Beslutningsprotokol

onsdag den 7. maj 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Helga Nørgaard, Christian Panbo, Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Kurt Andresen
Bemærkninger: Der var afbud fra Christian Panbo
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 7. maj 2014

  kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Program for ”Områdefornyelse i Aabenraa Midtby”, er fremsendt til politisk behandling. Sagen behandles i Vækst- og Udviklingsudvalget den 8. maj og efterfølgende i  økonomiudvalget og byrådet.

  Programmet beskriver tiltag og anlæg inden for områdefornyelsen områdeafgrænsning samt den tilhørende økonomi.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10419, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2014 pr. 31. marts.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrollen opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Som bilag er vedhæftet oversigt, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Der er p.t. ingen forslag til omplaceringer indenfor eget udvalg.

  Teknik- og Miljøudvalget har udfordringer på følgende politikområder:

  · ”Vintertjenesten” forventes et merforbrug på ca. 2,75 mio. kr., såfremt 2. halvdel af 2014 bliver et normalt år. Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for ”pulje og projekter”, hvilket betyder 100 % af både mindre- og merforbrug overføres til næste år.

  · ”Kollektiv trafik” har forskudt budgetproces i forhold til Sydtrafik. Det endelige regnskab 2013 for Sydtrafik foreligger nu og viser, at Aabenraa skal efterbetale 1,27 mio. kr. til trafikselskabet. Dette skyldes primært, at indtægterne fra busdriften i 2013 er 1,8 mio. kr. lavere end Sydtrafik har budgetteret med. Endvidere kommer udgifter til leje og drift af Aabenraa busstation, der ikke hidtil har været med i Teknik- og Miljøudvalgets budget, da denne udgift er pålagt efter afslutning af retssag om betaling for drift af busstationer.

  · ”Ejendomme” vil på området energibesparende foranstaltninger for 2013 og 2014 puljen få udfordringer, idet der er en tidsforskydning fra den budgetsatte udmøntning til investering. Den endelige udmøntning forventes opgjort ultimo 2014.

  · ”Miljøbeskyttelse” har et efterslæb af merforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2013. Der forventes at nedbringe merforbruget med 0,1 mio. kr. så forventet merforbrug i 2014 er 0,4 mio.kr. Der igangsættes ikke aktiviteter udover de bundne udgifter på området.

  Der skal undersøges nærmere, hvorvidt det er muligt at løse udfordringer indenfor eget udvalg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer tages til orientering.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Christian Padbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10419, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører den del af Bevillingskontrollen som vedrører Tillægsbevillinger drift, som finansieres af andre udvalg (netto 0)

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

  Der er for Teknik- og Miljøudvalget foretaget omplaceringer mellem udvalg indenfor 3 områder:

  • På mødet i Økonomiudvalget den 21. januar 2014 blev besluttet, at de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. udbud for Drift af Veje & Parker skulle medtages i bevillingskonktrollen. Besparelsen blev opgjort efter gevinstrealiseringsmodellen 75/25, hvor 25% forbliver i Teknik- og Miljøudvalget og de 75% tilføres ”puljen for udbud" i Økonomiudvalget. Der gives en negativ tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget i 2014 på 2.484 mio. kr. og en negativ rammekorrektion 2015-2018 på 2.859 mio. kr.
  • For de Energibesparende foranstaltninger (5 mio. kr. puljen) reduceres institutionernes driftsbudget, når der er udført energibesparende tiltag med et beløb svarende til den beregnede energibesparelse. Der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget i 2014 på 0,220 mio. kr. og en rammekorrektion i 2015-2018 på 0,223 mio. kr.
  • Byrådet godkendte den 29. januar 2014 en tillægsbevilling til Damms Gård på 0,310 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget finansieret af puljen til afledt drift. Herunder var der afsat 0,025 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse som i henhold til ”Retningslinjer for aftalestyring” varetages af Teknik- og Miljøudvalget. Der gives en tillægsbevilling til Teknik og Miljøudvalget på 0,025 mio. kr. i 2014 og en rammekorrektion i 2015-2018 på 0,026 mio. kr. 

  Samlet er ovenstående finansieret af andre udvalg som følgende:

  1.000 kr.

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Økonomiudvalg

  2.482

  2.861

  2.861

  2.861

  2.861

  Social- og Sundhedsudvalg

  -152

  -157

  -157

  -157

  -157

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  -53

  -55

  -55

  -55

  -55

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -33

  -34

  -34

  -34

  -34

  Beredskabskommision

  -5

  -5

  -5

  -5

  -5

  Teknik- og Miljøudvalg

  -2.239

  -2.610

  -2.610

  -2.610

  -2.610

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om tillægsbevilling finansieret af andre udvalg (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10419, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører den del af bevillingskontrollen som vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Der er et samlet korrigeret budget på anlæg i Teknik- og Miljøudvalget på 44,62 mio. kr. med et nuværende bogført forbrug på 2,66 mio. kr.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets anlægsaktiviteter med de dertil hørende noter, hvor status fremgår. Af større projekter kan fremhæves:

  • Strandpromenaden 1. etape er under udførelse og første etape forventes udført frem til sommer med færdiggørelsesarbejder i efteråret 2014.
  • Udskiftning af gadebelysning er igangsat og anlægsbudgettet forventes overholdt.
  • Arbejdet med Asfalt er igangsat og forventes brugt på reparation af Varnæsvej. Projektet forventes afsluttet i 2014.
  • Cykelsti 1. etape gl. Ribevej er der afholdt licitation og projektet starter op medio april.
  • Vej til Rise plejehjem forventes politisk godkendt i juni og projektet udført i 2014.

  Der er ingen forslag til tillægsbevillinger på anlæg. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at anlægssagen tages til orientering.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42501, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Renholdelsesordningen for Aabenraa Midtby har været påklaget til Vejdirektoratet.

  Renholdelsesordningen som blev vedtaget af byrådet den 30. oktober 2013, betyder at kommunen overtager grundejernes renholdelsesforpligtigelser i Aabenraa Midtby, mod at Aabenraa Kommune opkræver et vederlag for dette, hvilket der er hjemmel til.

  Derimod har vejdirektoratet den 18. februar 2014, underkendt selve omkostningsfordelingen for så vidt angår max. ordningen.

  Denne bliver underkendt, idet den manglende indtægt fra de af max. ordningen omfattede ejendomme er blevet opkrævet hos de ejendomme som ikke indgår i max. ordningen.

  De ejendomme som ikke indgik i ordningen, har således skulle betale ca. 6. kr. pr. facademeter mere i gennemsnit for at finansiere denne, hvilket ikke er lovligt.

  Kultur, Miljø & Erhverv har efter Vejdirektoratets afgørelse haft kontakt med de ejendomme der har været omfattet af max. ordningen og meddelt dem, at denne ordning ikke er lovlig, og at den derfor vil blive bragt til ophør.

  Dette har samtlige ejere udtrykt forståelse for og accepteret.

  De 6 kr. pr. facademeter som efter Vejdirektoratets opfattelse er opkrævet uretmæssigt hos de øvrige ejere, vil blive reguleret fremadrettet i taksterne, hvilket vil ske ved 1. kommende takst regulering, hvilket sker ved vedtagelsen af budgettet for året 2015.

  Alle de berørte grundejere vil blive orienteret om ovennævnte i starten af juni 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Med en takst på 250 kr. ex. moms pr. facademeter på de grønne veje, og 50 kr. ex. moms pr. facademeter på de blå veje forventes det, at ordningen er udgiftsneutral for kommunen set over en årrække.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at max. ordningen fjernes, og

  at de uretmæssigt opkrævede 6 kr. pr. facademeter reguleres ved fastlæggelsen af takstbladet for 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9121, Sagsinitialer: mer

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv forelægger en politik for belægninger og kørebaneafmærkninger i Aabenraa Kommune til godkendelse.

  Sagen har været forelagt på Direktionsmødet den 28. marts 2014.

  Lovgrundlag

  Vejloven.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i driftsbudgettet afsat ca. 32 mio. kr. til politikområdet ”Belægninger og Bygværker”. Heraf anvendes ca. 21 mio. kr. til nye belægninger.

  Hvis målene i politikken skal opfyldes, skal det fremtidige budget til nye belægninger øges til 36 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at politik for belægninger og kørebaneafmærkninger godkendes med tilhørende baggrundsnotat, og

  at den økonomiske del indgår i budgetprocessen i august.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8339, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv forlægger sag om ”Politik for Buske og Træer” på arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets områder samt byggemodnede arealer.

  Politikken skal være med til, at fremme Aabenraa Kommune som grøn kommune, samt tage højde for de problemstillinger og spørgsmål som forvaltningen bliver stillet overfor i dagligdagen.

  Udgangspunktet for politikken er, at nye plantninger samt ansøgninger om fældning af beplantning behandles ud fra en konkret faglig vurdering, ud fra den konkrete ansøgning, med udgangspunkt i de retningslinjer som er beskrevet i politikken.

  Lovgrundlag

  Hegnsloven

  Vejlovens §10

  Vejreglerne

  Skovloven

  Naturfredningsloven

  Økonomi og afledt drift

  Politikken er som udgangspunkt udgiftsneutral for kommunen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Politikken for Buske og træer i Aabenraa Kommune godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at administrere herefter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6036, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i Lov om fremme af energibesparelser af 2005 samt aftale mellem KL og Transport- og Energiministeriet af 2007, er der i kommunale ejendomme igangsat en række energibesparende foranstaltninger.

  Aabenraa Kommune har i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011, fastlagt følgende kriterier for energibesparende projekter:

  En investering på 5 mio. kr. skal genere en besparelse på 0,6 mio.kr., svarende til en årlig besparelse på 12 %. Direktionen har efterfølgende besluttet, at besparelsen fordeles med 75/25 – 75 % til kassen og 25 % forbliver på institutionen. Det første år beregnes driftsbesparelsen på institutionerne for førstkommende kvartal efter projektets afslutning.

  Det har i årene 2012 og 2013 vist sig meget vanskeligt, at opfylde kriteriet med en besparelse på 0,6 mio. kr. ved en investering på 5 mio. kr., som er 100% lånefinansieret.

  I budget 2014 er der i investeringsoversigten 2014 – 2017 afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

  Kultur, Miljø & Erhverv opstiller følgende løsningsforslag for det videre arbejde med energibesparende foranstaltninger, finansieret via anlægsbudgettet:

  1. Kriteriet med en årlig besparelse på 12 % pr. år fastholdes.

  De energibesparende projekter forudsætter en stor kombination/finansiering fra vedligeholdelses projekter/pulje. – det udløser mange små enkeltstående projekter som tidsmæssig gør, at besparelsen først kan være fuld udmøntet med udgangen 2018. Der foreslås at den samlede investering på 10 mio. kr. fastholdes, men fordeles med 2 mio. kr. fra 2014-2018, og at udmøntningen af driftsbesparelsen sker fra 2015 og fremefter. Den samlede budgetpåvirkning ses i tabel 1.1.

  Tabel 1.1 - budgetpåvirkning

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Regulering investeringsoversigt

  - 3.000

  - 3.000

  + 2.000

  + 2.000

  + 2.000

  Afledt drift - regulering

  483

  772

  578

  385

  192

  Pr. 01.01.19 = 0,00 kr.

  2. Kriteriet om årlig besparelse reduceres.

  Besparelsen reduceres til 6,7 %, svarende til 15 års tilbagebetalingstid – der udføres færre og større projekter, koncentreret om udarbejdelse af helhedsløsninger for den enkelte ejendom og tidsmæssigt forventes besparelsen fuld udmøntet med udgangen af 2016. Der foreslås at den samlede investering på 10 mio. kr. fastholdes, men fordeles med 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i perioden 2015-2016 og at udmøntning af driftsbesparelsen sker fra 2015 og fremefter. Den samlede budgetpåvirkning ses i tabel 1.2.

  Tabel 1.2 – budgetpåvirkning

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Regulering investeringsoversigt

  - 3.000

  - 1.000

  + 4.000

  Afledt drift - regulering

  482

  856

  640

  424

  424

  3. Rådighedsbeløbene i 2014 og 2015 på investeringsoversigten udnyttes ikke.

  Energibesparende foranstaltninger som projekter gennemføres ikke mere. Det vil alene være vedligeholdelsesprojekter som udføres i forbindelse med tekniske installationer og klimaskærm.

  Kommunens mulighed for hjemtagning af lån til dækning af investeringerne på 2 x 5 mio. kr. i forbindelse med energibesparende foranstaltninger udnyttes ikke, og afledt driftsbesparelse reguleres tilbage.

  Tabel 1.3 - budgetpåvirkning

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Regulering investeringsoversigt.

  - 5.000

  - 5.000

  .

  Afledt drift – regulering

  482

  964

  964

  964

  964

  Sagen har været forelagt Direktionen den 11. april 2014, med følgende beslutning:

  Forslag 3 blev godkendt som grundlag for det videre arbejde med energibesparende foranstaltninger.

  Lovgrundlag

  Lov om fremme af energibesparelser af 2005.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 3 vælges som grundlag for det videre arbejde med energibesparende foranstaltninger,

  at forslag til regulering af investeringsplan 2014-2016 jf. tabel 1.3 godkendes, og

  at afledt drift på Teknik- og Miljøudvalgets område reguleres, jf. tabel 1.3.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Teknik- og Miljøudvalget anbefaler,

  at løsningsforslag 2 vælges som grundlag for det videre arbejde med energibesparende foranstaltninger,

  at forslag til regulering af investeringsplan 2014-2016 jf. tabel 1.2 godkendes, og

  at afledt drift på Teknik- og Miljøudvalgets område reguleres, jf. tabel 1.2.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11158, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opførelse og etablering af solceller på Rise plejehjem ”Rise Parken” skal der søges om dispensation for selskabsdannelse.

  Da solcellerne er etableret i forbindelse nybyggeri, har Energistyrelsen stillet 2 krav om dokumentation:

  1. en kommunal indeståelseserklæring om, at anlægget er opført i forbindelse med udarbejdelsen af en energiramme beregning for nybyggeriet.
  2. dokumentation for at vedkommende som underskriver indeståelseserklæringen er bemyndiget hertil af kommunal bestyrelsen.

  I relation til dokumentation for bemyndigelsen til at underskrive indeståelsen, så skal bemyndigelsen specifikt være relateret til underskrift af de kommunale indeståelser. Dokumentation for en generel stillingsfuldmagt eller lignende er derfor ikke tilstrækkelig.

  Det fremgår af Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt, at den umiddelbare kompetence vedr. opgaver indenfor klima og bæredygtigheder er placeret ved Teknik- og Miljøudvalget. Det er derfor kommunens vurdering, at kompetencen til at delegere bemyndigelse til at underskrive indeståelsen, ligger ved Teknik- og Miljøudvalget.

  Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger direktør Stig Werner Isaksen til at underskrive indeståelseserklæring i forbindelse med etablering af solceller på nybyggeri.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger direktør Stig Werner Isaksen til at underskrive indeståelseserklæring i forbindelse med etablering af solceller på nybyggeri.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11031, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. marts 2014 Kommunens spildevandsplan.

  I planen indgår, at området ”Søst” syd for Rødekro skal kloakeres. Spildevandet pumpes via Rødekro til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa.

  Arwos har udarbejdet et projekt for kloakering, dvs. placering af offentlige kloakledninger og pumpestationer i området. Der vil blive behov for at placere offentlige ledninger på privat grund, samt behov for erhvervelse af arealer til placeringer af pumpestationer, jf. bilag. 2 steder, hvor ledningsarbejdet påvirker den private ejendomsret, og 2 steder, hvor der er behov for at erhverve arealer til pumpestationer. Arwos vil i første omgang søge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  Arwos har anmodet om, at byrådet tager stilling til projektet og beslutter, at projektet gennemføres om nødvendigt via ekspropriation. Med en sådan beslutning udtrykker byrådet ekspropriationsvillighed. Det medfører, at det også er byrådet, der skal forestå og gennemføre alle aftaler om erstatninger og om evt. ekspropriationer til fordel for Arwos.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 om ekspropriation.

  Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. (Spildevandsbekendtgørelsen).

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af spildevandsplanen, der blev vedtaget af byrådet den 26. marts 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens vandselskab – Arwos – afholder samtlige anlægs- og driftsomkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af projektet. Der foreligger ikke et skøn over omkostninger forbundet med aftaler og evt. ekspropriationer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nødvendige rådighedsindskrænkninger for ledningsanlæg og erhvervelse af arealer til pumpestationer gennemføres om nødvendigt ved ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41037, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal senest den 7. oktober 2014 udarbejde forslag til indsatsprogram vedr. den supplerende vandløbsindsats under de kommende vandområdeplaner 2015-2021. Naturstyrelsen har den 7. april 2014 udmeldt rammerne for dette arbejde. 

  Aabenraa Kommune indgår geografisk i hovedvandoplandene: Kruså/Vidå, Lillebælt/Jylland og Vadehavet. For hvert vandopland er der nedsat et Vandråd, som skal inddrages og rådgive de involverede kommuner i arbejdet med indsatsprogrammet.

  Staten har som udgangspunkt for arbejdet offentliggjort en ny basisanalyse af vandløbenes tilstand med en vurdering af risikoen for, at vandløbene ikke opfylder deres målsætning i 2021. Samtidig er der for hvert vandopland udmeldt et minimums indsatsniveau (dvs. km vandløb med indsats, antal spærringer til fjernelse m.v.), et virkemiddelkatalog samt en økonomisk ramme, som kommunerne i fællesskab skal benytte til at foreslå indsatser til forbedring af vandløbenes fysiske tilstand.

  I Aabenraa Kommune indeholder basisanalysen og rammerne for indsatsprogrammet følgende (se også kort):

  Basisanalyse 2014

  Målsatte vandløb

  422 km

  Risikovandløb 2021

  218 km

  Stærkt okkerbelastede vandløb

  15 km

  Spærringer/rørlægninger

  28 stk.

  Det endelige indsatsbehov i Aabenraa Kommune skal aftales og koordineres med de øvrige kommuner i de 3 vandoplande. På baggrund af den arealmæssige fordeling af risikovandløb forventes indsatsen i kommunen at omfatte ca. 40 km vandløb, ca. 5 spærringer og evt. 1 okkerrensningsanlæg. Heraf vil den langt overvejende del af indsatsen ligge i Kruså/Vidå oplandet.

  Forslag til principper

  Forvaltningen foreslår på baggrund af drøftelse i Vandrådet for Kruså/Vidå følgende principper for udvælgelse af vandløb med indsats:

  Tilvalg (højeste prioritet):

  • Vandløb med størst potentiale for god tilstand først (f.eks. med udgangspunkt i den gældende målsætning for vandløb)
  • Vandløb med habitat-udpegning

  Fravalg (laveste prioritet):

  • Små vandløb (< 2m) med dårligt fald (f.eks. under 0,5 promille)
  • Vandløb, der er spildevandspåvirkede (som derfor skal løses først)
  • Vandløb med okkerbelastning (bortset fra det ene okkerprojekt)
  • Vandløb, der sommerudtørrer
  • Vandløb, der vurderes at svare til referencetilstanden (f.eks. naturlige og urørte skovvandløb)

  Forslag til placering af evt. okkerrensningsanlæg sker i risikovandløb med stærk okkerbelastning og jf. ovenstående prioritering.

  Fjernelse af spærringer på strækninger med anden indsats prioriteres højest. Spærringer vælges samtidig, hvor der er fri passage nedstrøms og således, at der åbnes flest mulige km vandløb opstrøms.

  De konkrete indsatser i de udvalgte vandløb udvælges med udgangspunkt i den økonomiske ramme samt virkemiddelkatalogets standardpriser og effekter i forhold til smådyr, fisk og planter.

  Enkelte virkemidler vil resultere i en efterfølgende forøget årlig udgift til vedligeholdelse og drift for kommunerne (f.eks. sandfang og dobbeltprofil vandløb). Anvendelsen af disse virkemidler søges af samme grund begrænset.

  Under arbejdet med indsatsprogrammet kan der være faktiske forhold eller opstå ny viden, som kan begrunde at ovenstående principper afviges for enkelte vandløbsstrækninger.

  Der er endnu ikke meldt anbefalinger ud fra vandrådene for Lillebælt Jylland og Vadehavet.

  Tidsplan:

  • April 2014 – Vandrådsmøder med diskussion af rammer og virkemidler
  • Maj 2014 – evt. midtvejsmøder i Vandrådene
  • Juni 2014 – Vandrådsmøder med diskussion af udkast til forslag
  • Den 13. august 2014 - TMU behandling af forslag
  • Den 27. august 2014 – Byrådets behandling af forslag
  • September 2014 – Vandrådsmøder med diskussion af det vedtagne forslag
  • Den 7. oktober 2014. – Frist for indsendelse af forslag til Naturstyrelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om vandplanlægning.

  Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger.

  Planmæssige forhold

  Staten udarbejder vandområdeplaner med det formål at forbedre vandmiljøet, fastlægge miljømål for vandløb, søer, kystvande og grundvand samt fastlægge indsatsprogrammer med henblik på at opnå de fastlagte miljømål.

  Kommunerne skal i den forbindelse udarbejde forslag til indsatsprogram til forbedring af de fysiske forhold i vandløb samt bekæmpelse af okker inden den 7. oktober 2014.

  Udkast til vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021) sendes i 6 måneders offentlig høring senest den 22. december 2014. 

  Økonomi og afledt drift

  Staten har på landsplan afsat 11 mio. kr. til kommunernes indsatsplanlægning og vandrådsarbejde. Disse midler fordeles til kommunerne via DUT-princippet.

  Staten har samlet afsat 21,8 mio. kr. til anlæg i Kruså/Vidå oplandet; 27,3 mio. kr. i Lillebælt/Jylland oplandet og 82,1 mio. kr. i Vadehavs oplandet. Disse midler bliver stillet kommunerne til rådighed via statslige tilskudsordninger.

  Kommunerne tildeles ikke yderligere midler til fremtidig afledt drift.  

  Høring/udtalelse

  De nedsatte vandråd skal inddrages i kommunernes udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløb.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ovenstående principper benyttes til Aabenraa Kommunes udarbejdelse af forslag til indsatsprogram vedr. vandløb,

  at anvendelse af principperne sker under hensyntagen til den fornødne koordinering med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet, og således

  at der kan afleveres et samlet forslag pr. opland til Naturstyrelsen indenfor den økonomiske ramme.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/115, Sagsinitialer: LHA

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

  Aabenraa Kommunes ”Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017”

  Miljøstyrelsens ”Notat med forslag til minimumsfrekvenser for kommunernes virksomhedstilsyn” af 17. januar 2005.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tilsynsberetningen for 2013 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Taget til efterretning.   

  Afbud: Christian Panbo

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv har i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejdet en miljøtilsyns-beretning for 2013, for henholdsvis landbrug og industri. Beretningen indeholder en opgørelse over antallet af tilsynspligtige landbrug og virksomheder i kommunen, antallet af tilsynsbesøg samt en opgørelse over de reaktioner kommunen har givet i forbindelse med overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven m.v.

  Forvaltningen har igen i 2013 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugs- og industritilsyn og nået de mål, der blev sat ved tilsynsårets start.  Antallet af aktive virksomheder i hele frekvensperioden og antallet af udførte tilsyn i samme periode, vil ofte ikke være ens, idet der er en del virksomheder der lukker/etablerer sig indenfor perioden. Frekvensperioden er den periode, hvor der skal være ført tilsyn på alle de tilsynspligtige virksomheder. Frekvensperioden er således 3 år for de store virksomheder og landbrug, 4 år for de mindre virksomheder og 6 år for de mindre landbrug.

  Den 23. maj 2013 trådte den nye miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft. Efter denne dato skal tilsyn på virksomheder og landbrug ikke opdeles i to grupper, men derimod ses som én gruppe. Derfor er der udarbejdet to forskellige beretninger for 2013 - en beretning for perioden fra 1. januar 2013 til 22. maj 2013, hvor virksomheder og landbrug er opdelt, og en beretning for resten af året, der gælder tilsynene samlet. Nedenstående bemærkninger er dog opdelt i en virksomheds- og en landbrugsdel. 

  Landbrug

  I 2013 blev der udført 185 tilsyn og opkrævet 274.885 kr. i brugerbetaling. I tilsynsåret 2013 har forvaltningen måtte håndhæve loven på 26 % af de besøgte landbrug ved henholdsvis henstilling eller indskærpelse. Herudover har forvaltningen udført 21 krydsoverensstemmelseskontroller sammen med NaturErhvervstyrelsen. Som noget nyt skal alle kontroller udføres som uvarslet kontrol. Dette sammenholdt med øget fokus på området, har bevirket at forvaltningen har haft flere indberetninger for overtrædelser af krydsoverensstemmelsesreglerne i 2013.  

  Virksomheder

  Der er i 2013 foretaget 132 samlede tilsyn på virksomhederne og opkrævet 181.509 kr. i brugerbetaling. Der er ført ca. 40 tilsyn på baggrund af klager over røg, støj og affald. For at kunne opfylde minimumsfrekvensen for tilsyn, blev der benyttet en ekstern konsulent til at foretage tilsyn på en stor del af virksomhederne. Der er desuden benyttet en ekstern konsulent til at foretage tilsyn på baggrund af klager over røggener fra brændeovne, og der er benyttet en rådgiver til at foretage støjmålinger/afrapportering i sager vedrørende støjklager fra virksomheder/forretningssteder. Brugen af konsulent/rådgiver har givet en mere smidig sagsgang og resulteret i en bedre faglig løsning af sagerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering om ankesag ved overtaksationskommission

  Årlig opgørelse over sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelserne for husdyrbrug

  Fredning af Fladstendalen

  Planlægning af temamøde den 18. juni 2014

  GroNet generalforsamling

  Entreprenørgården ukrudtsbekæmpelse

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Taget til orientering.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2014

  Intet.

  Afbud: Christian Panbo