Beslutningsprotokol

onsdag den 4. juni 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Helga Nørgaard, Christian Panbo, Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 4. juni 2014

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Godkendt.

  Christian Panbo og Kurt Andresen deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15416, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Kommunerne er fra 1. januar 2015 ved lov forpligtet til, at opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid til byggesagsbehandling. Der er mulighed for at opkræve fast gebyr for mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger o.l.).

  Det er op til kommunen at fastlægge gebyr-niveauet. Lovgivningen danner alene en ramme for gebyrpolitikken. Gebyrindtægterne må ikke overstige de samlede omkostninger til byggesagsområdet. Kommunerne skal kunne dokumentere omkostningerne, der er knyttet til selve byggesagsbehandlingen.

  Kommunerne kan kun fastsætte én timepris og hvis det ønskes ét fast gebyr. Der må ikke opkræves ”grundgebyr” eller ”opstartsgebyr”. Ved fastsættelse af timeprisen må medregnes de omkostninger, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører byggesagsområdet.

  Lovens intentioner er at sikre, at ansøger betaler efter den ydelse, som ansøgeren modtager og at gebyrstrukturen skal virke fordrende for, at ansøger forbereder sig, og indsender fyldestgørende ansøgninger, som mindsker sagsbehandlingstiden. Det betyder, at den ansøger, som vælger at fremsende en ufuldstændig ansøgning, reelt også bærer økonomien herfor.

  Teknik- og Miljøudvalget har temamøde om byggesagsgebyr den 18. juni 2014. Her vil der blive orienteret uddybende om de nye regler, og der vil være mulighed for spørgsmål og drøftelser. Der vil blive udsendt informationsmateriale inden temamødet.

  På temamødet vil følgende principper/emner blive drøftet:

  Gebyrmodeller

  Skal der alene fastsættes en timepris og opkræves efter medgået tid eller skal der også fastsættes et fast gebyr for garager, carporte, udhuse o.l. ? Skal der fortsat opkræves byggesagsgebyrer ?

  Øvrige modeller er uddybet i bilaget. 

  Timepris

  Skal timeprisen fastsættes, så indtægterne svarer til de udgifter, der er på byggesagsområdet ? Eller skal en procentdel af omkostningerne til byggesagsområdet være skattefinansieret ?

  Undtagelser

  Skal dele af sagsbehandlingen være gebyrfri ? F.eks. den første dialog inden en konkret ansøgning ? Skal nogle sagstyper (anmeldelse, dispensationer o.l.) eller bygningstyper (enfamiliehuse, lagerbygninger osv.) undtages ?

  Opkrævning

  Skal der opkræves gebyr i 1 eller 2 rater ?

  Byggesagsgebyret forfalder til betaling, når bygningen lovligt kan tages i brug. Kommunen kan dog vælge at opkræve gebyret i to rater. Her vil første rate forfalde til betaling, når byggetilladelsen eller dispensationen meddeles, og anden rate vil forfalde til betaling, når bygningen endeligt kan tages i brug.

  Efter nugældende lovgivning opkræves gebyr, når der udstedes byggetilladelse eller anmeldelse.

  Der må forventes nedgang i gebyrindtægt de første 1-2 år på grund af forskydning i tidspunkt for opkrævning.

  Proces

  På baggrund af drøftelserne på temamødet 18. juni 2014 forventes fremsat et beslutningspunkt til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2014, som efterfølgende skal godkendes i økonomiudvalget på mødet den 19. august 2014.

  Lovgrundlag

  Byggeloven nr. 323 af 26. juni 1975, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010 og seneste ændring ved lov nr. lov nr. 640 af 12. juni 2013.

  UDDRAG:

  Byggelovens § 28, stk. 1: 

  "Gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af  ansøgninger i henhold til loven skal opkræves efter tidsforbrug. Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven.".

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13907, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  I Trafiksikkerhedsplanen foreslås det, at bystrækninger foran skoler ombygges for at forbedre trafiksikkerhed og tryghed.

  Byrådet har på mødet den 22. november 2010 godkendt idekatalog for ”Hastighedsplan for bystrækninger foran skoler”.

  Der er indtil nu etableret bystrækninger foran 9 skoler i kommunen. De bærende principper i projektet ”Bystrækninger foran skoler” er primært etablering af en hævet flade i rødt asfalt ”omkranset” af en række grønne master med lysarmaturer. Til sammen danner disse to elementer et meget synligt ”rødt gulvtæppe med grønne vægge”.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår:

  • At der igangsættes gennemførelse af ”bystrækninger foran skoler” foran Kongehøjskolen i Aabenraa’s nye indskoling på Dr. Margrethes Vej, som et ”klassisk” bystrækninger foran skoler projekt.   
  • At der ved Tinglev Skole foreslås en forbedring af ankomstforholdene udført som et ”stribeprojekt”. Idet der ved Tinglev Skole er tale om en ankomstplads og ikke en bystrækning foran skolen, vil projektet ikke komme til at indeholde de ”gængse” elementer med rødt asfalt og grønne lysmaster. Projektet vil indeholde afstribninger og flytning af kantsten/heller.

  Udfordringen ved ankomstforholdene ved Tinglev Skole er i dag, at pladsen er indrettet således at den skaber forvirring for trafikanterne. Dette medfører, at der kan opstå trafikfarlige situationer i forbindelse med aflevering og afhentning af skolebørn. Formålet med etablering af et stribeprojekt på ankomstpladsen er, at etablere en ”selvforklarende” vej, der giver tryghed og trafiksikkerhed.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vejloven §10. Færdselslovens §42 og §92 samt Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på projektet for ”Bystrækninger foran skoler” overført et mindreforbrug fra 2013 på 1,62 mio. kr. Et beløb, der tidligere er besluttet frigivet.

  Der er regnet overslag på etablering af strækningen foran Kongehøjskolens indskoling – denne lyder på 1,0 mio. kr.

  Der er pt. ikke er udarbejdet et skitseprojekt for ankomstpladsen ved Tinglev Skole, hvorfor der er estimeret et overslag lydende på 0,6 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Skoleledelse og færdselskontaktlærere på de to udvalgte skoler er blevet orienteret og hørt i processen omkring de foreslåede tiltag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet for ”bystrækninger foran skoler” ud foran Kongehøjskolens indskoling på Dr. Margrethe Vej igangsættes, og

  at udarbejdelse og udførelse af et stribeprojekt ved ankomstpladsen til Tinglev Skole igangsættes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Godkendt, idet selve udførelsen af stribeprojekt ved ankomstpladsen til Tinglev Skole forelægges igen til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15351, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med skolereformen i Aabenraa Kommune samles de 2 gamle skoler i Rødekro til Hærvejskolen i den sydlige ende af byen. Sammenlægningen har betydet, at markant flere elever i fremtiden skal køre på strækningen over Vestergade ad Savværksvej og Mjølsvej ned til Fladhøjvej eller Fladhøjstien.

  For at sikre de nye skoleveje og trafikstrømme, ønskes det, at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter ved kryds langs Savværksvej.

  Krydset ved Vestergade justeres, og der laves en midterhelle på Savværksvej for at bilister og cyklister ikke ”skærer” hjørnet ved venstresving. Hellen laves overkørbar af hensyn til lastbiler.

  Ved Mjølsvej etableres en cykelshunt og krydset justeres for bilisterne. Vigepligten flyttes samtidig helt ud til Savværksvej.

  Der er på investeringsplanen 2014-2017 afsat 0,5 mio. kr. til projektet  ”Forbedring af kryds på Savværksvej i Rødekro”

  I projektet er der medtaget, at langs Savværksvej vil der blive lavet små forbedringer for at sikre oversigt og bedre forhold for de bløde trafikanter. F.eks. i rundkørslen ved Værkstedet Skovbogård, er oversigten for fodgængere meget dårlig pga. en støjmur og der mangler små strækninger med fortov. Her foreslås det at flytte støjmuren samt anlægge ca. 20 meter fortov.

  Der vil være en god sammenhæng i at rette alle trafiksikkerhedsmæssige problemer på Savværksvej på én gang. På den måde fremstår arbejdet som en helhed, så strækningen er færdig, når området forlades. Således opnås der både driftssynergi og en synlig indsats for tryghed og sikkerhed på lokaliteten.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Vejloven § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentligeveje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet  med sikring og forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projekt og overslag for forbedring af kryds på Savværksvej i Rødekro godkendes, og

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet ”Forbedring af kryds på Savværksvej i Rødekro” finansieret af rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2014 på investeringsoversigten 2014-2017

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/52709, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I november 2012 blev Fladhøjvej i Rødekro midlertidigt lukket i den nordlige ende.

  Ønsket om lukningen af vejen kom fra Hærvejsskolen og forældre, som gav udtryk for utryghed for cyklende elever til og fra Hærvejsskolen. De mente samtidig at Fladhøjstien i Rødekro ikke var sikker i mørke, grundet manglende belysning og de havde samtidig ønske om fast belægning på stien.

  Som alternativ til belysning og fastbelægning på Fladhøjstien blev en lukning af Fladhøjvej foreslået indtil stien blev forbedret.

  Fladhøjstien ligger i fredsskov, og det kræver dispensation fra Skovloven at få etableret belysning og fast belægning på stien. Kommunen har søgt Naturstyrelsen om dispensation, men har fået afslag.

  Der er lavet en analyse af ændringerne i trafikken som følge af lukningen. Se vedlagte bilag.

  Konklusionen på analysen er at trafikken fra Fladhøjvej er flyttet til Hærvejen. Trafikken efter lukningen af Fladhøjvej afvikles uden problemer.

  Kultur, Miljø & Erhverv har ikke modtaget henvendelser fra borgere, som er imod lukningen af Fladhøjvej.

  På baggrund af dette foreslår forvaltningen at gøre den midlertidige lukning af Fladhøjvej permanent.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Økonomi og afledt drift

  En permanent lukning vil ikke belaste økonomien og vil også være driftsneutral. Lukningen vil kræve en sanering af skilte, som ikke længere er nødvendige.

  Vintervedligehold ændres fra vej til sti, men det er den samme strækningslængde, som skal ryddes.

  Vejen forbliver som klasse 4, da der stadig er skovdrift samt adgang til enkelte ejendomme.

  Høring/udtalelse

  Skole og skolebestyrelse har indsendt ønske om at lukningen af Fladhøjvej gøres permanent, med begrundelse i at der er bedre forhold for elever på cykel til og fra skolen.

  Beboere på vejen er blevet adspurgt, og de giver positive tilkendegivelser til at vejlukningen bliver permanent. De ønsker dog, at overflødige skilte fjernes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lukning af Fladhøjvej gøres permanent.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8718, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Den 18. december 2013 godkendte Teknik- og Miljøudvalget at sende forslag til ”Stiplan for Aabenraa Kommune” i offentlig høring.

  ”Stiplan for Aabenraa Kommune” er en del af forslaget til den kommende kommuneplan.

  De grundlæggende principper i planen er følgende:

  - I åbne land: Etablering af hovedstinet, der så direkte som muligt sammenbinder kommunens større bysamfund og oplandsbyerne

  - I byer: Etablering af sikre stiforbindelser mellem boligområder og områder, der rummer funktioner såsom arbejdspladser, skoler, børneinstitutioner, fritidsfaciliteter

  - At der tages hensyn til skolebørns sikkerhed, ved at skoleruterne understøttes i stiplanen

  Forvaltningen foreslår, at den offentliggjorte forslag til ”Stiplan for Aabenraa Kommune” godkendes med de ændringer, der er beskrevet i notatet til indstillingen.

  Forslag til stiplan har været i høring fra 18. december 2013 og  blev afsluttet den 17. marts 2014. Der er indkommet 70 høringssvar.

  Efterfølgende har forvaltningen vurderet hvert høringssvar og udarbejdet bemærkninger. Høringssvar og bemærkninger er beskrevet i indstillingsnotatet.

  Stiplanen danner grundlag for de kommende års sti projekter.

  Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt med en økonomisk oversigt over de forskellige projekter når stiplanen er godkendt.

  Forvaltningen foreslår at stiplanen suppleres med et katalog, der giver en oversigt over samtlige sti projekter med en økonomisk vurdering.

  Det bliver et katalog, der danner baggrund for den politiske prioritering af projekter.

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 18. december 2013 blev yderligere forslag til tilføjelse og forbedring forelagt:

  - Forslag til forbedring af henvisningsskilte til stiruter

  - Indtænkning af kommende busruter med udgangspunkt i stiplanens ruter

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den offentliggjorte stiplan for Aabenraa Kommune godkendes med de ændringer, der fremgår af indstillingsnotat af 22. maj 2014, 

  at der efterfølgende udarbejdes et katalog, med oversigt over kommende projekter og økonomisk vurdering,  

  at forslaget til forbedring af henvisningsskilte medtages i kataloget, og

  at skiltning til de eksisterende cykelruter forbedres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Udsat, således at Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer har mulighed for at sætte sig nærmere ind i sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/717, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har sendt forslag til Trafikplan 2014-2018 i høring, med frist for afgivelse af høringssvar den 27. juni 2014.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et forslag til høringssvar.

  Trafikplanen formulerer fire overordnede mål:

  - 1% flere passagerer hvert år i planperioden

  - 1% flere tilfredse passagerer hvert år i planperioden

  - Et faldende miljøaftryk fra den kollektive trafik

  - Flextrafikken skal udvikles

  For hvert overordnet mål nævnes nogle fokusområder til opfyldelse af målene. Planen indeholder ikke konkrete tiltag for den enkelte kommune.

  Ambitionen om flere passagerer er høj, i hvert fald for flere kommuners vedkommende, hvor befolkningstallet er dalende, og potentialet for flere passagerer er lille. For Aabenraa Kommune er det muligvis ambitiøst at satse på at beholde det nuværende passagertal.

  For at nå trafikplanens mål er det vigtigt at få hver kommune til at arbejde i den rigtige retning. Høringssvaret lægger derfor vægt på at Sydtrafik er aktiv i forhold til at få undersøgt lokale muligheder til opfyldelse af målene.

  Endelig lægges der i høringssvaret vægt på at der sikres et stabilt basisnet som det øvrige busnet kan udvikles omkring, og at en god betjening af Aabenraas store opland er af stor betydning specielt for byens uddannelsesinstitutioner.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber

  §9. Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert fjerde år en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet, jf. §5.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til trafikplan blev drøftet i §17 stk. 4 – Kollektiv Trafik, på mødet den 12. maj 2014.

  Bemærkningerne fra mødet danner grundlag for forslaget til høringssvar.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til høringssvar godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46183, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Miljøstyrelsen har offentliggjort forslag til Kommuneplantillæg med VVM for EOT-olieterminal (oplag af andre olietyper og øget antal skibsanløb). Forslaget er i offentlig høring frem til den 25. juni 2014. 

  Staten har plan og miljømyndighedskompetencen på anlægget.

  Kultur, Miljø & Erhverv har været i løbende dialog med Staten i forbindelse med udarbejdelse af planforslaget og VVM-redegørelsen.

  Forslaget rummer mulighed for udvidelse af skibsanløb til 590 mod nuværende godkendelse til 125.

  Plandokumentet findes på link: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2907052&plantype=12&status=F.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Bek. nr. 587 af 27. maj 2013. Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven).

  Bek. nr. 1654 af 27. december 2013. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslaget tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at Aabenraa Kommune ikke har bemærkninger til forslaget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/35955, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 61 – område til boliger og centerformål mellem Haderslevvej og Reberbanen i Aabenraa fremlægges med henblik på offentlig høring i 10 uger.

  Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2014, punkt 15, at godkende igangsættelse af en lokalplan for området.

  I maj 2013 blev der gennemført en foroffentlighedshøring.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om, at opføre op til 120 boliger med mulighed for etablering af detailhandelsbutikker med et samlet bruttoetageareal på op til 4.000 m² i bebyggelsens stueetage. Boligbebyggelsen vil bestå af 5 punkthuse i 4 - 6 etager placeret oven på en bygningsbase i 1 etage.

  Formålet med lokalplanen er, at fastlægge områdets anvendelse til centerformål og boliger, at sikre areal til en fremtidig forlængelse af Gasværksvej frem til Løgumklostervej, at sikre afhjælpende foranstaltninger i forhold til støjgener ved de planlagte boliger og vindpåvirkning fra punkthusene. Desuden er det lokalplanens formål, at sikre at bebyggelsen nedtrappes fra hjørnet af Haderslevvej til nabobebyggelsen ved Langevad og at fastlægge principper for bebyggelsens disponering og udformning med henblik på at opnå en varieret bebyggelse og at fastlægge områdets vejbetjening.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 – Lov om planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 – lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.100.B, 1.1.003.C og 1.1.002.C i Kommuneplan 2009. Områderne 1.1.002.C og 1.1.003.C er udlagt til centerformål, mens rammeområde 1.100.B er udlagt til boligformål.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med rammeområdernes anvendelsesbestemmelser.

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bygningsregulerende bestemmelser, idet der ønskes mulighed for, at opføre bebyggelse i op til 7 etager med en bebyggelseshøjde på op til 24 meter samt med en bebyggelsesprocent på op til 160. I rammeområde 1.1.002.C og 1.1.003.C må bebyggelse kun opføres i op til 4 etager og med en bebyggelseshøjde på op til 16,5 meter samt med en bebyggelsesprocent på 85.

  Der er derfor sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 35 til kommuneplan 2009. Lokalplanområdet samles i et nyt rammeområde benævnt 1.1.059.C.

  Området er omfattet af Lokalplan M37 og delvist af Lokalplan M57. Disse aflyses inden for Lokalplan nr. 61 i forbindelse med dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

  Lokalplan nr. 61 og kommuneplantillæg nr. 35 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4 pkt. 10b anlæg i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Kommuneplantillæg nr.35 er vurderet til ikke at være omfattet af bilag 3 og 4 i miljøvurderingsloven, men det er fundet hensigtsmæssigt, at vurdere tillægget sammen med Lokalplan nr. 61.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af Lokalplan nr. 61 og kommuneplantillæg nr. 35. Miljøvurderingen findes bagerst i lokalplanen.

  Høring/udtalelse

  Der er i maj 2013 gennemført en foroffentlighed jf. Planlovens §23c.

  I forbindelse med foroffentligheden indkom der 15 bemærkninger.

   Resumé af bemærkningerne fremgår af notat af 19. maj 2014.

  De alternative forslag til områdets udnyttelse er medtaget i miljøvurderingens afsnit om 0-alternativ og andre alternative forslag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 61 – Område til boliger og centerformål mellem Haderslevvej og Reberbanen, kommuneplantillæg nr. 35 og tilhørende miljøvurdering, tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 vedtages og fremlægges offentligt i 10 uger,

  at notat vedrørende bemærkninger til foroffentligheden godkendes, og

  at forslag til Lokalplan nr. 61 – Område til boliger og centerformål mellem Haderslevvej og Reberbanen med tilhørende miljøvurdering vedtages og fremlægges offentligt i 10 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17889, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 72, Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 – Kliplev Erhvervsområde nordvest 2. etape – biogas og gastracé samt miljøvurdering og VVM-redegørelse, forelægges med henblik på offentlig høring.

  Lokalplanområdet er beliggende vest for Kliplev ved tilslutningsanlægget til motorvej E45 og Sønderborg-motorvejen. Området omfatter et lokalplanlagt – ikke udnyttet – erhvervsområde.

  Baggrunden for udarbejdelse af planerne er, at ENVO Biogas Aabenraa ønsker, at etablere et biogasanlæg i den vestlige del af erhvervsområdet.

  Lokalplanen ændres, så det af anvendelsesbestemmelserne fremgår, at der er mulighed for etablering af et biogasanlæg.

  Tilhørende gastracé fra Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev indgår i kommuneplantillæg og miljøvurderingen.

  Aabenraa Kommune har besluttet, at biogasanlægget og gastracé forudsætter en VVM og miljøvurdering.

  I henhold til §16 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal godkendelsesmyndigheden i sager, der er omfattet at VVM-proceduren, udarbejde et forslag til godkendelse, der offentliggøres sammen med det udkast til VVM-redegørelse, der udsendes i offentlig høring. Udkast til miljøgodkendelse for biogasanlægget er vedlagt.

  Bilag i form af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, VVM/miljøvurdering, og udkast til miljøgodkendelse kan rekvireres ved henvendelse til forvaltningen. Resumé af VVM er vedlagt.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 587 af 27. maj 2013. Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven).

  Bek nr. 1654 af 27. december 2013. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

  LBK nr. 939 af 3. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Bek nr. 1454 af 20. december 2012. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)

  LBK nr. 879 af 26. juni 2010. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

  Planmæssige forhold

  Den nye lokalplan skal sikre, at lokalplanen rummer mulighed for udbygning af erhvervsområdet med et biogasanlæg, hvor VVM og miljørapport er tilføjet som undersøgelsesredskaber.

  Lokalplanen skal erstatte den eksisterende Lokalplan nr. 55, som er offentliggjort september 2012.

  Området er omfattet af bestemmelserne for rammeområdet 3.3.20.E i Kommuneplantillæg nr. 29. Rammeområdet er udlagt til Erhvervsområde Hjerneshøjvej. Anvendelsen er speditions- og transportvirksomheder. Fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, servicevirksomheder og administration. Der kan etableres anlæg/virksomhed i miljøklasse 2 - 6.

  Kommuneplanrammerne og lokalplanen justeres således, at anvendelsesbestemmelsen præciserer at der endvidere kan etableres biogasanlæg i delområdet mod nordvest.

  Der udlægges areal til gastracé på strækningen Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev.

  Miljøvurdering

  Der er blevet udarbejdet en Miljøvurdering.

  VVM

  Der er udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) som er vedlagt. VVM-redegørelsen har fokus på trafik til og fra biogasanlægget, støj og emissioner af luftforurenende stoffer og lugt samt deposition af kvælstof.

  Høring/udtalelse

  Beslutningen om udarbejdelse af plan samt VVM og ansøgning om miljøgodkendelse, blev annonceret uge 45 i 2013 med efterfølgende foroffentlighedsfase samt scoping og høring af berørte myndigheder. Den 12. november 2013 blev der afholdt borgermøde på Kliplev Forsamlingsgård.

  I april 2014 blev der afholdt en supplerende foroffentlighedsperiode på baggrund af fastlæggelse af naturgastracé mellem Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev.

  De indsendte kommentarer fremgår af vedlagte foroffentlighedsnotat.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 72, Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 – Kliplev Erhvervsområde nordvest 2. etape – biogasanlæg og gastracé samt miljøvurdering, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 72, Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 – Kliplev Erhvervsområde nordvest 2. etape – biogasanlæg og gastracé samt miljøvurdering, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse vedtages, og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  • Orientering om forventet budgetudfordring vedr. Sydtrafik.

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Intet.