Beslutningsprotokol

onsdag den 21. maj 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 21. maj 2014

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40052, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Sund Vækst er navnet på den vækststrategi, som skal gøre Aabenraa Kommune vækstparat frem mod 2018 og dermed bidrage til, at Aabenraa Kommune bliver et mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i.

  Visionen i vækststrategien er, at Aabenraa Kommune skal være:

  · En aktiv og sund kommune i bevægelse

  · Et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse

  · Førende inden for transport og logistik

  · Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn

  · Kendt for en smuk og levende Aabenraa by

  Vækststrategien er konkretiseret i Vækstplan 2018, der blev vedtaget af et enigt byråd 19. december 2012. Den første version af Vækstplan 2018 indeholdt 32 projekter.

  Økonomiudvalget har på mødet den 22. april 2014 besluttet, at Vækstplan 2018 skal revideres til en version 2.0 for i endnu højere grad at styrke Aabenraa Kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring. Konkret er vækstpotentialet i Aabenraa Kommune knyttet sammen med etableringen af akutsygehus og psykiatrisk sygehus i Aabenraa samt udvidelsen af UC Syd i Aabenraa, hvorved antallet af arbejdspladser stiger fra 850 til 2555 på sygehusene og antallet af studerende stiger fra 650 til 1000 på de videregående uddannelser i Aabenraa. 

  For at skabe en mere fokuseret Vækstplan 2018 anbefaler Vækstsekretariatet:

  · At projekter, der i mindre grad har indflydelse på bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring, udgår af Vækstplan 2018.

  · At projekter, der er gennemført og i drift udgår af version 2.0 af Vækstplan 2018.

  · At der tilføjes projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018, der styrker Aabenraa Kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning og erhvervsudvikling samt skaber en særlig profil indenfor sundhed og læring, der adskiller Aabenraa kommune fra andre kommuner.

  En mere fokuseret version 2.0 af Vækstplan 2018 vil indeholde færre og større projekter, der alle vurderes at bidrage til at styrke kommunens konkurrenceevne i forhold til bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring og dermed opfylde visionen i vækststrategien. Projekter, der udgår af Vækstplan 2018, kan forsat være vigtige for kommunen og relevante for udvalget at gennemføre og finansiere, hvis de understøtter udviklingen indenfor udvalgets fagområde. De vil blot ikke længere indgå i Vækstplan 2018.

  Udvælgelse af projekter til Vækstplan 2018

  Hvert fagudvalg skal vurdere, hvilke projekter der skal indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018. Fælles for projekterne i Vækstplan 2018 er, at de er:

  · Forpligtende for de stående udvalg at gennemføre

  · Finansieret af de stående udvalg

  · Nye projekter eller fortsættelse af projekter fra den første version af Vækstplan 2018.

  Udvalgets prioritering af projekter til version 2.0 af Vækstplan 2018 skal tage afsæt i det enkelte projekts vækstpotentiale i forhold til:

  · Bosætning

  · Erhvervsklima

  · Sundhed

  · Læring

  Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer følgende projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  · Gate Denmark: Grænselandets transport- og logistikområde

  · Synliggørelse af behov for motorvejstilslutning ved Bodum

  · Aktiv Campus Aabenraa

  · Udvikling af Aabenraa Bymidte

  · Strandpromenade i Aabenraa

  En række af projekterne gennemføres og finansieres i samarbejde med øvrige udvalg. Projekterne er beskrevet i bilaget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget prioriterer følgende projekter til at indgå i version 2.0 Vækstplan 2018:

  Gate Denmark: Grænselandets transport- og logistikområde

  Synliggørelse af behov for motorvejstilslutning ved Bodum

  Aktiv Campus Aabenraa

  Udvikling af Aabenraa Bymidte

  Strandpromenade i Aabenraa

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-05-2014

  Godkendt.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10292, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Kommunen har modtaget en anmodning om at navngive to gader eller to pladser i Aabenraa by efter to tidligere borgmestre i gammel Aabenraa Kommune, Jens Gjelstrup og Georg Burchreitz. Forslaget begrundes med, at der i Aabenraa Kommune er tradition for at navngive gader efter tidligere borgmestre: Borgmester Finks Gade har eksisteret i mange år. Jens Terp-Nielsens Vej blev navngivet i 2004. Erik Jessens Vej og Camma Larsen-Ledets Vej kom til i henholdsvis 2012 og 2013.

  De to foreslåede navne er i dag de eneste tidligere borgmestre, der mangler i rækken, såfremt man retter sig efter anbefalingerne for vejnavngivning om at undlade vejnavngivning efter nulevende personer.

  I anmodningen er der peget på to konkrete pladser, men også et forslag om at anvende navnene på gader.

  For at forvaltningen kan arbejde videre med sagen, skal Teknik- og Miljøudvalget vælge det løsningsforslag som forvaltningen skal arbejdere videre med.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1:
  Forslaget imødekommes ikke.

  Løsningsforslag 2:
  De to parkeringspladser navngives som foreslået, hhv. Jens Gjelstrup Plads ved Klinkbjerg og Georg Burchreitz Plads ved Nybro (se bilag)

  Alle andre tidligere borgmestre har ikke fået opkaldt pladser efter sig, men veje eller gader.

  Konsekvens:
  De nye navne kan fastsættes nu.
  Der vil ikke være nogen borgere eller virksomheder, der vil blive berørt af ændringen.

  Løsningsforslag 3:
  Når der opstår behov for nye vejnavne i Aabenraa by, f.eks. i forbindelse med nye vejanlæg eller ved vejændringer, navngives to veje eller gader efter de to tidligere borgmestre.

  Konsekvens:
  Tidspunktet for navngivning forbliver pt. uafklaret, da der ikke lige nu er behov for nye vejnavne i Aabenraa by.

  Ved nyanlæg vil der ikke være nogen borgere eller virksomheder, der vil blive berørt. Ved nødvendige ændringer vil ulemperne, der medføres af adresseændringer, være de samme som for ethvert andet ændret vejnavn.

  Løsningsforslag 4:
  Der udvælges to eksisterende veje, der opkaldes efter de to tidligere borgmestre. Vejene vælges ud fra et historisk perspektiv, dvs. i områder, som de to borgmestre har haft en særlig tilknytning til. Dernæst vælges vejene, så færrest mulige borgere og virksomheder bliver berørt.

  Konsekvens:
  Forslag til ændring på vejnavnene kan udarbejdes nu.
  De borgere og virksomheder, der har adresse til de eksisterende veje, vil skulle bære de ulemper og omkostninger, en adresseændring medfører.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  BBR-lovens §3 a.  ”Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på offentlige veje jvf. §1 i Lov om offentlige veje” samt Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning om ”Fastsættelse af vejnavne og adresser”.

  Økonomi og afledt drift

  Skiltning af pladser og veje finansieres af Drift & Anlæg i Kultur, Miljø & Erhverv.

  Høring/udtalelse

  Der skal foretages partshøring af de eventuelt berørte beboere, ejere og virksomheder forinden et ændret vejnavn kan besluttes endeligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at  løsningsforslag 3 vælges, som grundlag for det videre arbejde.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-05-2014

  Udvalget beslutter løsningsforslag 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/625, Sagsinitialer: snj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 20. december 2013 modtaget en ansøgning om udvidelse af slagtesvineproduktionen på Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa. Se oversigtskort.

  Der er søgt om udvidelse fra 10.170 slagtesvin 32-115,5 kg svarende til 325,7 dyreenheder til 22.080 slagtesvin 32-112 kg svarende til 668,5 dyreenheder. Der er søgt om etablering af 4 nye slagtesvinestalde og en ny gyllebeholder. De 2 ældste eksisterende stalde tømmes for dyr. Alle nye bygninger etableres i tilknytning til det eksisterende anlæg. Situationsplan er vedlagt som bilag.

  Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, idet forvaltningen ikke umiddelbart kan udarbejde en miljøgodkendelse for det ansøgte projekt, fordi lugtgenekriterierne til nærmeste byzone (Varnæs) ikke er overholdt. I henhold til husdyrbekendtgørelsen skal der meddeles afslag, såfremt den beregnede lugtgeneafstand er større end den faktuelle afstand. I den indsendte ansøgning er den beregnede geneafstand på 762 m, og den faktuelle afstand er på 636 m. Geneafstanden til byzone fra det ansøgte projekt er indtegnet i bilag.

  I enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse, f.eks., hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion, samtidig med at afstanden til omkringboende er længere end 50 % af den beregnede geneafstand (kaldet 50%’s reglen).

  I den indsendte ansøgning har ansøger forudsat, at 50 %’s reglen kunne anvendes.

  Af Miljøstyrelsens lugtvejledning fremgår det, at 50 %’s reglen ikke skal anvendes til omfattende projekter med store nyinvesteringer. Miljøstyrelsen er kommet med en generel oplysning om, at 50 %’s reglen ikke skal anvendes, når der planlægges at etablere nye stalde.  Hensigten med bestemmelsen er at give mulighed for, at eksisterende husdyrproduktioner kan foretage enkelte produktionsmæssige tilpasninger, hvis lugtgenerne ikke forøges.

  Natur- og Miljøklagenævnet har tilkendegivet, at kommunerne skal følge Miljøstyrelsens vejledning.

  Det eksisterende lovlige husdyrbrug medfører en lugtgeneafstand til byzone på 811 m. Den faktuelle afstand til byzone er på 658 m. Husdyrbruget er således dårligt placeret i forhold til lugtgener for flere beboelser i Varnæs.

  Forvaltningen vurderer, at 50 %’s reglen ikke skal anvendes i denne sag, da en udvidelse med 4 nye stalde og en gyllebeholder vurderes at være et stort projekt med omfattende nyinvesteringer, og det har ifølge Miljøstyrelsen aldrig været hensigten, at 50 %’s reglen skulle anvendes til etablering af nye stalde.

  Forvaltningen sendte den 10. april 2014 vurderingen af, at sagen skulle forelægges Teknik – og Miljøudvalget, og at der ville blive indstillet til afslag, i høring hos ansøger. Ansøger og rådgiver har kommenteret høringen (se bilag). Ansøger mener ikke, at forvaltningen skal vurdere, hvad et omfattende projekt med store nyinvesteringer er. Ansøger ønsker, at udvalget foretager denne vurdering, og at udvalget tager stilling til, om 50 %’s reglen kan anvendes. Ansøger ønsker at gå i dialog med forvaltningen om husdyrbrugets udviklingsmuligheder.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1:

  Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at 4 nye stalde og en ny gyllebeholder, hvor staldene har en kapacitet til 3.680 stipladser og en årlig produktion af 14.720 slagtesvin svarende til 445,68 dyreenheder, er et omfattende projekt med store nyinvesteringer, og at 50 %’s reglen ikke skal anvendes.

  Forvaltningen går i dialog med ansøger, der skal tilpasse ansøgningen, så 50 %’s reglen ikke anvendes.

  Løsningsforslag 2:

  Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at 4 nye stalde og en ny gyllebeholder, hvor staldene har en kapacitet til 3.680 stipladser og en årlig produktion af 14.720 slagtesvin svarende til 445,68 dyreenheder, ikke er et omfattende projekt med store nyinvesteringer, og at 50 %’s reglen skal anvendes.

  Forvaltningen sagsbehandler ansøgningen med anvendelse af 50 %’s reglen. Hvis sagen bliver påklaget, vil Natur- og Miljøklagenævnet efter forvaltningens vurdering, sandsynligvis enten ophæve afgørelsen eller hjemvise den til fornyet sagsbehandling med påtale om, at 50 %’s reglen ikke kunne anvendes jfr. Miljøstyrelsens vejledning.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Husdyrbekendtgørelsen.

  Miljøstyrelsens wikivejledning om lugt.

  Natur – og Miljøklagenævnet har i afgørelse NMK-132-00508 om udvidelse af et husdyrbrug tilkendegivet, at kommunerne skal følge Miljøstyrelsens vejledning.

  (se bilag med uddrag)

  Planmæssige forhold

  Husdyrbruget er beliggende i landzone.

  Kommuneplanrammerne for området.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 1 godkendes,

  at 50 %’s reglen ikke anvendes til udvidelsen med 4 nye stalde og en ny gyllebeholder, og

  at forvaltningen går i dialog med ansøger om udviklingsmuligheder for husdyrbruget uden anvendelse af 50%’s reglen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-05-2014

  at løsningsforslag 2 godkendes,

  at 50 %’s reglen anvendes til udvidelsen med 4 nye stalde og en ny gyllebeholder, og

  at forvaltningen samtidig går i dialog med ansøger om udviklingsmuligheder for husdyrbruget med anvendelse af 50%’s reglen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40229, Sagsinitialer: pbe
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4610, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har den 2. april 2014 udpeget tre medlemmer til §17 stk. 4-udvalget om kollektiv trafik.

  Til at repræsentere Landsbyråd / landområder, blev Inga Sommerlund (f. området Øster Løgum/Hovslund) udpeget.

  Imidlertid ønsker det nysammensatte Landsbyråd, v. formand Allan Niebuhr at lade rådet repræsentere ved Hans Peter Jensen (f. området Bolderslev).

  Inga Sommerlund har selv drøftet spørgsmålet med landsbyrådets formand samt Hans Peter Jensen, og er indstillet på at lade sidstnævnte overtage hendes plads til §17 stk. 4-udvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Hans Peter Jensen udpeges som medlem af §17 stk. 4-udvalget om kollektiv trafik i stedet for Inga Sommerlund.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Tidligere erstatningssager vedr. vandløb

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-05-2014

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-05-2014

  Intet.