Beslutningsprotokol

onsdag den 2. april 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Helga Nørgaard, Christian Panbo, Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Kurt Andresen
Bemærkninger: Der var afbud fra Christian G. Lauridsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 2. april 2014

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Introduktion til opgaverne i Byg, Natur & Miljø.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46021, Sagsinitialer: AMOE

  Sagsfremstilling

  Husdyrbrug med en vis produktionsstørrelse skal have en miljøgodkendelse i henhold til Husdyrgodkendelsesloven.

  Der har siden lovens ikrafttrædelse været løbende udfordringer i forhold til bl.a. IT ansøgningssystemet, ventetid på afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet og deraf lange ventetider for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser til husdyrbrug.

  Der er ligeledes løbende arbejdet ihærdigt på at nedbringe disse ventetider ved bl.a. effektivisering af arbejdsgange, yderligere ansættelser og dialog om forbedring af ansøgningsmaterialet.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte bl.a. på mødet d. 26. juni 2013, at der blev iværksat en række tiltag for yderligere at nedbringe ventelisten.

  Bl.a. blev følgende tiltag besluttet og er efterfølgende iværksat:

  • Forlængelse af projektansættelse af midlertidig ansat medarbejder
  • Gennemgang af sagsgange med proceskonsulent med henblik på effektiviseringer
  • Møde med de landbrugsfaglige rådgivere om pipeline og kvalitet af rådgivernes ansøgningsmateriale
  • Opstramning af muligheder for ændringer i sagsforløbet
  • Opdatering af sagsbehandlingstiderne og en mere præcis tidsplan for påbegyndelse af ansøgningerne
  • Tilkøb af konsulentbistand

  Gennemgangen af sagsgangene blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering på mødet d. 18. december 2013. Procestjek vedlagt.

  Det fremgår af rapporten om procestjek af husdyrgodkendelserne, at der kun er fundet et mindre antal muligheder for yderligere effektivisering, bl.a. ansættelse af yderligere en medarbejder frem for anvendelse af konsulenter og supplering med en koordinator for miljøgodkendelsesgruppen.

  De forskellige tiltag har betydet en væsentlig øget færdiggørelse af antal sager i perioden fra 1. juli 2013.

  Der er desuden i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 bevilliget tilsammen 1 mio. kr. til henholdsvis planlægning og miljøgodkendelser, hvor forvaltningen har besluttet at ansætte en medarbejder til miljøgodkendelser i 2014 og 2015 til hjælp til yderligere afvikling af ventelisten for miljøgodkendelser.

  Redegørelsen vil blive yderligere belyst på udvalgsmødet.

  Lovgrundlag

  Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/50334, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede 4. december 2013 at sende Trafiksikkerhedsplanen 2013 -2020 i høring.

  Der er indkommet 5 høringssvar. Kultur, Miljø & Erhverv har vurderet de indkomne høringssvar og foreslår, at høringen ikke giver anledning til ændring af Trafiksikkerhedsplanen 2013 – 2020.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10

  Høring/udtalelse

  Trafiksikkerhedsplanen 2013-2020 har været i høring i 6 uger som sluttede 7. marts 2014.

  Planen har været  i Vækst- og Udviklingsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget. Den har været forelagt for seniorrådet, Handicaprådet og Landsbyrådet

  Der er indkommet 5 høringssvar og –spørgsmål i høringsperioden.

  4 af svarene omhandler specifikke problemer på vejnettet og har ikke specifikke forslag til trafiksikkerhedsplanen. Disse medtages som henvendelser til Drift & Anlæg omkring trafiksikkerhed.

  I det femte høringssvar stilles der spørgsmål og forslag til Trafiksikkerhedsplanen, som der allerede er taget højde for i Trafiksikkerhedsplan 2013 – 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Trafiksikkerhedsplanen 2013-2020 godkendes og bruges som grundlag for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4604, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der er på investeringsplanen afsat midler til etablering af delstrækning af cykelsti på Jernbanegade, sydlige side.

  Cykelstien, der følger Jernbanegade, ophører ved krydset ved Borgmester Finks Gade og fortsætter efter indkørslen til tidligere posthus.

  Ophør af cykelsti skaber forvirring for cyklister, da man i en kort periode er på kørevejen. Det eksisterende fortov på strækningen kan erstattes af en fælles sti , således stien er ubrudt. Der etableres gennemgående fortov forbi indkørslen til det tidligere posthus.

  I forbindelse med udarbejdelse af skitserne til ovenstående projekt, er forvaltningen blevet opmærksom på, at der tillige er problemer med cyklisternes fremkommelighed i den nordlige side af vejen, hvorfor skitse projektet er udvidet i forhold til det i investeringsplanen skitserede.

  Se vedlagte oversigtskort og projektbeskrivelse.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje,

  §10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

            Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsplanen er der i 2014 afsat 0,3 mio. kr. til etablering af ”Cykelsti, delstrækning Jernbanegade”.

  Der etableres fælles sti på eksisterende fortov samt hævet fortov og cykelsti forbi indkørslen til det tidligere posthus. Dette projekt er beregnet til at have en udgift på 0,3 mio. kr.

  Ved udarbejdelse af projektet, er der blevet arbejdet med at ændre på forholdene for cyklisterne i den nordlige vejside – dette projekt anslås at have en udgift på 0,1 mio. kr.

  Den samlede anlægsudgift for de to delstrækninger er anslået til i alt 0,4 mio. kr.

  Der er et forventet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. på anlægsprojektet ”Sti langs Solbakken”.

  Det foreslås at det forventede mindre forbrug på projektet ”Sti langs Solbakken” på 0,1 mio. kr. anvendes til anlæg af ”Cykelsti, delstrækning Jernbanegade”.

  De afledte driftsudgifter er beregnet til 0,006 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skitseprojekt og overslag godkendes,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektet ”Cykelsti, delstrækning Jernbanegade”, finansieret af rådighedsbeløbene på 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Sti langs Solbakken”,

  at der gives en negativ anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til anlægsprojektet ”Sti til Solbakken”, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park årligt tilføres 0,006 mio. kr. til den afledte drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7675, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der skal anlægges en ny vej fra Rise Bygade, lige umiddelbart syd for det nyanlagte Rise Plejehjem, mod vest til Hærvejen. Teknik- & Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til rammerne for vejens udformning og økonomien til udførelsen. Se vedlagte kort bilag for at se vejens placering.

  Baggrunden for etableringen af vejen er, at Rise Bygade ikke er egnet til at tage mere trafik, end den der er i dag. I forbindelse med udbygning og senere drift af Rise Plejehjem vil trafikken til plejehjemmet blive forøget. Der er endvidere forslag om, at udpege området øst for Rise Bygade samt området mellem Rise Bygade og Hærvejen til fremtidige boligområder, hvilket på sigt vil forøge trafikmængden yderligere. Den foreslåede nye vej adgangsvej indgår i lokalplanen for Rise Plejehjem.

  Adgangsvejen er i forbindelse med etableringen af plejehjemmet i 2012 sikret vejudlæg gennem køb af jord i vejens længde og bredde fra Hærvejen til Rise Bygade.

  På investeringsplanen er der afsat midler til etablering af vejen til Rise Plejehjem / nyt boligområde.

  Vejens længde bliver ca. 450 m og bredden 6,5 m. Vejen etableres i asfalt og med ensidigt fald. Vejafvandingen ledes til en nyetableret grøft i den sydlige vejside. Se vedlagte bilag hvori Grontmij beskriver vejprojektet.

  I forbindelse med opførelsen af Rise Plejehjem blev der etableret en midlertidig byggevej fra Hærvejen til plejehjemsbyggeriet, en strækning på ca. 240 m. Byggevejen blev placeret med samme placering som den fremtidige vej.

  Vejen ligger udenfor byzonen, hvorfor den i henhold til Aabenraa Kommunes vedtagne belysningsplan ikke belyses.

  Vejens fremtidige status bliver offentlig vej.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje,

  § 23 Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges. Kommunalbestyrelsen kan optage almene veje og private fællesveje som kommuneveje.

  Stk. 2. Ved almene veje forstås de veje, gader, broer eller pladser, der er åbne for almenheden, men som ikke administreres af det offentlige i henhold til lov, vedtægt eller deklaration.

  § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelsen kræver.

            Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området hører ind under LP nr. 41, Rise Plejehjem, Rødekro.

  I lokalplanen står der under lokalplanbestemmelsernes pkt. 5.3, omhandlende vej-, sti- og parkeringsforhold, at der udlægges areal til ny vejforbindelse mellem Hærvejen og Rise Bygade.

  Kommuneplan 2009, tillæg nr. 14

  Med kommuneplantillæg nr. 14 er rammeområde 2.1.016.B udvidet således at rammeområdet også omfatter et arealudlæg til en vejforbindelse mellem Hærvejen og Rise Bygade.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften anslås til i alt 2,6 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2014-2017 afsat 2,3 mio. kr. i 2014 til projektering samt udførelse af projektet og 0,3 mio. kr. i 2015 til færdiggørelsesarbejder.

  Da vejen bliver kommunevej, skal der sættes penge af til afledt drift, som er beregnet til at koste 0,04 mio. kr. / år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skitseprojekt og overslag godkendes,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til projektet ”Vej til Rise Plejehjem / nyt boligområde”, finansieret af rådighedsbeløbene på 2,3 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 på investeringsplanen for 2014-2017, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park årligt tilføres 0,04 mio. kr. til den afledte drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7413, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv - Ejendomme har i slutningen af 2013 foretaget en gennemgang af kommunens ejendomme med henblik på, at vurdere samtlige bygningers udvendige vedligeholdelsestilstand og udarbejde flerårige vedligeholdelsesplaner for hver enkelt bygning.

  Kommunen har i alt ca. 330 ejendomme med et samlet etageareal på ca. 320.000 m². (svarende til ca. 32 ha)

  Alle bygningsdele, tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner er inddateret i kommunens vedligeholdelsessystem, fra medio 2014 anvendes et nyt system Mdoc FM

  Bygningsgennemgangen har omfattet en visuel besigtigelse, men der er ikke foretaget konstruktive indgreb i bygningsdele og installationer for vurdering af skjulte komponenter. I stedet er der, til de ved eftersynet konstaterede behov, tillagt erfaringsmæssigt forventede udgifter til energimæssige og tekniske tiltag, skjulte konstruktioner, miljømæssige påbud og renovering af afløbssystemer.

  Rapport giver et samlet økonomisk overblik over vedligeholdelsestilstanden for kommunens ejendomme og budgetbehovet i perioden 2014 - 2018.

  Rapporten indeholder også en udvalgsopdelt oversigt over vedligeholdelsesbehovet for hver enkelt ejendom i årene 2014 - 2018.

  Det samlede totale efterslæb på vedligeholdelsen konstateret ved bygningseftersyn, er i 2014 på ca. 49 mio. kr.

  I rapporten lægges der op til, at efterslæbet kan indhentes over 4 år fra 2015 og frem med ca. 36 mio. kr. pr år., behovet vil efterfølgende falde til et niveau på ca. 20-22 mio. kr. pr. år.

  Rapporten har været forelagt direktionen den 28. marts til efterretning.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigt over driftsmidler for 2015, jævnfør budget 2014:

  Teknik- og Miljøudvalget administrerer ca. 16 mio. kr.

  Behovet for merlikviditet er nu, set over 4 år fra 2015 og frem følgende: 36 mio. kr. - 16 mio. kr. = 20 mio. kr. pr. år

  Rapporten afspejler behovet for de nuværende ca. 330 ejendomme.

  Ændringer vil blive indarbejdet i takt med at ejendommene renoveres eller forsvinder fra kommunens ejendomsportefølje, som følge af ny struktur på Børn og Skoleområdet samt Sundhed og Omsorgs området.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rapporten tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9232, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Forelæggelse af sag angående opsætning af ”Nabohjælp” skilte på de offentlige veje i Aabenraa Kommune.

  Baggrunden for forelæggelsen er, at nabohjælpskiltenes præventive virkning har været drøftet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen, og at Sønderborg Kommune har haft en drøftelse med Vejdirektoratet angående opsætning af nabohjælpskiltene.

  Nabohjælpskilte er ikke vejafmærkningsskilte og kan derfor ikke opsættes på vejareal uden at kommunen i henhold til vejlovens §102, stk. 1 giver sin tilladelse.  Inden en tilladelse kan gives skal opsætningen ske efter aftale med politiet.

  Skiltet må ikke anbringes på eller i forbindelse med autoriseret vejafmærkning i henhold til færdselslovens §99, stk. 2.

  Forvaltningen ser 2 løsningsmodeller for opsætning af skilte i Aabenraa Kommune.

  Løsningsforslag 1

  Der gives ikke lov til opsætning af nabohjælpskilte på de offentlige veje i Aabenraa Kommune.

  Løsningsforslag 2

  Der gives tilladelse til opsætning af nabohjælp skilte ud fra en konkret henvendelse af en grundejerforening eller en gruppe af privatpersoner. Opsætning og vedligeholdelse sker for grundejernes regning og risiko.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §102

  Færdselsloven §99

  Økonomi og afledt drift

  Opsætning og drift sker for grundejernes regning, ordningen er derfor udgiftsneutral for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag  2 godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at administrere ordningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19963, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 18. september 2013 tillæg nr. 2 til kommunens spildevandsplan: ”Separering af fælleskloak i Hovslund Stationsby”. Tillægget blev udarbejdet for at gøre det muligt at ændre den eksisterende fælleskloak i Hovslund Stationsby til en separatkloak, og for at fremskynde muligheden for overpumpning af spildevandet til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa.

  Kommunens vandselskab Arwos har udarbejdet et projektforslag for anlæg af en afskærende spildevands­ledning fra Hovslund Stationsby til spildevandssystemet i Rødekro. Forvaltningen vil efterfølgende give de nødvendige udledningstilladelser, som skal danne det miljøretlige grundlag for at afskære spildevandet til Stegholt renseanlæg.

  Etablering af spildevandsledningen kræver, at den placeres på private grundarealer. Der skal ifølge Arwos ikke erhverves jord, men der vil blive behov for ekspropriation i form af rådighedsindskrænkninger på de private ejendomme, som ledningen skal gennemløbe.

  Der er tale om 15 steder, hvor ledningsarbejdet påvirker den private ejendomsret. For at undgå store forsinkelser, har Arwos anmodet om, at byrådet tager stilling til projektet og beslutter, at projektet skal gennemføres, og om nødvendigt via ekspropriation. Med en sådan beslutning udtrykker byrådet ekspropriationsvillighed, og det medfører, at det også er byrådet, der skal forestå og gennemføre alle aftaler om erstatninger og om evt. ekspropriationer til fordel for Arwos.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 om ekspropriation.

  Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. (Spildevandsbekendtgørelsen).

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen, der blev vedtaget af byrådet den 18. september 2013. Plantillægget muliggør, at kloaksystemet i Hovslund Stationsby kan ændres fra et fællessystem til et separatsystem. Selve afskæringen af spildevandet er principielt allerede godkendt i den gældende spildevandsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens vandselskab – Arwos – afholder samtlige anlægs- og driftsomkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af projektet. Der foreligger ikke et skøn over omkostninger forbundet med aftaler og evt. ekspropriationer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nødvendige rådighedsindskrænkninger for anlæg af den afskærende ledning gennemføres om nødvendigt ved ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Anbefales godkendt.  

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9330, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i henhold til § 56 i Bekendtgørelse om affald fastsætte og opkræve et gebyr hos alle virksomheder i kommunen, der ikke er omfattet af § 60, stk. 1-3 til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger til affald, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information m. m.

  Efter bekendtgørelsens § 60 har en del virksomheder dog mulighed for på særlige betingelser at opnå fritagelse for gebyret.

  § 60, stk. 5 giver byrådet mulighed for at fastsætte en årlig skæringsdato for, hvornår anmodning om fritagelse efter stk. 3 og 4 skal være modtaget hos kommunen. Virksomhederne skal have mindst 8 uger regnet fra tidspunktet for oplysning om gebyret og skæringsdato.

  Arwos, der på kommunens vegne opkræver gebyret, har anmodet om, at kommunen fastsætter skæringsdato på 8 uger – 1. gang i 2014.

  Ved udsendelse af gebyrregninger i f.eks. uge 40 vil sidste frist for modtagelse af ansøgning om fritagelse således blive udgangen af uge 49.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om affald.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget godkender anvendelse af skæringsdato med frist på 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Godkendt.  

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5273, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Energiklagenævnet har ved brev af 12. marts 2014 ophævet Aabenraa Kommunes projektgodkendelse for konvertering af Frøslev fra naturgas til fjernvarme og hjemvist sagen til kommunen til fornyet behandling.

  Projektet blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni 2013.

  Denne projektgodkendelse blev af DONG Gas Distribution A/S påklaget til Energiklagenævnet den 10. juli 2013.

  Den væsentligste årsag til Energiklagenævnets afgørelse var, at Padborg Fjernvarmes rådgiver i projektforslaget havde forudsat, at der ved projektets start kunne opnås en tilslutning på 80 % af de omfattede ejendomme, hvilket af Energiklagenævnet anses for urealistisk.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Energiklagenævnets afgørelse tages til efterretning og afventer evt. fornyet henvendelse fra fjernvarmeværket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Sagsfremstilling

  1. Retssag mellem Chemisafe og Aabenraa Kommune   (levering af vejsalt)

  Landsretten stadfæstede byrettens dom, som gav kommunen medhold.

  1. Midtbyordning: Vedligehold i Aabenraa Bymidte

  Vejdirektoratets afgørelse på klagesag.

  1. Fladstendalen, nyt møde om revideret fredningsforslag.
  1. Møde med vandløbslaug.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Drøftelse af ide – Sti på den gamle jernbane fra Tinglev til Tønder.  

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4610, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget skal udpege de sidste tre medlemmer til §17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik.

  Byrådet har den 26. marts 2014 udpeget fire byrådsmedlemmer til §17 stk. 4 udvalget, og bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at udpege de sidste tre medlemmer.

  De sidste tre medlemmer repræsenterer Seniorrådet, Landsbyrådet og ungdomsuddannelserne.

  Seniorrådet indstiller Tage Juul fra Padborg.

  Rektor Ilse Friis fra Deutsches Gymnasium für Nordschleswig er indstillet på at gå ind i udvalgets arbejde, og støttes af rektor Ole Daneved fra Aabenraa Statsskole.

  Fra landsbyrådene stiller Inga Sommerlund sig til rådighed for udvalget.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at da netop ungdomsuddannelserne, de ældre samt landområderne giver langt de fleste passagerer eller de største udfordringer for den kollektive trafik, så er repræsentation fra disse parter vigtig.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tage Juul, Ilse Friis og Inga Sommerlund udpeges som medlemmer til §17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-04-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen