Beslutningsprotokol

onsdag den 5. marts 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Helga Nørgaard, Christian Panbo, Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Kurt Andresen
Bemærkninger: Der var afbud fra Christian G. Lauridsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 5. marts 2014

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2302, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2013 for Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2013 er opdelt på Sektorbeskrivelser for hhv. drift og anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2013 til 2014, overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2013 til 2014 samt anlægsregnskab for afsluttede anlæg.

  Anlægsregnskab for afsluttede anlæg over 2. mio. kr. blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2014 i særskilt sag.

  Sektorbeskrivelsen vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2013

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et merforbrug på 2,837 mio. kr.

  Der er overført 2.573 mio. kr. i garantioverførsler vedr. institutionen Entreprenørgården.

  Der er for pulje og projekter overført et merforbrug på 5,844 mio. kr., hvilket primært skyldes merforbrug på politikområdet ”Vintertjenesten”, samt merforbrug på politikområdet ”Drift af veje og parker”, hvor de to storme sidst på året har betydet en merudgift på 1,3 mio. kr.

  Der er for Øvrige overførsler ansøgt overført et merforbrug på 0,589 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på politikområdet ”Miljøbeskyttelse”

  Anlægsregnskab 2013

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 6.567mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 6.552 mio. kr. som søges overført til 2014

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,013 mio. kr., som tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at regnskab 2013 for Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4102, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune har det været praksis, at byrådet og fagudvalgene delegerer beslutningskompetence til forvaltningen. Denne praksis har også været anvendt i Teknik- og Miljøudvalget, hvor udvalget har bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelser og disponeret over budgetmidler.

  Der er dog grænser for delegationen, idet en række beslutninger ikke kan delegeres. Det gælder f.eks. årsbudgettet, årsregnskabet, tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, låneoptagelse, garantiforpligtelser eller større leje- og leasingaftaler.

  En delegation af beslutningskompetencen kan til enhver tid tages tilbage af udvalget eller byrådet.

  Formålet med delegeringen er, at det er med til at skabe ejerskab til beslutningerne og dermed give højere grad af motivation og øget ansvarlighed i opgaveløsningen. I det lys vil det ikke være hensigtsmæssigt at skemalægge kompetenceplanen ned i mindste detalje. Et andet hensyn er selvfølgelig, at man derved forkorter sagsbehandlingstiden.

  Delegation af kompetencen på teknik- og miljøområdet fremgår af bemyndigelsesplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til bemyndigelsesplanen for Teknik- og Miljøudvalget godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til løbende at justere bemyndigelsesplanen i henhold til udvalgets beslutninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4610, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Teknik- og Miljøudvalget skal nedsættes et §17 stk. 4 udvalg som skal arbejde med kollektiv trafik – her kaldet Kollektiv Trafikudvalget.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet forslag til udvalgets kommissorium og forretningsorden, som begge forelægges til godkendelse her.

  I medfør af forslaget til kommissorium skal Byrådet udpege i alt syv medlemmer til Kollektiv Trafikudvalget. Blandt disse skal der udpeges en formand.

  Kollektiv Trafikudvalgets opgaver bliver blandt andet

  - at overveje servicekriterierne for kollektiv bustrafik i Aabenraa Kommune,

  - at støtte samarbejdet med nabokommuner og Region Syddanmark om bustrafik, og

  - at vurdere de økonomiske forhold for den kollektive bustrafik.

  Sekretariatsbetjeningen af Kollektiv Trafikudvalget varetages af Kultur, Miljø & Erhverv.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §17 stk. 4.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der under Teknik- og Miljøudvalget nedsættes et §17 stk. 4 udvalg for kollektiv bustrafik (Kollektiv Trafikudvalget),

  at forslaget til kommissorium for Kollektiv Trafikudvalget godkendes,

  at forslaget til forretningsorden for Kollektiv Trafikudvalget godkendes,

  at Byrådet udpeger medlemmer til Kollektiv Trafikudvalget, og

  at Byrådet udpeger formanden for Kollektiv Trafikudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Anbefales godkendt, med følgende tilføjelser til kommissoriet:

  ”Udvalget skal udarbejde forslag til en overordnet politik for busdrift i Aabenraa Kommune”, indsættes om første linje i afsnittet ”Udvalgets opgaver”.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3959, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd skal udpege byrådsmedlemmer til deltagelse i åstedsforretninger.

  Der holdes åstedsforretning i forbindelse med en ekspropriation, for at fortælle berørte grundejere og brugere om ekspropriationens omfang, erstatningsforslag mv.

  En åstedsforretning skal ledes af et byrådsmedlem.

  Byrådet har den 27. januar 2010 bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at udpege et eller flere medlemmer af udvalget til at repræsentere byrådet ved åstedsforretninger. Bemyndigelsen gælder fortsat.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler at Teknik- og Miljøudvalget udpeger to af udvalgets medlemmer til at deltage i åstedsforretninger.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje §48, som siger at der ved en åstedsforretning skal deltage mindst et medlem af den kommunalbestyrelse der er vejbestyrelse, og at et medlem af dette kommunale råd leder forretningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget udpeger to af udvalgets medlemmer til at deltage i åstedsforretninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Formand og næstformand udpeges til at deltage.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16713, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Hjernecenter Syd på Mads Clausens Vej 130 i Tinglev har søgt om at kunne disponere frit over et kort og blindt stykke offentlig vej, der fører ind til centeret. Vejstykket er 28 meter langt. Se vedlagte kort.

  Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 4. december 2013 besluttet at vejstykket kan nedlægges.

  Nedlæggelse af offentlig vej kræver en forudgående offentlig høring, samt direkte høring af ejendomme ved vejen. Høringsfristen udløb den 1. februar, og der er ikke indkommet indsigelser mod nedlæggelsen.

  Kultur, Miljø & Erhverv kan herefter træffe endelig afgørelse om nedlæggelsen.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 9, §§90-91 om nedlæggelse af offentlige veje.

  Økonomi og afledt drift

  De årlige vedligeholdelsesomkostninger til vejstykket anslås til 600 kr.

  Dette beløb betragtes som en bagatel, hvorfor Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 4. december 2013 godkendte at der ikke laves indstilling om en negativ tillægsbevilling eller rammekorrektion.

  De matrikulære arbejder som følger af nedlæggelsen betales af Hjernecenter Syd.

  Høring/udtalelse

  De to ejendomme ved vejen er blevet hørt direkte, og nedlæggelsen har været offentliggjort.

  Der er ikke indkommet bemærkninger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen herefter træffer endelig afgørelse om nedlæggelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3706, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  De to motorer på Barsøfærgen er fra 1990, er nedslidte og trænger til udskiftning.

  Den ene motor har netop gennemgået en større reparation til 0,075 mio. kr. og Kultur, Miljø & Erhverv har i den forbindelse fået oplyst, at motoren ved en fremtidig motorskade ikke kan forventes at blive repareret igen, men må udskiftes.

  Barsøfærgen vil i stille vejr kunne sejle med én motor med nedsat hastighed. Det er usikkert hvor længe den senest reparerede motor kan fungere.

  Der må forventes en leveringstid på en ny motor på 8 uger. Udgifterne ved udskiftning af den ene motor er vurderet til ca. 0,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter til Søfartsstyrelsen, stabilitetsberegninger, erstatningsfærge på ca. 0,14 mio. kr., i alt ca. 0,54 mio. kr. Udgifterne ved at udskifte begge motorer på én gang forventes at blive ca. 0,93 mio. kr.

  Udskiftning af motor forventes at tage 1 uge på værft. Udgifterne til en erstatningsfærge er ca. 0,03 mio. kr. pr. uge

  På baggrund af de forventede udgifter ved udskiftning af én motor henholdsvis begge motorer anbefaler forvaltningen, at begge motorer udskiftes på én gang, når en udskiftning bliver aktuel.

  Budgettet for Barsøfærgen er meget stramt og giver ikke mulighed for at afholde udgiften indenfor det nuværende driftsbudget.

  Med hensyn til hvornår udskiftningen skal foretages, herunder finansiering, ser Kultur, Miljø & Erhverv tre scenarier:

  1. Udskiftningen afventer, at den ene motor sætter ud.
  2. Udskiftningen gennemføres som en planlagt udskiftning i efteråret 2014
  3. Udskiftningen gennemføres som en planlagt udskiftning i foråret 2015 i forbindelse med den årlige dokning

  1. Udskiftningen afventer, at den ene motor sætter ud

  Leveringstid for en ny motor er 8 uger. Begge motorer bestilles derfor så hurtigt som muligt, så denne ventetid forhåbentlig undgås.

  Udskiftningen af motorerne forventes at tage en uge. Hertil kommer eventuel ventetid med at komme på værft. I denne periode på mindst en uge sejler færgen kun i godt vejr og med nedsat fart. Alternativt varetages sejladsen af en erstatningsfærge til en pris af 0,03 mio. kr. pr. uge.

  Hvis nedbrud af motoren sker i vinteren 2014/2015 og der er blot lidt is, kan den sædvanlige afløserbåd ikke sejle, da den ikke er isforhudet.

  2. Udskiftningen gennemføres som en planlagt udskiftning i efteråret 2014

  Motorer bestilles så snart som muligt (just in case) og der reserveres tid på skibsværft. Sejladsen i den forventede reparationstid på en uge varetages af en erstatningsfærge.

  For scenarie 1 og 2 foreslår Kultur, Miljø & Erhverv, at der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udskiftning af motorerne på Barsøfærgen i 2014, som 100% lånefinansieres med låneoptagelse.  Ændringen betyder, der skal gives en rammekorrektion til Økonomiudvalget i 2015-2018 til renter og afdrag, som finansieres af kassen.

  Den samlede budgetpåvirkning af renter og afdrag med låneoptagelse i april 2015 på 0,93 mio. kr. kan ses i tabel 1.

  Tabel 1 Renter og afdrag (1.000 kr.):

  2015

  2016

  2017

  2018

  Renter

  -14

  -18

  -17

  -17

  Afdrag

  0

  -38

  -38

  -38

  Ydelse

  -14

  -57

  -56

  -55

  3. Udskiftningen gennemføres som en planlagt udskiftning i foråret 2015 i forbindelse med den årlige dokning

  Motorer bestilles så snart som muligt (just in case) og der reserveres tid på skibsværft. Sejladsen i den forventede reparationstid på en uge varetages af en erstatningsfærge.

  For scenarie 3 foreslår Kultur, Miljø & Erhverv, at der afsættes et rådighedsbeløb til udskiftning af motorerne på Barsøfærgen i 2015, som finansieres via låneoptagelse. Rådighedsbeløb og låneoptagelse indarbejdes i budget 2015 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2015-2018. Der gives en anlægsbevilling ved godkendelse af scenarie 3, så motorerne kan bestilles i 2014 (just in case).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at begge motorer udskiftes på én gang,

  at udskiftningen gennemføres som en planlagt udskiftning i foråret 2015 i forbindelse med den årlige dokning (scenarie 3), og

  at finansiering via forøget låneoptagelse indarbejdes i budget 2015 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2015 – 2018.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3753, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. oktober 2013 at lade det relevante udvalg (nu Teknik- og Miljøudvalget) behandle et beslutningsforslag om forsøg med cykler i bybusserne i Aabenraa.

  Beslutningsforslaget er:

  ”Tag bussen på arbejde og cyklen hjem.

  I 2014 indledes et forsøg med at kunne tage cykler med i bybussen i Aabenraa.

  I første omgang på buslinje 1 til sygehuset og Høje Kolstrup. I forsøgsperioden kan cyklen tages gratis med.

  Forsøget skal være med til at vise en by i bevægelse.

  Forsøges evalueres ved udgangen af 2014.”

  Cykler kan i dag medtages på Sydtrafiks busser med bagagerum, men ikke i bybusser eller x-busser. I Hovedstadsområdet kan cykler medbringes i alle busser, men kun i enkelte bybusser. Hos de øvrige trafikselskaber kan cykler ikke tages med bybusserne.

  Sydtrafik og busselskabet Tidebus er indstillet på at medvirke til et forsøg, men peger på en række forhold der skal undersøges eller træffes beslutning om inden igangsætning af et forsøg. Det er forhold som plads, fastspænding, forsikring og økonomi.

  Pladsforhold

  På bybussernes ”perron” i midten af bussen er der plads til to ”enheder”, fx to barnevogne eller en kørestol og en barnevogn. En cykel optager to enheders plads, da den skal vende på langs ad køreretningen. Så er der en cykel med i bussen er der ikke plads til andre enheder.

  Ifølge passagertallene fra efteråret 2013 er der ikke så mange gående passagerer på Linje 1, at de i sig selv skulle hindre medtagning af en cykel.

  Forvaltningen mener at der bør gives fortrinsret til kørestole og barnevogne  samt gående passagerer. Cyklister skal derfor være indstillet på at blive afvist og vente, eller cykle alligevel, hvis der ikke er plads i bussen.

  Konsekvensen af at blive afvist med sin cykel ved bybusserne i Aabenraa er større end ved S-tog og busser i Københavnsområdet, da der kun køres i halvtimesdrift i Aabenraa. I København kører bus og tog meget hyppigere, og derfor kan man lade først-til-mølle princippet gælde for kørestole, barnevogne og cykler. Samme princip bør ikke bruges i Aabenraa, da man ikke kan lade en kørestolsbruger eller en person med barnevogn vente en halv time på næste bus. Dette vil gøre det mindre attraktivt at tage cykel med bybussen i Aabenraa.

  Fastspænding

  I bybusserne i Aabenraa spændes kørestole fast med en sikkerhedssele, som dog ikke kan bruges til cykler. I busserne i København er der monteret en særlig sele til cykler. Det er vigtigt at spænde cyklen fast, da den ikke står stabilt som f.eks. en barnevogn.

  Inden et eventuelt forsøg skal der derfor monteres særlige cykelseler i Aabenraas busser.

  Økonomi og køreplaner

  Medtagning af cykler kræver lidt længere ekspeditionstid end for gående passagerer, og der er derfor risiko for at køreplanerne skrider. For Linje 1 skal ruten snart udvides til kørsel til Rise, idet den nødvendige kørevej ved Rise Plejehjem bliver anlagt i 2014. Selvom der er taget højde for kørslen til Rise i de nye køreplaner, er det alligevel usikkert hvordan tidsforbruget ved denne udvidelse af køreplanen bliver. Derfor bør et forsøg afvente at Linje 1’s kørsel til Rise har vist at der er tid i køreplanen.

  Movias kundecenter oplyser, at hvis en passager har fået kædeolie på tøjet fra en cykel i bussen, så kan vedkommende sende regningen for rensning til trafikselskabet. Udgiften lander da hos kommunen.

  Hvis medtagning af cykler udvides til hele bybusnettet, vil køreplanerne skulle laves om, hvilket er et stort arbejde. Der vil skulle betales for ekstra køretid.

  Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering

  Risikoen for at skulle vente med sin cykel vil efter forvaltningens vurdering gøre cykelmedtagning uinteressant som transportordning, da man ikke kan regne med at komme med bussen, og da ventetiden til næste bus er relativt lang. Så længe der ikke er udvendige stativer på busserne er der ikke tale om et attraktivt tilbud.

  Der skal laves et forsøg med udvendig cykelmedtagning på udvalgte busser i Sønderborg og Tønder Kommuner. Der er dog endnu ikke fundet et egnet stativ til cyklerne.

  Forvaltningen foreslår, at spørgsmålet om cykler med bybusser overdrages til drøftelse i det kommende §17 stk. 4 udvalg om kollektiv bustrafik.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke laves forsøg med cykler i bybusserne nu, og

  at spørgsmålet om cykler med bybusserne overdrages til drøftelse i det kommende §17 stk. 4 udvalg om kollektiv bustrafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42907, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Bestyrelserne i Sydtrafik og Fynbus har opfordret kommunerne til at afgive høringssvar til et forslag om en fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark.

  Baggrunden for forslaget om en fælles vision er bestyrelsernes ønske om at indlede et tættere samarbejde mellem de to syddanske trafikselskaber og deres bestillere, for derved at optimere og effektivisere driften af den kollektive trafik i regionen.

  Høringsbrevet af 20. december 2013 fra Sydtrafik, inkl. forslag til vision vedlægges. Kommentarer til forslaget til en vision skal være Sydtrafik i hænde senest den 31. marts 2014.

  Forvaltningen finder det positivt, at der via visionen lægges op til et forpligtende samarbejde mellem region, kommuner og trafikselskab, og at der søges opretholdt et ”basisnet”, som holdes uden for kortsigtede, økonomiske tilpasninger.

  Visionen skal dog konkretiseres noget i de målsætninger der understøtter den.

  Som støtte for at imødekomme visionen foreslås oprettet et Syddansk Kollektiv Trafik Forum, der kan betragtes som et rådgivende eller ideskabende organ i forhold til trafik­selskaberne og deres bestyrelser og bestillere.

  Høringsmaterialet indeholder en skitse til kommissorium for Trafikforum.

  Forvaltningen har skrevet vedlagte forslag til udvalgets høringssvar til Sydtrafik, samt nogle mere detaljerede bemærkninger til høringsmaterialet.

  Lovgrundlag

  Lov om Trafikselskaber, Kap. 2 – Trafikselskabers opgaver.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedlagte forslag til høringssvar inkl. bemærkninger godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Godkendt med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at de 2 busselskaber lægges sammen.  

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20242, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har den 9. oktober 2013 tilkendegivet at et stykke af Åvejen i Rødekro kan nedlægges, og at hensigten med nedlæggelse sendes i høring.

  Det er lodsejerne op til Åvejen der har søgt om nedlæggelsen, og denne har nu været i høring hos de ca. 90 vejberettigede ejendomme. Høringen har også været offentliggjort. Høringsperioden sluttede den 2. januar 2014, og der er indkommet to høringssvar.

  I vedlagte notat har forvaltningen redegjort for sagen, kommenteret høringssvarene og angivet en begrundelse for hvorfor vejen kan nedlægges.

  Begrundelsen hviler på en vurdering af de relevante ejendommes individuelle interesser i at få vejen nedlagt.

  Der vedlægges kort over området.

  Lovgrundlag

  Nedlæggelsesproceduren følger privatvejslovens kap. 11.

  Økonomi og afledt drift

  Nedlæggelsen er omkostningsfri for kommunen.

  Hvis afgørelsen om nedlæggelse kræves til taksation, kan kommunen komme til at betale en del af udgifterne til taksationskommissionens arbejde.

  Høring/udtalelse

  Der er indkommet to høringssvar – et fra 13 ejendomme på Østerbro og Funkevej, samt et fra Åvejen 3. Høringssvarene er gengivet og kommenteret i vedlagte notat.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune, med de begrundelser der fremgår af notatet, træffer endelig afgørelse om, at det ansøgte stykke af Åvejen kan nedlægges helt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Det besluttes, at den ikke nedlægges.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9546, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  På mødet den 5. februar 2014 anbefalede Teknik- og Miljøudvalget godkendt en indstilling fra Kultur, Miljø & Erhverv om udbud af gadelys (dagsordenen er vedlagt som bilag).

  Forslaget blev den 18. februar 2014 drøftet i økonomiudvalget, som besluttede: ”Sagen udsættes med henblik på at belyse, hvad de økonomiske omkostninger vil være ved at dele udbuddet i 3-4 delaftaler”.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 13. juni 2012, at forlænge den daværende kontrakt samt udsætte behandlingen af sagen vedr. udbudsformen for det fremtidige udbud af gadelys til 1. kvartal 2013.

  Forvaltningen forelagde i foråret 2013 tre forslag til det fremtidige udbud af gadelys.

  På den baggrund besluttede byrådet den 24. april 2013 at udbud af den fremtidige drift og vedligehold af gadebelysning gennemføres som et traditionelt udbud suppleret med en renovering/udskiftning af gadebelysningen, som finansieres ved hjælp af lån til energibesparende renoveringer.

  Byrådet besluttede samtidig,

  at finansiering via forøget låneoptagelse indarbejdes i budget 2014 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 – 17, og

  at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte arbejdet med udbudsmaterialet i overensstemmelse hermed, således at en kontrakt med et privat selskab kan indgås pr. 1. januar 2014.

  Den 18. juni 2013 besluttede økonomiudvalget bl.a. 

  - at anlægsudgifterne i 2014-2017 ikke er omfattet af kommunens samlede anlægsramme på 120 mio. kr., og

  - at den budgetterede lånoptagelse i årene 2014-2017 øges svarende til investeringerne på ca. 86 mio. kr.

  I perioden april – oktober 2013 har forvaltningen udarbejdet et udbudsmateriale i overensstemmelse med de politiske beslutninger.

  Licitationen blev afholdt den 30. oktober og de samlede udgifter kunne på den baggrund beregnes til 78,7 mio. kr.: Ca. 7 mio. mindre end oprindelig beregnet og en kontrakt omfattende drift og vedligehold af gadelys og renovering af gadelys blev på den baggrund underskrevet den 22. november 2013.

  Efter økonomiudvalgets beslutning den 18. februar 2014 ser forvaltningen umiddelbart 4 scenarier:

  1. Sagen genfremsendes til økonomiudvalget med uændret anbefaling.
  2. Sagen genforelægges økonomiudvalget, idet der søges om frigivelse af 20 mio. kr. som første del af den indgåede kontrakt. Ultimo 2014, 2015 og 2016 søges om frigivelse af de resterende udgifter, eksempelvis henholdsvis 30 mio. kr., 20 mio. kr. og 8,7 mio. kr. Kontrakten kan overholdes så længe der frigives anlægsmidler.
  3. Forvaltningen optager forhandling med fa., som der er indgået kontrakt med, med henblik på at ændre kontrakten til at omfatte drift af gadelys samt et projekt på 20 mio. kr. og en option på den resterende del af det oprindelige projekt.
  4. Der udarbejdes et nyt udbudsmateriale, der tager udgangspunkt i drift af gadelys samt et projekt på 20 mio. kr. og en option på den resterende del af det oprindelige projekt. Forhandling med kontrakthaver om at komme ud af den nuværende kontrakt

  Forvaltningens bemærkninger til de 4 scenarier:

  1. Godkendelse af den oprindelige indstilling vil være i overensstemmelse med de hidtidige politiske beslutninger og overholde den bindende kontrakt, som forvaltningen har indgået på kommunens vegne.
  2. Muliggør gennemførelse af en 1. etape af projektet. En eventuel kommunal beslutning om at bryde kontrakten udskydes mindst til ultimo 2014, herunder forhandle med kontrakthaver om at komme ud af den nuværende kontrakt. Et kontraktbrud vil med stor sikkerhed indebære erstatningskrav fra kontrakthaver og medføre øgede udgifter til drift og vedligehold af gadebelysningen.
  3. Forvaltningen  har indhentet en juridisk vurdering af om det er et ”holdbart scenarie”: Konklusionen er at det ikke er juridisk holdbart at dele en bindende kontrakt op i 3-4 delaftaler.
  4. Scenariet vil med stor sikkerhed indebære erstatningskrav fra kontrakthaver på grund af kontraktbrud og medføre øgede udgifter til drift og vedligehold af gadebelysningen – også i perioden fra ophævelse af den nuværende kontrakt til der er indgået en ny kontrakt.
   Scenariet vil formentlig også medføre øgede udgifter pr. enhed ved gennemførelse af renoveringsprojektet.

  Det er forvaltningens vurdering, at det er en gunstig kontrakt som Aabenraa Kommune har indgået både i forhold til listeprisen og de priser, som forvaltningen normalt opnår. Det gælder også stk. prisen for det antal lamper der skal udskiftes og indbefatter både prisen for selve lampen inkl. sikringsindsats, dæmpning og prisen for opsætning.

  De meldinger som Aabenraa kommunen har fået omkring prisudviklingen på LED lamper, er at den nuværende stk. pris på lamperne vil være nogenlunde den samme fremover, mens teknologien bag lamperne bliver bedre og mere energirigtig. I takt med at teknologien bliver bedre og bedre vil kommunen med den indgåede kontrakt drage nytte af disse forbedringer, dette både hvad angår strømbesparelsen og den kvalitet af lys, som borgerne vil kunne se.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund, at sagen genfremsendes til økonomiudvalget med uændret anbefaling (scenarie 1).

  Økonomi og afledt drift

  Ved godkendelse af scenarie 1, som er identisk med indstillingen fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget, er de økonomiske beregninger og forudsætninger de samme som tidligere anført.

  Ved vedtagelse af scenarie 2 vil der efterfølgende skulle gennemføres nye økonomiske beregninger.

  Ved vedtagelse af scenarie 4 vil der være tale om en helt ny situation, både mht udbud og økonomi. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen genfremsendes til økonomiudvalget med uændret anbefaling (scenarie 1).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Anbefales godkendt.  

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4986, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv forelægger sag om eventuel genetablering af vejbelysning på Årupgade.

  Langs Årupgade var der indtil stormen i november 2013  vejbelysning. På 13 af masterne er der monteret lysstofrør af ældre dato. Strømmen bliver transmitteret via luftledninger og de øvrige 21 master bruges som støttemaster for luftledningen. Strækningen er ca. 1,5 km lang.

  Anlægget var generelt i en dårlig stand og efter stormen i november var der flere knækkede træmaster og brud på luftledningerne.

  Det er ikke muligt at reparere den nuværende vejbelysning og Kultur, Miljø & Erhverv ser derfor følgende muligheder:

  1. Der er fremover ikke gadelys på Årupgade, som derfor  sløjfes i overensstemmelse med principperne i den vedtagne belysningspolitik
  2. Der etableres ny vejbelysning på Årupgade til erstatning for den nuværende vejbelysning

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. juni 2012 et forslag til belysningspolitik, der betyder, at der som hovedprincip kun etableres gadelys indenfor byzone (afgrænset af oplysningstavlerne E55 ”Tættere bebygget område”) og at belysningsniveauet på vejklasse 1, 2 og 3 skal være som forudsat i vejreglerne.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede også at eksisterende belysning bevares og at sager om eventuel fjernelse skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning.

  Ifølge belysningspolitikken skal der som hovedregel ikke være vejbelysning på vejstrækninger udenfor den færdselsmæssige byzone, med undtagelse af:

  - ved fodgængerfelter og signalregulerede kryds,

  - ved rundkørsler, hvor der er vejbelysning på en af vejgrenene eller hvor der er cykelsti,

  - på vejstrækninger med en særlig trafikal betydningeller hvor der er etableret særlige trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger,

  - på skoleveje, cykelstier og ved busskure efter en konkret trafiksikkerheds- og tryghedsmæssig vurdering.

  Hertil kommer vejstrækninger ud fra en konkret trafiksikkerhedsmæssig vurdering af strækningerne og antallet af overkørsler. Som hovedregel skal der være mindst 20 overkørsler, som ligger tilstrækkelig tæt (mindst 35 pr. km).

  Umiddelbart er ingen af undtagelserne opfyldt. Der er 14 ejendomme/overkørsler på den pågældende strækning af Årupgade, som er ca. 1,5 km lang og Kultur, Miljø & Erhverv vurderer ud fra en konkret trafiksikkerhedsmæssig vurdering, at der ikke er behov for vejbelysning på Årupgade.

  Forvaltningen vurderer, at udgifterne til etablering af nyt gadelys og bortskaffelse af det gamle bliver ca. 450.000,00 kroner. Besparelsen ved at udskifte til LED forventes at blive ca. 3.450 kr. årligt.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at principperne i belysningspolitikken følges og at gadelys på Årupgade sløjfes.

  Økonomi og afledt drift

  Hvis det bliver besluttet at etablere nyt gadelys forventes udgiften at blive ca. 450.000 kr. Besparelsen ved at udskifte til LED forventes at blive ca. 3.450 kr. årligt.

  Udgiften vil i så fald blive afholdt indenfor servicerammen for ”Drift af veje og parker”.

  Den årlige besparelse ved at sløjfe vejbelysningen er vurderet til ca. 4.500 kr. Beløbets størrelse betragtes som en bagatel, hvorfor der ikke laves indstilling om negativ tillægsbevilling og rammekorrektion til servicerammen.

  Udskiftning af vejbelysning på træmaster er ikke omfattet af anlægsbevillingen på ca. 79 mio. kr., som Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 5. februar 2014 har anbefalet godkendt overfor økonomiudvalget.

  I Budget 2014 er der i investeringsoversigt 2014 – 2017 afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2016 bl.a. til udskiftning af træmaster og gittermaster inkl. armatur.

  Høring/udtalelse

  En beboer på Årupgade har i december 2013 skrevet til Kultur, Miljø & Erhverv og argumenteret for at få udbedret vejbelysningen på Årupgade.

  Beboeren argumenterer ud fra, at det er meget mørkt på gaden, og at det udgør en fare for de børn, der står og venter på skolebussen og dem der cykler til skole og fritidsaktiviteter i Stubbæk. Endvidere har gaden i perioder været plaget af indbrud.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der fremover ikke er gadelys på Årupgade, som derfor  sløjfes i overensstemmelse med principperne i den vedtagne belysningspolitik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Godkendt med ønske om, at forvaltningen undersøger, om der er mulighed for opsætning af solcellebaseret belysning ved busskuret.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4947, Sagsinitialer: BJOHN

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i Earth Hour 2014 ved at slukke vejbelysningen i Aabenraa by bortset fra fodgængerfelter, signalanlæg og belysning styret af censorer (forslag 2).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har atter i år modtaget en henvendelse fra WWF om deltagelse i klimakampagnen Earth Hour.

  Earth Hour 2014 indebærer, at lyset slukkes den 29. marts kl. 20.30 – 21.30 som en symbolsk handling mod klimaforandringerne. En mere uddybende beskrivelse fremgår af hjemmesiden: www.sluklyset.dk.

  Aabenraa Kommune har via slukning af vejbelysningen tidligere deltaget nogle af årene, bl.a. sidste år.

  Forskellige valgmuligheder for kommunal deltagelse:

  1. Kommunen slukker vejbelysningen i hele kommunen bortset fra fodgængerfelter, signalanlæg og belysning styret af censorer.
  2. Kommunen slukker vejbelysningen i Aabenraa by bortset fra fodgængerfelter, signalanlæg og belysning styret af censorer.
  3. Kommunen deltager ikke.

  Eventuelle udgifter afholdes indenfor servicerammen for ”Drift af veje og parker”.

  Forvaltningen foreslår, at Aabenraa Kommune af hensyn til signalværdien deltager i klimakampagnen, men ikke slukker vejbelysningen i kommunens landsbyer, bl.a. fordi der i landsbyerne ikke alle steder er fortove.

  Økonomi og afledt drift

  Eventuelle udgifter afholdes indenfor servicerammen for ”Drift af veje og parker”.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42116, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Til en kommende privat udstykning af fem byggegrunde til parcelhusbyggeri ønsker ejerne, at adgangsvejen til byggegrundene tildeles et selvstændigt vejnavn.

  Kortbilag og notat fra forvaltningen er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  BBR-lovens §3 a og 3 d.  ”Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på offentlige og private veje”.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan L 24

  Økonomi og afledt drift

  Vejen er privat, og derfor skal grundejerne selv afholde udgifter til skiltning af vejnavn. Udformning, placering mv. skal aftales med Drift & Anlæg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at  adgangsvejen tildeles vejnavn jvf. notat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Det besluttes at adgangsvejen benævnes Brunbjergvej.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24160, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 30. oktober 2013 at sende et forslag til Spildevandsplan 2014 - 2017 i offentlig høring. Planforslaget har været i høring indtil 14. januar 2014, og der er kommet i alt 7 kommentarer til planen. Desuden er der kommet en enkelt, men relevant kommentar, efter perio­dens slutning. Bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil er kort omtalt i bilaget. Ingen af de ind­komne svar giver anledning til væsentlige ændringer af planen, men blot mindre justeringer.

  Forvaltningen har generelt foretaget mindre rettelser og justeringer af fejl og mangler, men ikke af noget, der er væsentligt for indholdet af planen eller for de borgere, der berøres af planen.

  Eksempelvis vil ejendomme, der lige har lavet eget spilde­vands­anlæg, ikke blive tvunget på et kommunalt anlæg de første 20 år. I planen var dette opført til 10 år. Et andet er Kolonihaven Skomager­mosen bag Stegholt Renseanlæg indgår som det eneste kolonihave­område i planen, hvor der umiddelbart er mulighed for en tilslutning til kloak. Områdets status ændres fra fælleskloakeret til kun spildevands­­­kloakeret.

  Spildevandsplanen danner grundlag for en fremtidig separatkloakering af ca. 700 ejendomme, nykloakering af ca. 175 ejendomme og påbud om forbedret spildevandsrensning til ca. 130 ejendomme i det åbne land.

  Alle ejendomme, der planlægges nykloakeret eller skal have forbedret deres spildevandrensning, er i hørings­perioden særskilt blevet orienteret om planen. Selv med denne særskilte underretning har planforslaget ikke medført mange eller væsentlige henvendelser. Inden forvaltningen udsender de mange påbud, vil Teknik- og Miljøudvalget blive nærmere orienteret om de økonomiske konsekvenser for borgere og om kommunens muligheder for at hjælpe trængte borgere.

  Endelig danner planen grundlag for, at Arwos kan gennem­føre renoveringer af spildevandsanlæg. Arwos har i 2013 udarbejdet en strukturplan, hvis grundlag er indarbejdet i den kommunale spildevandsplan.  

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven

  Planmæssige forhold

  Spildevandsplanen er en særskilt sektorplan, som er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Høring/udtalelse

  Planen har været i offentlig høring i 8 uger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at  planen vedtages.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4316, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2018 er det fastlagt, hvilke forsyningsområder de forskellige vandværker skal forsyne med drikkevand.

  Bolderslev Vandværk og Årslev vandværk ønsker at ændre deres forsyningsområder.

  Der blev den 7. februar 2014 afholdt møde mellem formændene for de to vandværker og Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv.

  Her blev det besluttet, at Bolderslev Vandværks Forsyningsområde vil blive udvidet til også at omfatte den sydligste del af Årslev Vandværks forsyningsområde vest for motorvejen.

  I første omgang vil Bolderslev Vandværk forlænge deres forsyningsledning langs Bolderslev Skovvej mod nord til Nybøl Skovvej.

  Dette vil fremtidssikre forsyningssikkerheden for de 4 ejendomme, der i dag har egen vandforsyning og er beliggende på Bolderslev Skovvej og den østlige ende af Nybøl Skovvej.

  Samtidig er der med denne løsning dannet grundlag for etablering af nødforsyning mellem de to vandværker, hvilket opfylder den overordnede målsætning i Vandforsyningsplanen.

  Ændringen vil medføre, at der skal laves et tillæg til den eksisterende Vandforsyningsplan.

  Lovgrundlag

  Lov om vandforsyning m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013.

  Bekendtgørelse nr. 1318 af 21. december 2011 om vandforsyningsplanlægning.

  Planmæssige forhold

  Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2018.

  Økonomi og afledt drift

  Vandværkerne har hver deres takstblad.

  Såfremt en af de 4 berørte ejendomme i dag skulle forsynes med vand fra Årslev Vandværk, ville tilslutningen koste ca. 150.000 kr.

  Bolderslev Vandværk har i dag forskellige takstzoner. Såfremt Bolderslev Vandværk overtager en del af Årslev Vandværks forsyningsområde, vil dette område få en særskilt takstzone, og tilslutning for en ejendom vil komme til at koste ca. 56.000 kr.

  Priser er inkl. moms.

  Høring/udtalelse

  Før der træffes endelig beslutning i sagen, skal ændringen sendes i høring hos de berørte ejendomme på Bolderslev Skovvej og Nybøl Skovvej, de to vandværker, interesserede organisationer og myndigheder. Høringsfristen er 4 uger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der fremsendes informationsskrivelse til de berørte husstande, organisationer og myndigheder, hvor der gives mulighed for at komme med indsigelser til ændringen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41397, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Erhvervspiloten – én indgang til kommunen for erhvervslivet

  Kultur, Miljø & Erhverv har taget initiativ til en særlig service overfor erhvervslivet under titlen ”Erhvervspiloten – én indgang til kommunen for erhvervslivet”.

  Et af de tre ben i Vækstplan 2018 er ”vilje til virksomhed”, som blandt andet indebærer, at Aabenraa Kommune vil være blandt de mest erhvervsvenlige i landet. Erhvervspiloten er et led i bestræbelserne på at leve op til denne ambition.

  Erhvervspiloten er et professionelt tilbud om en samlet og koordineret service til erhvervslivet, hvad enten det nu drejer sig om nyetablering, flytning, udvidelse eller køb af jord. Det er tanken at sikre en god, hurtig og koordineret service ved at tilknytte en fast kontaktperson til virksomheden, som følger sagen igennem hele forløbet og har dialogen om fremdrift og udfordringer undervejs. Samtidig opbygges et internt netværk fra de relevante myndigheds- og fagområder, som understøtter Erhvervspilotens arbejde.

  Målsætningerne for Erhvervspiloten er:

  • En hurtig og let indgang
  • Klar besked og professionel hjælp
  • Tilbagemelding indenfor et døgn
  • Én kontaktperson, som følger sagen og kunden
  • En plan for sagsforløbet indenfor en uge

  Der udarbejdes en folder om Erhvervspiloten, som påregnes udsendt til virksomhederne i begyndelsen af april i år, samtidig med at der etableres indgang via hjemmesiden.

  En kort præsentation af Erhvervspiloten er vedlagt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Tages til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33652, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Visionen for Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad, er klar efter måneders arbejde. Et frugtbart samarbejde med fonden Realdania blev påbegyndt sommeren 2012 og i februar/marts 2013 fandt de første offentlige arrangementer sted - og Aabenraa som Fremtidens Købstad kom til debat og i fokus.

  Som et skridt mod en vision for Aabenraa blev i maj 2013 udskrevet en arkitektkonkurrence med henblik på at få løsningsmodeller til Aabenraa som Fremtidens Købstad.

  Processen har fra den for alvor gik i gang fulgt en stram tidsplan på 12 måneder fra start til nu. Tidsplanen er overholdt og resultatet af en grundig og intens proces præsenteres nu i form af denne udviklingsplan.

  Udviklingsplanen tager afsæt i de anbefalinger som byrådet vedtog 18. december 2013, samt de viderebearbejdede delopgaver som de tre teams fra konkurrencen har udført.

  Visioner for fremtiden

  Fremtidens Købstad, herunder Aabenraa, skal være:

  • Fremtidssikret
  • Fremtidsfokuseret
  • Fremtidsparat

  Fremtidens Aabenraa skal, med afsæt i de stedsbundne kvaliteter og potentialer, være:

  · En by med styrket hjerte

  · Et Sundhedscentrum i Sønderjylland

  · En moderne og levende købstad

  Læs mere om visionerne, baggrunden herfor og hvordan visionerne gennem fysisk omdannelse af midtbyen kan blive til virkelighed.

  Udviklingsplan i flere etaper

  Til udviklingsplanen skal følge et projektkatalog med beskrivelser af konkrete projekter, som ved deres realisering skal være med til at realisere visionerne for fremtidens Aabenraa.  Projektkataloget medsendes i første omgang ikke til politisk behandling på nuværende tidspunkt.

  Planerne for fremtiden, henholdsvis den langsigtede og strategiske udviklingsplan og det konkrete og dynamiske projektkatalog, skal vedtages af to omgange.

  Når udviklingsplanen er vedtaget udarbejdes udkast til projektkatalog, som kan danne grundlag for økonomisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne. Et endeligt projektkatalog vil blive udfærdiget på baggrund af det endeligt vedtagende budget. 

  Projektkataloget vil omhandle og beskrive fysiske projekter i Aabenraa midtby, og kataloget er at betragte som en udvidet del af Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018.

  Udviklingsplanen er opsummering og afslutninger på en visionsfase. Den er fremadskuende og sætter visioner og mål for fremtiden. Den giver en retning for handling mod virkeliggørelse.

  Projektkataloget er et visuelt dialogværktøj både indadtil og til omverdenen, som beskæftiger sig med konkrete projekter, samtidig med at det langsigtede perspektiv holdes for øje. Det skal vise de prioriterede indsatser i en kommende budgetperiode og opdateres årligt efter nye budgetforhandlinger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at orientering omudviklingsplanen "Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad", som den fremtidige strategi for udviklingen af Aabenraa tages til efterretning, og

  at orientering om at udviklingsplanen anvendes som grundlag for Kommuneplan 2014-2025 tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at udviklingsplanen "Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad", vedtages som den fremtidige strategi for udviklingen af Aabenraa,

  at udviklingsplanen anvendes som grundlag for Kommuneplan 2014-2025,

  at der udarbejdes et udkast til et projektkatalog forud for drøftelse af økonomisk prioritering af indsatser der skal bidrage til realisering af planen ,

  at forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle ændringer frem til planen trykkes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at tilføje ændringer i udviklingsplanen frem til byrådets vedtagelse af planen, eventuelle ændringer fremsendes som rettelsesblade forud for byrådsmødet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  1. Indsats mod olieforurening m.v. i Padborg (herunder specielt TBO-området), bla. via kampagner etc.
  1. Risiko for udskiftning af Varnæsvej
  1. Orientering om Sommerland Syd.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Intet.

  Afbud: Christian G. Lauridsen