverdage.

  Økonomi og afledt drift

  Løsningsforslag 1 medfører ingen ændringer i driftsbudgettet.

  Gennemførelse af løsningsforslag 2 forudsætter en forøgelse af driftsrammen til kollektiv trafik med 60.000 kr. pr. år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det nuværende antal afgange med Barsøfærgen fastholdes (løsningsforslag 1), og

  at forvaltningen bemyndiges til at forhandle med beboerne om en ændring af de eksisterende afgange indenfor rammerne af det nuværende budget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Beboernes tillægsbrev (af 3. februar 2014) blev omdelt til udvalgets medlemmer før behandling af sagen.

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2377, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds, har politiet orienteret om, at parkeringskontrol ikke hører til politiets kerneopgaver. Syd- og Sønderjyllands politi vil derfor ikke længere ansætte civile parkeringskontrollører.

  Parkering til ulempe håndteres dog fortsat af politiets personale.

  Sønderborg Kommune har udarbejdet et forslag til fælles drift af parkeringskontrol og det er besluttet i Det Sønderjyske koordinationsudvalg, at forslaget sendes til politisk beslutning med henblik på dannelse af en fælleskommunal sønderjysk parkeringskontrol i de fire sønderjyske byer Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder.

  Det er tanken at Sønderborg Kommune skal stå for administration af parkeringskontrollen.

  Administrationen i Sønderborg Kommune udvides til 1 fuldtidsmedarbejder og 7 fuldtids parkeringsvagter, heraf 2 fuldtidsvagter til at dække Aabenraa Kommune.

  Hver kommune skal stille et centralt beliggende satellitkontor med dertil hørende udstyr til rådighed for parkeringskontrollen, samt et køretøj, som kan benyttes i forbindelse med kontrollen. Da køretøjet udelukkende er til brug ved kontrol uden for Aabenraas bymidte, anvendes forvaltningens biler til formålet.

  Såfremt parkeringskontrollen giver overskud fordeles det procentvis efter det antal afgifter, der er pålagt i hver kommune. Overskud skal føres tilbage til bilisterne i form af vedligeholdelse, drift og nyanlæg på parkeringsområdet.

  I tilfælde af underskud dækkes dette af kommunerne efter det antal vagter, der er fordelt til hver kommune.

  Kommunen skal i henhold til færdselslovens § 122 a søge Justitsministeriet om en hel eller delvis overdragelse af parkeringskontrollen fra Rigspolitiet.

  Da politiet endnu har 1 civil vagt ansat i Aabenraa og Tønder, vil kommunernes parkeringskontrol forsøge at indgå en aftale med politiet om en overdragelse af vagten.

  Det nuværende parkeringsvagtpersonale i Sønderborg vil i første omgang varetage en grundlæggende oplæring af nye vagter, så de i første omgang kan komme på gaden og udføre arbejdet. Efterfølgende kan der udbydes et fælles kursus for alle vagter.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår at Aabenraa Kommune tilslutter sig en fælles sønderjysk parkeringskontrol, idet det forudsættes at ordningen minimum vil være udgiftsneutral for kommunen i 2015 og årene fremover.

  Hvis parkeringsvagtordningen i Aabenraa Kommune mod forventning giver underskud i 2015, vil forvaltningen  forelægge sagen på ny i 2016 med henblik på, om Aabenraa Kommune fortsat skal indgå i en sønderjysk parkeringskontrol.

  Forvaltningen finder, at antallet af nødvendige parkeringsvagter i Aabenraa bør drøftes blandt parterne i parkeringsordningen inden ordningen sættes i gang. Det skyldes at der i dag kun er en halvtids vagt i Aabenraa, mod de to fuldtidsvagter der forudsættes fremover.

  Lovgrundlag

  Færdselslovens §122a, hvorefter Justitsministeren kan bestemme at parkeringskontrollen kan overlades til en kommunalbestyrelse.

  Ifølge §122a stk. 2 kan en kommunalbestyrelse bemyndige en anden kommunalbestyrelse til at varetage sin parkeringskontrol.

  Økonomi og afledt drift

  En tilslutning til en fælles sønderjysk parkeringskontrol vil have følgende, forventede økonomiske konsekvenser:

  - Startudgift i 2014 på 71.000 kr. til kursus, IT udstyr og tøj.

  - Ved den efterfølgende drift forudsættes ordningen at kunne dække startudgiften, og at være udgiftsneutral fremadrettet.

  Parkeringsordningen forventes oprettet som en særskilt projektområde, der i henhold til retningslinjerne om aftalestyring administreres som puljer og projekter, med 100% overførselsadgang, under politikområdet Vejtrafik. Det skyldes at et eventuelt overskud på ordningen skal føres tilbage til bilisterne i form af vedligeholdelse, drift og nyanlæg på parkeringsområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune tilslutter sig en fælles sønderjysk parkeringskontrol,

  at byrådet i Sønderborg bemyndiges til at varetage parkeringskontrollen i Aabenraa Kommune, i henhold til Færdselslovens §122a stk. 2,

  at forvaltningenbemyndiges til at forhandle antallet af parkeringsvagter i Aabenraa med de øvrige parter i parkeringsordningen, og

  at parkeringsordningen godkendes til at blive omfattet af puljer og projekter under politikområdet Vejtrafik i henhold til retningslinjer om puljer og projekter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  1., 2. og 3. at godkendt,

  idet antallet af parkeringsvagter tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, og at en fordelingsnøgle for eventuelt overskud / underskud fordeles efter antal parkeringsvagter.

  Forvaltningen drøfter den fremtidige ordning med repræsentanter for erhvervslivet i Aabenraa Bymidte forud for tilbagemelding til Sønderborg Kommune.

  4. at anbefalesgodkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/971, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 28. august 2013 godkendt oprettelsen af et fælleskommunalt taxinævn for Sønderborg og Aabenraa kommuner. Samtidig blev nævnets vedtægter godkendt, under forudsætning af Stats­forvaltningens efterfølgende godkendelse.

  Statsforvaltningen har godkendt vedtægterne foreløbigt, og har givet nogle bemærkninger dertil. Stats­forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

  Bemærkningerne er indarbejdet i vedlagte, reviderede vedtægt, som her forelægges til endelig godkendelse i byrådet.

  Statsforvaltningen har navnlig hæftet sig ved om Aabenraa Kommune sikres ”rimelig indflydelse” i nævnet, som følge af Aabenraas udpegning af 4 medlemmer mod Sønderborg Kommunes udpegning af 5 medlemmer.

  Statsforvaltningen har ikke grundlag for at vurdere om Aabenraa Kommunes indflydelse vil være rimelig, og har spurgt Transportministeriet om dette. Der foreligger endnu ikke en udtalelse fra Transportministeriet.

  Kultur, Miljø & Erhverv samt forvaltningen i Sønderborg Kommune finder ikke grund til at udsætte sagen, og dermed aktivering af taxinævnet, til der foreligger en endelig udtalelse fra Statsforvaltningen/Transportministeriet, for såfremt disse myndigheder finder at Aabenraa Kommune bør udpege endnu et medlem til nævnets bestyrelse, så kan det udmærket ske senere.

  Statsforvaltningen har peget på, at vedtægtens pkt. 11 om ”vidtgående forpligtelser” har været uklart formuleret i forhold til hvordan der gives accept af en vidtgående forpligtelse. Desuden skal det præciseres efter hvilke regler der optages lån.

  Endelig har Statsforvaltningen peget på at nævnets regnskab med bemærkninger skal sendes til tilsyns­myndigheden (vedtægtens pkt. 10).

  Vedtægterne er ændret i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger. Ændringer er markeret med gult i vedtægterne.

  Lovgrundlag

  Taxilovens §2a, hvorefter kommunalbestyrelsen kan overføre den kompetence, der er tillagt kommunal­bestyrelsen efter loven eller efter regler udstedt i medfør af loven, til et kommunalt fællesskab, jf. §60 i lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de reviderede vedtægter for taxinævnet godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/971, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 28. august 2013 besluttet at etablere et fælleskommunalt taxinævn sammen med Sønderborg Kommune.

  Taxinævnet er et kommunalt fællesskab, jf. §60 i Lov om kommunernes styrelse. Nævnets bestyrelse består af 9 medlemmer.

  Ifølge nævnets vedtægter skal hvert byråd udpege to byrådsmedlemmer til nævnets bestyrelse. Efter indstilling fra taxierhvervets aktører og interessenter skal byrådet i Aabenraa Kommune udpege yderligere to medlemmer, mens byrådet i Sønderborg Kommune skal udpege yderligere tre medlemmer til nævnets bestyrelse.

  Byrådet anmodes her om at pege på to byrådsmedlemmer til taxinævnets bestyrelse, samt en personlig suppleant for hver af disse.

  Aabenraa Byråd skal desuden udpege to medlemmer efter indstilling fra hhv. taxivognmænd i bestillingskontoret i Aabenraa og fra fagforbundet 3F.

  Vognmænd i bestillingskontoret i Aabenraa indstiller Flemming Faaborg, som er ansvarlig leder af bestillingskontoret Dantaxi i Aabenraa.

  Som personlig suppleant for Flemming Faaborg indstiller vognmændene Kim Christensen (vognmand i Aabenraa).

  3F indstiller Jørgen Christensen, som er brancheleder (transport), ved 3F Aabenraa-Tønder.

  Som personlig suppleant for Jørgen Christensen indstiller 3F Pia Walther, også fra 3F Aabenraa-Tønder.

  Lovgrundlag

  Taxinævnet er etableret med hjemmel §2a i Lov om taxikørsel m.v.

  Udpegning af medlemmer til nævnets bestyrelse sker i henhold til taxinævnets vedtægter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at byrådet blandt sine medlemmer udpeger to medlemmer samt to personlige suppleanter til bestyrelsen for det fælleskommunale taxinævn, og

  at byrådet udpeger Flemming Faaborg fra Dantaxi (med Kim Christensen som personlig suppleant) samt Jørgen Christensen fra 3F (med Pia Walther som personlig suppleant) til bestyrelsen for det fælles­kommunale taxinævn.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2806, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Cowi A/S har for Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. fremsendt projektforslag for udskiftning af eksisterende nedslidt 3,15 MW halmkedel til ny 5,5 MW halmkedel.

  Den nye halmkedel med ny skorsten etableres på det eksisterende fjernvarmeværk på Skovbyvej 4 i Løjt Kirkeby i en del af det eksisterende halmlager, hvorfor det bliver nødvendigt at udvide fjernvarmeværket mod vest med et nyt halmlager. Yderligere skal der etableres en ny akkumuleringstank, som vil reducere anvendelsen af oliekedlen i spidslastsituationer.

  Den større kedel vil give mulighed for at dække hele varmebehovet på fjernvarmeværket med CO2-neutral brændsel.

  En ny lokalplan, der giver mulighed for en udvidelse af fjernvarmeværket, er under udarbejdelse.

  Eksisterende kedel til træpiller på 1,7 MW og oliekedel på 4,0 MW bevares.

  Den beregnede samfundsøkonomi i nuværdi over 20 år udviser en besparelse på 2,46 mio. kr. for projektet sammenlignet med den eksisterende kedelbestykning.

  Et tilsvarende anlæg indrettet til kraftvarmedrift udviser en merudgift over 20 år på 13,51 mio. kr., hvorfor projektet kan godkendes af kommunen som et varmeproducerende anlæg uden kraftvarme.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Planmæssige forhold

  I henhold til Aabenraa Kommunes Varmeplan 2009 er Løjt Kirkeby Fjernvarme med kedler til fyring med biomasse, der fortrinsvis består af halm.

  Forslag til ny lokalplan nr. 73 – ”Udvidelse af Løjt Fjernvarmeværk” er under udarbejdelse.

  Høring/udtalelse

  Der er til projektet ingen eksterne høringsparter, hvorfor projektforslaget kan godkendes uden høringsperiode.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektforslaget godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41037, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Miljøministeriet har fra den 23. december 2013 til den 29. januar 2014 sendt bekendtgørelse i høring vedrørende oprettelse af vandråd mv. i forbindelse med 2. generation af vandplaner 2010-2015 (også kaldet ”vandområdeplaner”) i medfør af Lov om vandplanlægning.

  Baggrunden har været, at Miljøministeren ønsker en større inddragelse af interesseorganisationer og mere lokal forankring omkring planlægningen på vandløbsområdet i de kommende vandområdeplaner.

  Det er tanken, at der indenfor hvert af de 23 hovedvandoplande skal nedsættes et vandråd, hvis blot en enkelt interesseorganisation anmoder om det. Aabenraa Kommune indgår geografisk i de 3 hovedvandoplande: Lillebælt/Jylland, Kruså/Vidå og Vadehavet.

  Oplægget i udkastet til bekendtgørelsen er, at et vandråd højst kan bestå af 20 personer med en ligelig fordeling af interesser. Kommunerne i et hovedvandopland skal inden den 1. marts 2014 udpege en sekretariatskommune, som skal facilitere og sikre vandrådets inddragelse i planlægningen på vandløbsområdet.

  Hvis der skal nedsættes vandråd, har følgende kommuner tilbudt at varetage sekretariatsfunktionen:

  Vandopland  Lillebælt/Jylland – Kolding Kommune

  Vandopland  Kruså/Vidå – Tønder Kommune

  Vandopland Vadehavet – Esbjerg Kommune

  Den forventede tidsplan for et vandrådsarbejde:

  • Senest  den 1. april 2014 melder Miljøministeriet målsætninger, virkemidler og økonomiske rammer for den kommende vandløbsindsat ud. Vandråd og kommuner arbejder ud fra disse rammer.
  • Omkring sommerferien skal kommunerne være klar med et udkast til vandløbsindsats. Vandrådene kommenterer dette udkast
  • August/september 2014 politisk godkendelse af kommunernes forslag til vandløbsindsats
  • September 2014 kommenterer vandrådene kommunernes forslag
  • Senest den 1. oktober 2014 skal kommunernes forslag sammen med eventuelle bemærkninger fra vandrådene være indsendt til Miljøministeriet.  

  Lovgrundlag

  Lov om vandplanlægning (nr. 1606 af 26. december 2013).

  Udmøntet i udkast til ”Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger”.

  Planmæssige forhold

  I henhold til Lov om vandplanlægning udarbejder kommunerne i et hovedvandopland et forslag til dele af vandområdeplanernes indsatsprogrammer. I kommende planperiode sker det alene på vandløbsområdet.

  Miljøministeriet udarbejder på den baggrund kommunernes bidrag de endelige vandområdeplaner, som skal sikre dansk implementering af EU´s Vandrammedirektiv.   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der støttes op om følgende kommuner til varetagelse af sekretariatsfunktionen ved en evt. nedsættelse af vandråd:

  Vandopland Lillebælt/Jylland - Kolding Kommune

  Vandopland Kruså/Vidå – Tønder Kommune

  Vandopland Vadehavet – Esbjerg Kommune

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2248, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 65 - Boligområde ved Frueløkke i Aabenraa, fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Plan- og Trafikudvalget besluttede på mødet den 19. september 2013, punkt 130, at godkende igangsættelse af en lokalplan for området.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra boligforeningen, der gerne vil renovere fire blokke på Frueløkke. Renoveringen skal omdanne den eksisterende 3 etagers boligbebyggelse til henholdsvis rækkehuse i to etager og et etagehus, som med påbygning af ny tagetage, når op i 5 etager.

  Formålet med lokalplanen er således, at muliggøre en renovering af områdets eksisterende bebyggelse, herunder nedrenovering og genopførelse af rækkehuse, samt påbygning på eksisterende etagehus. Desuden er formålet med lokalplanen at sikre grønne fri- og opholdsarealer for boligerne og sikre ny bebyggelse mod støj fra de omkringliggende veje. Der er til dette formål foretaget støjberegninger.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 – Lov om planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.119.B – Frueløkke i Kommuneplan 2009. Området er udlagt til boligområde med mulighed for bebyggelse i 8,5 meter, 2 etager samt en bebyggelsesprocent på 30.

  Lokalplan nr. 65 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1.1.119.B. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 38 til Kommuneplan 2009.

  Kommuneplantillæg nr. 38 fastlægger et nyt rammeområde 1.1.137.B, som muliggør en maksimal bygningshøjde på til op til 17,5 m, det maksimale eta­geantal til 5 en bebyggelsesprocent på op til 50 samt grundstørrelser for tæt/lav bebyggelse på mindst 350 m2.

  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

  Lokalplan nr. 65 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

  at forslag til Lokalplan nr. 65 – Boligområde ved Frueløkke, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 38 tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget

  at forslag til Lokalplan nr. 65 – Boligområde ved Frueløkke, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 38 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24940, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Green Cities er et miljøsamarbejde mellem kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Herning, Kolding og København. Samarbejdet bygger på seks fælles temaer med en række ambitiøse mål, som medlemmerne har forpligtet sig til at arbejde hen imod.

  De seks temaer er klima, grundvand, økologi, natur, trafik og affald. Se yderligere i bilag.

  Samarbejdet har fungeret siden 2000 og i 2012 blev en ny samarbejdsaftale godkendt.

  Aabenraa Kommune har været observatør-kommune siden slutningen af 2010. Som observatør har kommunen deltaget i møder og konferencer. Aalborg Kommune er desuden observatør siden 2013.

  Green Cities samarbejdet består af en politisk styregruppe med repræsentanter fra alle seks kommuner, samt en embedsmandsgruppe bestående af chefer og embedsmænd typisk fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

  Forvaltningen er ved at udarbejde forslag til klimapolitik for Aabenraa Kommune. Forslaget forventes færdigt i første halvdel af 2014. Green Cities samarbejdet skal ses i sammenhæng med klimapolitikken.

  Aabenraa Kommune skal i første halvdel af 2014 beslutte hvorvidt kommunen vil indgå som betalende medlem af Green Cities eller ophøre samarbejdet.

  Økonomi og afledt drift

  Medlemskabet koster et årligt kontingent på 140.000 kr. Pengene benyttes bl.a. til projektarbejde, fælles sekretariatsfunktion, kommunikation og efterårskonference.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  1. Resultat af udbud af vedligeholdelse på egen grund: Beboelsesejendomme og almennyttige boliger

  2. Kommende forventet udskiftning af motor på Barsø færgen

  3. Introduktion til Byg, Natur & Miljø

  4. Orientering om ændring af aktivitet på EOT tankanlæg, bag Enstedværket.

  Miljøstyrelsen udarbejder kommuneplantillæg med   VVM, miljøgodkendelse og sikkerhedsrapport for tankanlægget. Ændringen består driftsomlægning, hvor der fremadrettet skal ske oplæg af andre olietyper samt at der sker et større antal skibsanløb.

  P.t. udtaler kommunen sig til udkast til VVM. VVM vil senere blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2014

  Program for KL´s konference Politisk Forum 2014 blev uddelt.

  Afbud: Jens Wistoft